تأثیرمعیارهای عملکرد بر ارزش برند در صنعت خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی ، جزیره کیش، ایران

2 دانشیار گروه مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

4 استادیار گروه مدیریت و بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

چکیده
ارزش برند در انجام تجارت و همچنین پژوهش‌های علمی، یک مفهوم مهم در نظر گرفته‌شده است؛ زیرا شرکت‌ها باقدرت برند خود مزایای رقابتی به دست می‌آورند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر معیار‌های عملکرد مالی بر ارزش برند در صنعت خودروسازی بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور از متغیر‌های بازده سهام، بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت وجه نقد عملیاتی به‌عنوان معیار‌های عملکرد و از معیار کیوتوبین به‌عنوان متغیر بیان‌کننده ارزش برند شرکت استفاده شد. نتایج این پژوهش که از اطلاعات مالی 32 شرکت درصنعت خودروسازی طی سال‌ها 1391 الی 1398 و روش رگرسیون چند متغیره به‌دست‌آمده است نشان داد که عوامل مؤثر بر ارزش برند در کوتاه‌مدت (سال جاری) و سال آتی متفاوت می‌باشد و فقط بازده سهام به‌عنوان معیار عملکرد می‌تواند بر ارزش برند سال جاری و سال آتی تأثیرگذار باشد. این نتایج بیان‌کننده این موضوع می‌باشد که جهت تبیین ارزش برند در کوتاه‌مدت و بلندمدت همه معیار‌های عملکرد شرکت دارای محتوای اطلاعاتی نیستند و بازده سهام نقش خود را در تبیین ارزش برند شرکت نشان داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Performance Criteria on Brand Value In the automotive industry

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Tahmasebi 1
  • Mirfeiz fallah 2
  • Hamidreza Vakilifard 3
  • Abdullah Naami 4
1 Department of Accounting, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Associate professor of Finance, Islamic Azad University, Central Tehran Branch.
3 Associate professor of PhD in Accounting and Financial Management , Islamic Azad University, Science and Resarch Branch.
4 Associate professor of Business Management , Islamic Azad University, South Tehran Branch.
چکیده [English]

Abstract
Brand value is an important concept in doing business as well as scientific research; Because companies gain competitive advantage with the power of their brand. The purpose of this study is to investigate the effect of financial performance criteria on brand value in the automotive industry of Tehran Stock Exchange. For this purpose, the variables of stock return, sales return, asset return, equity return and operating cash ratio were used as performance criteria and Kyotubin criterion was used as a variable expressing the brand value of the company. The results of this study, which was obtained from the financial data of 32 companies in the automotive industry during the years 1391 to 1398 and the multivariate regression method showed that the factors affecting brand value in the short term (this year) and next year are different and only stock return as a performance measure can Affect the brand value of this year and next year. These results indicate that in order to explain the brand value in the short and long term, not all company performance metrics have information content and stock returns have shown their role in explaining the company's brand value.
Keywords: Brand Value, Performance Criteria, Automotive Industry

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Brand Value
  • Performance Criteria
  • Automotive Industry
آقاجان نشتایی, رضا, چیرانی, ابراهیم, گودرزوند چگینی, مهرداد. ) 1399 (. تاثیراستراتژی های مالی بر عملکرد
مالی در شرکت های تولیدی شیمیایی، لاستیک و پلاستیک در مقایسه با کل شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایهگذاری, 9 ( 36 ,) 232-249 .
 احمدی، سعیدعلی؛ سروشیار، افسانه و حقیقی، محمد ) 1394 (. بررسی تأثیر نام و نشان تجاری شرکت بر
پایداری جریانهای نقدی و سیاست تأمین مالی در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران.
دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت سال چهارم، شماره 15 ، ص 57 - 64 .
 اصولیان، محمد؛ عباسپورنوغانی، محمدرضا و داوری، مهدی ) 1395 (. تأثیرارزش برند بر سودآوری شرکت.
چشم انداز مدیریت مالی، دوره 14 ، ص 9 - 21 .
 آقاسی، شهین و عابدپور، محمود ) 1394 (. بررسی تأثیر متغیر ارزش برند بر بازده حقوق صاحبان سهام
شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق تهران. اولین کنفرانس بینالمللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم،
رشت، شرکت پیشگامان پژوهشهای نوین.
 اکبری، محسن؛ فرخنده، مهسا و قاسمیشمس، معصومه ) 1396 (. تأثیرهزینهی تبلیغات در عملکرد مالی با
میانجیگری ارزش برند در شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران شرکتهای پذیرفتهشده در
بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت دارایی و تأمین مالی، دوره 5 ، شماره 3 ، ص 151 - 162 .
 برائمی، ملیحه؛ نایبزاده، شهناز و طباطبایی، سیدمحمد ) 1398 (. بررسی تأثیر مفهوم برند و مهارت بر ارزش
ویژه )موردمطالعه: برند گوشی سامسونگ(. مجله کار وجامعه، شماره 235 ، ص 42 – 55 .
 پهله, بهزاد, میربرگکار, سیدمظفر, آقاجان نشتایی, رضا. ) 1400 (. بررسی مدلهای ارزشیابی شرکتهای
استارتاپی و شناسایی ابعاد ، معیارها و شاخصهای ارزشیابی برای شرکتهای استارتاپی در مرحله ایده در ایران.
دانش سرمایهگذاری, 10 ( 37 ,) 395-409 .
 حجازی، رضوان؛ قیطاسی، روحا... و مسجدموسوی، میرسجاد ) 1391 (. بررسی رابطه بین مدیریت جریان وجوه
نقد و هزینه بدهی. دانش حسابداری، سال سوم، پاییز 1391 ، شماره 10 .
 حیدرپناه، سارا ) 1390 (. تحلیل اثرگذاری تبلیغات و ارزش برند بر نرخ بازده سهام و عملکرد مالی شرکتهای
پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران )گروه صنایع غذایی(. پایان نامه کارشناسی ارشد.