شناسایی ابعاد مدل بنیان های اخلاقی در آموزش حسابداری و رتبه بندی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

پژوهش به دنبال شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های مدل بنیان های اخلاقی آموزش حسابداری و تمایل سهامداران مبتنی بر مدل-کنفوسیوس است. پژوهش از نوع توسعه ای-کاربردی است و از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه است؛. جامعه مورد مطالعه مدیران و روسا و اساتید دانشگاهی بودند و که از نظرات آنها پیرامون ابعادو مولفه های پیشنهادی که از مبانی نظری و پیشینه تحقیقات استخراج شده است استفاده می گردد و در نهایت نیز شامل 12 نفر از خبرگان می باشند، انتخاب نمونه تحقیق از نوع سطح اشباع و هدفمند می باشد. بعد از توزیع پرسشنامه خبرگان و جمع آوری داده های پژوهش نتایج بر اساس روش دلفی فازی و رتبه بندی با استفاده از نرم افزار ANP انجام شد. با بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده و مبانی نظری ابعاد مدل شناسایی گردید که شامل مهارت های اخلاقی، رفتار اخلاقی، بنیان های اخلاقی فردی، بنیان های اخلاقی الزام آور، اصول کنفوسیوس و چشم انداز تمایل (ارزش) سهامداران می باشند. بعد از شناسایی ابعاد، با بررسی نظر خبرگان و اظهارنظر آنها نتایج با تحلیل دلفی فازی، مولفه های تایید شده به شرح زیر می باشد: حساسیت، صداقت، کرامت انسانی، اخلاص و با بررسی ابعاد پژوهش می توان بیان کرد که از دیدگاه خبرگان، مهارت های اخلاقی در مقایسه سایر ابعاد اولویت اول را دارد، همچنین در ادامه بنیان های اخلاقی فردی، بنیان های اخلاقی الزام آور، رفتار اخلاقی، چشم انداز تمایل (ارزش) سهامداران، اصول کنفوسیوس در اولویت های بعدی قرار دارد. همچنین مولفه ها نیز رتبه بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the dimensions of the ethical foundations model in accounting education and rank them

نویسنده [English]

  • fatemeh nasouri
University student
چکیده [English]

The present study seeks to identify and rank the dimensions and components of the model of ethical foundations of accounting education and shareholder willingness based on the Confucius model. The present research is of developmental-applied type and is of descriptive-survey type and the data collection tool is a questionnaire. The study population consisted of university administrators, professors, and professors, whose views on the proposed dimensions and components were extracted from the theoretical foundations and background of the research, and finally included 12 experts. The level is saturated and purposeful. After distributing the questionnaire of experts and collecting research data, the results were performed based on fuzzy Delphi method and ranking using ANP software. Examining the background of the research and the theoretical foundations of the dimensions of the model were identified, which include ethical skills, ethical behavior, individual ethical foundations, binding ethical foundations, Confucius principles and the perspective of shareholders' desire (value). After identifying the dimensions, by examining the opinion of experts and their comments, the results with fuzzy Delphi analysis, the approved components are as follows: sensitivity, honesty, human dignity, sincerity and purity, etc. Examining the dimensions of the research, it can be stated that from the experts 'point of view, ethical skills have the first priority in comparison with other dimensions, as well as individual ethical foundations, binding ethical foundations, ethical behavior, perspective of shareholders' desire (value), The principles of Confucius are in the next priority. The components were also ranked.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Ethical Behavior
  • Ethical Foundations
  • Confucius Principles
  • Shareholder Value Perspective
 رحیمی کاکلکی، مینا؛ بنی طالبی دهکردی، بهاره؛ پیک فلک، جمشید. ) 1396 (، عوامل مؤثر بررعایت اخلاق
حرفهای حسابداران. اخلاق در علوم و فنّاوری، شماره 12 ( 1(، صص 75 - 87 .
 رحیمی، حمید و بهارلویی، فرشاد. ) 1397 (، تاثیر جو اخلاقی بر اعتماد در کار تیمی با نقش میانجی رفتار
اخلاقی، مطالعات رفتار سازمانی، دوره 7 ، شماره 2 ، شماره پیاپی 26 ، صص 129 - 158 .
 سرلک، نرگس. ) 1387 (، اخلاق حسابداری، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره 1، صص 22 -
36 .
 کاظمی علوم، مهدی؛ عبدی، مصطفی؛ حیدری معقول، زهرا. ) 1397 (، کارکرد اخلاقی تئوری عدالت در
حسابداری، پژوهش حسابداری، دوره هفتم، شماره 4 )پیاپی 28 (، صص 12 - 27 .
 کمیته فنی سازمان حسابرسی. ) 1385 (. آیین رفتار حرفه ای. چاپ ششم. انتشارات سازمان حسابرسی. صص
1 - 32 .
 نیکخواه فرخانی، زهرا؛ خوراکیان، علیرضا؛ جهانگیر، مصطفی؛ محمدی شهرودی، حامد. ) 1396 (، تبیین مولفه-
های رفتار اخلاقی کارکنان و مدیران شهری، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، شماره 12 ( 18 (، صص 1 - 15 .
 Armstrong, M. A., Ketz, J. E., & Owsen, D. 2003. Ethics education in accounting: Moving toward ethical motivation and ethical behavior. Journal of Accounting Education, 21, 1–16 .
 Blasi, A. 1983. Moral cognition and moral action: A theoretical perspective. Developmental Review, 3, 178-210.
 Christensen, A.L., Cote, J. & Latham, C.K. 2016. Insights Regarding the Applicability of the Defining Issues Test to Advance Ethics Research with Accounting Students: A Meta-analytic Review. J Bus Ethics 133, 141–163.
 Chambers DW. 2011. Developing a self-scoring comprehensive instrument to measure Rest’s fourcomponent model of moral behavior: The moral skills inventory. Journal of Dental Education. 75(1): 23-35.
 Chiu, R. K. 2002. Ethical judgement, locus of control, and whistle blowing intention: A case study of Mainland Chinese MBA students. Managerial Auditing Journal, 17(9), 581–587.
 Clikeman, P., and S. Henning. 2000. The socialization of undergraduate accounting students. Issues in Accounting Education (February): 1–17.
 Dellaportas, S., B. Cooper, and P. Leung. 2006. Measuring moral judgment and the implications of cooperative education and rule-based learning. Accounting and Finance 46 (1): 53–70.
 Graham, J., Haidt, J., & Nosek, B. A. 2009. Liberals and conservatives rely on different sets of moral foundations. Journal of Personality and Social Psychology, 96(5), 1029–1046.
 Haidt, J., & Graham, J. 2007. When morality opposes justice: Conservatives have moral intuitions that liberals may not recognize. Social Justice Research, 20, 98–116.
 Hofstede, G., & Bond, M. H. 1988. The Confucius connection: From cultural roots to economic growth. Organizational Dynamics, 16(4), 5–21.
 Hardy, S. A., & Carlo, G. 2011. Moral identity. In S.J. Schwartz et al. (Eds.)
 Ip, P. K. 2009. Is Confucianism good for business ethics in China?. Journal of Business Ethics, 88(3), 463–476.
 Ip, P. K. 2016. Leadership in the Chinese philosophical tradition: A critical perspective. In A. Habisch & R. Schmidpeter (Eds.), Cultural roots of
شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های مدل بنیان های اخلاقی آموزش حسابداری و تمایل ... / فاطمه نصوری گزنی و همکاران
315 دوره 12 / پیاپی 47 / پائیز 1402
sustainable management - Practical wisdom and corporate social responsibility (pp. 53–63). Switzerland: Springer International Publishing.
 Jones, J., D. Massey, and L. Thorne. 2003. Auditors’ ethical reasoning: Insights from past research and implications for the future. Journal of Accounting Literature 22: 45–103
 Keller, A., K. Smith, and L. Smith. 2007. Do gender, education level, religiosity, and work experience affect the ethical decision-making of U.S. accountants? Critical Perspectives on Accounting 18 (3): 299–314.
 Khosravi A, Yazdani R, Khami MR. 2014. Evaluation of ethical skills of junior and senior dental students in Tehran University of Medical Sciences [dissertation]. Tehran (Iran). Tehran University of Medical Sciences.
 Kim, Y., & Kim, S. 2010. The influence of cultural values on perceptions of corporate social responsibility: Application of Hofstede’s dimensions to Korean public relations practitioners. Journal of Business Ethics, 91(4), 485–500
 Mudrack, P. 2007. Individual personality factors that affect normative beliefs about the rightness of corporate social responsibility. Business and Society, 46(1), 33–62.
 Narvaez, D., & Lapsley, D. K. 2009. Moral identity, moral functioning, and the development of moral character. Psychology of Learning and Motivation, 50, 237-274
 O’Fallon, M., & Butterfield, K. 2005. A review of the empirical ethical decision-making literature: 196–2003. Journal of Business Ethics, 59, 375–413.
 Reinstein Alan, Natalie Tatiana Churyk, Eileen Z. Taylor and Paul F. Williams, 2019, Using Accounting Department Advisory Councils and Higher Quality Continuing Education Requirements to Improve the Accounting Profession’s Ethical Reasoning Skills, Advances in Accounting Education: Teaching and Curriculum Innovations, ISBN: 978-1-78973-394-5.
 Rest, J. R., Narvaez, D., Bebeau, M. J., & Thoma, S. J. 1999a. Postconventional Moral Thinking: A Neo-Kohlbergian Approach. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 Smith, W. J., Singal, M., & Lamb, W. B. 2007. Corporate social orientation in Japan and the USA: A cross-cultural comparison. International Journal of Organizational Analysis, 15, 181–209.
 Sheehan, N. T., & Schmidt, J. A. 2015. Preparing accounting students for ethical decision making: Developing individual codes of conduct based on personal values. Journal of Accounting Education, 33, 183–197 .
 Stephenson, S. 2016. Reflective ethical decision: A model for ethics in accounting education. The Accounting Educators’ Journal 2016 Special Edition: 11–37.
 Uysal, O. O. 2010. Business ethics research with an accounting focus: A bibliometric analysis from 1988 to 2007. Journal of Business Ethics, 93(1), 137–160.
 Wang X, Li F, Sun Q. 2018. Confucian ethics, moral foundations, and shareholder value perspectives: An exploratory study. Business Ethics: A Eur Rev. 27. 260–271.
 Woods, P. R., & Lamond, D. A. 2011. What would Confucius do? Confucian ethics and self-regulation in management. Journal of Business Ethics, 102(4), 669–683.
 Warth, R. J. 2000. Ethics in the accounting profession: A study. CPA Journal 70 (October): 69–70.
 Yu, J. Y. 2007. The ethics of Confucius and Aristotle: Mirror of virtue. New York and London, Routledge: Taylor & Francis Group.
 Zhu, Y. 2015. The role of Qing (positive emotions) and Li (rationality) in Chinese entrepreneurial decision making: A Confucian Ren-Yi wisdom perspective. Journal of Business Ethics, 126(4), 613–630