نظام راهبری شرکتی و سرعت تعدیل قیمت سهام با تأکید بر چرخه عمر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

4 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران

چکیده

جود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به‌موقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در بازار کارا، اطلاعاتی که در بازار پخش می‌شود به‌سرعت بر قیمت تأثیر می‌گذارد. در چنین بازاری، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک است. هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر تعیین تأثیر نظام راهبری شرکتی بر سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام با تأکید بر چرخه عمر می‌باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 112 شرکت است که برای دوره زمانی 1392 تا 1398 از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که نظام راهبری شرکتی بر سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام تأثیر معنی‌داری ندارد. همچنین با بررسی نقش تعدیل‌کنندگی الگوهای جریان نقدی، در دوره ظهور تأثیر معنی‌دار نظام راهبری شرکتی بر سرعت تعدیل قیمت سهام مشاهده گردید. این در حالی است که در دوره‌های، رشد، بلوغ، رکود و افول نظام راهبری شرکتی بر سرعت تعدیل قیمت سهام تأثیر معنی‌داری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

corporate governance and Stock Price Adjustment Rate with emphasis on the life cycle

نویسندگان [English]

 • ali keramati farhod 1
 • Saeid Jabbarzadeh Kangarlouei 2
 • Jamal Bahri Sales 3
 • asgar pakmaram 4
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Ourmie Branch, Islamic Azad university, Ourmie. Iran
2 Department of Accounting, Orumieh Branch , Islamic Azad University, Orumieh, Iran
3 Assistant Professor of Accounting, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
4 Corresponding Author: Associate Prof., Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University Bonab Branch, Bonab, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of the present experimental study is to determine the effect of corporate governance mechanisms on the information retrieval rate in stock prices, with an emphasis on the life-cycle pattern of cash flow patterns. The research sample consisted of 112 companies that have been selected from Tehran Stock Exchange for the period of 2013-2019. The results of the hypothesis test showed that the quality of corporate governance does not have a significant effect on the information retrieval rate in stock prices. The results of the hypothesis test showed that the quality of corporate governance does not have a significant effect on the information retrieval rate in stock prices.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporate Governance
 • Stock Price Adjustment Rate
 • Life Cycle
 • Cash Flow Patterns
 • افلاطونی. عباس، (1394)، بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و پایداری سود با سرعت انعکاس اطلاعات در قیمت سهام، مجله دانش حسابداری، سال ششم، شماره 22، 107-130.
 • افلاطونی. عباس، (1395)، بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و متقارن نبودن اطلاعات بر واکنش تأخیری قیمت سهام، مجله پیشرفت‌های حسابداری، دوره ششم، شماره1، 1-24.
 • امیری. سید خسرو، رضایی. فرزین و خلعتبری لیماکی. عبدالصمد، (1399)، تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ویژگی های رفتاری مدیران و قابلیت مقایسه صورت های مالی، دانش حسابرسی، سال20، شماره78، 1-36.
 • بادآورنهندی. یونس و داداش زاده. قادر، (1394)، ارتباط بین هزینه نمایندگی و قیمت‌گذاری نادرست سهام با تأکید بر نقش میانجی پاداش هیئت‌مدیره، راهبرد مدیریت مالی، سال سوم، شماره11، 51-71.
 • پورزمانی. زهرا و قمری. منا، (1393)، ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و سرعت تعدیل قیمت سهام، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال ششم، شماره21، 91-116.
 • ثقفی. علی، فدائی. محمدرضا (1388)، گزینش مدلی کارآمد برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی بر اساس مقایسه مدل‌های مربوط در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران1384-1387،3:50-24.
 • جهانخانی. علی، صفاریان. امیر(1389)، واکنش بازار سهام نسبت به اعلان سود برآوردی هر سهم در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، شماره 6.
 • حساس یگانه. یحیی، امیدی. الهام، (1393)، رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تاخیر واکنش قیمت و بازدهی سهام، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، 42: 31-58.
 • خانی. عبدالله، فراهانی. داوود، (1389)، ارزیابی کارایی بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ضریب تعدیل قیمت، مجله پژوهش‌های حسابداری اصفهان، شماره 9، 55.
 • دهدار. فرهاد، (1386)، طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزشگذاری مبتنی بر عایدات حسابداری و جریان وجوه نقد در فرآیند چرخه عمر شرکت، رساله دکترای حسابداری، دانشگاه تربیت مدرس.
 • رباط میلی. مژگان، علوی طبری. حسین و ثقفی. علی، (1393)، کیفیت اطلاعات حسابداری و سرعت تعدیل قیمت سهام، پژوهش‌های تجربی حسابداری، سال سوم، شماره 12، 21-45.
 • رضایی. فرزین، مرادی. مریم و مرادی. لیلا، (1399)، تاثیر ویژگی های شرکت بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجوه نقد شرکت ها، پژوهش های تجربی حسابداری، دوره 10، 81-98.
 • عابدی طورانی. مصطفی، (1390)، تأثیر اطلاعات حسابداری بر قیمت سهام در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 • عباسیان. عزت اله، ذوالفقاری. مریم، (1392)، تحلیل پویای کارایی سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران توسط فیلتر کالمن، فصلنامه پژوهش تا و سیاست های اقتصادی، شماره 65، 231- 254.
 • علوی. سید مسلم، نجفی سیاهرودی. مهدی و صادق پور. محسن، (1387)، رویکردی جامع بر نقش های حاکمیت سازمانی، پویایی استراتژیک و چرخه عمر سازمان، کنفرانس بین المللی مدیریت پژوهشی آریانا، 1-13.
 • قالیباف اصل. حسن، رضایی. فاطمه، (1386)، بررسی تأثیر ترکیب هیئت‌مدیره بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، دوره 9، شماره 23، 33-48.
 • ملکی. الهام السادات، ابراهیمی. سیدکاظم و جلالی. فاطمه، (1398)، تاثیر چرخه عمر شرکت ها بر سطح محافظه کاری، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال11، شماره44، 59-78.
 • هاشمی. عباس، دستگیر. محسن و شریفی. داود، (1393)، بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر انعکاس به‌موقع اطلاعات در قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، حسابداری مالی، سال ششم، شماره24، 121-142.
 • Abdmoulah, W. (2010), "Testing the Evolving Efficiency of Arab Stock Markets", International Review of Financial, Vol. 19, Issue 1, January, PP. 25-34.
 • Abdullah, Asna Atqa and Norman Mohd Saleh, (2014), “Impact of Firms Life Cycle on Conservatism: The Malaysian Evidence”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 145, PP. 18–28.
 • Alzahrana, m. Ramesh.P, (2014), "Managrial Behavior and the Like between Stock mispricing and corporate Investments", The Financial Review,49, pp89-116.
 • Amihud, Y. & Mendelson, H, (1987), "Trading mechanism and stock returns: An Eempirical investigation", Journal of Finance, (3), 42, 533-553.
 • Amihud, Y. & Mendelson, H. (1986), "Asset pricing and bid-ask spread", Journal of Financial Economics, (2), 17, 223-249.
 • Amihud, Y. (2002), "Illiquidity and stock returns: Cross-section and time series effects", Journal of Financial Markets, (1), 5, 31-56.
 • Arabsalehi, M. & Kazemi Noori, S. (2014). “Impact of Agency Costs on Investmentcash Flow Sensitivity”. The Accounting Knowledge 5(17):97-118. (In Persian)
 • Aspris, A. & Frino, A., (2013), "Board Independence, Stock Liquidity and Price Efficiency", Journal of Accounting and Economics, 42(2), pp.101-154.
 • Beekes, W. & Brown, P., (2006), "Do Better‐Governed Australian Firms Make More Informative Disclosures?", Journal of Business Finance & Accounting, 33(3‐4), pp.422-450.
 • Laarni, Zhipeng. Yan, (2002), "The Pecking Order Theory and the Firm‟s Life Cycle”, Journal of Banking and Finance Letters, 1(3): 122-140.
 • Bushman, R. M. & Smith, A.J.,(2001), "Financial accounting information and corporate governance", Journal of Accounting and Economics, 32(1-3), pp.237-333.
 • Bushman, R. M., A. J. Smith, and R. Wittenberg-Moerman. (2010), "Price Discovery and Dissemination of Private Information by Loan Syndicate Participants", Journal of Accounting Research, 48 (5):921-972.
 • Callen, J., Khan, M. & Lu, H. (2012), "Accounting quality, stock price delay, and future stock returns", Contemporary Accounting Research,(1)30, 295-269.
 • Chen, X, W Yang and D Huang, (2010), “Corporate Life-Cycle and the Accrual Model: An Empirical Study based on Chinese Listed Companies”, Frontiers of Business Research in China, 4(3), PP. 580-607.
 • R, Ghoul. S, Guedhami. O, (2013), "Do state and foreign ownership affect investment efficiency? Evidence from privatizations", Contemporary Accounting Research , JEL classification:G32, G34, L33.
 • Cornett, M., Marcus, A., Tehranian, H., (2008),"Corporate governance and pay-for performance the impact of earnings management", Journal of Financial Economics, 86, 279-305.
 • J, Ruddock. C, (2011),"Corporate Payout Policy in Australia and a Test of the Life-Cycle Theory" Journal of Accounting & Finance, 51(2): 311-403
 • Damodaran, A. (1993), "A Simple Measure of Price Adjustment Coefficients", Journal of Finance, Vol. 48, pp. 387-399.
 • Dechow P, Ge W (2006), "The persistence of earnings and cash flows and the role of special items: Implications for the accrual anomaly",  Review of Accounting Studies, 11(2 - 3): 253–296.
 • V, (2006), "future profitability and growth and the roles of firm life cycle and bsrriers-to-entry", Dissertation for degree of Doctor of philosophy, university of Wisconsin – Madison.
 • V, (2007), " Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle ", paper is based on Dissertation for degree of Doctor of philosophy, university of Wisconsin – Madison,  http://ssrn. com/abstract=1268509.
 • V, (2010), " Cash Flow Patterns as a Proxy for Firm Life Cycle ", paper is based on Dissertation for degree of Doctor of philosophy, university of Wisconsin – Madison, http://ssrn. com/abstract=755804.
 • Du, D; Denning, K and Zhao, X. (2011), "Evidence on Stock Reaction to Market-Wide Information", Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, Vol. 14, Issue. 02, pp. 297-325.
 • Eom, C. (2015), "Do foreign investors help the price discovery process? Evidence from Korea", ssrn, Retrieved on 22 June 2015 from http://ssrn.com/abstract=2553033.
 • Fama, E, L. Fisher, M. Jensen and R. Roll. (1969), "the Adjustment of Stock Prices to New Information", International Economic Review, 10: 1-21.
 • Fama, E. F. & French, K. R. (1993), "Common risk factors in the returns on stocks and bonds", Journal of Financial Economics, (1)33, 3-56.
 • Francis J, Nanda D, Olsson P. (2008), "Voluntary Disclosure, Earnings Quality and Cost of Capital", Journal of Accounting Research, 46 (1): 53-99.
 • Francis, J., LaFond, R., Olsson, P. & Schipper, K. (2005), "The market pricing of accruals quality ",Journal of Accounting and Economics, (2), 39, 295-327.
 • Gill, A. S., &Biger, N. (2013), "The impact of corporate governance on working capital", managementefficiency of American manufacturing firms. Managerial Finance, Vol. 39, No. 2, pp. 116-132.
 • Gillan, S.L., (2006), "Recent Developments in Corporate Governance: An Overview", Journal of Corporate Finance, 12(3), pp.381-402.
 • Gordon, N. & Wu, Q. (2014), "Informed trade, uninformed trade, and stock price delay", ssrn, Retrieved on 22 June 2015 from http://ssrn.com/abstract=2209073.
 • Green, T.C., (2006), "The Value of Client Access to Analyst Recommendations", Journal of Financial and Quantitative Analysis, 41(01), pp.1-24.
 • Hasbrouck, Joel. (1991), "Measuring the Information Content of Stock Trades", Journal of Finance, Vol. XLVI, NO. 1, pp. 179-207.
 • Henry, D. (2010), "Agency Costs, Ownership Structure and Corporate Governance Compliance: A Private Contracting Perspective", Pacific-Basin Finance Journal, 18, pp. 24-46.
 • Hou, K. Moskowitz, T.J, (2005), "Market Friction, Price delay and the crosssection of expected returns", Review of Financial Studies, 18, 981-1020.
 • Jones, Charles M. and Lipson, Marc L. (1999), "Price Impacts and Quote Adjustment on the Nasdaq and NYSE/AMEX", Paine Webber Working Paper No. 99-08.
  • Jorgensen, B. N., Lee, Y. G. & Yoo, Y. K. (2011), "The valuation accuracy of equity value estimates inferred from conventional empirical implementations of the abnormal earnings growth model: US evidenc", Journal of Business Finance & Accounting, (4),38, 446-471.
 • Lee, C.H., Hsieh, T., and Cheng, L. (2020), "Financial reporting quality and speed of price adjustment", International Research Journal of Finance and Economics, 53, 134-143.
 • Lim, Kian-Ping. (2009), "The Speed of Stock Price Adjustment to Market-Wide Information", Available at SSRN, http://ssrn.com/abstract=1412231.
 • Lim, M; How, J and Peter, V (2014), "corporate ownership, corporate governance reform and timeliness of earnings: Malaysian evidence", Journal of Contemporary Accounting & Economics.
 • Mobarek, A. &Keasey, K. (2008), "Weak-form market efficiency of an emerging market: evidence from dhaka Stock market of Bangladesh", Journal of Emerging Market Finance, 7, 17-41.
 • Monks, R. A. G., & Minow, N. (2018), "Corporate Governance", edition 4, part 2, chapter2.
 • Posta, V. (2008), "Estimating the Dynamics of Weak Efficiency on the Prague Stock Exchange Using the Kalman Filter", Czech Journal of Economics and Finance, Vol. 58, No. 5-6, PP. 248-260.
 • Rehman, R, Muhammad A&Raoof, A, (2010), "Does corporate governance lead to a change in the capital structure?",American Journal of Social and Management Sciences.
 • Schmid, M. M., Oesch, D., &Ammann, M. (2011), "Corporate governance and firm value: International evidence", Journal of Empirical Finance, 18(3), 36-55.
 • Sun, P. W. and B, Yu. (2014), "Managerial structure and stock price delay in China", ssrn, http://ssrn.com/abstract=2542534.
 • Sun, P. W. and B, Yu. (2014), "Managerial structure and stock price delay in China", ssrn, http://ssrn.com/abstract=2542534.
 • Theobald, Michael; Yallup, Peter. (2004), "Determining Security Speed of Adjustment Coefficients",The Journal of Finance, Vol.7, No. 1. pp. 75-96.