اثرات ناشی از ریسک تغییر اقلیم بر صنعت بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار/ پژوهشکده بیمه

چکیده

یکی از مهم‌ترین اثرات تغییر اقلیم، تغییر شدت‌ و تواتر حوادث طبیعی از قبیل خشک‌سالی، سیل، طوفان و ... است که با توجه به ایجاد ریسک و عدم قطعیت، در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ، از اﻫﻤﯿﺖ فراوانی برخوردارند. به همین منظور، شناسایی ابعاد مختلف ریسک حاصل از تغییر اقلیم و ارزیابی آن می‌تواند با تمرکز و برنامه‌ریزی برای مواجهه با اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغییر اقلیم، از ضرر و زیان‌های آتی مربوط بکاهد. لذا، انجام پژوهش‌های مرتبط با تغییر اقلیم برای آمادگی هر چه بیشتر جهت سازگاری با این پدیده و نیز کاهش بار هزینه‌های خسارات ناشی از این تغییرات برای صنعت بیمه، بسیار ضروری می‌باشد. در این راستا، در این مقاله، ضمن تبیین اثرات تغییر اقلیم بر شدت و تواتر حوادث آب‌وهوایی، کانال‌های تاثیرگذاری تغییر اقلیم بر بیمه‌های درمان، زندگی و غیرزندگی ارائه می‌گردد که اهم این موارد عبارتند از: تغییرات وضعیت سلامتی و افزایش هزینه‌های بیمه‌گران درمان، سرمایه‌گذاری دارایی‌های بیمه‌های زندگی، تغییرات نرخ مرگ‌ومیر و ابتلا به بیماری، ریسک‌های اعتباری و افزایش خسارت در بیمه‌های غیرزندگی پیرو افزایش فراوانی و شدت حوادث آب‌وهوایی. همچنین، چالش‌های تغییر اقلیم برای بیمه‌‌گران بیان و در نهایت راهکارها و پیشنهاداتی برای صنعت بیمه ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Climate Change Risk and Insurance Industry

نویسندگان [English]

 • Asma Hamzeh
 • Mitra Ghanbarzadeh
 • Nasrin Hozarmoghadam
Assistant Professor/Insurance Research Center
چکیده [English]

An important effect of climate change is the change in the intensity and frequency of natural disasters such as droughts, floods, hurricanes,. . . , Due to the creation of risk and uncertainty, in insurance industry, they have an abundance. To this end, identifying the various dimensions of climate change risk and assessing it can reduce future losses by focusing and planning to address the direct and indirect effects of climate change. Therefore, conducting research related to climate change is essential to be more prepared to adapt to this phenomenon and to reduce the burden of costs due to these changes for the insurance industry. In this regard, in this study, while explaining the effects of climate change on the severity and frequency of weather events, the channels affecting climate change on health, life and non-life insurance are presented. Also, the challenges of climate change for insurers are expressed and final solutions and suggestions for the insurance industry are provided.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health insurance
 • Life insurance
 • Non-life insurance
 • Climate change
 • Bruce, N., Cernesson, C., Connell, R., Fulcher, G., Gardner, L., Hawellek, D., Stainforth, D. (2007). The Impact Of Climate Change on Non-Life Insurance. Climate Change Working Party – GIRO 2007, https://www.actuaries.org.uk/system/files/documents/pdf/bhprizemaynard.pdf.
 • Botzen, W. J. W., van den Bergh, J. C. J. M., and Bouwer, L. M, (2010), Climate Change and Increased Risk for the Insurance Sector: a Global Perspective and an Assessment for the Netherlands, Natural Hazards, 52, 577–598, DOI: https://doi.org/10.1007/s11069-009-9404-1
 • (2009). Tackling climate change The vital contribution of insurers. CEA report, European Insurance and Reinsurance Federation, https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/publications/cea-report-tackling-climate-change-the-vital-contribution-of-insurers/069-cea_09.pdf.
 • Ford, D., Ashton, B., Audley, K., Qazvini, M., Yuan, Y., & McLintock, Y. (2019). A Practical Guide to Climate Change for Life Actuaries. Institute and Faculty of Actuaries, https://www.actuaries.org.uk/system/files/field/document/A%20Practical%20Guide%20to%20Climate%20Change%20%20for%20Life%20actuaries%20-%20Oct%20v7a.pdf.
 • Farzaneh, M., Hamzeh, A., Hosseinipour Tehrani, M., Fakhri, M., (2020).Preface to the Insurance Industry Roadmap in the Face of Climate Change, Research Report, Insurance Research Center, http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1201.
 • Farzaneh, M., Zamani, B., Hamzeh, A., (2021).Risks and solutions of the insurance industry in the face of climate change, Research Report, Insurance Research Center, http://www.irc.ac.ir/fa-IR/Irc/4946/Articles/view/14643/1282/.
 • Hamzeh, A., (2021). Investigating the channels of impact of climate change on non-life insurance. In: Proceedings of
 • Non-life insurance from theory to application, 17-18 March,Shahid Beheshti University of Tehran , 32-33
 • (2007), Technical Guidelines for Assessing Climate Change Impacts and Adaptations, Middle East Water Commission, Word Bank, http://www.scidev.net/en/climate-change-and energy/greenhouse- gases/news/un-climatedanger-for middle-east-north-africa.html.
 • Khaleqirad, M., Mousavi, A., Hemmati, S., and Ardalan, A., (2016), The Effects of Climate Change on Health in Iran, The First International Conference on Climate Change, https://civilica.com/doc/640508.
 • National Association of Insurance Commissione, (2008), Potential Impact of Climate Change on Insurance Regulation. https://www.naic.org/documents/cipr_potential_impact_climate_change.pdf.
 • Ranger, N., & Surminski, S. (2013). A preliminary assessment of the impact of climate change on non-life insurance demand in the BRICS economies. International Journal of Disaster Risk Reduction, vol 3, https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2012.11.004.
 • Scheel, I., Ferkingstad, E., Frigessi, A., Haug, O., Hinnerichsen, M., and Meze-Hausken,E., (2013), A Bayesian Hierarchical Model with Spatial Variable Selection: the Effect of Weather on Insurance Claims, Journal of Royal Statistical Society, Applied Statistics, 62 (1), 85–100, https://doi.org/10.1111/j.1467-9876.2012.01039.x.
 • Smith, J. B., & Lazo, J. K. (2001). A Summary of Climate Change Impact Assessments from the US Country Studies Program. Climatic Change, 50(1-2), 1-29, https://doi.org/10.1023/A:1010642529072.
 • Smith K. R, Woodward, A., Campbell-Lendrum, D., Chadee, D. D., Honda, Y., others. (2015), Human Health: Impacts, Adaptation, and Co-Benefits, Cambridge University Press, 709-754, https://doi.org/10.1017/CBO9781107415379.016