ارائه الگویی از رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش تعدیلی کمیته حسابرسی.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه مدیریت مالی و حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

قابلیت مقایسه یکی از ویژگی‌های کیفی منحصربه‌فرد اطلاعات مالی است که مفید بودن آن را افزایش می‌دهد. قابلیت مقایسه صورت مالی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های خاص کیفیت گزارشگری مالی می‌تواند انگیزه مدیران را برای مخفی‌سازی اخبار منفی کاهش دهد. از سویی کمیته حسابرسی اثربخش، رفتار فرصت‌طلبانه و جانب‌دارانه مدیران را محدود می‌نماید و شناسایی سود را به تأخیر می‌اندازد. بدین ترتیب وجود کمیته حسابرسی اثربخش را می‌توان سازوکار مؤثری دانست که ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش داده و بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام اثرگذار است. لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی با ریسک سقوط قیمت سهام شرکت و مطالعه اثر تعدیل‌کنندگی کمیته حسابرسی بر این رابطه می‌پردازد. نمونه آماری پژوهش حاضر متشکل از 126 شرکت پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1397 است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که قابلیت مقایسه صورت‌های مالی موجب کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت می‌گردد. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد که کمیته حسابرسی رابطه منفی بین قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها را تعدیل و تشدید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model of the Relationship between the Financial Statements Comparability and Stock Price Crash Risk with Moderating role of the Audit Committee.

نویسندگان [English]

 • Abbas Daryabari 1
 • Ghodratallah Talebnia 2
 • Mohammad khodaei Valeh Zaghard 3
 • faeygh ahmadi 4
 • Hamidreza Vakilifard 2
1 Department of Accounting, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 Department of Accounting, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Accounting, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Financial Management and Accounting, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
چکیده [English]

Abstract
Comparability is one of the unique qualities of financial information that enhances its usefulness. The ability to compare financial statements as a specific feature of financial reporting quality can reduce managers' motivation to hide negative news. An effective audit committee, on the other hand, limits the opportunistic and biased behavior of managers and delays the identification of profits. Thus, the existence of an effective audit committee can be considered as an effective mechanism to reduce the Stock price crash risk and affect the relationship between the financial statements comparability and Stock price crash risk. Therefore, based on this reasoning, the present study, using the structural equation modeling approach, examines the relationship between financial statements comparability with Stock price crash risk and the moderating effect of the audit committee on this relationship. The statistical sample of the present study consists of 126 companies listed in Tehran Stock Exchange 2012-2018. The findings show that the financial statements comparability reduces Stock price crash risk. In addition, the results show that the audit committee moderates and exacerbates the negative relationship between the financial statements comparability and Stock price crash risk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Statements Comparability
 • Stock Price Crash Risk
 • Audit Committee
 • Structural Equations
 • امیری، الهه و حاجیها و زهره. 1397. بررسی رابطه بین فعالیت‌های کمیته حسابرسی و کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. 7 (26)، 82-71.
 • توانگر حمزه کلایی، افسانه و اسکافی اصل، مهدی. 1397. ارتباط بین قدرت مدیرعامل، ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 10 (38)، 207-187.
 • جامعی، رضا و رستمیان، آزاده. 1395. تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر ویژگی‌های سود پیش‌بینی‌شده. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 8 (29)، 17-1.
 • حاجیها، زهره و چناری بوکت، حسن. 1397. قابلیت مقایسه صورت های مالی و خطر سقوط مورد انتظار قیمت سهام.دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11 (39)، 37-48.
 • داوری، علی؛ رضازاده، آرش. 1397. مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • صفری گرایلی، مهدی، رضائی پیته نوئی، یاسر و نوروزی، محمد. 1396. ارائه مدلی برای تبیین اثربخشی کمیته حسابرسی و محتوای ارزشی اطلاعات حسابداری. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت. 6 (24)، 12-1.
 • طالب نیا، قدرت اله و رجب دری، حسین. 1397. تأثیر کمیته حسابرسی بر ریسک سقوط قیمت سهام: با نگاهی به افشای داوطلبانه اخلاق. پژوهش‌های حسابداری مالی، 10 (1)، 110-95.
 • فخاری، حسین و رضائی پیته نوئی، یاسر. 1397. تأثیر کمیته حسابرسی بر محیط اطلاعاتی شرکت. حسابداری مدیریت، 11 (36)، 79-63.
 • فخاری، حسین؛ محمدی، جواد و حسن نتاج کردی، محسن. 1393. بررسی اثر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر مدیریت سود از طریق اقلام واقعی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12 (46)، 154-130.
 • مرادزاده فرد، مهدی؛ نوروزی، محمد و محرم زاده، ناهید. 1396. اثربخشی کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی: آزمون تجربی رویکرد نظارتی. پژوهش‌های نوین در حسابداری و حسابرسی، 1 (4)، 198-177.
 • مهربان پور، محمدرضا؛ فرجی، امید و سجادپور، رضا. (1399). نقش میانجی کیفیت گزارشگری مالی در رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد. بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، 27 (1)، 153-132.
 • Ali, A., Li, N., Zhang, W., (2015). Managers’ career concerns and asymmetric disclosure of bad versus good news. Working paper, University of Texas at Dallas.
 • Amiri, E., Hajiha, Z. (2018). Investigating of the relationship between the audit committee activities and the quality of the internal control system in the firms acceptedin Tehran Stock Exchange. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 7(26), 71-82 (In Persian)
 • Andreou, P.C., Antoniou, C., Horton, J., & Louca, C. (2013). Corporate governance and firm-specific stock price crashes. www.ssrn.com.
 • Baxter, P., and J. Cotter, 2009, Audit committees and earnings quality, Accounting and Finance 49(2), 267–290.
 • Bedard, J., S. M. Chtourou, and L. Courteau, (2004). The effect of audit committee expertise, independence, and activity on aggressive earnings management, Auditing: A Journal of Practice & Theory 23 (2), 13–35.
 • Bilal. Chen, Songsheng & Komal, Bushra. (2018). Audit committee financial expertise and earnings quality: A meta-analysis, Journal of Business Research, 84, Pages 253-270.
 • Bleck, A., Liu, X., 2007. Market transparency and the accounting regime. Journal of Accounting Research 45(2), 229-256.
 • Bradshaw, M. T., Hutton, A. P., Marcus, A. J., Tehranian, H. 2010. Opacity, crash risk and option smirk curves. Working paper, Boston College.
 • Cao, C., C. Xia, and K.C. Chan. 2016. Social trust and stock price crash risk: Evidence from China. International Review of Economics and Finance 46:148-165.
 • De Franco, G., Kothari, S. P., Verdi, R. S. 2011. The benefits of financial statement comparability. Journal of Accounting Research 49(4), 895-931
 • DeFond, M., Hung, M., Li, S., Li, Y. 2013. Does mandatory IFRS adoption affect crash risk? The Accounting Review 90 (1), 265-299.
 • Dobija, Dorota. 2015. Exploring audit committee practices: oversight of financial reporting and external auditors in Poland, Journal of Management & Governance, February 2015, Volume 19, Issue 1, pp 113–143
 • Fakhari, H., Mohammadi, J., Hasannataj Kordi, M. (2015). An Investigation of the Audit Committee Characteristics Effects on Real Earnings Management. Empirical Studies in Financial Accounting, 12 (46), 130-154. doi: 10.22054/qjma.2015.1679 (In Persian)
 • Fakhari, H., Rezaei Pitenoei, Y. (2018). Impact of Audit committee on the Companies Information Environment. Management Accounting, 11(36), 63-79 (In Persian)
 • FASB (Financial Accounting Standards Board). 2010. Statement of Financial Accounting Concepts No. 8. Conceptual Framework for Financial Reporting, Chapter 1, the Objective of General-Purpose Financial Reporting, and Chapter 3, Qualitative Characteristics of Useful Financial Information. Norwalk, CT: FASB.
 • Financial Accounting Standards Board (FASB) .1980. Qualitative Characteristics of Ac-counting Information. Norwalk, CT: Statement of Financial Accounting Concepts No.2 Available athttp://www.fasb.org/pdf/con2.pdf.
 • Garcia-Sanchez, I., Garcia- Meca, E. & Cuadardo- Ballesteros. 2017. Do Financial Experts on Audit Committees Matter for Bank Insolvency Risk-Taking? The Monitoring role of Bank Regulation and Ethical Policy. Journal of Business Research, 76, 52-66.
 • Gong, G., Li, L. Y., Zhou, L. 2013. Earnings non-synchronicity and voluntary disclosure. Contemporary Accounting Research 30 (4), 1560-1589.
 • Hajiha, Z., Chenari Bouket, H. (2018). Financial Statement Comparability and Expected Stock Price Crash Risk. Financial Knowledge of Securities Analysis, 11(39), 37-48 (In Persian)
 • Henseler, Jörg; Ringle, Christian M; Sinkovics, Rudolf R. 2009. The use of partial least squares path modeling in international marketing, in Rudolf R. Sinkovics, Pervez N. Ghauri (ed.) New Challenges to International Marketing. Advances in International Marketing, 20, 277 – 319.
 • Hisham, K., Ishak, Z. and Abdul Manaf. N. 2014. The impact of audit committee characteristics on corporate voluntary disclosure. International conference on Accounting Studies, ICAS 2014, 18-19. Kual Lumpur, Malaysia.
 • Hutton, A. P., Marcus, A. J., Tehranian, H. 2009. Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Financial Economics 94 (1), 67-86.