طراحی و تبیین مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه در رشد مالی و اقتصادی صنعت گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران.

چکیده

ارتباطات یکپارچه بازاریابی می‏تواند بین کارگزاران گردشگری، کارکنان و مشتریان با تبادل اطلاعات از قبل، حین و بعد از سفر، سبب ایجاد ارزش افزوده برای ذی‏نفعان و رشد مالی و اقتصادی در صنعت گردشگری گردد. هدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل بازارایابی یکپارچه در رشد و توسعه اقتصادی صنعت گردشگری و مسافرتی ایران با تمرکز بر دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران است. روش تحقیق ایــن پژوهــش کاربردی ـ توســعه‏ای و بــا ماهیــت اکتشــافی اســت و داده‎هــا بــه روش آمیخته (کیفی-کمی) گــردآوری شــده اســت. جامعه آماری بخش کمی شامل کارشناسان و پرسنل دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران است که حجــم نمونــه بــه روش نمونه‏ گیــری تصادفــی طبقـه‏ای 348 نفر در نظر گرفته شده است. نتایج بخش کیفی بصورت مدل کیفی در مقاله ای جداگانه ارائه گردید اما نتایـج مرحلـه کمی دال بر شــرایط علــی اثرگــذار ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر رشد و توسعه اقتصادی صنعت گردشگری شــامل تحلیل یکپارچه(تحلیل مشتری، ارتباطی و مالی) می‏شــود. شـرایط زمینـه‏ای نیـز شـامل (الزامات زمینه ای فردی، نقاط قوت، رقابت‏پذیری، نیروی انسانی، فرایندها، شواهد فیزیکی، مدیریت محتوا، مدیریت دانش و تجربه) و شــرایط مداخله‏گــر شــامل شرایط محیطی(قوانین وشرایط سیاسی، مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی و فناوری ارتباطات) می‏شــود. هم راستایی سخت افزارها و نرم افزارها در جهت استفاده بهینه از ابزار ارتباطی آمیخته تبلیغ به عنوان راهبرد موثر در این زمینه تایید و پیامدهای آن شامل خرید و خرید مجدد و ایجاد ارزش پیشنهادی ارتباطات بازاریابی یکپارچه می‏ باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the integrated marketing communication model in the financial and economic growth of the tourism industry

نویسندگان [English]

  • Ali Mirtaheri 1
  • Abdullah Naami 2
  • Alireza Rousta 3
1 Department of Business Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.
2 Department of Business Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Business Management, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Shahr-e-Qods, Iran.
چکیده [English]

Integrated marketing communications can create added value for stakeholders through various communication channels between travel agencies and the exchange of information before, during and after the travel between employees, the company as well as customers. The purpose of this study is to design an integrated marketing model in the tourism and travel industry of Iran with a focus on travel services offices in Tehran. The research method of this research is applied-developmental and exploratory in nature and the data has been collected by mixed-exploratory method. the qualitative model was tested with the method of structural equations. The statistical population of the quantitative section includes experts and staff of travel services offices in Tehran. The sample size is 348 people by stratified random sampling. The results of the quality section were presented as a qualitative model in the separate article, but the results of the quantitative phase indicate the causal conditions affecting the integrated marketing communications of travel services offices including integrated analysis (customer, communication and financial analysis). Context conditions also include individual-technical context requirements (company DNA, strengths, competitiveness, human resource, processes, physical evidence, content management, knowledge and experience management) and intervening conditions including environmental conditions (Political, economic, social, cultural and biological issues and communication technology). The alignment of hardware and software for the optimal use of promotional mixed communication tools as an effective strategy in this field is confirmed and its consequences include purchasing and repurchasing and creating the value proposition of integrated marketing communications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated marketing communications
  • economic growth and development
  • tourism industry
  • tourism and travel services
اخلاصی، احمد. قمر، احسان. ) 1390 (. تأثیرات معماری فضای مجازی بر محیط انسان، مجله معماری و
شهرسازی ایران، دوره دوم، جلد اول.
 اشرفی، ابراهیم. ) 1397 (. بررسی نقش دفاتر خدمات گردشگری در جذب گردشگر و توسعه صنعت گردشگری،
اولین همایش ملی گردشگری و اکوتوریسم ایران، تهران، ایران.
 امینیان، ناصر، سید نقوی، میرعلی. ) 1396 (. ارائه الگوی حکمرانی خوب گردشگری در ایران، مجله مطالعات
مدیریت گردشگری . دانشگاه علامه طباطبایی تهران. دوره 42 ، جلد 13 ، صص 102 - 27 .
 بازرگان، عباس. ) 1388 (. طرح تحقیق ترکیبی: رویکردی ترجیحی در پرس و جوهای تربیتی، مجله روانشناسی
و تربیت، دانشگاه تهران، دوره 37 ، جلد سوم، صص 16 - 12 .
 تباور، علی اصغر. ) 1397 (. تأثیر ابعاد ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر بهبود تجربه مشتریان در صنعت گردشگری
ساحلی، تحقیقات مدیریت دولتی، دوره 42 ، جلد 11 .
 جلیلوند، محمدرضا. ) 1390 (. تأثیر تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران ورودی به اصفهان، مجله تحقیقات
جغرافیایی دانشگاه اصفهان. دوره 26 ، جلد 4، صص 103 - 89 .
طراحی و تبیین مدل ارتباطات بازاریابی یکپارچه در رشد مالی و اقتصادی صنعت گردشگری / علی میرطاهری و همکاران
453 دوره 12 / پیاپی 47 / پائیز 1402
 دیناری، احمد. ) 1393 .) اصول مدیریت شرکت های خدمات مسافرتی و جهانگردی، انتشارات واژه های حکمت،
مشهد، ایران.
 رضوانی، علی اصغر. ) 1374 (. جغرافیا و صنعت گردشگری، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
 رضوانی، مهران. خدا حسینی، سیدحمید. ) 1387 (. طراحی مدل ارتباطات بازاریابی فازی یکپارچه )مطالعه
موردی: صنعت ساخت تجهیزات پزشکی و ورزشی(، مجله دیدگاه مدیریت، دوره 29 ، صص 89 - 137 .
 رنجبریان، بهمن. زاهدی، محمد. ) 1395 (. خدمات صنعت توریسم. انتشارات چهارباغ، اصفهان. ایران.
 شهری مجارشین، علیاکبر. حیدری، لیلا،. ) 1393 (. نقش و اهمیت صنعت گردشگری در توسعة اقتصادی و
کارآفرینی، نخستین کنفرانس ملی آیندهپژوهی، مدیریت و توسعه، شیراز، مرکز توسعة آموزشهای نوین ایران.
 شیر علیزاده، بهزاد. ) 1394 (. پایاننامه کارشناسی ارشد: سرمایهگذاری تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگر در
منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس، دانشگاه تبریز، ایران.
 قاسمی خوزانی، محمد. عطا، بهنام. چوپان خویردی، حسن. ) 1393 (. بررسی و ارزیابی نقش بازاریابی و تبلیغات
در جذب گردشگر به گنبدکاووس، سومین همایش ملی گردشگری: جغرافیا و محیط زیست پایدار، تهران،
ایران.
 مروت، حبیب. سالم، علی اصغر. خادم، محبوبه. ) 1397 (. شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری خارجی،
مجله پژوهشی اقتصاد، جلد 18 ، دوره 69 ، صص 306 - 275 .
 مقیمی، ابراهیم. ) 1380 (. روش تحقیق در جغرافیای طبیعی، انتشارات قومس، تهران، ایران.
 Creswell, John, W. (2005). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.
 Han Shen Chengyi Song Mimi Li Qian Jiang. (2015). Shaping Destination Images through Social Networking Sites: A Case Study of. Singapore. Advances in Hospitality and Leisure. ISBN: 978-1-78560-271-9.
 Kotler, P., T. Bowen, J., C. Makens, J., Baloglu, S. (2017),” Marketing for Hospitality and Tourism”, Seventh edition, Boston, Pearson.
 Lomsden. (2008). Tourism Marketing, Translator: Goharian Mohammad Ibrahim, Cultural Research Office, Tehran, Iran. (In Persian).
 Lucia Porcu and Salvador del Barrio-Garcia and Juan Miguel Alcantara-Pilar and Esmeralda Crespo-Almendros. (2019). Analyzing the influence of firm-wide integrated marketing communication on market performance in the hospitality industry, International Journal of Hospitality Management, 80, 13-24.
 Lucia Porcu and Salvador del Barrio-Garcia and Philip J. Kitchen and Marwa Tourky. (2020). The antecedent role of a collaborative vs. a controlling corporate culture on firm-wide integrated marketing communication and brand performance, Journal of Business Research 119, 435-443.
 Pickton, D.W. and Broderick, A. (2001), Integrated Marketing Communication ,Harlow, Pearson Education.
 Purjuan, K. (2019). Explanation of Smart City and Urban Smart Transportation Solutions. Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(45), 15-34
 Rowley, J. (2004). Online branding: the case of McDonald’s. British Food Journal, 106 (3), 228-237.
فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایهگذاری - انجمن مهندسی مالی ایران
454 دوره 12 / پیاپی 47 / پائیز 1402
 Sangpikul.A, (2019), "The effects of travel experience dimensions on tourist satisfaction and destination loyalty: the case of an island destination", International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research.
 Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2009). Research Methods for Business Students. Research methods for business students (p. 649).
 Šeric.M, Gil-Saura.I, Ozretić-Došen.E, (2016),"Insights on integrated marketing communications: implementation and impact in hotel companies", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 27 (5), 958 – 979.
 Silvia L. Martin and Rajshekhar (Raj) G. Javalgi and Luciano Giravegna. (2020). Marketing capabilities and international new venture performance: The mediation role of marketing communication and the moderation effect of technological turbulence, Journal of Business Research 107, 25-37.
 Sisodia.S, Telrandhe.N, (2010), “Role of Integrated marketing communication in modern Indian business. researchers world”, Journal of Arts Science and Commerce, Vol. 1( 1), 134-138.