نوسانات وام دهی در الگو سازی روابط سیاست های پولی، ساختار سرمایه و ریسک پذیری بانک ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

4 دانشیار گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بنذرعباس، ایران.

چکیده

سیاست پولی می‌تواند بر وضعیت بانک‌ها از جمله ریسک‌پذیری آنها اثرگذار باشد. در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیر مستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشاردهنده پول پرقدرت استفاده نماید. به همین منظور هدف این پژوهش، نوسانات وام دهی در الگو سازی روابط سیاست های پولی، ساختار سرمایه و ریسک پذیری بانک ها می‌باشد. در این پژوهش از اطلاعات مالی 21 بانک پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1397 استفاده گردید. نمونه‌گیری نیز به روش حذف سیستماتیک انجام شد. داده های مورد نیاز از صورت های مالی شرکت ها، نرم افزار ره آورد نوین تدبیر پرداز و نیز از سایت متعلق به سازمان بورس اوراق بهادار و سایت های www.rdis.ir و www.irbourse.com و همچنین سایت بانک مرکزی جمع آوری گردیدند. جهت طبقه بندی داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است هم چنین پس از طبقه بندی داده های پژوهش برای پردازش اطلاعات و آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزار Eviews10 استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، از نوع همبستگی بوده و برای محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته و همچنین آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون چند‌متغیره استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش حاکی از آن است که بین سیاست های پولی، نوسانات وام دهی بانک ها، ساختار سرمایه و ریسک پذیری بانک ها ارتباط معناداری وجود دارد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lending fluctuations in modeling monetary policy relationships, capital structure and banks' risk-taking

نویسندگان [English]

 • . . 1
 • . . 2
 • Saeed Moradpour 3
 • . . 4
1 ..
2 .
3 Assistant Professor, Department of Accounting and Financial Management, Faculty of Humanities, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran.
4 .
چکیده [English]

Monetary policy can affect the position of banks, including their risk-taking. In implementing monetary policy, the central bank can directly use its regulatory power or indirectly use its influence on money market conditions as a powerful money issuer. Therefore, the purpose of this study is lending fluctuations in modeling the relationship between monetary policy, capital structure and banks' risk-taking. In this study, the financial information of 21 banks listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1391 to 1397 was used. Sampling was performed by systematic removal method. The required data were collected from the financial statements of companies, Rahavard Novin Tadbir Pardaz software and also from the site belonging to the Stock Exchange Organization and the sites www.rdis.ir and www.irbourse.com as well as the site of the Central Bank. . Excel software has been used to classify the data. Also, after classifying the research data, Eviews10 software has been used to process the information and test the research hypotheses. The statistical method used in this study was correlational and multivariate regression model was used to calculate the independent and dependent variables and also to test the hypotheses. The results of testing the research hypotheses indicate that there is a significant relationship between monetary policy, bank lending fluctuations, capital structure and banks' risk-taking. In the study of control variables, the determination of the ratio of assets to equity of banks has a significant relationship with fluctuations in bank lending.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : monetary policy
 • bank capital structure
 • bank lending fluctuations
 • banks' risk-taking
 • بزرگ اصل، موسی و همکاران(1396)،" بررسی اثر تنوع گرایی دارایی و تسهیلات بانک ها بر ریسک بانکی (مورد مطالعه: بانک های خصوصی در ایران)، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال ششم/ شماره بیست و یکم / بهار 1396.
 • بنی مهد ، بهمن؛ فراهانی فرد، مهسا (1389)، " رابطه بین ساختار سرمایه و توان رقابتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مجله مطالعات مالی، دوره 3 . شماره 2. صص 199-132.
 • حاج موسوی، ساراسادات ، محمودزاده، محمود ، ادیب پور، مهدی. (1400). بررسی تأثیر سیاست های پولی بر ریسک پذیری بانک ها، مطالعه بین کشوری، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، جلد ۹ شماره ۳۶ صفحات ۷۶-۵۵.
 • رنجی جفرودی، نیما؛ پورعلی، بیژن. (1400). تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عملکرد وام دهی شعب بانک کشاورزی. مجله توسعه و سرمایه، 6(2،)181-151.
 • شاهچرا، مهشید و جوزانی، نسیم(1395)، " تنوع پذیری درآمدها و سودآوری در شبکه بانکی کشور" فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، سال چهارم، شماره 14، تابستان 1395، صص 33-52.
 • شاهچرا، مهشید و طاهری، ماندانا(1393) " تأثیر ساختار سرمایه بانکی بر نقش خلق نقدینگی بانک ها در اقتصاد ایران"، فصلنامه پژوهش های پولی – بانکی، سال هشتم، شماره 23، بهار 1393، صص 59-81.
 • شاهچرا، مهشید و ماندانا طاهری(1395) " ساز و کار انتقال سیاست پولی بر وام دهی بانک ها از طریق اقلام زیر خط ترازنامه" فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، سال بیست و چهارم، شماره 78، تابستان 1395، صفحات 145-170.
 • عزیزی، خسرو و آدینه وند، کوثر. (1400). بررسی اثر گذاری شوک سیاست پولی و ساختار بودجه بر قدرت وام دهی عقود اسلامی در بانکهای منتخب خصوصی، اولین کنفرانس مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد.
 • کیمیا گری، علی محمد؛ عینعلی، سودابه (1387)، «ارائه الگوی جامع ساختار سرمایه (مطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران». نشریه تحقیقات مالی، دوره 9. شماره 4، صص 108-125.
 • ملکش، اسماعیل ، مهرگان، نادر ، علی عرفانی، رضا ، اسمعیل ابونوری. (1400). تعیین ناهمگنی رفتار وام دهی بانک ها در واکنش به سیاست پولی، دوفصلنامه مطالعات و سیاست های اقتصادی، دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 15، صفحه 201-223.
 • میر لوحی، سید مجتبی و همکاران(1396) " بررسی ساختار سرمایه و تأثیر آن بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران" ، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، سال پنجم، شماره 20، زمستان 1396، صص 173-196.
 • نجفی مقدم، علی، (1396) " تأثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه با استفاده از دو مدل برایان کلارک و فولک اندروانک" ، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره سی و سوم، زمستان 1396.
 • نظریان ، رافیک، و عزیزیان فرد، رقیه (1395) " بررسی عوامل موثر بر حاشیه نرخ سود بانک ها در ایران" ، فصلنامه سیاست های مالی و اقتصادی، سال چهارم، شماره 14، تابستان 1395، صص 73-106.
 • نظریان، رافیک و همکاران(1395)" ارتباط ثبات مالی و تمرکز در نظام بانکداری ایران" فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 1395.
 • Altunbas, Y.; Gambacorta, L.; Marques-Ibanez, D. (2009). "Securitisation and the bank lending channel". European Economic Review53. Pp. 996–1009.
 • Bernanke, B. S, Gertler, M. (1995). “ Inside the black box: the credit channel of monetary policy transmission. Journal of Economic perspectives 9 . PP. 27-48.
 • Bernanke, B.S. ; Blinder, A.S.(1988), Credit, money, and aggregate demaind” . American Economic Review 78.PP. 435-439.
 • Bustamante, Jose; Cuba, Walter & Rafael Nivin (2019). “Determinants of Credit Groth
  and the Bank Lending Channel in Peru: A Loan Level Analysis”, BIS Working
  Papers, No. 803, available at: bis.org.
 • Gambacorta, L. (2005). "Inside the bank lending channel. European Economic Review 49, 1737–1759.Glick, R., Plaut, S.E., 1989. Money demand and off-balance sheet liquidity: empirical analysis and implications for monetary policy". Journal of Accounting, Auditing and Finance 4. Pp. 147–159.
 • Haldar,A. Sharifi, S. V.D. Nageswara Rao, (2019). The relationship between credit risk management and non-performing assets of commercial banks in India. Managerial Finance, 1-15.
 • Incekara, A. Cetinkaya, H. (2019). Credit Risk Management: A Panel Data Analysis on The Islamic Banks in Turkey. Procedia Computer Science, 158: 947-954.
 • Leonardo Gambactora. and Hyun Song Shin (2016), “ Why bank capital matters for monetary policy” , Journal of Financial Intermediation (2016). P.P 1-13.
 • Olivero, M. P.; Li, Y.; Jeon, B. N. (2011a). "Competition in banking and the lending channel: evidence from bank-level data in Asia and Latin America". Journal of Banking & Finance 35. Pp. 560–571.
 • Sofianos, G.; Wachtel, P.; Melnik, A. (1990), “Loan commitments and monetary policy” International Monetary policy “. Journal of Banking & Finance 14. PP. 677-689.
 • B, Alexandra. C. & Lon Lapteacra (2018), “ (Un) Conventional monetary policy and bank risk – taking: A nonlinear relationship”, Economic Modelling (2018), P.P 1-18.
 • Avdjiev. G. Hale( 2018), “ U.S. monetary policy and fluctuations of international bank lending” Journal of International money and finance, March (2018).P.P 1-41.
 • R. and G.G Tian. (2007). Capital structure and corporate performance: evidence from Jordan. The Australasian Accounting Business & Finance Journal, (4), 40-61.