شناسایی عوامل موثر بر یکپارچه سازی زیرساخت های فناورانه مخابراتی در راستای سرمایه گذاری بهینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقوله یکپارچه سازی در صنایع مختلف از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و موجب فواید زیادی در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی می گردد. با توجه به گستردگی صنعت مخابرات، این صنعت نیز از این قاعده مستثنی نبوده و یکپارچه سازی زیرساخت های مخابراتی ارزش افزوده بسیاری را ایجاد میکند. اما تاثیرات متقابلی میان شاخص های مشهود و یا نامشهودی با انجام این کار پدیدار شده که سیاستگذاران می بایست همه آنها را مد نظر قرار دهند. هدف ما بررسی یکپارچه سازی زیرساخت های مخابراتی و مطالعه تاثیرات متقابل آن برعوامل اقتصادی می باشد تا بتوانیم ارزش سرمایه گذاری در این یکپارچه سازی را بسنجیم. برای رسیدن به نتیجه صحیح، نظرات خبرگان این صنعت را با استفاده از روش دلفی فازی جمع آوری نموده و پس از طی مراحل این روش، عوامل موثر مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های اساسی که می بایست مد نظر قرار گیرند شناخته شد و تاثیر سرمایه گذاری بر یکپارچه سازی زیرساخت های فناورانه مخابراتی و اینکه می تواند به عنوان نیروی محرکه برای دست یابی به سایر عوامل، قرار گیرد، مشخص شده و مورد بحث قرار گرفت. به عنوان نتیجه گیری نهایی مشخص شده است که در صورت انجام سرمایه گذاری به جهت یکپارچه سازی زیرساخت های مخابراتی در جهت حفظ منافع ملی، زیست محیطی، صرفه جویی در منابع و زیبا سازی شهری گام برداشته خواهد شد و بستری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم می شود تا علاوه بر تامین این موارد، ‌سود بخش خصوصی نیز تامین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify of factors affecting the integration of telecommunications technological infrastructure for optimal investment

نویسندگان [English]

  • Reza Talebi 1
  • Abbas khamseh 2
  • Mohammad Hassan Cheraghali 3
1 Ph.D Student, Department of Technology Management, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran
2 Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Department of Industrial Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Integration in different industries is very important and has many benefits at different economic and social levels. Given the vastness of the telecommunications industry, this industry is no exception and the integration of telecommunications infrastructure creates a lot of added value. But the interplay between tangible or intangible indicators has emerged that policymakers must consider them all. Our goal is to examine the integration of telecommunications infrastructure and to study its interactions with economic factors in order to measure the value of investment in this integration. In order to get the right result, the experts gathered the opinion of the industry using fuzzy Delphi method, and after the process, the effective factors were investigated and the key indicators to be considered and the impact of capital were identified. Implications for the integration of telecommunications technology infrastructures and whether they can serve as a driving force for achieving other factors are discussed and discussed. As a final conclusion, it is clear that if investment is made, steps will be taken to integrate telecommunication infrastructure to protect national, environmental, resource and urban beautification interests, and provide a platform for private sector investment. In addition to providing these items, the private sector can also benefit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Factors
  • Technology
  • Integration
  • Optimal Investment
  • Fuzzy Delphi
 امیر مستکین، 95 ، دیجیاتو، مقایسه ای میان تعداد آنتن های مخابراتی ایران با دیگر کشورها
 پروژه پژوهشی کاربردی مرکز تحقیقات مخابرات ایران، 9۳ ، شماره: 9۳۳2012
 ستوده بیدختی، امیرحسین، 1۳9۳ ، مقدمهای بر کاربرد مدلسازی اطلاعات ساختمان BIM در مدیریت
پروژههای ساخت، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، مؤسسه ایرانیان،
انجمن معماری ایران
 قاضی نوری سیدسپهر، قاضی نوری سید سروش، 1۳9۳ ، مقدمه ای بر سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری،
چاپ دوم، تهران، مرکز نشر آثار علمی دانشگاه تربیت مدرس
 Antle J. M., et all, 2017, Agricultural Systems, Towards a new generation of agricultural system data, models and knowledge products: Design and improvement
 Ayza Sh., Khalil A., Muhammad A., 2016, University of the Punjab, Does Infrastructure Development Promote Regional Economic Integration? CPEC’s Implications for Pakistan
 Daniel M., Benedict O., 2019, Practical Aspects for the Integration of 5G Networks and IoT Applications in Smart Cities Environments  Department for Digital, Culture, Media & Sport, FUTURE TELECOMS INFRASTRUCTURE REVIEW, 2018
 Digital Infrastructure Policy and Regulation in Asia - Pacific Region, ITU Rev.2019
 Fixen R., 2020, Infrastructure Telecoms: A strong signal, IPE RA magazine
 Gann D. M., Dodgson M., Bhardwaj D., 2011, IBM Journal of Research and Development, Physical–digital integration in city infrastructure
 Imam M., 2016Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE, Developing the 21 st-century social studies skills through technology integration
 Jonas B., Staffan B., Anja T., 2015, Ericsson’s Integrated Site concept
 Mamoun M., Warad M., Talib M., 2017, International Journal of Economics and Financial Issues, The Impact of Telecom Infrastructure on the Economic Growth : The Case of Oil-producing and Non-Oil Producing Arab Countries
 Oyeniran W.I., Onikosi-Alliyu S., 2016, Serbian Journal of Management, Information and telecommunication infrastructure and economic growth: An experience from Nigeria
 Rajasekar J., Competitiveness Review: An International Business Journal Vol. 23 No. 3, 2013 An analysis of the telecommunication industry in the Sultanate of Oman using Michael Porter’s competitive strategy model
 Roelich K., et all, 2015,Technological Forecasting and Social Change, Towards resource-efficient and service-oriented integrated infrastructure operation
 Talebi R., Khamseh A., Cheraghali M.H., 2019 POLICY SOLUTIONS FOR INTEGRATION OF THE TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURE OF MOBILE TELECOM OPERATORS’ SITES
 Khan Sh., 2014, International Journal of Education and Development using Information and Communication Technology, A model for integrating ICT into teacher training programs in Bangladesh based on TPCKMega Infrastructure Australia, University of Sydney
شناسایی عوامل موثر بر یکپارچه سازی زیرساخت های فناورانه مخابراتی در راستای ... / رضا طالبی و همکاران
175 دوره 12 / پیاپی 47 / پائیز 1402
 Taft J.D., 2015, The Emerging Interdependence of the Electric Power Grid & Information and Communication Technology
 Wei-Shiuen Ng., Ashley A., 2019, OECD, International Transport Forum, Understanding Urban Travel Behaviour by Gender for Efficient and Equitable Transport Policies
 Wieck R., Vidal M, 2010, Investment in telecommunications infrastructure, growth, and employment - recent research, 21st European Regional ITS Conference, Copenhagen
 Banks W., Thomas J., 2017, People, Place and Policy, Integrating infrastructures in the United States : experience and prospects
 World Bank, 2020 World Development Indicators and EconStats