رتبه بندی اجزای توان رقابتی در بانک تجارت با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

امروزه یکی از مهمترین مشکلات پیش روی سازمان‌ها، عدم توجه آنان به عوامل مؤثر بر توسعه توان رقابتی بوده و اغلب سازمان‌های داخلی، رویکرد مشخصی جهت سنجش این متغیر ندارند. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه توان رقابتی، رتبه‌بندی و تمرکز بر مهمترین اجزای آن، می‌تواند بر موفقیت حال و آینده سازمان‌ها تاثیرگذار باشد. در این تحقیق، مدلی برای سنجش توان رقابتی بانک تجارت ارائه و شاخص‌های آن، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی رتبه‌بندی شدند. ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان بانک تجارت، مدل اولیه تحقیق در سه بعد اصلی قابلیت‌های درونی سازمان (شامل مؤلفه‌های قابلیت‌های مالی، تکنولوژیک، مدیریتی و بازاریابی)، هوشمندی بازار (شامل مؤلفه‌های ایجاد هوشمندی و پاسخ به هوشمندی) و بازاریابی رابطه‌مند آنلاین (شامل مؤلفه‌های کیفیت تعاملات آنلاین، کیفیت محتوای وب‌سایت و کیفیت خدمات الکترونیک) به دست آمد. در ادامه با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی، شاخص‌های مدل رتبه‌بندی شدند که درنهایت «مهارت کارکنان در انجام امور محوله»، «توسعه فناوری‌های موجود» و «سودآوری» نیز به عنوان مهمترین شاخص‌های توان رقابتی انتخاب شدند. ضمن اینکه منابع ورودی نیز به‌عنوان مهمترین بعد انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking of Competitive Power Components in Tejarat Bank Using Fuzzy TOPSIS Technique

نویسندگان [English]

 • Siamak Jafari 1
 • narges Delafrooz 2
 • Kambiz Shahroodi 3
 • Yalda Rahmati 2
1 Accounting and Management Faculty, Islamic Azad University Rasht Branch, Rasht, Iran
2 Accounting and Management Faculty, Islamic Azad University Rasht Branch, Rasht, Iran
3 Accounting and Management Faculty, Islamic Azad University Rasht Branch, Rasht, Iran
چکیده [English]

امروزه یکی از مهمترین مشکلات پیش روی سازمان‌ها، عدم توجه آنان به عوامل مؤثر بر توسعه توان رقابتی بوده و اغلب سازمان‌های داخلی، رویکرد مشخصی جهت سنجش این متغیر ندارند. بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه توان رقابتی، رتبه‌بندی و تمرکز بر مهمترین اجزای آن، می‌تواند بر موفقیت حال و آینده سازمان‌ها تاثیرگذار باشد. در این تحقیق، مدلی برای سنجش توان رقابتی بانک تجارت ارائه و شاخص‌های آن، با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی رتبه‌بندی شدند. ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان بانک تجارت، مدل اولیه تحقیق در سه بعد اصلی قابلیت‌های درونی سازمان (شامل مؤلفه‌های قابلیت‌های مالی، تکنولوژیک، مدیریتی و بازاریابی)، هوشمندی بازار (شامل مؤلفه‌های ایجاد هوشمندی و پاسخ به هوشمندی) و بازاریابی رابطه‌مند آنلاین (شامل مؤلفه‌های کیفیت تعاملات آنلاین، کیفیت محتوای وب‌سایت و کیفیت خدمات الکترونیک) به دست آمد. در ادامه با بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی، شاخص‌های مدل رتبه‌بندی شدند که درنهایت «مهارت کارکنان در انجام امور محوله»، «توسعه فناوری‌های موجود» و «سودآوری» نیز به عنوان مهمترین شاخص‌های توان رقابتی انتخاب شدند. ضمن اینکه منابع ورودی نیز به‌عنوان مهمترین بعد انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها [English]

 • competitive strength
 • internal resource
 • market intelligence
 • e-service quality
 • fuzzy TOPSIS technique
 • امینی، علی، 1396، تحلیل تأثیر هوشمندی فناوری بر مزیت رقابتی در بنگاه (مطالعه موردی: شرکت­های دارویی)، فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان، سال 8، دوره 2، صص: 75-85..
 • باقری، سیدمحمد، افضلی، شیما، 1393، بررسی تأثیر گرایش به بازار مدیران بر کسب مزیت رقابتی در چارچوب ابعاد هوشمندی رقابتی و عوامل سازمانی، دوفصلنامۀ علمی ـ پژوهشی کاوش­های مدیریت بازرگانی، سال 6، شماره 11، صص: 27-52.
 • چاوشی، کاظم، جوادی پور، مهنوش، 1392، بررسی رابطه هوشمندی رقابتی و عملکرد شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه چشم­انداز مدیریت بازرگانی، شماره 9، صص: 81-97.
 • صفری، علی، گلشاهی، بهنام، کهن، نبی­اله، 1393، بررسی نقش میانجی راهبردهای ترکیبی رقابتی و رویکرد مبتنی بر منابع در تأثیر ساختار بر عملکرد سازمانی، نشریه فرآیند مدیریت و توسعه، شماره 4، پیاپی 90، صص: 67-88.
 • حق­شناس کاشانی، فریده، سعیدی، نیما، 1390، رتبه­بندی عوامل مؤثر بر رقابت­پذیری صنعت فرش کشور با روش تاپسیس فازی، فصلنامه تحقیقات بازاریابی نوین، سال 1، دوره 1، صص: 127-154.
 • حقیقی کفاش، مهدی، صیاف، لادن، 1396، قابلیت­های پویا و عملکرد شرکت برای رسیدن به مزیت رقابتی، مجموعه مقالات کنفرانس سالانه پارادایم­های نوین مدیریت در حوزه هوشمندی
 • حیدری، سید عباس، سعیدی، نیما. (1390). بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر رقابت پذیری صنعت فرش کشور، فصلنامه گلجام، دوره 7، شماره 19، صص: 83-98.
 • سلطانی، مرتضی، زارع، حمید، پرنیان خوی، محسن، 1394، بررسی و تحلیل نقش قابلیت های فردی منابع انسانی در ایجاد مزیت رقابتی؛ به­کارگیری مدل VRIO، فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، پیاپی 36، صص: 393-414.
 • سیاه­سرانی کجوری، محمدعلی، زارعی، عظیم، ملکی مین­باش رزگاه، مرتضی، آذر، عادل، فیض، داود. (1396). مفهوم‌پردازی و ‌اولویت‌بندی مولفه‌های هوشمندی رقابتی در شرکت­های دانش­بنیان: پژوهش ترکیبی، نشریه مدیریت نوآوری، دوره 6، شماره 1، صص: 21-44.
 • شفیعی رودپشتی، میثم، بهرامی، فرشته، کریمی­زاده شوهانی، فاطمه، 1398، ارائه الگوی رقابت­پذیری در مناطق آزاد تجاری، نشریه کاوش­های مدیریت بازرگانی، سال 11، شماره 21، صص: 181-207.
 • طباطبایی جعفری، سیده فائزه، یزدانی، ناصر، قاضی­زاده، مصطفی، 1398، بررسی تاثیر ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک بر رقابت پذیری بانک­ها (مطالعه موردی: بانک­های اقتصاد نوین، پاسارگاد، تجارت و ملت)، فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره 42، صص: 192-215.
 • عباسی، محمدرضا، رحیمی کلور، حسین، 1391، طراحی مدل مدلسازی ساختاری برای رقابت­پذیری در سطح واحدهای ستادی شرکت­های بیمه شهر تهران، فصلنامه مدیریت بازاریابی، دوره 7، شماره 14، صص: 75-88.
 • عطاران، جواد، دیواندری، علی، آدینف، حیات، 1391، شناسایی عوامل مؤثر بر تحکیم بازار (تحقق مزیت رقابتی پایدار) خدمات بانکی در بانک ملت بر مبنای دیدگاه منبع­محور، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 4، شماره 14، صص: 91-112.
 • فاریابی، محمد، تجویدی، رعنا، تجویدی، مینا. (1390). بررسی رابطه بازارمحوری و مزیت رقابتی در گروه صنایع تراکتورسازی ایران، فصلنامه فراسوی مدیریت، سال 5، شماره 17، صص: 131-160.
 • موسوی، سید نجم­الدین، وحدتی، حجت، جعفری، سلیمان، 1397، بررسی تأثیر کیفیت خدمات سنتی و الکترونیک بر رقابت­پذیری در نظام بانکداری (مورد مطالعه: مشتریان شعب بانک صادرات شهر خرم آباد)، نشریه کاوش­های مدیریت بازرگانی، سال 10، شماره 19، صص: 253-276.
 • میرزایی، حبیب، سپهوند، رضا، نظرپوری، امیرهوشنگ، اسماعیلی، محمودرضا. (1396). شناسایی و اولویت­بندی مولفه­های دارایی­های نامشهود سازمانی، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره 9، شماره 1، صص: 101-124.
 • نعمتی، مریم، خدابخشی، محمد، حیدری، علی، 1398، ارتباط مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی و تاثیر آن بر مزیت رقابتی سازمان­ها، مجموعه مقالات ششمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران
 • نقی­زاده، محمد، سیدنقوی، میرعلی، احسانی، راضیه، 1392، تاثیر قابلیت­های پویا بر توانمندی نوآوری محصول در بنگاه­های بخش دارویی ایران، نشریه مدیریت نوآوری، سال 2، شماره 3، صص: 27-51.
 • هانگر، جی دیوید، ویلن، توماس، ال، 1391، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه سید محمد اعرابی و داوود ایزدی، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی
 • Ahn, J., Back, K., (2019) "The role of autonomy, competence and relatedness: Applying self-determination theory to the integrated resort setting", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 31 Issue: 1, pp.87-104
 • Alonso, A., Bressan, A. (2016), "A resource-based view of the firm and micro and small Italian wine firms", International Journal of Wine Business Research, Vol. 28 No. 4, pp. 349-368.
 • Bamel, U. and Bamel, N. (2018), "Organizational resources, KM process capability and strategic flexibility: a dynamic resource-capability perspective", Journal of Knowledge Management, Vol. 22 No. 7, pp. 1555-1572.
 • Chen, C.T., 2000, “Extension of the TOPSIS for Group Decision-making under Fuzzy Environment”, Fuzzy Sets and Systems, No. 114, P. 1-9.
 • Chen, Y., Shen, Y., Lee, C. T., Yu, F., (2017) "Measuring quality variations in e-service", Journal of Service Theory and Practice, Vol. 27 Issue: 2, pp.427-452
 • Ghosh, M., (2018) "Measuring electronic service quality in India using E-S-QUAL", International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 35 Issue: 2, pp.430-445
 • Hult, G. T. M., Hair, J. F., Proksch, D., Sarstedt, M., Pinkwart, A., Ringle, C. M., 2018, Addressing Endogeneity in International Marketing Applications of Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Journal of International Marketing, 26(3): 1–21.
 • Hwang, C. L., Yoon, K., 1981, Multiple Attribute Decision Making Methods and Applications: a state-of-the-art survey, Berlin, Springer.
 • Jakkic, J., Grublješič, T., Popovič, A. (2018). The role of compatibility in predicting business intelligence and analytics use intentions, International Journal of Information Management, Vol. 43, PP: 305-318.
 • Jeon, M. M., Jeong, M., (2019),"Customers’ perceived website service quality and its effects on e-loyalty ", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 29 Iss 1pp. 438 - 457
 • Jurksiene, L., Pundziene, A., 2016, The relationship between dynamic capabilities and firm competitive advantage: The mediating role of organizational ambidexterity, European Business Review, Vol. 28 No. 4, pp. 431-448
 • Lee, K., Yoo. J., 2019, How does open innovation lead competitive advantage? A dynamic capability view perspective, PLoS ONE, Vol 14, No. 11, PP: 1-18.
 • Lutz, C.J. and Bodendorf, F. (2020), "Analyzing industry stakeholders using open-source competitive intelligence – a case study in the automotive supply industry", Journal of Enterprise Information Management, Vol. 33 No. 3, pp. 579-599.
 • Momaya, K. (2011). Cooperation for competitiveness of emerging countries: learning from a case of nanotechnology. Competitiveness Review: An International Business Journal, 21 (2): 152 – 170.
 • Rajaguru, R. and Matanda, M.J. (2019), "Role of compatibility and supply chain process integration in facilitating supply chain capabilities and organizational performance", Supply Chain Management, Vol. 24 No. 2, pp. 301-316.
 • Rockwell, S. (2019), "A resource-based framework for strategically managing identity", Journal of Organizational Change Management, Vol. 32 No. 1, pp. 80-102.
 • Sanchez Torres, J. A., Arroyo-Cañada, F. J., (2019) "Building brand loyalty in ecommerce of fashion lingerie", Journal of Fashion Marketing and Management: An InternationalJournal, Vol. 21 Issue: 1, pp.103-114
 • Sheng, T., Liu, C., (2016),"An empirical study on the effect of e-service quality on online customer satisfaction and loyalty", Nankai Business Review International, Vol. 1 Iss: 3 pp. 273 – 283.
 • T., Lin, C. (2010). An empirical study on the effect of e-service qualityonline customer satisfaction and loyalty. Nankai Business Review International, Vol. 1, PP: 273-283.
 • Sukaatmadja, I. P.G. (2020), "Factor affecting competitive advantage of real estate developers in Indonesia", Journal of Islamic Marketing, ahead to print.