بررسی مدلهای تأثیرپذیری انواع جریانهای نقدی از استراتژی تمایز و رهبری هزینه با تأکید بر ساختار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه حسابداری،واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه ،ایران.

چکیده

در ساختار سرمایه , ضرورت و اهمیت موضوعی برای بیان علمی تاثیر استراتژی و ساختار سرمایه بر جریان های نقدی شرکت وجود دارد.. موضوع پژوهش حاضر، بررسی تأثیر استراتژی تمایز و رهبری هزینه بر جریانهای نقدی با تأکید بر ساختار سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 لغایت 1397 بوده که با روش حذف sیستماتیک اطلاعات 139 شرکت به عنوان نمونه استخراج و مورد داده‌کاوی قرار گرفتند. روش آماری مورد استفاده ، روش داده‌های ترکیبی است و برازش مدل‌های رگرسیونی با و نرم افزار Eviews، صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که استراتژی های رهبری هزینه و تمایز با در نظر گرفتن ساختارهای سرمایه بر انواع جریانهای نقدی تاثیر معنی داری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the models of the impact of different types of cash flows from the differentiation strategy and cost leadership with emphasis on the capital structure

نویسندگان [English]

  • Mahsa Moradi 1
  • Mehrdad GhanbarI 2
1 Department of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Department of Accounting,Kermanshah Branch,Islamic Azad University,Kermanshah,Iran.
چکیده [English]

In the capital structure, there is a necessity and thematic importance for the scientific expression of the impact of strategy and capital structure on the company's cash flows. Tehran securities and exchange in the period 2013 to 2018, which were extracted and analyzed as a sample by the method of systematic deletion of information of 139 companies. The statistical method used is the combined data method and the regression models were fitted with Eviews software. The results of hypothesis testing show that cost leadership and differentiation strategies have a significant effect on different types of cash flows by considering capital structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive strategies
  • Cash Flows
  • Capital Structure
 احدی سرکانی، سید یوسف؛ عمرانی، الناز) 1395 (. بررسی عوامل مؤثر بر انحراف قیمت بازار سهام از ارزش
فعلی جریانات نقدی آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مقاله 4، دوره 9، شماره
31 ، پاییز، صفحه 53 - 68 .
 افشاریمنش، فاطمه ) 1394 (، بررسی تاثیر نوع صنعت بر ساختار سرمایه شرکتهای پتروشیمی، پایان نامه
کارشناسی ارشد مدیریت مالی – بانکداری.
 بادآور نهندی، یونس، بیورانی، حسین و آب روان، حمزه ) 1391 (، بررسی تاثیر نوسانات جریانات نقدی بر
ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش های مدیریت، ویژه
نامه شماره 93 و 92 ، صص 53 - 69 .
 پورحیدری، امید؛ ودیعی، محمدحسین؛ هوشمند زعفرانیه، رحمت اله؛ دهقانی، مرتضی؛ دهقان، فاطمه) 1395 .)
فصلنامه علمی پژوهشی و راهبرد مدیریت مالی. مقاله 1 ، دوره 4، شماره 2، تابستان، صفحه 1 - 23 .
بررسی مدلهای تأثیرپذیری انواع جریانهای نقدی از استراتژی تمایز و رهبری هزینه ... / مهسا مرادی و همکاران
89 دوره 12 / پیاپی 47 / پائیز 1402
 جهانخانی، علی و محمد طالبی.) 1388 بررسی و نقد انواع شاخصهای نقدینگی شرکتها « .) » ، تحقیقات مالی،
سال چهارم، ش 13 و 14 ، صص 6 - 31.
 حدادیان، علیرضا و منظمی برهانی، مسعود و ابراهیم رحیمی. ) 1393 (. تاثیراستراتژیهای تمرکز و تمایز بر
عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط قابلیتهای بازاریابی و قابلیتهای تکنولوژی. اولین کنفرانس بینالمللی
اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، ایران.
 ستایش، محمدحسین، صالحینیا، محسن،) 1394 (، تاثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقدی
آزاد، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 7 ، شماره 51 ، صص 15 - 32 .
 صالحی، مهدی و سمیه، یوسفی) 1395 (. رابطه ساختار سرمایه با بازده داراییها و با تاکید بر تورم ایجاد شده
حاصل از تصمیمگیریهای دولت. راهبرد مدیریت مالی, دوره ) 4 (، شماره ) 1 (، سال ) 2016 - 6 (، صفحات ) 37 -
57 .)
 طهماسبی و همکاران) 1394 (، بررسی استراتژی رهبری مدیریت بهینهسازی هزینه باارائه مدل مدیریت
درنگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر تعالی سازمانی، فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت، سال دوم، شماره
اول، ص 177 - 200 .
 عرب صالحی مهدی , مویدفر رزیتا , کریمی سجاد، ) 1391 (، تأثیر ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار
سرمایه بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشهای حسابداری مالی،
دوره شماره 3 ( 13 (، صص 47 - 70 .
 عربصالحی، مهدی، مؤیدفر، رزیتا و سجاد کریمی. ) 1390 (. تاثیر ریسک محیط، استراتژی شرکت و ساختار
سرمایه بر عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهشهای حسابداری مالی،
سال چهارم، شماره سوم، صص 47 - 70 .
 عربی، سیدهادی، ربیعی، ریحانه) 1395 (. تئوری نمایندگی، ساختار سرمایه و عملکرد شرکت در شرکتهای
پذیرفته شدۀ بورس اوراق بهادار تهران. مجله: جستارهای اقتصادی . بهار و تابستان - شماره 25 علمی-
پژوهشی 22 صفحه - از 121 تا 142 .
 غریب نواز، نادر، بابایی، محمد علی، ) 1387 (، "تحلیل استراتژی بازاریابی رقابتی از: دیدگاه بازاریابی و دیدگاه
رقابت"، ماهنامه مهندسی خودرو و صنایع وابسته، سال اول، شماره 4، ص 36 - 39 .
 کاشانی پور، محمد؛ سعید راسخی ، بیژن نقی نژاد و امیر رسائیان،) 1388 (. بررسی رابطه بین محدودیت های
مالی با حساسیت جریانات نقدی وجه نقد"،مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز. دوره دوم.شماره
دوم.صص 74 - 51 .
 کفاش پور، آذر، شبان برون، امید، رحیمی، ابراهیم، ) 1394 (، بررسی تاثیر استراتژی های رقابتی تمایز و رهبری
هزینه بر عملکرد با در نظرگرفتن نقش واسط بازارگرایی پیشگام و بازارگرایی واکنشی )مورد مطالعه: شرکت-
های تولیدی بزرگ و متوسط شهرکهای صنعتی شهرستان مشهد(، همایش علمی پژوهشی یافتههای نوین
علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران.
فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری - انجمن مهندسی مالی ایران
90 دوره 12 / پیاپی 47 / پائیز 1402
 لطفی، حسین، ( 1383 (، بررسی تاثیر ساختار مالی بر هزینه سرمایه و قیمت سهام در شرکت های خودرو و
سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مطالعات حسابداری، شماره 25 ، 127 - 146 .
 موسویشیری، محمود و ماهرخ شاکری. ) 1393 (.استراتژی، حسابداری مدیریت استراتژیک و عملکرد
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری مدیریت، دوره 7، شماره 20 ، صص
93 - 107 .
 نیکومرام هاشم، رهنمایرودپشتی فریدون، فرشاد هیبتی. ) 1391 .) مبانی مدیریت مالی، جلد دوم، انتشارات
ترمه.
 ولی پور، هاشم. ) 1389 (، مربوط بودن نوسانات جریان های نقدی برای پیش بینی بازده سهام، مجله مهندسی
مالی و مدیریت پرتفوی، شماره دوم، صص 43 - 65 .
 ولی پور، هاشم، وهاب رستمی و علیرضا شهابی) 1389 (. مربوط بودن سطوح و اجزا سود، گزارش شده برای پیش
بینی ارزش شرکت، مجله حسابداری مدیری ، ت شماره هفتم، 107 - 93 .
 Anıl, İ., & Yiğit, I, (2016),"The Relation between Diversification Strategy and Organizational Performance: A Research on Companies Registered to the Istanbul Stock Exchange Market. Procedia" - Social and Behavioral Sciences, 24(0), 1494-1509 .
 Chathoth, K. Prakash & Michael D. Olsen. (2017). The Effect of Environment Risk, Corporate Strategy, and Capital Structure on Firm Performance. Journal of Hospitality Management, Vol. 26,pp.502- 516.
 Crawford, C. M. (1977). Marketing Research and the New Product Failure Rate. Journal ofMarketing, Vol. 41 No. 2, Pp. 51-61.
 Hogen J.L, & Beker, F. (2014). Sensitivity of External Resource to Cash Flow under Financial Constrained. International Business Review, Vol. 23, Pp. 920-930.
 Huang, R, Jui, K, Tan, K, &, Faff, R, W., (2016), CEO Overconfidence and Corporate Debt Maturity, Journal of Corporate Finance, S0929-1199(15)00130-3.
 Nicos, A.S., J.Barrese, and P.wang., (2015). The Impact of Cash Flow Volatility on systematic Risk, Journal of Insurance Issues, pp.43-71.
 Rajiv, D. B., and Raj, M., and Arindam. T. (2014). Does a Differentiation Strategy Lead to More Sustainable Financial Performance than a Cost Leadership Strategy?. Management Decision, Vol. 52, No. 5, Pp. 872 - 896
 Parek, I. & Jang, A. (2013). Do Tests of Capital Structure Theory Mean What They Say? Journal of Finance, 62(4), 1747-1787.
 Takros. H. (2014), Cash-flows, earnings, and time-varying expected stoch returns, Department of Economics University of North Dakota, Vol.29, pp.42-62.