تاثیر ریسک بر عملکرد با توجه به محدودیت مالی شرکت ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دانشیار حسابداری، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

هدف: ریسک از عناصر لاینفک فرآیند تصمیم‌گیری در سازمان ها به شمار می‌آید. تصمیم های مدیران و سرمایه‌گذاران در راستای افزایش بازده و ارزش، از طریق ریسک بهینه امکانپذیر می‌شود. همچنین محدودیت مالی، عاملی محدودکننده جهت تامین وجوه برای سرمایه‌گذاری مطلوب است.
روش: ما انتظار داریم؛ متغیر ریسک‌پذیری، تاثیری معنادار بر عملکرد مالی دارد و این رابطه با وارد شدن محدودیت‌های مالی شرکت ها، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. داده‌های مورد استفاده شامل نمونه‌ای از 119 شرکت (952 سال - شرکت)، طی سال‌های 1390 الی 1397 می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، از الگوی اثرات ثابت رگرسیون خطی چندمتغیره به روش داده‌های ترکیبی توسط نرم افزار ایویوز استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج کلی فرضیه‌ها نشان دهنده این موضوع می باشد که ریسک‌پذیری بر بازده دارایی ها و نسبت کیو توبین تاثیر معنادار دارد. همچنین متغیر محدودیت مالی بر رابطه بین ریسک‌پذیری با بازده دارایی‌ها و نسبت کیو توبین، تاثیر معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of risk-taking on performance according to financial constraints of companies

نویسندگان [English]

  • NASRIN DADASHI 1
  • Mohammad Reza PourAli 2
1 PhD Student in Accounting, Department of Accounting, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Associate Professor of Accounting, Department of Accounting, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
چکیده [English]

Target: Risk is an inseparable part of the decision-making process in the organization. Managers 'and investors' decisions to increase return and wealth are made possible by reducing risk. Financial constraint also prevent funding for the desired investment.
Method: we expect; Risk-taking variable have a significant impact on financial performance and this relationship is affected by the introduction of financial constraints on companies. The data used include a sample of 119 companies (952 years - company), during the years 2011 to 2018. In order to analyze the data and test the hypotheses, the pattern of fixed effects of multivariate linear regression by the combined data method has been used by Ives software.
Findings: The overall results of the hypotheses show that risk-taking has a significant effect on assets returns and Q-Tobin ratios. Also, the financial constraint variable has a significant effect on the relationship between risk-taking with assets return and Q-Tobin ratio.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial performance
  • risk-taking
  • financial constraint
 ابزری، مهدی، رنجبریان، بهرام، فتحی، سعید و قربانی، حسن، ) 13۸۸ (، تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و
عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری، چشمانداز مدیریت، 31 ، 42 - 25.
 اثنی عشری و ولیزاده لاریجانی، ) 1397 (، رفتار ریسکپذیر طی چرخه عمر شرکت و اثر آن بر عملکرد مالی
آتی به روش گشتاورهای تعمیمیافته ) GMM (، پژوهشهای حسابداری مالی، سال 10 ، شماره اول، 1 - 1۸ .
 اعتمادی، حسین، عبدلی، لیلا، ) 1396 (، کیفیت حسابرسی و تقلب در صورتهای مالی، مجله دانش حسابداری
مالی، دوره 4 ، شماره 4 ، صص 23 - 43 .
 حاجی ابراهیمی و اسکندر، ) 139۸ (، بررسی تاثیر بیش اطمینانی مدیریت بر ریسک پذیری و عملکرد شرکت،
پژوهشهای تجربی حسابداری، سال ۸، شماره 31 ، 339 - 362 .
فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری - انجمن مهندسی مالی ایران
236 دوره 12 / پیاپی 47 / پائیز 1402
 دهدارنسب، پوریا، حمید حمزه لو و مهرداد رحمانی، ) 1394 (، بررسی دامنه توسل مدیریت سود شرکت های
دارای محدودیت مالی و شرکت های فاقد محدودیت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تهران، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری.
 رجبی فرجاد و موسوی فرد، ) 1396 (، بررسی رابطه تعادل بین کار و زندگی و عملکرد سازمانی، مهندسی
مدیریت نوین، سال ششم، شماره اول و دوم، صص 63 - 51 .
 مجاهد، مهدی، ندیری محمد و پندار، مهدی، ) 1396 (، تجزیه و تحلیل تاثیر ریسک و رقابت پذیری بر
سودآوری بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و
علوم انسانی در ایران، تهران، موسسه پژوهشی مدیریت مدبر.
 محمودآبادی و زمانی، ) 1395 (، بررسی رابطه بین ریسک پذیری شرکت و عملکرد مالی با تاکید بر سازوکارهای
راهبری شرکتی، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 12 ، شماره 49 ، 141 - 170 .
 Altaf, A.F., Ahmad.(2019). Working capital financing, firm performance and financial constraints: Empirical evidence from India https:// doi.org/10.1108/IJMF-02-2018-0036.
 Andersen, D.C., (2017). Do credit constraints favor dirty production? Theory and plant-level evidence. J. Environ. Econ. Manag. 84, 189–208.
 Ahimbisibwe, G. M., & Abaho, E. (2013). Export entrepreneurial orientation and export performance of SMEs in Uganda. Global Advanced Research Journal of Management and Business Studies, 2(1), 56-62.
 Almeida, H., M. Campello, and M. S. Weisbach, (2004), The cash flow sensitivity of cash, The Journal of Finance 59, 1777–1804.
• Boermans, M & Willebrands D. (2012). Financial constraints, risk taking and firm performance: Recent evidence from microfinance clients in Tanzania, DNB Working Paper. No. 358.
• Bromiley, P., Miller, K. D., & Rau, D. (2001). Risk in strategic management research. The Blackwell handbook of strategic management. 259-288.
• Chen, I., (2016), Literature review for firm’s financial constraints. Available at: http://asiair.asia.edu.tw/ir/handle/310904400/96954.
• Cheng, B., I. Ioannou, and G. Serafeim, (2014), Corporate social responsibility and accessto finance, Strategic Management Journal 35, 1–23.
• Cressy, R. (2006). Why do most firms die young? Small Business Economics, 26(2), pp. 103-116.
• Campbell, J.Y., Lettau, M., Malkiel, B.G. & Xu, Y. (2001). Have individual stocks become more volatile? An empirical exploration of idiosyncratic risk, Journal of Finance, Vol56, No 1, pp. 1–43.
• Devers, C.E., McNamara, G., Wiseman, R.M., & Aarfelt, M. (2008). Moving closer to the action: Examining compensation design effects on firm risk. Organization Science, 19: 548 - 566.
• González, A.Y., Rodríguez, Gómez, J.H., Chávez, Chea, J. (2021). Family business risk-taking and financial performance: Is it easier said than done? Volume 12, Issue 4, December 2021, 100435.
• GOYAL, A. and SANTA-CLARA P. (2003). Idiosyncratic Risk Matters!, the journal of finance vol. lviii, no. 3, pp. 975-1007.
• Haider, Z. A., M. Liu, Y. Wang, and Y. Zhang, (2018), Government ownership, financial constraint, corruption, and corporate performance: international evidence, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 53, 76–93.
• Hutchinson, M,Seamer, M &Chapple, L. (2013). “Institutional Investors, Risk/Performance and Corporate Governance: Practical Lessons from the Global Financial Crisis”.The International Journal of Accounting Symposium, Zhongnan University of Economics and Law, China.