ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد و جایگاه بانکها مبتنی بر نوآوری خدمات فناوری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجودکترادانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن - گروه علوم تربیتی و مشاوره (مدیریت و حسابداری)،گرایش مهندسی مالی

2 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 استاد یار ،حسابداری ، دانشکده علوم تربیتی ومشاوره (حسابداری )، واحد رودهن

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد و جایگاه بانکها مبتنی بر نو آوری خدمات فناوری مالی، است. جامعه پژوهش حاضر را اساتید و خبرگان دانشگاهی و همچنین مدیران و کارشناسان بانک مرکزی، تشکیل دادند. در این تحقیق با استفاده از روش غیرتصادفی قضاوتی، از نظرات 13 نفر خبره استفاده گردید. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ فرایند تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو مرحله شناسایی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد و جایگاه بانکها مبتنی بر نو آوری خدمات فناوری مالی، از طریق ابزار مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل تم و نیز غربالگری عوامل از طریق ابزار پرسشنامه و روش دلفی فازی انجام شد. بر این اساس در مرحله شناسایی ابعاد و مولفه‌ها بااستفاده از تحلیل تم و در طی مرحله آشنایی با داده‌ها، 43 مورد از شواهد گفتاری شناسایی شده ازمتن مصاحبه‌ها در قالب 40 کد اولیه برچسب‌زنی شد. در ادامه، کدهای اولیه در قالب 19 تم فرعی و سپس، یک تم اصلی دسته‌بندی شدند. در مرحله دلفی نیز تمام مولفه به تایید خبرگان رسید و در نهایت الگوی تحقیق رسم شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model for evaluating the performance and position of banks based on the innovation of financial technology services

نویسندگان [English]

  • ali beigvand 1
  • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 2
  • Hoda Hemmati 3
  • narges yazdanian 3
1 Ph.D. student, Department of Educational Sciences and Consulting (Management and Accounting), Islamic Azad University, Rodhan Branch, majoring in financial engineering
2 Professor of IAU, Science and Research Branch
3 Assistant Professor, Accounting, Faculty of Educational Sciences and Consulting (Accounting), Rodhan Branch
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this research is to provide a model to evaluate the performance and position of banks based on the innovation of financial technology services. The current research community was formed by university professors and experts as well as Central Bank managers and experts. In this research, the opinions of 13 experts were used using non-random judgment method. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ The process of data analysis in two stages to identify the factors affecting the evaluation of the performance and position of banks based on the innovation of financial technology services, through the interview tool and using the theme analysis method, as well as the screening of factors through the questionnaire tool and the fuzzy Delphi method was performed. Based on this, in the stage of identifying the dimensions and components using theme analysis and during the stage of getting to know the data, 43 cases of speech evidence identified from the text of the interviews were labeled in the form of 40 primary codes. Next, the primary codes were categorized into 19 sub-themes and then a main theme. In the Delphi phase, all the components were approved by the experts and finally the research model was drawn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial technology
  • bank
  • electronic banking
  • performance evaluation
نظاممند بر ادبیات علمی. پژوهش های مدیریت در ایران،
 (. شناسایی 1401حقیقی خواه، مریم؛ شاه حسینی، محمدعلی؛ کیماسی، مسعود؛ و شامی زنجانی، مهدی. )
عوامل موثر بر همکاری بانکها و فینتکها با استفاده از مرور نظاممند ادبیات علمی. مدیریت بازرگانی.
ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد و جایگاه بانکها مبتنی بر نوآوری خدمات فناوری مالی / علی بیگوند و همکاران
537 دوره 12 / پیاپی 47 / پائیز 1402
 (. ارایه ی روشی برای محاسبه ی پایایی مرحله ی کدگذاری در مصاحبه های پژوهشی. 1388خواستار، حمزه. )
.161-174 ،)15(58 روش شناسی علوم انسانی،
 (. تبیین نقش شراکت راهبردی بانک تجارت با 1399سلطانی، مرتضی؛ و طهماسبی آقبلاغی، داریوش. )
800- ،)12(45 فینتکها در کارایی با میانجیگری تحولات فناورانه و بانکداری دیجیتال. مدیریت بازرگانی،
.832
 (. ارزیابی عملکرد بانک های تجاری ایران روش: 1398سید نورانی، سید محمدرضا؛ و عبادی، مرتضی. )
.169-198 ،)14(57 الگوریتم بوت استرپ. پژوهشنامه اقتصاد کلان،
 (. ارائه مدلی به منظور ارزیابی عملکرد صنعت 1399فرهادی چشمه مرواری، سمیه؛ و جلیلی قاسم آقا، امید. )
بانکداری با استفاده از رویکرد تلفیقی کارت امتیازی متوازن و روشهای تصمیمگیری با معیارهای
چندگانه)مورد مطالعه: شعب بانک پاسارگاد استان خوزستان(. همایش رویکردهای نوین مدیریت در مطالعات
.954-922 میان رشته ای،
 (. ارزیابی بانکهای خصوصی با استفاده 1395کاظمی زاده، غلامرضا؛ علی محمدی اصل، ابراهیم؛ و نظری، رضا. )
)پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(. مدیریت بهره وری )فراسوی MADM و تکنیکهای BSC از مدل
.SID . بازیابی از 186-163 ،)36(9 مدیریت(،
 ( fintech(. طراحی و تببین مدل کیفیت خدمات بانکداری نوین مبتنی بر فین تک - 1398مغنی، حیدر. )
(. دانشکده دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، )PhD( بانکداری دیجیتالی( )پایاننامه دکتری تخصصی
دانشکده علوم انسانی.
 Acar, Okan; & Cıtak, Yusuf Ensar. (2019). Fintech integration process suggestion for banks. Procedia Computer Science, 158, 971-978.
 Alaassar, Ahmad; Mention, Anne-Laure; & Aas, Tor Helge. (2021). Exploring a new incubation model for FinTechs: Regulatory sandboxes. Technovation, 102237. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102237
 Al-Ajlouni, Ahmed; Al-Hakim, Dr; & Suliaman, Monir. (2018). Financial technology in banking industry: challenges and opportunities. Presented at the e International Conference on Economics and Administrative Sciences ICEAS2018.
 Braun, Virginia; & Clarke, Victoria. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
 Clements, Ryan. (2020). Regulating Fintech in Canada and the United States: Comparison, Challenges and Opportunities (2020). Social Science Research Network. https://doi.org/10.2139/ssrn.3557576
 Fonseca, Cristina; & Meneses, Raquel. (2020). Motivations for Coopetition Strategies between Banks and Fintechs (Vol. 14, pp. 282-293). Presented at the Proceedings of the International Conference on Business Excellence, Sciendo.
 Gai, Keke; Qiu, Meikang; & Sun, Xiaotong. (2018). A survey on FinTech. Journal of Network and Computer Applications, 103, 262-273.
 Hu, Zhongqing; Ding, Shuai; Li, Shizheng; Chen, Luting; & Yang, Shanlin. (2019). Adoption intention of fintech services for bank users: An empirical examination with an extended technology acceptance model. Symmetry, 11(3), 340.