بررسی تأثیر تعدیل‌کننده دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سهامداران نهادی بر ارتباط بین توانایی مدیران و عدم شفافیت اطلاعات شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 کارشناسی ارشد حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر تعدیل‌کننده دوگانگی وظیفه مدیرعامل و سهامداران نهادی بر ارتباط بین توانایی مدیران و عدم شفافیت اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. فرضیه‌های پژوهش برای 106 شرکت طی دوره 9 ساله از سال 1389 لغایت 1397 و با استفاده از الگو رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. به منظور سنجش توانایی مدیریت از الگوی دمیرجان و همکاران (2012) و برای محاسبه عدم شفافیت اطلاعات از معیارهای رتبه شاخص عدم شفافیت اطلاعات شرکت و اقلام تعهدی اختیاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین توانایی مدیران و عدم شفافیت اطلاعات شرکت رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، دوگانگی وظیفه مدیرعامل تأثیر منفی بر ارتباط بین توانایی مدیران و عدم شفافیت اطلاعات شرکت (به‌طور خاص، اقلام تعهدی اختیاری) دارد. در نهایت، سهامداران نهادی بر ارتباط بین توانایی مدیران و عدم شفافیت اطلاعات شرکت (رتبه شاخص عدم شفافیت اطلاعات شرکت و اقلام تعهدی اختیاری) تأثیر منفی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of moderating the CEO duality and institutional shareholders on the relationship between managerial ability and lack of transparency of company information

نویسندگان [English]

 • Shokrollah Khajavi 1
 • Mehran Jahandoust Marghoub 2
 • soraya weysihesar 3
1 Professor of Accounting, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Ph.D. Student of Accounting, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
3 MSc. of Accounting, KAR Higher Education Institute, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this study is to investigate the impact of corporate governance on the relationship between managerial ability and lack of information transparency in listed companies in Tehran Stock Exchange. Research hypotheses based on the 106 companies during a 9-year period from 2010 to 2018 were tested using multivariate regression models. Demerjian & et al. (2012) model was used to measure management ability and to calculate the corporate opacity, the criteria of the index rate of lack of transparency in company information and discretionary accrual items were used. The results show that there is a negative significant relationship between managerial ability and lack of transparency of company information. Also, the CEO duality has a negative impact on the relationship between managerial ability and lack of transparency of company information (in particular, discretionary accrual items). Finally, institutional shareholders have a negative effect on the relationship between managerial ability and lack of transparency of company information (the index rate of lack of transparency in company information and discretionary accrual items).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Managers Ability
 • Information Transparency
 • Corporate Governance
 • CEO Duality
 • Institutional Shareholders
 • ایزدی­نیا، ناصر و عبداللهی، پریسا. (1396). تأثیر محافظه­کاری و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سطح اهرم مالی و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی­های حسابداری، 5 (17): 24-1.
 • باغومیان، رافیک و نقدی، سجاد. (1393). تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر میزان افشای اختیاری در گزارشگری سالانه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، 5 (16): 136-119.
 • بشیری منش، نازنین و مهری کامرود، ملیحه. (1397). تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت افشای اطلاعات با تأکید بر محافظه‌کاری. پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی، 7 (12): 90-71.
 • بوشمن، آر.ام. اسمیت، ای.جی. (1389). شفافیت، اطلاعات حسابداری مالی و سامانه راهبری شرکتی. (مترجم: بیتا مشایخی)، مجله حسابدار، سال 24، شماره 217، صص 81-74، (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 2003).
 • جبارزاده کنگرلویی، سعید و رادی، یاسر. (1398). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر شفافیت شرکتی با تأکید بر اثر تعدیلگری ضعف کنترل­های داخلی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری مالی، 11 (1): 80-55.
 • خواجوی، شکرالله و قدیریان آرانی، محمد حسین. (1397). توانایی مدیران، عملکرد مالی و خطر ورشکستگی. مجله دانش حسابداری، 9(1)، 35-61.
 • دیدار، حمزه؛ منصورفر، غلامرضا و زارع، الهام. (1396). بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشا با تأکید بر نقش تعدیل­کننده رقابت بازار محصول در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری مالی، 9 (1): 117-96.
 • رضایی، فرزین و ویسی حصار، ثریا. (1393). اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطه بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی و هزینه سهام عادی. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 21 (4): 470-449.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام، هاشم و جهان میری، محمد حسام. (1397). عدم اطمینان اطلاعاتی معیاری جهت تبیین بازدهی سهام (نگرش مبتنی بر مالی رفتاری). دانش سرمایه­گذاری، 7 (26): 147-131.
 • سپاسی، سحر؛ اعتمادی، حسین و بسحاق، محمد رضا. (1396). ارائه مدل رابطه شفافیت و اثربخشی هیأت مدیره بر سیاست تقلیل دهنده مالیاتی در توسعه سرمایه­گذاری. دانش سرمایه­گذاری، 6 (21): 247-233.
 • ستایش، محمدحسین؛ کاظم­نژاد، مصطفی و ذوالفقاری، مهدی. (1390). بررسی تأثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 3 (3): 74-55.
 • صفری گرایلی، مهدی و رضایی پیته نوئی، یاسر. (1397). توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون نظریه علامت‌دهی. مجله دانش حسابداری، 9 (2): 218-191.
 • صلواتی، سمانه سادات و اسعدی، عبدالرضا. (1396). بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و جریان نقدی با کارایی سرمایه‌گذاری شرکت­ها. دانش سرمایه­گذاری، 6 (24): 202-187.
 • فروغی، داریوش و ساکیانی، امین. (1397). تأثیر توانایی مدیریتی بر ریسک سقوط قیمت سهام. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 10 (40): 68-47.
 • قائمی، محمد حسین و شهریاری، مهدی. (1388). حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت­ها. مجله پیشرفت­های حسابداری، (1): 128-113.
 • مشایخی، بیتا و عظیمی، عابد. (1395). تأثیر توانایی­های مدیریت بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 23 (2): 267-253.
 • مشایخی، بیتا؛ بزاز، محمد و محمدآبادی، مهدی. (1387). بررسی تأثیر راهبری شرکتی بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار، سال 1 (3): 54-33.
 • معین­الدین، محمود و دهقان، فتانه. (1391). اثر ساختار حاکمیت شرکتی بر کیفیت افشای اطلاعات. دهمین همایش ملی حسابداری ایران. دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.
 • مهرانی، ساسان و همکاران. (1389). بررسی رابطه بین سرمایه‌گذاران نهادی و کیفیت گزارشگری مالی. مجله پیشرفت‌های حسابداری دانشگاه شیراز، 2 (1)، شماره پیاپی (3/58): 249-227.
 • ناظمی، امین و نصیری، طاهره. (1393). بررسی ارتباط میان کیفیت حاکمیت شرکتی و میزان مالکیت نهادی با افشای اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی، 6 (24): 120-99.
 • نمازی، محمد و غفاری، محمدجواد. (1394). بررسی اهمیت و نقش اطلاعات توانایی مدیران و نسبت­های مالی به­عنوان معیاری در انتخاب سبد بهینه سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها). فصلنامه حسابداری مالی، 7 (26): 29-1.
 • نمازی، محمد؛ رضایی، غلامرضا و ممتازیان، علیرضا. (1393). رقابت در بازار محصول و کیفیت اطلاعات حسابداری. مجله پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، 6 (2): 166-131.
 • نمازی، محمد؛ رئیسی، زهره و حسینی، سید مجتبی. (1392). بررسی رابطه بین شاخص راهبری شرکتی و بازده سهامداران شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران. (22): 51-25.
 • نوبخت، زهرا. (1383). ارزیابی شفافیت اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 • نیکبخت، محمدرضا و کلهرنیا، حمید. (1396). تعیین رابطه بین شفافیت اطلاعاتی، نقدشوندگی و ارزشیابی شرکت. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 9 (33): 16-1.
 • همتی، حسن؛ کاظمی، حسین و رستمی، زینب. (1392). تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر عملکرد مالی و شفافیت اطلاعاتی. پژوهش­های کاربردی در گزارشگری مالی، 2 (3): 148-123.
 • Abernathy, J. L., Kubick, T.R., & Masli, A. (2018). Evidence on the relation between managerial ability and financial reporting timeliness. International Journal of Auditing, 22(2), 185-196.
 • Ajinkya, B., Bhojraj, S., Sengupta, P., (2005). The association between outside directors, institutional investors and the properties of management earnings forecasts. Journal of Accounting Research 43, 343–376.
 • Al Mamun, M., Balachandran, B., & Duong, H.N. (2020). Powerful CEOs and stock price crash risk. Journal of Corporate Finance, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101582.
 • Anderson, R. C., Duru, A., & Reeb, D. M. (2009). Founders, heirs, and corporate opacity in the United States. Journal of Financial Economics, 92(2), 205–222.
 • Baik, B. O. K., Farber D. B., & Lee, S. S. (2011). CEO Ability and Management Earnings Forecasts. Contemporary Accounting Research, 28(5), 1645-1668.
 • Baik, B., Choi, S., Farber, D.B. & Zhang, J. (2012). Managerial ability and earnings quality: an international analysis. Available at: http://www.kaaedu.or.kr/func/download. Php?path.
 • Bamber, L.S., Jiang, J. & Wang, I.Y. (2012). Whats My Style? The Influence of Top Managers on Voluntary Corporate Financial Disclosure. The Accounting Review, 85(4), 1131-1162.
 • Barnea, A., Haugen, R. Q., & Senbet, L.W., (1985). Agency problems and financial contracting. Englewood Cliffs Prentice-Hall.
 • Bassett, M., Koh, P.S., & Tutticci, I., (2007). The association between employee stock option disclosures performance and corporate governance: Evidence from an enhanced disclosure regime. The British Accounting Review 39, 303–322.
 • Beiner, S., Schmid, M., & Wanzenried, G. (2011). Product Market Competition. Managerial Incentives and Firm Valuation, European Financial Management, 17(15), 331-336.
 • Bertrand, M., & Schoar, A. (2003). Managing with style: The effect of managers on firm policies. Quarterly Journal of Economics, 118(4), 1169–1208.
 • Bhattacharya, , Desai. H., & Venkataraman, K. (2009). Earning quality and information asymentry. Working Paper.
 • Bonsall, S.B., Holzman, E.R., & Miller, B.P. (2017). Managerial ability and credit risk assessment. Management Science, 63(5), 1425–1449.
 • Boone, A., & White, J. (2015). The Effect of Institutional Ownership on Firm Transparency and Information Production. Journal of Financial Economics, 117(3), 508-533.
 • Bushee, B. J. (1998). The influence of institutional investors on myopic R&D investment behavior. Accounting Review, 73 (July): 305-334.
 • Bushman, R., Pitotroski, J., & Smith, A. (2004). What determines corporate transparency? Journal of Accounting research, 42(2), 207-252.
 • Chemmanur, T., & Paeglis, I. (2005). Management quality, certification, and initial public offerings. Journal of Financial Economics, 76, 331-368.
 • Chemmanur, T., Paeglis, I., Simonyan, K., (2009). Management quality financial investments and asymmetric information. Journal of Financial and Quantitative Analysis 44(5), 1045-1079.
 • Chiang, H. (2005). An empirical study of corporate governance and corporate performance. Journal of American Academy of Business, 6(1), 95-101.
 • Cho, S.Y., Hoa, H.T. (2011). The influence of product market competition on the timing and quality of corporate financial disclosure. Available at: SSRN.
 • Cormier, D., Aerts, W., Ledoux, M-J., & Magnan, M. (2009). Attributes of social and human capital disclosure and information asymmetry between managers and investors. Canadian Journal of Administrative Sciences. 26(1), 71–88.
 • Demerjian, P., Lev, B., & McVay, S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management Science, 58(7), 1229-1248.
 • Diamond, D. W. (1985). Optimal release of information by firms. The Journal of Finance, 40(4), 1071–1094.
 • Diamond, D. W., & Verrecchia, R. E. (1991). Disclosure, liquidity, and the cost of capital. Journal of Finance, 46(4), 1325–1359.
 • Faccio, M., Lang, L. H. P., & Young, L. (2001). Dividends and expropriation. American Economic Review, 91(1), 54–78.
 • Falato, A., Li, D., & Milbourn, T. (2009). The role of CEO talent on pay, firm performance and turnover. Working paper: Washington University.
 • Fama, E., Jensen, M., (1983). Separation of ownership and control. Journal of Law and Economics 26 (2), 301–326.
 • Francis, J., Huang, A. H., Rajgopal, S., & Zang, A. Y. (2008). CEO reputation and earnings quality. Contemporary Accounting Research, 25(1), 109-147.
 • Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. M., & Schipper, K. (2004). Costs of equity and earnings attributes. The Accounting Review, 79(4), 967-1010.
 • Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., & Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 39(2), 295-327.
 • Gillan, S.G. and Starks, L.T. (1998). A survey of shareholder activism: Motivation and empirical evidence. Contemporary Finance Digest, 10-38.
 • Giroud, X., & Mueller, H. (2011). Corporate Governance, Product Market Competition, and Equity Prices. The Journal of Finance, 66(2), 563-600.
 • Goyal, V., & Park, C. (2002). Board leadership structure and chief executive turnover. Journal of Corporate Finance, 8, 49–66.
 • Haniffa, M., & Cooke, T.E. (2002). Culture, corporate governance and disclosure in Malaysian corporations. A Journal of Accounting, Finance and Business Studies (ABACUS), 38 (3), 317-349.
 • Healy, P.M., & Palepu, K.G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting and Economics, 31(1–3), 405–440.
 • Htay, N.S. (2012). Corporate Governance and Strategic Information Disclosure in Malaysian Listed Banks. International Review of Business Research Papers, 8(1), 196-210.
 • Huafang, X., & Jianguo, Y. (2007). Ownership structure, board composition and corporate voluntary disclosure: Evidence from listed companies in China. Managerial Auditing Journal, 22(6). 604-619.
 • Jensen, M. C. (1993). The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. Journal of Finance, 48, 831-880.
 • Jones, J. (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research 29, 193–228.
 • Kochhar, R., & David, P. (1996). Institutional investors and firm innovation: A test of competing hypotheses. Strategic Management Journal, 17(1), 73-84.
 • Krivogorsky, V. (2006). Ownership, Board Structure, and Performance in Continental Europe. The International Journal of Accounting, 41(2), 176-197.
 • Lakhal, F. (2005). Voluntary earnings disclosures and corporate governance: evidence from France. Review of Accounting and Finance, 4(3), 64-85.
 • Lang, M. H., & Lundholm, R. J. (1996). Corporate disclosure policy and analyst behavior. Accounting Review, 71(4), 467–492.
 • Lehn, k., & Poulsen, A. (1989). Free Cash Flow and stockholders Gains in going private Transactions. Journal of Practice and Theory, 22(1), 93-108.
 • Leuz, C., & Verrecchia, R. E. (2000). The economic consequences of increased disclosure. Journal of Accounting Research, 38(3), 91–124.
 • Leuz, C., Nanda, D., & Wysocki, P. D. (2003). Earnings management and investor protection: An international comparison. Journal of Financial Economics, 69(3), 505–527.
 • Li, D., Lin, A., Zhang, L. (2019). Relationship between Chief Executive Officer characteristics and corporate environmental information disclosure in Thailand. Front. Eng. Manag. https://doi.org/10.1007/s42524-019-0067-7.
 • Libby, R., & Luft, J. (1993). Determinants of judgment performance in accounting settings: Ability, knowledge, motivation, and environment. Accounting, Organizations and Society, 18(5), 425-450.
 • Liu, N., Laing, E., Cao, Y., & Zhang, X. (2018). Institutional Ownership and Corporate Transparency in China, Finance Research Letters, 24, 328-336.
 • Messier, W.F. (2000). Auditing and assurance services: A systematic approach. McGraw-Hill Irwin, Boston, USA.
 • Pérez-González, F. (2006). Inherited control and firm performance. American Economic Review, 96(5), 1559–1588.
 • Rouf, A. (2011). Corporate characteristics, governance attributes and the extent of voluntary disclosure in Bangladesh. African Journal of Business Management, 5(19), 7836-7845.
 • Spence, M. (2002). Signaling in retrospect and the informational structure of markets. American Economic Review, 92(3), 434-459.
 • Uygur, O. (2015). Do high ability CEOs matter to shareholders? Evidence using a unique measure for CEO ability. Advances in Quantitative Analysis of Finance and Accounting, 13, 137–164.
 • Uygur, O., (2017). CEO ability and corporate opacity. Global Finance Journal, http://dx.doi.org/10.1016/j.gfj.2017.05.002.
 • Verrecchia, R. E. (1982). The Use of Mathematical Models in Financial Accounting. Journal of Accounting Research, Vol. 20, pp.1-42.