اثر آستانه‌ای در روابط بین تمایلات سرمایه‌گذاران و بازدهی سهام: الگوی رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، واحد تهران جنوب

2 استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران جنوب

3 استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی

چکیده

دیدگاه مالی رفتاری نشان می‌دهد که برخی از تغییرات در قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و به رفتارهای غیرمنطقی سرمایه گذاران که توسط تمایلات سرمایه گذار اندازه گیری می شود بستگی دارد. تمایلات سرمایه‌گذار نقش مهمی در نوسانات قیمت‌ها و بازده اوراق بهادار ایفا می‌کند. در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی PSTR، تأثیر آستانه ای تمایلات سرمایه گذاران بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته ‌شده در بورس تهران طی دوره زمانی 1397-1383 را مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون خطی، قویاً وجود رابطه غیرخطی و آستانه ای میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید نمود. همچنین وجود یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک الگوی دو رژیمی است، برای تصریح رابطه آستانه‌ای میان متغیرهای مورد بررسی کفایت کرد. حد آستانه ای برای شرکت های منتخب برابر 34/71 و پارامتر شیب نیز برابر 32/0 برآورد شد و نتایج نشان داد که تمایلات سرمایه‌گذار در رژیم اول تأثیر مثبت بر بازدهی سهام دارد و معامله‌گران دارای اعتماد به نفس و رفتار خوش‌بینانه هستند و با توجه به منفی بودن مجموع ضرایب تمایلات سرمایه گذاران در رژیم دوم می توان گفت که در این رژیم تمایلات سرمایه گذاران تأثیر منفی بر بازدهی سهام دارد. در رژیم دوم، معامله گرانش دارای اعتماد به نفس و رفتار خوش‌بینانه افراطی هستند که این روی بازده سهام اثر منفی و معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Threshold effect in the relationship between investor sentiment and stock market returns: a PSTR specification

نویسندگان [English]

  • ommolbanin Dadar 1
  • Ali Najafi Moghadam 2
  • ali Nemati 3
1 Ph.D Condidate of Financial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University.
2 Assistant Prof., Accounting Department, South Tehran Branch, Islamic Azad University.
3 Assistant Prof., Accounting Department, Centeral Tehran Branch, Islamic Azad University.
چکیده [English]

Investors Sentiment about the future of capital markets can play an effective role on the market price trend and stock return and refer to the views of investors about the future of the capital market. This paper investigates the threshold effects of Investors Sentiment on stock return of firms listed in Tehran Stock Exchange for the period of 15 Years (2005-2019), with construct Investors’ Sentimen index, using Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model. The linearity test results indicate strongly nonlinear relationship among variables under consideration. Moreover, considering one transition function and one threshold parameter, as a two regime model, is sufficient to specification of nonlinear and threshold relationship among variables.The results indicate that threshold value for this firms is 71.34 and the estimated slope parameter is 0.32. The findings of this study indicate that in the first regime, investor sentiment effect is positively activated, increasing stock returns; however when their overconfidence sentiment exceeds some threshold, this effect becomes inverse in the secend regime for a high threshold level of market confidence and investor over-optimism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investor Sentiment
  • stock return
  • threshold
  • PSTR
بهارمقدم، مهدی. پورحیدری، امید و حسین جوکار ) 1398 (." بررسی تمایلات سرمایهگذاران بر نرخ رشد سود
مورد انتظار". دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 42 ، صص 33 - 17 .
 تلنگی، احمد، 1383 ،"تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری"، تحقیقات مالی، شماره 17 ، صص 25 - 3 .
 حیدرپور، فرزانه. تاری وردی، یداله و مریم محرابی.) 1392 (." تأثیر گرایشهای احساسی سرمایهگذاران بر
بازده سهام". دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 17 ، صص 13 - 1 .
 درخشنده، سیدهادی. علیاحمدی، سعید.) 1396 (."ارزیابی نقش باورهای سرمایهگذاران بر جهتگیری قیمت
و حجم معاملات در بازار سرمایه". دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 33 ، صص 63 - 51 .
 شمسالدینی، کاظم. دانشی، وحید. سیدی، فاطمه. ) 1397 (. "بررسی تأثیر رفتار سرمای هگذاران و مدیریت
بر بازدهی سهام". مجله دانش حسابدار. دوره 9، شماره 2، صفحه 189 - 163 .
 نیکبخت، محمدرضا. حسین پور، امیرحسین.) 1395 (."بررسی تأثیر رفتار احساسی سرمایهگذاران و اطلاعات
حسابداری بر قیمت سهام". پژوهشهای تجربی حسابداری، شماره 22 ، صص 245 - 219 .
 نیکو مرام، هاشم. رهنمای رودپشتی، فریدون ) 1391 (." تأثیر سوگیری شناختی سرمایهگذاران بورس اوراق
بهادار تهران بر ارزشیابی سهام". دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 13 .
 Antonios, S. Evangelos, V, & Patrick,V.(2014)." Facebook's daily sentiment and international stock markets". Journal of Economic Behavior and Organization, 107(B), 730-743.
 Baker, M. & Wurgler, J. (2006). "Investor sentiment in the stock market". Journal of Economic Perspectives, 21(2), 129-151.
 Barber, B. Y. T. Lee, Y. J. Liu, and T. Odean. (2009). “Just How Much Do Investors Lose from Trade?” Review of Financial Studies 22 (2): 609–632.
 Barberis, N., Shleifer, A., Vishny, R., (1998). A model of investor sentiment. J. Finan. Econ. 49, 307–343.
 Brown, G. W. and M. T. Cliff. (2005). “Investor Sentiment and Asset Valuation.” Journal of Business 78: 405–407.
 Chen,H. De, Prabuddha. Yu, Hu. and Hyoun,B.(2011) "Sentiment Revealed In Social Media and its Effect on the Stock Market", Available at www.ssrn.com.
 Doojin, R. Kim, H & Yang, H (2017). "Investor sentiment, trading behavior and stock Returns". Journal of Economics Letters. Volume 24, 2017 - Issue 12.
 Gang, H. Shuzhen ,Z. Haifeng,G. (2020)."The Nonlinear Relationship between Investor Sentiment, Stock Return, and Volatility". Discrete Dynamics in Nature and Society.Volume 2020, Article ID 5454625, 11 pages.
 González, A. Teräsvirta, T. & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression model. Working Paper Series in Economics and finance.
 Hansen, B.E.,(1999),“Threshold Effect in Non Dynamic Panels: Estimation, Testing and Inference”, Department of Economics, Boston College, Page: http://www2.bc.edu/ ”hansenb”/.
 Kuhnen, C. M. and B. Knutson. 2005. “The Neural Basis of Financial Risk-Taking.” Neuron 47: 763–770.
 Li, H., Y. Guo, and S. Y. Park. 2017. “Asymmetric Relationship between Investors’ Sentiment and Stock Returns: Evidence from a Quantile Non-Causality Test.” International Review of Finance 24.
گذاران و بازدهی سهام ... / ام البنین دادار و همکاران ‌ اثر آستانهای در روابط بین تمایلات سرمایه
153 دوره 12 / پیاپی 47 / پائیز 1402
 Li, M. (2010). "The effects of investor sentiment on returns and idiosyncratic risk in the Japanese Stock Market". International Research Journal of Finance and Economics, 60, 29-43.
 Liston, D. (2016). "Sin stock returns and investor sentiment". The Quarterly Review of Economics and Finance, 59, 63-70.
 Namouri, H. Javadi, F.(2018)." Threshold effect in the relationship between investor sentiment and stock market returns: a PSTR specification". Journal Applied Economics.
 Shiller, R.J., 1984. "Stock prices and social dynamics". Brookings Papers in Economic Activity. 1984, 457–510.
 Terasvirta, T. 1994. "Specification, estimation and evaluation of smooth transition autoregressive models". J. Amer. Stat. Assoc. 89, 208–218.