بررسی مدل های سنجش ریسک سیستمیک و انتخاب رویکرد بهتر در مؤسسات مالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

2 گروه مدیریت و حسابداری، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

3 گروه حسابداری و مالی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم، ایران.

4 گروه حسابداری و مدیریت مالی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

چکیده

ریسک سیستمیک به خطر شکست سیستم مالی یا شکست کل بازار اطلاق می‌شود. این ریسک می‌تواند از بی‌ثباتی یا بحران در مؤسسات مالی نشأت بگیرد و در اثر سرایت به کل نظام مالی انتقال یابد. به‌عبارتی ریسک سیستمیک به میزان به‌ هم‌پیوستگی در یک سیستم مالی اشاره دارد جایی‌که شکست در یک نهاد مالی می‌تواند به بحران کل سیستم منجر شود.
این تحقیق با توجه به رویکردهای مختلف جهت اندازه‏گیری ریسک سیستمیک به دنبال انتخاب رویکرد بهتر برای اندازه‏گیری ریسک سیستمیک است. انتخاب رویکرد بهتر با توجه به خطای پیش‏بینی ارائه شده توسط هریک از مدل‏ها است. مدل‌های به کار گرفته شده اعم از مدل‏های گارچی چند متغیره، مدل ارائه شده توسط برانلس و انگل به نام VCT، مدل‏های عاملی‏، مدل‏های آماری دومتغیره است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که مدل پیشنهادی برانلس و انگل (VCT) خطای کمتری را نسبت به سایر مدل‏ها از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Systemic risk assessment models: a better approach in Iranian financial institutions

نویسندگان [English]

  • majid noroozi 1
  • Hamid Reza Kordlouei 2
  • Reza gholamijamkarani 3
  • hossein Jahangirnia 4
1 Student of Ph.D in Financial Management, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
2 Management and Accounting Department, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
3 Financial Accounting Department, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
4 Financial Management and Accounting Department, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
چکیده [English]

ریسک سیستمیک به خطر شکست سیستم مالی یا شکست کل بازار اطلاق می‌شود. این ریسک می‌تواند از بی‌ثباتی یا بحران در مؤسسات مالی نشأت بگیرد و در اثر سرایت به کل نظام مالی انتقال یابد. به‌عبارتی ریسک سیستمیک به میزان به‌ هم‌پیوستگی در یک سیستم مالی اشاره دارد جایی‌که شکست در یک نهاد مالی می‌تواند به بحران کل سیستم منجر شود.
این تحقیق با توجه به رویکردهای مختلف جهت اندازه‏گیری ریسک سیستمیک به دنبال انتخاب رویکرد بهتر برای اندازه‏گیری ریسک سیستمیک است. انتخاب رویکرد بهتر با توجه به خطای پیش‏بینی ارائه شده توسط هریک از مدل‏ها است. مدل‌های به کار گرفته شده اعم از مدل‏های گارچی چند متغیره، مدل ارائه شده توسط برانلس و انگل به نام VCT، مدل‏های عاملی‏، مدل‏های آماری دومتغیره است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که مدل پیشنهادی برانلس و انگل (VCT) خطای کمتری را نسبت به سایر مدل‏ها از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systemic risk
  • Marginal Expected Shortfall (MES)
  • Conditional Value at risk (COVAR)
  • dynamic conditional correlation (DCC)
  • Financial institution
بودی، ز.، کین، ا.، مارکوس، ا. ) 1384 (. مدیریت سرمایه گذاری جلد اول. شریعت پناهی، م،. فرهادی، ر،. ایمنی
فر، م. تهران. انتشارات بورس
 Acharya, V., , Pedersen, L., Philippe, T., and Richardson, M. (2010). Measuring systemic risk. Technical report, Department of Finance, NYU.
 Bekaert, G., Hodrick, R. J., and Zhang, X. (2013). Aggregate idiosyncratic volatility. Journal of Financial and Quantitative Analysis, forthcoming.
 Brownlees, C.T., Engle, R., 2012. Volatility, correlation and tails for systemic risk measurement. Working Paper.
 Engle, R., 2002. Dynamic conditional correlation: a simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. J. Bus. Econ. Stat. 20, 339- 350.
 Hautsch, N., Schaumburg, J., and Schienle, M. (2010). Quantifying time–varying marginal systemic risk contributions. Technical report.