پیش بینی عوامل تاثیرگذار روی انتقال شرکت های ارزشی دارای سلامت مالی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم غیرخطی جنگل تصادفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مالی- گرایش مهندسی مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مالی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این کار پژوهشی بررسی عوامل تاثیرگذار روی انتقال(کوچ) شرکت های ارزشی دارای سلامت مالی در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه مدلی در این خصوص می باشد. بمنظور اخذ تصمیمات بهتر و همچنین با هدف ایجاد نوآوری، این تحقیق صرفاً روی شرکت هایی صورت گرفت که بر اساس مدل بلک، شولز و مرتون از نظر مالی دارای سلامت مالی می باشند. جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1391 تا پایان سال 1397 می باشد. بنابراین همه شرکت های واجدالشرایط در این پژوهش شرکت داده شده اند؛ بطور کلی در این پژوهش از ۷۰۱ شرکت سالم در بین سال های مختلف استفاده شده است.در این راستا ابتداً پرتفوهایی در سال های 1391 تا سال 1397 تشکیل و سپس سهم های ارزشی در بین سال های مختلف شناسایی شده اند. پژوهش حاضر به ارائه مدلی جهت پیش بینی انتقال سهام ارزشی سهام با استفاده از الگوریتم غیرخطی جنگل های تصادفی می پردازد. بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر ، می توان چنین اذعان نمود که با استفاده از اطلاعات تاریخی ، می توان عواملی را برای مدلسازی انتقال ارزشی شرکت های کوچ کننده در بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the factors affecting on the transfer (Migration) of value Firms with financial health in the Tehran Stock Exchange by using the nonlinear algorithm of random forest

نویسندگان [English]

 • Majid Rahmani 1
 • Zadalh Fathi 2
 • Mir Feiz Fallahshams 3
1 PhD Student - Financial Engineering, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran.
2 Assistant Professor of Finance,Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran,
3 Associate Professor of Finance, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the factors affecting the transfer (migration) of value companies with financial health in the Tehran Stock Exchange and provide a model in this regard. In order to make better decisions and also to innovate, this research was conducted only on companies that have financial health based on the Black, Scholes and Merton model. The statistical population of this study is all companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2012-2019. So we have used all the eligible companies. Therefore, we have used all the eligible companies; in general, 701 healthy companies have been used in this research. First portfolios were formed in the years 2012 to 2019 and then value shares were identified between different years.The present study provides a model for predicting stock value transfer using a nonlinear algorithm of random forests. Based on the results, it can be acknowledged that using historical information; we can suggest factors for modeling the value transfer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Value Transfer
 • Random Forest Stock Migration
 • value Firms
 • اسلامی بیدگلی غلامرضا، فلاح پور سعید، سبزه واری بهار(1391) «مقایسه بازدهی روش های مختلف انتخاب سهام ارزشی و رشدی بر اساس مدل شش عاملی هاگن در بورس اوراق بهادار تهران» فصلنامه دانش سرمایه گذاری، سال اول، شماره اول، ص 125-145
 • بنایی زاده آمنه، کردلویی حمیدرضا(1392) « بررسی بازده سهام رشدی و ارزشی بر مبنای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران » فصلنامه علمی و پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال دوم، شماره هفتم، صفحات 105 -131
 • پورابراهیمی محمدرضا، پویان فر احمد، موسوی سیدمحسن(1392) «بررسی صرف ریسک نامتقارن در پرتفوهای ارزشی و رشدی تشکیل شده بر اساس سبت P/E» فصلنامه تحقیقات مالی ،دوره 15، شماره 2، ص 181-200
 • خان احمدی فاطمه، تهرانی رضا(1389) «راهبرد سرمایه گذاری در سهام بر اساس کوچ ارزشی – رشدی در بورس اوراق بهادار تهران » فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره اول، صفحات 1-16
 • رحمانی فیروزجائی مجید ،محمدی داور، هاشم نیا شهرام(1395) « بررسی تاثیر کوچ سهام بر صرف بازده سبد سهام» فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 15، زمستان 1395، صفحه 67-84
 • شمش میر فیض فلاح، احمدوند میثم، دزفولی هادی(1396) «اندازه گیری ریسک نکول با استفاده از مدل بلک – شولز- مرتون و آزمون رابطه آن با عوامل حاکمیت شرکتی» مجله علمی و پژوهشی مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 30
 • فدایی نژاد اسماعیل،‌شهریاری سارا، سلیم فرشاد(1394) « تجزیه و تحلیل رابطه ریسک درماندگی مالی و بازده سهام» بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 22، شماره 2، صفحات 243-262
 • قالیباف اصل حسن، بابالویان شهرام، جولا جعفر(1387) « مقایسه بازدهی سهام رشدی با سهام ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران» فصلنامه بورس اوراق بهادار، دوره ۱, شماره ۳, صفحه ۱۱۱-۱۳۴
 • کرمی پور حمید، بیاتی محمدعلی، امیری زهرا(1396) «مقایسه بازدهی سهام رشدی و سهام ارزشی در بازار بورس» فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری، دوره: 3، شماره ۳, صفحه ۱۱۱-۱۳۴
 • نمازی محمد، صادق زاده مهارلوئی محمد(1397) «پیش بینی فرار مالیاتی با استفاده از الگوریتم های داده کاوی درخت تصمیم » فصلنامه حسابداری مالی، جلد ۹ شماره ۳۶ صفحات ۷۶-۱۰۱
 • Agirman Ensar, Yilmaz Omer(2018) »Value of financial ratios in predicting stock retuns: a study on borsa istanbul(bist) «Business, Economics and Finance -jbef(2018), Vol.7(2). P.191
 • Barberis Nicholas, Jin,Lawrence and Wang Baolian(2019)Prospect Theory and Stock Market Anomalies, Yale University, Caltech, and the University of Florida, respectively; their e-mails are nick.barberis@yale.edu, lawrence.jin@caltech.edu, and wang@warrington.ufl.edu
 • Daniel K, Titman S(1997). "Evidence on Characteristics of Cross-Sectional Variation in Stock Returns,"Journal of Finance 52, 2-33
 • Emm Ekaterina E, Trevino Ruben C.(2014)”The Changing Risk-Return Characteristics of Value and Growth Investing” Journal of Financial Planning, FPAJournal.org ,P54-61
 • Eugene F. Fama , Kenneth R. French(January 2004) "The capital asset pricing model" paper working, pages 5-6
 • Fama Eugene F, French Kenneth(2007) »Migration« University of Chicago(Fama), and Amos Tuck School of Business, Dartmouth College(French), Electronic copy of this paper is available at: http://com/abstract=926556
 • Fama F. Eugene( 2003) "Understanding Risk and Return, the CAPM, and the Fama-French Three-Factor Model« Trustees of Dartmouth College, Womack@Dartmouth.Edu
 • Fama, E., & French, K.(1996). Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies.The Journal of Finance, 51, issue 1, 55-84
 • Fama, E., & French, K.(1998). Value vs. growth: The international evidence.The Journal of Finance,53(6),1975-1999
 • Fama, E., French, K(1993) »Common risk factors in the returns on stocks and bonds« Journal of Financial Economics 33, 3-56.
 • Fama, E.F. and French, K(1995) »Size and book-to-market factors in earnings and returns« ،Journal of Finance 50, pp. 131–155
 • Fama, Eugene F, Kenneth R. French(2005). "The Anatomy of Value and Growth Stock Returns." The Chicago MBA: A Journal of Selected Papers 45. pp. 1-26.
 • Fama, Eugene F., and Kenneth R. French, )1992( »The cross section of expected returns«, Journal of Finance, Vol. XLVII, No. 2
 • He Yunhao(2019)Why Do Value Stocks Have More Consumption Risk? Electronic copy available at: https://ssrn.com/abstract=3493784
 • Kakinuma Yosuke(2019) »time reward of value investing: evidence from the southeast asia stock markets«Journal of Economics, Finance and Accounting –(JEFA), ISSN: 2148-6697, P70-87
 • Lakonishok, Josef, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny(1994) » Contrarian investment, extrapolation, and risk« Journal of Finance 49(5), 1541{1578.
 • Li Dan, XiaYing(2017) The effect of stock liquidity on default risk, Journal of Financial Economics, Volume 124, Issue 3, June 2017, Pages 486-502
 • Liew, J. &Vassalou, M.(2000) "Can Book-to-Market, Size and Momentum be Risk Factors that Predict Economic Growth?" Journal of Financial Economics, 57(2), 221-245
 • willy widodo cyrilus(2018) »value versus growth stocks: portfolio analysis approach on indonesia stock exchange« faculty of economics and business diponegoro university semarang ,MA thesis
 • Ying Qianwei, Tahir Yousaf, Qurat ul Ain, Yasmeen Akhtar and YingQianwei, Shahid Rasheed Muhammad, Yousaf Tahir, ul Ain Qurat, Akhtar Yasmeen(2019) Stock Investment and Excess Returns: A Critical Review in the Light of the Efficient Market Hypothesis, Journal of Risk and Financial Management, 2019, 12, 97; doi:10.3390/jrfm12020097
 • Islami Bidgoli Gholamreza, Fallahpour Saeed, Sabzevar Vari Bahar