ارائه الگوی ریسک تامین مالی جمعی در کسب‌وکار‌های مبتنی بر فین‌تک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، گروه علوم تربیتی ومشاوره )مدیریت وحسابداری( ، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن، ایران.

2 استاد تمام ،گروه حسابداری ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد یار ،حسابداری ، دانشکده علوم تربیتی ومشاوره )حسابداری (، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن ، ایران

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش ارائه الگوی ریسک تامین مالی جمعی در کسب‌وکار‌های مبتنی بر فین‌تک، است. جامعه پژوهش حاضر را اساتید دانشگاهی و نیز خبرگان سکوهای دارای گواهینامه تامین مالی جمعی کشور، تشکیل دادند. در این تحقیق با استفاده از روش غیرتصادفی قضاوتی، از نظرات 12 نفر خبره استفاده گردید. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ فرایند تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو مرحله شناسایی ریسک تامین مالی جمعی در کسب‌وکار‌های مبتنی بر فین‌تک، از طریق ابزار مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل تم و نیز غربالگری عوامل از طریق ابزار پرسشنامه و روش دلفی فازی انجام شد. مرحله شناسایی ابعاد و مولفه‌ها بااستفاده از تحلیل تم و در طی مرحله آشنایی با داده‌ها، 50 مورد از شواهد گفتاری شناسایی شده ازمتن مصاحبه‌ها در قالب 13 کد اولیه برچسب‌زنی شد. در ادامه، کدهای اولیه در قالب دو تم فرعی و سپس، یک تم اصلی دسته‌بندی شدند. مرحله دلفی نیز تمام مولفه به تایید خبرگان رسید و در نهایت الگوی تحقیق رسم شد. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد، ریسک تامین مالی جمعی در کسب‌وکار‌های مبتنی بر فینتک به دو بخش اصلی تقسیم می شوند. ریسک عوامل داخلی، شامل عدم نقدشوندگی سریع، تعارض منافع بین کارآفرین و سرمایه‌گذاران، نرخ شکست بالا، رقیق شدن سرمایه‌گذاری، عدم کنترل بر همه جوانب سرمایه‌گذاری، عدم شفافیت و اطلاعات محدود، احتمال تقلب و فساد، ریسک شرایط قرارداد و معامله، ارزش گذاری نامناسب، ریسک عملیاتی و ، ریسک عوامل خارجی .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a crowdfunding risk model in fintech-based businesses.

نویسندگان [English]

 • ali Mohammadi 1
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhti 2
 • Hoda Hemmati 3
 • narges yazdanian 3
1 Ph.D Student in Financial Engineering, Department of Educational Sciences and Consulting (Management and Accounting), Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen,
2 Full Professor, Department of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Accounting, Department of Educational Sciences and Consulting (Management and Accounting), Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this research is to present the risk model of crowdfunding in fintech-based businesses. The present research community was formed by university professors and experts of the certified crowdfunding platforms of the country. In this research, the opinions of 12 experts were used using non-random judgment method. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ The process of data analysis was carried out in two stages to identify the risk of crowdfunding in fintech-based businesses, through the interview tool and using the theme analysis method, as well as the screening of factors through the questionnaire tool and the fuzzy Delphi method. . The phase of identifying dimensions and components using theme analysis and during the data familiarization phase, 50 cases of speech evidence identified from the text of the interviews were labeled in the form of 13 primary codes. Next, the initial codes were categorized into two sub-themes and then a main theme. In the Delphi phase, all the components were approved by the experts and finally the research model was drawn. Also, the results of the research showed that the risk of crowdfunding in fintech-based businesses is divided into two main parts. The risk of internal factors, including lack of quick liquidity, conflict of interests between entrepreneurs and investors, high failure rate, dilution of investment, lack of control over all aspects of investment, lack of transparency and limited information, possibility of fraud and corruption, risk of conditions Contracts and transactions, improper valuation, operational risk, and the risk of external factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk
 • crowdfunding
 • fintech
 • ‏‫جعفری فشارکی، پرویز؛ الیاسی، مهدی؛ و توحیدیان، علی. (۱۳۹۹). تعیین عوامل موثر بر مدیریت تامین مالی و ریسک های مربوطه در استارتاپ های فعال کشور. مقاله ارائه شده در اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری.
 • ‏‫خواستار، حمزه. (۱۳۸۸). ارایه ی روشی برای محاسبه ی پایایی مرحله ی کدگذاری در مصاحبه های پژوهشی. روش شناسی علوم انسانی، 58(15)، 161-174.
 • ‏‫مالامیر، زهره. (۱۳۹۷). مطالعه تطبیقی استراتژی های پلتفرم های تامین مالی جمعی داخلی و خارجی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه سمنان.
 • Ahlers, Gerrit KC; Cumming, Douglas; Günther, Christina; & Schweizer, Denis. (2015a). Signaling in equity crowdfunding. Entrepreneurship theory and practice, 39(4), 955-980.
 • Ahlers, Gerrit KC; Cumming, Douglas; Günther, Christina; & Schweizer, Denis. (2015b). Signaling in equity crowdfunding. Entrepreneurship theory and practice, 39(4), 955-980.
 • Alaassar, Ahmad; Mention, Anne-Laure; & Aas, Tor Helge. (2021). Exploring a new incubation model for FinTechs: Regulatory sandboxes. Technovation, 102237. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102237
 • Block, Jörn; Hornuf, Lars; & Moritz, Alexandra. (2018). Which updates during an equity crowdfunding campaign increase crowd participation? Small Business Economics, 50(1), 3-27.
 • Braun, Virginia; & Clarke, Victoria. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
 • Chen, Ying-Ju; Dai, Tinglong; Korpeoglu, C Gizem; Körpeoğlu, Ersin; Sahin, Ozge; Tang, Christopher S; & Xiao, Shihong. (2020). OM Forum—Innovative online platforms: Research opportunities. Manufacturing & Service Operations Management, 22(3), 430-445.
 • Connelly, Brian L; Certo, S Trevis; Ireland, R Duane; & Reutzel, Christopher R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. Journal of management, 37(1), 39-67.
 • Damodaran, Aswath; & Roggi, Oliviero. (2016). Elementi di finanza aziendale e risk management. La gestione d’impresa tra valore e rischio. Maggioli Editore.
 • Disse, Sabrina; & Sommer, Christoph. (2020). Digitalisation and its impact on SME finance in Sub-Saharan Africa: Reviewing the hype and actual developments. Discussion Paper.
 • Guenther, Christina; Johan, Sofia; & Schweizer, Denis. (2018). Is the crowd sensitive to distance?—How investment decisions differ by investor type. Small Business Economics, 50(2), 289-305.
 • Hornuf, Lars; & Neuenkirch, Matthias. (2017). Pricing shares in equity crowdfunding. Small Business Economics, 48(4), 795-811.
 • Jiang, Yang; Ho, Yi-Chun; Yan, Xiangbin; & Tan, Yong. (2020). When Online Lending Meets Real Estate: Examining Investment Decisions in Lending-Based Real Estate Crowdfunding. Information Systems Research, 31(3), 715-730.
 • Kirby, Eleanor; & Worner, Shane. (2014). Crowd-funding: An infant industry growing fast. IOSCO Research Department, 1-62.
 • Marrone, Mauricio; & Hazelton, James. (2019). The disruptive and transformative potential of new technologies for accounting, accountants and accountability: A review of current literature and call for further research. Meditari Accountancy Research.
 • Meoli, Michele; Rossi, Alice; & Vismara, Silvio. (2020). Financial literacy and security‐based crowdfunding. Corporate Governance: An International Review.
 • Piva, Evila; & Rossi-Lamastra, Cristina. (2018). Human capital signals and entrepreneurs’ success in equity crowdfunding. Small Business Economics, 51(3), 667-686.
 • Ralcheva, Aleksandrina; & Roosenboom, Peter. (2020). Forecasting success in equity crowdfunding. Small Business Economics, 55(1), 39-56.
 • Rubinstein, Ariel; & Salant, Yuval. (2006). A model of choice from lists. Theoretical Economics, 1(1), 3-17.
 • Secundo, Giustina; Rippa, Pierluigi; & Meoli, Michele. (2020). Digital transformation in entrepreneurship education centres: preliminary evidence from the Italian Contamination Labs network. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research.
 • Shafi, Kourosh. (2021). Investors’ evaluation criteria in equity crowdfunding. Small Business Economics, 56(1), 3-37.
 • Sjodin, David; Parida, Vinit; Kohtamaki, Marko; & Wincent, Joakim. (2020). An agile co-creation process for digital servitization: A micro-service innovation approach. Journal of Business Research, 112, 478-491.
 • Thakor, Anjan V. (2020). Fintech and banking: What do we know? Journal of Financial Intermediation, 41, 100833.
 • Vismara, Silvio. (2018). Information cascades among investors in equity crowdfunding. Entrepreneurship Theory and Practice, 42(3), 467-497.
 • Vismara, Silvio. (2019). Sustainability in equity crowdfunding. Technological Forecasting and Social Change, 141, 98-106.
 • Vulkan, Nir; Åstebro, Thomas; & Sierra, Manuel Fernandez. (2016). Equity crowdfunding: A new phenomena. Journal of Business Venturing Insights, 5, 37-49.
 • Zaggl, Michael A; & Block, Joern. (2019). Do small funding amounts lead to reverse herding? A field experiment in reward-based crowdfunding. Journal of Business Venturing Insights, 12, e00139.