ارزیابی ریسک های مختلف صنعت پتروشیمی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، دانشجوی دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

2 دانشیار ، دکتری مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات

چکیده

این تحقیق در راستای ارزیابی و سنجش ریسک های مختلف صنعت پتروشیمی ایران ،در دو مرحله به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخت. در مرحله نخست به سنجش کمی ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک با رویکرد مالی با استفاده از مفهوم ریسک نامطلوب در نظریه فرامدرن پرتفوی و مدل قیمت گذاری آربیتراژ پرداخته شد و در نتیجه این محاسبات محرز گردید،که ریسک نامطلوب بازدهی سهام پرتفوی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در اکثر سال‌ها، بیشتر از ریسک بازدهی سهام پرتفوی بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده است و بیشترین ریسکی که بازدهی سهام شرکت های پتروشیمی را تهدید می کند، ناشی از عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژی می‌باشد و عوامل داخلی تأثیرکمتری بر ریسک بازدهی سهام شرکت های پتروشیمی داشته اند. در مرحله دوم به سنجش کیفی (رتبه بندی) ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک با رویکرد بازاریابی پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing the various risks of the Iranian petrochemical industry

نویسندگان [English]

  • Jehad Barzigar 1
  • Mohammad Jalili 2
1 University Lecturer & PhD Candidate in Financial Engineering, Islamic Azad University, Tehran Central Branch
2 Associate Professor, PhD in Financial Engineering, Islamic Azad University and Member of the Scientific Board of Science and Research Branch
چکیده [English]

This research in aimed at assessing and measuring systematic and unsystematic risks affecting petrochemicals listed on Tehran stock exchange with a financial-marketing approach in two stages to be analyzed and the analysis of the payment. In the first stage, quantitative assessment of systematic and unsystematic risks is filled with a financial approach. As a result of these calculations, it was found that the greatest risk to the stock returns of petrochemical companies threatens, due to the cultural and economic and political factors and technology and the internal factors have less effect on the risk of stock returns of petrochemical companies. In the second stage, it is measured qualitative (rating) systematic and unsystematic risk with marketing approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Postmodern Portfolio Theory
  • UnSystematic Risk
  • downside risk. Financial Marketing Approach
  • Arbitrage
 اسماعیل پور.ح. ) 1۳84 (. مبانی مدیریت بازاریابی. مجله بورس. شماره 10 .
 2 .دنیای اقتصاد ) 1۳87 (. شماره 17۵۶ .
۳  .جنانی ، م. ) 1۳77 (. سرمایه گذاری ها و دارایی های مالی. مجله بورس. شماره 10 .
 4.جهانخانی، ع و پارسائیان، علی ) 1۳7۶ (. مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار. دانشگاه تهران.
۵  .راعی، ر. و تلنگی، احمد ) 1۳8۳ (. مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته. انتشارات سمت.
۶  .راعی ، ر.) 1۳8۳ (. مهندسی مالی و مدیریت. انتشارات دانشگاه تهران.
 7 .روستاپور، ر. ) 1۳8۶ (. صنعت سیمان ایران. مجله سیمان. ش 124 . ص 9 .
 8 . هاگن، ر. ) 1۳84 (. تئوری نوین سرمایه گذاری. ترجمه:علی پارسائیان. بهروز خدارحمی. ترمه.
 Campbell T. S. and W. A Krasaw (1993), Financial Risk Management, Harper College Pub.
 Cuthbertson K. and D. Nitzsche (2000), Financial Engineering-Derivatives and Risk Management, John Wiley & Sons ,Ltd
 Kaplan Paul D. and Laurence B. Siegel (1994), Portfolio Theory Is Alive and Well, Journal of Investing, 3(3).
 Markowitz H. M. (1959), Portfolio Selection, (First Edition), New York: John Wiley & Sons.
 Rom, Brian M. and Kathleen W. Ferguson (1994), Post-Modern Portfolio Theory Comes of Age, Journal of Investing, Winter, Reprinted Fall, 3(3).
 Sharp W. (1964), Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk, Journal of Financial,19, P:425-442.