تاثیر ارائه الگوی انسجام یافته صورت های مالی بر قضاوت و تصمیم سرمایه گذاران در مقایسه با الگوی ارائه پیشنهادی سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی با استفاده از رویکرد شبه آزمایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تغییر الگوی صورت‌های مالی بر قضاوت و تصمیم سرمایه‌گذاران با استفاده از رویکرد شبه آزمایشی است. فرضیه‌های پژوهش بر مبنای نظریه بار شناختی تدوین شده است و چنین انتظار می رود که تغییر الگوی ارائه اطلاعات صورت های مالی از طریق کاهش تلاش شناختی بتواند بر قضاوت و تصمیم سرمایه گذاران تاثیر بگذارد. برای بررسی این موضوع الگوی ارائه اطلاعات صورتهای مالی بر مبنای مطالعه مشترک دو هیات استانداردهای حسابداری بین المللی و هیات استاندارد های حسابداری مالی آمریکا در سطح سه صورت مالی اساسی تغییر نموده و نحوه پاسخ شرکت کنندگان به سوالات تحقیق بر اساس صورت های مالی جدید ارائه شده توسط سازمان بورس اوراق و سازمان حسابرسی با الگوی پیشنهادی این دو هیات مقایسه شده است. آزمون شوندگان شامل افرادی هستند که دارای تجربه حسابداری و مالی بوده و حداقل دارای مدرک لیسانس حسابداری یا گرایش های مختلف مدیریت بوده اند بر همین اساس 92 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده است. با توجه به عدم نرمال بودن داده های پژوهش از آزمون ناپارامتریک من ویتنی استفاده شده است نتایج این آزمون نشان می دهد که الگوی انسجام یافته صورت های مالی بر قضاوت و تصمیم سرمایه گذاران از طریق کاهش تلاش شناختی تاثیر گذار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of a coherent presentation model of financial statements on investors' judgment and decisions in comparison with the model presented by the Tehran Stock Exchange and the auditing organization using a quasi-experimental approach

نویسندگان [English]

 • saber sheri 1
 • Mohammad Hassan Ebrahimi Sarv Olya 2
 • Qasem Bolo 1
 • vahid eftekhari 3
1 Associate Professor of accounting, Faculty of management and accounting . Allameh Tabatabai University
2 Associate professor of Financial Management,Faculty of Accounting and Management,Allameh Tabatabei university
3 PhD Candidate in Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of changing the pattern of financial statements on the judgment and decision of investors using a quasi-experimental approach. The research hypotheses are based on the theory of cognitive burden and it is expected that changing the pattern of financial statement information by reducing cognitive effort can affect the judgment and decision of investors. To examine this issue, the pattern of financial statement information based on the joint study of the two International Accounting Standards Board and the American Financial Accounting Standards Board at the level of the three basic financial statements has changed and how participants answered research questions based on the new financial statements. It has been compared by the Tehran Stock Exchange and the auditing organization with the model proposed by these two boards. The test takers include people who have accounting and financial experience and have at least a bachelor's degree in accounting or various management orientations. Accordingly, 92 people were selected as the statistical sample of the research. Due to the non-normality of the research data, non-parametric Mann-Whitney test has used. The results of this test show that the cohesive pattern of financial statements has influenced the judgment and decision of investors by reducing cognitive effort

کلیدواژه‌ها [English]

 • Judgment and decision making
 • cognitive effort
 • Cohesiveness pattern of financial statements
 • احمدی، مسعود (1391). روش تحقیق (اصول و مفاهیم با رویکرد پایان‌نامه نویسی) تهران، انتشارات پژوهش‌های فرهنگی.
 • اسلامی بیدگلی، غلام رضا و حمیدرضا کردلویی (1389). مالی رفتاری، مرحله‌ای گذر از مالی استاندارد تا نوروفاینانس، فصلنامه علمی – پژوهشی مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی، سال اول، شماره ی اول، صص 19-36.
 • امیری، میثم (1392) " اقتصاد رفتاری و بینش سیاستگذاری عمومی" رساله دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
 • خواجوی، شکراله و میثم قاسمی ( 1385 ). فرضیه ی بازار کارا و مالی رفتاری، دوفصلنامه ی تحقیقات مالی، شماره ی 20 ، صص 49-69.
 • خوش طینت، محسن (1377)، اثرات ارائه صورت های مالی بر قضاوت سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری، بررسی های حسابداری و حسابرسی 1377 شماره 24 و 25
 • خوش طینت، محسن و رافیک باغومیان(1382)، تأثیر نحوه ارانه اطلاعات و میزان پردازش اطلاعات بر کیفیت تصمیم گیری، مطالعات مدیریت 1382 شماره 37 و 38.
 • Bloomfield, R., Hodge, F. D., Hopkins, P. E., & Rennekamp, K. (2010). Does classifying and disaggregating financial statement information help credit analysts recognize firms’ cost structures? Working Paper.
 • Bouwman, M. (1982). The use of accounting information: Expert vs. novice behavior. In G. Ungson & D. Braunstein (Eds.), Decision Making: An Interdisciplinary Inquiry. Boston: Kent.
 • Bradshaw, M. T., Callahan, C., Ciesielski, J., Gordon, E., Kohlbeck, M., Hodder, L., .Stocken, P. C. (2010). The American Accounting Association’s Financial Reporting Policy Committee’s Response to the Preliminary Views on Financial Statement Presentation. Accounting Horizons, 24(2), 279-296.
 • Clor-Proell, S. M., Proell, C. A., & Warfield, T. D. (2013). The Effects of Presentation Salience and Measurement Subjectivity on Nonprofessional Investors' Fair Value Judgments. Contemporary Accounting Research, forthcoming.
 • Dull, R.B; Graham, A.W and Baldwin, A.A. (2003). “Web-based Financial Statements: Hyperlinks to Footnotes and their Effect on Decisions”, International Journal of Accounting Information Systems, 4, pp 185-203.
 • Esplin, A., Hewitt, M., Plumlee, M. A., & Yohn, T. L. (2012). Disaggregating Operating and Financing Activities - Implications for Forecasts of Future Profitability. Working Paper, SSRN ID 1543459.
 • Fairfield, P. M., & Yohn, T. L. (2001). Using asset turnover and profit margin to forecast changes in profitability. Review of Accounting Studies, 6(4), 371-385.
 • Fairfield, P. M., Sweeney, R. J., & Yohn, T. L. (1996). Accounting classification and the predictive content of earnings. Accounting Review(July), 337-355.
 • Feltham, G. A., & Ohlson, J. A. (1995). Valuation and clean surplus accounting for operating and financial activities. Contemporary Accounting Research, 11(2), 689-731.
 • Ghani, E. K., Laswad, F., & Tooley, S. (2011). Functional fixation: Experimental evidence on the presentation of financial information through different digital formats. The British Accounting Review, 43(3), 186-199.
 • Ghani, E. K., Laswad, F., Tooley, S., & Jusoff, K. (2009). The Role of Presentation Format on Decision-makers’ Behaviour in Accounting. International Business Research, 2(1), 183-195.
 • Hewitt, M. (2009). Improving Investors’ Forecast Accuracy when Operating Cash Flows and Accruals Are Differentially Persistent. The Accounting Review, 84(6), 1913-1931.
 • Hirst, D. E., & Hopkins, P. E. (1998). Comprehensive Income Reporting and Analysts' Valuation Judgments. Journal of Accounting Research, 36(Suppl.), 47-75.
 • Hodge, F. D., Kennedy, J. J., & Maines, L. A. (2004). Does Search-Facilitating Technology Improve the Transparency of Financial Reporting? The Accounting Review, 79(3), 687-703.
 • Hopkins, P. E. (1996). The effect of financial statement classification of hybrid financial instruments on financial analysts' stock price judgments. Journal of Accounting Research, 34(Suppl), 33-50.
 • ITAC, Investors Technical Advisory Committee. (2009). Response to IASB/FASB's discussion paper, "Preliminary Views on Financial Statement Presentation". July 1.
 • Kelton, A. S., & Pennington, R. R. (2012). Internet financial reporting: The effects of information presentation format and content differences on investor decision making. Computers in Human Behavior, 28(4), 1178-1185.
 • Kida, T., & Smith, J. F. (1995). The encoding and retrieval of numerical data for decision making in accounting contexts: Model development. Accounting, Organizations and Society, 20(7/8), 585-610.
 • Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2010). Valuation (5th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
 • Libby, R., & Lewis, B. L. (1977). Human information processing research in accounting: The start of the art. Accounting, Organizations and Society, 2(3), 245 268
 • Libby, R., & Lewis, B. L. (1977). Human information processing research iN accounting: The start of the art. Accounting, Organizations and Society, 2(3), 245-268.
 • Libby, R., Bloomfield, R., & Nelson, M. W. (2002). Experimental research in Accounting. Accounting, Organizations and Society, 27, 775-810.
 • Luft, J. L., & Shields, M. D. (2001). Why does fixation persist? Experimental evidence on the judgment performance effects of expensing intangibles. The Accounting Review, 76(4), 561-587.
 • Nissim, D., & Penman, S. H. (2001). Ratio Analysis and Equity Valuation- From Research to Practice. Review of Accounting Studies, 6(1), 109-154.
 • Wahlen, J. M., & Wieland, M. M. (2011). Can financial statement analysis beat consensus analysts' recommendations? Review of Accounting Studies, 16, 89-115.
 • Waller, W., & Felix, W. L. J. (1984). The Auditor and Learning from Experience: Some Conjectures. Accounting, Organizations and Society, 9(3-4), 383-406.
 • Zingg, Lea,(2014) The Role of Financial Statement Presentation Format in Non-professional Investors’ Judgment and Decision Making:  The Effects of Cohesiveness and Classification of Financial Items.