نقش سازه های فرهنگ حاکمیت شرکتی و حقوق سرمایه گذاران در سلامت شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

چکیده

سلامت شرکت، فرهنگ حاکمیسلامت شرکت ها موضوعی است که به بحث تداوم فعالیت، ورشکستگی و درماندگی مالی در ارتباط است. از این رو، هدف پژوهش حاضر تاثیر سازه های حاکمیت شرکتی و حقوق سهامداران بر سلامت شرکت ها در بازار سرمایه ایران است. برای اندازه گیری سلامت شرکت ها از شاخص تاب آوری شرکت بهره گرفته شده است. پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی و ازنظر روش‌های گردآوری داده‌ها، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی مبتنی بر رویکرد مدل یابی ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان مالی شرکت‌های مورد بررسی بوده و جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد استفاده‌شده است. در این پژوهش به پیش‌بینی روابط علَی میان (سازه های فرهنگ حاکمیت شرکتی) و سلامت شرکت ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که از میان سازه های فرهنگ حاکمیت شرکتی اثربخشی کنترل های داخلی، هیئت مدیره، کمیته جبران خدمات و افشاء و شفافیت بر سلامت شرکت تاثیر معنی داری دارند. از این رو، وجود کمیته حسابرسی، وجود کمیته مدیریت ریسک و حمایت از حقوق سهامداران تاثیر معنی داری بر سلامت شرکت ها ندارند. از این رو، اثربخشی کنترل های داخلی، هیئت مدیره، کمیته جبران خدمات و افشاء و شفافیت می تواند سلامت شرکت ها را افزایش دهد.ت شرکتی، حقوق سرمایه گذاران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of corporate governance culture and Investor Rights In corporate Health

نویسندگان [English]

  • vahid JAFARI 1
  • asgar pakmaram 2
  • Heydar Mohammadzadeh Salteh 3
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Marand Branch, Islamic Azad university, Marand. Iran
2 Corresponding Author: Associate Prof., Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University Bonab Branch, Bonab, Iran.
3 Associate Prof., Department of Accounting, Marand Branch, Islamic Azad University, Marand, Iran
چکیده [English]

Corporate health is a topic that is related to the continuity of activity, bankruptcy and financial helplessness. Therefore, the purpose of this study is the effect of corporate governance structures and shareholder rights on the health of companies in the Iranian capital market. To measure the health of companies, the company's resilience index has been used. The present study is applied in terms of purpose and in terms of data collection methods, is a descriptive-analytical survey based on the structural modeling approach. The statistical population of the study is the managers and financial experts of the companies surveyed and a standard questionnaire was used to collect data. In this study, the causal relationship between (structures of corporate governance culture) and corporate health was predicted. The results showed that among the constructs of corporate governance culture, the effectiveness of internal controls, board of directors, service compensation committee and disclosure and transparency have a significant impact on company health. Therefore, the existence of an audit committee, the existence of a risk management committee and the protection of shareholders' rights do not have a significant impact on the health of companies. Hence, the effectiveness of internal controls, the board of directors, the service compensation committee, and disclosure and transparency can enhance the health of companies

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate health
  • corporate governance culture
  • investor rights
آقایی، محمد علی، چالاکی، پری) 1389 (، بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 آقایی محمد علی، اعتمادی حسین و آذر، عادل.) 1388 (. ویژگی های حاکمیت شرکتی و محتوای اطلاعاتی
سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش مدیریت سود. فصلنامه علوم مدیریت ایران. 4 ( 16 ( ،صص
27 - 53 .
نقش سازه های فرهنگ حاکمیت شرکتی و حقوق سرمایه گذاران در سلامت شرکت ها / وحید جعفری و همکاران
109 دوره 12 / پیاپی 47 / پائیز 1402
 بحری ثالث. جمال، پا مرام. عسگر، افروزیان آذر. علی و قادری. فرزاد، ) 1397 (، بررسی رابطه پرتفوی
سوددیدگان و زیان دیدگان بر پایه نرخ نگهداری سهام توسط سرمایه گذاران نهادی با سودهای مومنتوم و
معکوس، دانش سرمایه گذاری، دوره هفتم، شماره 28 ، 297 - 312 .
 بنی مهد. بهمن، مرادزاده فرد. مهدی و ناصح. یعقوب، ) 1393 (، مالکیت شرکت های سرمایه گذاری و ارزش
سهام شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار، دانش سرمایه گذاری، سال سوم، شماره 9 ، 157 - 168 .
 بهار مقدم، مهدی، صادقی، زین العابدین، صفرزاده، ساره، ) 1392 (، بررسی رابطه ی مکانیزمهای حاکمیت
شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها، 5 ( 20 :) 107-90.
 بهاروند فائزه ، بنی مهد بهمن ، اوحدی فریدون ، ) 1396 (. اثر مالکیت شرکت های سرمایه گذاری بر بیش
نمایی سود: آزمون فرضیه های نظارت کارآمد و همسویی استراتژیک، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 6 ( 23 ، )
صص 55 - 70 .
 پورعلی. محمدرضا، ) 1392 (، ارائه مدل سنجش و ارزیابی سلامت مالی در شرایط محیطی ایران، دانش سرمایه
گذاری، 2 ( 5 :) 179-206 .
 پورعلی، محمدرضا، حجامی، محدثه ) 1393 (، بررسی رابطه افشای مسئولیت اجتماعی و مالکیت نهادی در
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی
مدیریت، 3 ( 10 :) 150-135.
 جعفری سرشت، داود، ( 1389 ، ) بررسی ترکیب مطلوب سهامداری در بازار سرمایه، سازمان بورس اوراق بهادار،
مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی
 جعفری سرشت، داود، تهرانی، رضا، تبریزی، حسین عبده، ) 1390 (، رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و
عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 4 ( 13 :) 100-75.
 حساس یگانه، یحیی، برزگر، قدر ت اله، ) 1393 (، مبانی نظری مسئولیت اجتماعی شرکتها و پارادایم
تحقیقاتی آن در حرفه حسابداری، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 7 ( 22 :) 133-109.
 حساس یگانه، یحیی، رئیسی، زهره، حسینی، مجتبی، ) 1388 (، رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد
شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 4 ( 13 :) 100-75.
 حسینی، علی و حقیقت، سرور) 1395 (، رابطه بین حاکمیت شرکتی و تعهد به ایفای مسئولیت های اجتماعی
در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 6 ( 4 :) 103-128 .
 دارابی، رویا ؛ و پیری، مهناز ) 1393 ( ، بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر کیفیت گزارشگری
مالی، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ، سال پنجم ، شماره نهم ، زمستان 1393 ، صص 25 - 37
 دانایی فرد. حسن و کاظمی. حسین، ) 1389 (، ارتقای پژوهش های تفسیری در سازمان: مروری بر مبانی
فلسفی و فرایند اجرای روش پدیدانگاری، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، دوره 20 ، شماره 61 ، 121 - 147 .
فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری - انجمن مهندسی مالی ایران
110 دوره 12 / پیاپی 47 / پائیز 1402
 داوری، علی.، رضازاده. آرش. 1393 . مدلسازی معادلات ساختاری با نرمافزار PLS ، چاپ دوم، تهران، انتشارات
جهاد دانشگاهی.
 رسولی قهرودی، مهدی.، فخرایی. احسان. ) 1397 (. تاثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر بقای شرکت ها
در بورس اوراق بهادار، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، سال 22 ، شماره 1 ، 73 - 101.
 ستایش, محمد حسین, ابراهیمی میمند, مهدی. ) 1394 (. رابطه بین نوع مالکیت نهادی و کیفیت افشا در
بورس اوراق بهادار تهران . مطالعات تجربی حسابداری مالی 12 ( 48 ( صص 75 - 53
 سلطانی، علی) 1393 (، ویژگی های غیر مالی موثر بر هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.
 سیدعباس زاده، محمد.، امانی ساری لگلو، جواد.، خضری آذر، همین. پاشوی. قاسم. 1393 . مقدمه ای بر مدل
یابی معادلات ساختاری به روش PLS و کاربرد آن در علوم رفتاری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه ارومیه.
 شریفی، آرمین ) 1392 ( ، بررسی رابطه بین مالکیت نهادی با سیاست های مالی و عملکرد شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات مازندران،
دانشکده حسابداری و مدیریت .
 صالحی،مهرداد.، حجازی، رضوان.، طالب نیا، قدرت اله.، امیری. علی. 1398 . ارائه الگوی تعدیلی از مدل های
ارزش گذاری دارایی های سرمایه ای با استفاده از ریسک درماندگی مالی و چرخه عمر شرکت، راهبرد مدیریت
مالی، 7 ( 1 :) 95-122 .
 عبدالباقی عطاآبادی. عبدالمجید و میرلوحی. سید مجتبی، ) 1398 (، چرخه عمر، درماندگی مالی و استراتژی
های تجدید ساختار، پیشرفت های حسابداری، دوره 11 ، شماره 1 ، 229 - 260 .
 قادری. فرزاد، پاک مرام. عسگر، بحری ثالث. جمال و قالیباف اصل. حسن، ) 1398 (، ارائه مدلی برای بقای
شرکت ها در بازار سرمایه ایران، راهبرد مدیریت مالی، دوره 7 ، شماره 4 .
 قادری. فرزاد، پاک مرام. عسگر، بحری ثالث. جمال و قالیباف اصل. حسن، ) 1399 (، توسعه مفهوم سازه های
حسابداری پایداری و سلامت مالی شرکت ها در بازار سرمایه ایران، حسابداری مدیریت، دوره 13 ، شماره 45 .
 ملا نظری و همکاران،) 1386 ( . بررسی ارتباط بین هموار سازی سود با نوع صنعت در شرکت های پذیرفته
شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال 14 ، شماره 47 ، ص 83 – 100 .
 نمازی، محمد.، پاک مرام، عسگر.، قادری، قدرت. ) 1396 (. رابطه معیارهای سودآوری و ریسک با ارزش بازار
سهام با تأکید بر جریان وجوه نقد )مورد مطالعه: شرکت های رو به رشد و رو به افول(، تحقیقات حسابداری و
حسابرسی، سال 9، شماره 33 ، بهار 1396 ، 4 - 23.
 نمازی، محمد.، رجب دری. حسین. 1396 . بررسی تعامل سازه های الگوی توسعه پایدار اخلاق حرفه ای
حسابداری با استفاده از فن دیمتل، پژوهش های حسابداری مالی، 9 ( 1 :) 71-90 .
 وفقی، حسام.، داراب.رویا. 1397 . رویکرد مدل معادلات ساختاری در تحلیل سه سطحی درماندگی مالی در
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 6 ( 3 :) 189-215 .
نقش سازه های فرهنگ حاکمیت شرکتی و حقوق سرمایه گذاران در سلامت شرکت ها / وحید جعفری و همکاران
111 دوره 12 / پیاپی 47 / پائیز 1402
 Arshad, R. and Razak, S. N. A. A. , (2013) ,"Corporate social responsibility disclosure and interaction effects of ownership structure on firm performance", Business, Engineering and Industrial Applications (ISBEIA) , vol. 111, pp. 25-28.
 Balugani E, Butturi MA, Chevers D, Parker D, & Rimini B. (2020). Empirical Evaluation of the Impact of Resilience and Sustainability on Firms’ Performance. Sustainability, 12(5), 1742.
 Baron, D. , Harjoto, M. , Jo, H. , 2011 , “ The economics and politics of corporate social performance ”, Bus. Polit ,13 (2) , 1–46.
 Bhaduri,S. and Selarka,E (2016) , "Corporate Governance and Corporate Social Responsibility of Indian Companies, CSR, Sustainability, Ethics & Governance", Springer Science,PP. 87-113.
 Chang,H. , Sun, A. M. , ( 2008 ) , “Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Synergies and Interrelationships”, CG AND CSR SYNERGIES AND INTERRELATIONSHIPS ,Volume 16, Number 5.
 Holm, E. S. R. , & Wats, I. (2010) ," Investor sophistication and patterns in stock returns ",The Accounting Review,12,43-63.
 Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1979). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure: Springer.
 Kritsonis , Alicia.(2005). "Assessing a firms future financial health" , International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity , California State University vo.8, No.1.
 Li. Sun. , A. Martynov (2017) ,"The Effect of Ownership Structure on Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from Korea", Journal of Business Ethics, Vol. 104, pp. 283-29.
 Lin. T, (2014) ,"Corporate social responsibility, ethics, and corporate governance",Social Responsibility Journal, Vol.8 Iss4 pp.547 –560.
 Ms. Mahabuba Lima, Md. Imran Hossain (2018) “Ownership Structure and Firm Performance: Testing Monitoring and Expropriation Hypotheses for Bangladeshi Companies”, Journal of Finance and Banking, Volume 14, Issue 1 & 2, 2018 University of Dhaka, Bangladesh
 Philip T. Lin. , Bin Li. , Danlu Bu. , (2015) ,"The relationship between corporate governance and community engagement: Evidence from the Australian mining companies", Resources Policy 43 :28–39.
 Ponomarov S.Y., (2012) "Understanding the concept of supply chain resilience"; The International Journal of Logistics Management, 20(1):124-143 .
 Pothong, O., & Ussahawanitchakit, P. (2011). Sustainable accounting and firm survival: An empirical examination of Thai listed firms. Journal of Academy of Business and Economics, 11(3), 1-28.
 Razek, M. A. (2018) ,"The association between corporate social responsibility disclosure and corporate governance – a survey of Egypt" ,Research Journal of Finance and Accounting, 5 (1) , 93-98.
 Sarin A, Shastri K, (2000), “Ownership Structure and Stock Market Liquidity”, Working paper, Santa Clara University
 Shleifer, A., and Vishny, R. (1986), “Large Shareholders and Corporate Control”, Journal of Political Economy, Vol. 94, pp. 461-488.
 Song, J. and Samy, M. and Bampton, R. (2015) , "An examination of corporate social responsibility and financial performance: A study of the top 50 Indonesian listed corporations",Journal of Global Responsibility, Vol. 2, PP. 100-112.