شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیر گذار بر ورشکستگی شرکت‌ها‌ در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحدبین الملل بندر انزلی، بندر انزلی، ایران،

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران،

3 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، تهران، ایران،

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی شناسایی واولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ورشکستگی شرکتها در ایران بوده است. تعداد نمونه در این تحقیق 191از خبرگان درموضوع ورشکستگی میباشد و از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب شرکت کنندگان در تحقیق استفاده شده است. پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق با استفاده از روش دلفی و بهره گیری 15نفر ازاساتید در موضوع تنظیم ونهایی شده است . برای بررسی صحت فرضیات تحقیق از روش آزمون تی تک نمونه ای، آزمون رگرسیون و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند پنچ عامل خطاهای مدیریتی، اعمال مجرمانه، بحرانهای محیطی، خطای های حسابداری، عامل حوادث عمده ترین گروه هایی هستند که موجب ورشکستگی شرکتها در ایران هستند و عامل خطاهای مدیریتی اولین اولویت ورشکستگی شرکتها در ایران بوده است لذا بهره گیری از روشهای نوین مدیریت در سطوح مختلف شرکتها جهت جلوگیری از خطاهای مدیریتی در تصمیم گیری ها و ورشکستگی شرکتها سودمند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Factors Affecting the Bankruptcy of Iranian Firms

نویسندگان [English]

  • Alereza Mohammadnezami 1
  • Zahra Lashgari 2
  • Hossein Izadi 3
1 PhD Student of Accounting, Islamic Azad University, Bandar e Anzali International Branch, Iran;
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Iran;
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Islamshahr Branch, Iran;
چکیده [English]

هدف از این پژوهش بررسی شناسایی واولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ورشکستگی شرکتها در ایران بوده است. تعداد نمونه در این تحقیق 191از خبرگان درموضوع ورشکستگی میباشد و از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب شرکت کنندگان در تحقیق استفاده شده است. پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق با استفاده از روش دلفی و بهره گیری 15نفر ازاساتید در موضوع تنظیم ونهایی شده است . برای بررسی صحت فرضیات تحقیق از روش آزمون تی تک نمونه ای، آزمون رگرسیون و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند پنچ عامل خطاهای مدیریتی، اعمال مجرمانه، بحرانهای محیطی، خطای های حسابداری، عامل حوادث عمده ترین گروه هایی هستند که موجب ورشکستگی شرکتها در ایران هستند و عامل خطاهای مدیریتی اولین اولویت ورشکستگی شرکتها در ایران بوده است لذا بهره گیری از روشهای نوین مدیریت در سطوح مختلف شرکتها جهت جلوگیری از خطاهای مدیریتی در تصمیم گیری ها و ورشکستگی شرکتها سودمند خواهد بود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bankruptcy
  • managerial errors
  • criminal acts
  • environmental crises
  • accounting errors
Altman, E.I. 1968. Financial ratios, discriminant analysis and the Prediction of Corporate bankruptcy. The Journal of Finance, 23 (4), pp. 589-609.
 Beaver, W. H., 1966. Financial ratios as predictors of failure. Journal of Accounting Research. 4, Empirical Research in Accounting: Selected Studies, (Supplement), pp.71-111.
 Ohlson, James A. Spring 1980. Financial ratios and the probabilistic Prediction of bankruptcy. Journal of Accounting Research, Vol. 18, no. 1, pp.109-131.
 Casey, C. and N. Bartczak. 1985, Using Operating Cash Flow Data to Predict Financial Distress: Some Extensions, Journal of Accounting Research. Volume 23, Number 1: 384-401.
 Gahlon, J. M., and R.L. Vigeland. 1988. "Early warning of BankruptcyUsing Cash Flow Analysis," The Journal of Commercial Bank Lending, pp. 4-15.
 Gilbert, L. R., Menon, K. and K. B., Schewartz. 1990, "Predicting Bankruptcy for Firm in Financial distress," Journal of Business and Accounting, Vol. 17, No.1, pp. 161-171.