رفتار سرمایه گذاران و تورش های ناشی از تجدید ارائه صورتهای مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بناب، بناب، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

4 استادیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

تجدید ارائه صورتهای مالی یکی از عواملی می باشد که در بازارهای مالی می تواند بر تصمیمات و رفتار سرمایه گذاران تاثیر اساسی داشته باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر برررسی تاثیر ابعاد(روانشناختی و اجتماعی و معنوی) سرمایه گذاران بر تورش های شناختی و احساسی ناشی از تجدید ارائه صورتهای مالی است. جهت اندازه گیری تورش های احساسی و شناختی ناشی از تجدید ارائه صورتهای مالی از پرسشنامه استاندارد شده استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که ابعاد روانشناختی بر هیچ یک از تورشهای احساسی و شناختی ناشی از تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیرگذار نمی باشد. از طرفی دیگر ابعاد معنوی سرمایه گذاران بر تورشهای احساسی ناشی از تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیرگذار می باشد ولی بر تورشهای شناختی ناشی از تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیرگذار نمی باشد که نشان می دهد سرمایه گذاران از بعد معنوی به صورت احساسی برخورد می کنند و نهایت ابعاد اجتماعی بر تورشهای شناختی ناشی از تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیرگذار می باشد ولی بر تورشهای احساسی ناشی از تجدید ارائه صورتهای مالی تاثیرگذار نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investor behavior and bias resulting from of financial restatement

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Farshad 1
 • asgar pakmaram 2
 • jamal bahri sales 3
 • Rasoul ABDI 4
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad university, Bonab. Iran
2 Associate Prof., Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University Bonab Branch, Bonab, Iran.
3 Corresponding author: Associate Prof., Department of Accounting, Ourmie Branch, Islamic Azad University, Ourmie, Iran
4 Assistant Prof., Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

Restatement of financial statements is one of the factors that can have a major impact on investors' decisions in financial markets. Re-issuing financial statements can create (emotional and cognitive) stress for investors. Therefore, the main purpose of the present study is to investigate the effect of (psychological, social and spiritual) dimensions of investors on the stresses caused by the Restatement of financial statements. A researcher-made questionnaire in two dimensions of emotional and cognitive stress was used to measure the reversals of financial statements. The statistical population of the present study consisted of 49 investors in the stock market. The data were collected using an online questionnaire designed. The research method is a survey and applied purpose. Smart-PLS software was used to test the research hypotheses. The results showed that psychological dimensions did not affect any of the emotional and cognitive stresses caused by the Restatement of financial statements. On the other hand, investors' spiritual dimensions are affected by the emotional stress caused by the Restatement of financial statements, but it is not affected by the cognitive stress caused by the Restatement of financial statements, indicating that investors are emotionally treated and ultimately dimensions. Social impacts on cognitive stress arising from financial restatement but not emotional affect arising from financial restatement .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investor Personality Behaviors
 • Investors 'Emotional Biases
 • Investors' Cognitive Biases
 • Financial restatement
 • ابراهیمی سروعلیا, محمدحسن و فاطمه قنبرلو، ۱۳۹۵، رابطه هوش معنوی با تورش های رفتاری در سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران،کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی نیکان
 • ابراهیمی. عباس لیفشاگرد. پاکیزه. کامران و رئیسی فر. کامیار، (1398)، بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران بر عملکرد سرمایه گذاری با نقش میانجی سوگیریهای مکاشفه ای، سال دوازدهم، شماره 42، 107-128.
 • اخگر محمد امید، ده ده جانی راضیه(1394)رابطه بین تجدید ارائه صورتهای مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه حسابداری مالی. ۱۳۹۴; ۷ (۲۸) :۷۹-۱۰۴.
 • بولو، قاسم؛ حساس یگانه، یحیی و مؤمنی، سهیل(1391) تأثیر تجدید ارائه صورتهای مالی بر مدیریت سود و پایداری سود، پایاننامه کارشناسی ارشد، مؤسسه عالی بانکداری ایران.
 • جمشیدی, مهرداد،(۱۳۹) بررسی تورش های رفتاری و عوامل موثر بر ایجاد آن در سرمایه گذاران فرشته،پنجمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق،
 • چراغ ملایی, لیلا, خسروی, زهره, بنی جمالی, شکوه السادات. (1389). بررسی اثربخشی آموزشی راهبرد خودنظارتی به کودکان بر کاهش علائم مرضی دختران 12-6 ساله مبتلا بهمطالعات روانشناختی, 6(4),
 • حسینی چگنی، الهام؛ حقگو، بهناز؛ رحمانی نژاد، لیلا(1393) بررسی تورش های رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای معادلات ساختاری، رابرد مدیریت مالی، سال دوم، زمستان 1393، شماره 7
 • خوشطینت، محسن و ولیاله نادی قمی.(1388)چارچوب رابطه رفتار اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران با بازده سهام، فصلنامه مطالعات حسابداری (22)32-28.
 • دادار. ام البنین و جعفری. سیده محبوبه، (1399)، بررسی تاثیر رفتار احساسی سرمایه گذاران و سهام شناور آزاد بر بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رذوش گشتاورهای تعمیم یافته، دانش سرمایه گذاری، سال نهم، شماره 34، 317-331.
 • دارابی، رویا؛ چناری پوکت، حسن، ولی خانی؛ محمد جعفر(1394). ابعاد و رویکرد های نظریه مالی رفتاری. مطالعات حسابداری و حسابرسی سال پنجم بهار 1395 شماره 17.
 • داوری، علی.، رضازاده. آرش. 1393. مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، چاپ دوم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1392)" مدلسازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS‏‫" تهران ‏‫: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات‏‫، ۱۳۹۲.
 • رحمانی علی، بشیری منش نازنین (1393) ، مروری بر ادبیات افشاء اطلاعات در ایران ، نشریه پژوهش حسابداری، شماره 15، زمستان 1393.
 • رفیعی، افسانه؛ صفرزاده، محمد حسین(1393)" تجدید ارائه صورتهای مالی و عوامل موثر بر آن در صنایع مختلف" دانش حسابرسی، سال چهاردهم، شماره 55، تابستان 1393
 • رهنمای رودپشتی، فریدون ؛ تاجمیر ریاحی، حامد (1393) مدلسازی تأثیر تورشهای رفتاری بر رکود بازار سرمایه براساس رویکرد تفسیری– ساختاری (ism) مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره نوزدهم / تابستان 1393.
 • رهنمـای رودپشـتی، فریدون و وحید زندیه (1391) مالی رفتاری و مالی عصـبی (پارادایم نوین مالی) از تئوری تا عمل، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی – سـازمان چـاپ و انتشارات.
 • سروری مهر، صمد(1385)" بررسی ماهیت تعدیلات سنواتی در شرکت1، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
 • عباس زاده، حسن؛ دروش، حسن؛ الوانی، مهدی؛ صالحی صدقیانی، جمشید(1390)" الگوی استراتژی گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی ایران" مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 7- پاییز 1390، صص 116-99
 • عبدالرحیمیان, محمد حسین, ترابی, تقی, صادفی شریف, سیدجلال, دارابی, رویا. (1397). ارایه الگوی رفتاری تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادارتهران. دانش سرمایه‌گذاری, 7(26), 113-130.
 • کردستانی، غلامرضا، آزاد و کاظمی، (1389)، "آزمون تجربی اهمیت تعدیلات سنواتی در بازار سرمایه"، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 8، صص 62-73
 • گرجی زاده. داود و خانمحمدی. محمد حامد، (1396)، بررسی اثرات عوامل مالی رفتاری بر تصمیمات سرمایه گذاران انفرادی، دانش سرمایه گذاری، سال ششم، شماره 24، 275-293.
 • ملا نظری و همکاران،(1386) . بررسی ارتباط بین هموار سازی سود با نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال 14 ، شماره 47، ص 83– 100.
 • میرلوحی. سیذدمجتبی و محمدی تودشکی. نیما، (1399)، تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش های خوشه بندی سلسله مراتبی و تفکیکی، سال نهم، شماره 34، 333-354.
 • نسل موسوی، سید حسین؛ نظرپور، محمود(1395)" تاثیر جنبه فردی سرمایه معنوی و قضاوت حسابرسان مستقل( مطالعه موردی عدم ثبت بدهی مالیاتی توسط شرکت موردی حسابرسی" پژوهشنامه مالیات/ شماره سی و سوم/مسلسل 81، بهار 1396.
 • سلیمانی بشلی. علی، بدرگرمی. رضا و کیا. پژمانف (1399)، روانشناسی مالی رفتاری، نشر اتحاد، چاپ دوم.
 • Thompson, J. H. And Larson, G. M. (2004). "An Analysis Of Restatements On Financial Reporting: Is The Loss Of Investor Confidence Justified?" Research In Accounting Regulation, Vol. 17: 67–85.
 • Adjibolosoo, S. (2004). Responding to a Plethora of Views Regarding the Human Factor Theory: A Friendly Dialogue with Colleagues. Review of Human Factor Studies, 10(1), 7-20.
 • Bakar, S. and Chui Yi, A. (2016). The Impact of Psychological Factors on Investors’ Decision Making in Malaysian Stock Market: A Case of Klang Valley and Pahang, Procedia Economics and Finance, 35: 319-328.
 • Banerjee, S., Kauffman, R. J., & Wang, B. (2007). Modeling Internet firm survival using Bayesian dynamic models with time-varying coefficients. Electronic Commerce Research and Applications, 6(3), 332-342.‏
 • Callen, J., Khan, M. & Lu. H. (2012). Accounting quality, stock price delay, and future stock returns. Contemporary Accounting Research, (1)30, 295-269.
 • Chin, W. W., Marcolin, B.L., and Newsted, P.R., (2003). A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study, Information systems research, 14(2), PP: 189-217.
 • Dechow, P. M, Sloan R. G, Sweeney A. P. (1996). Causes and consequences of earnings
 • Depoers, F. (2000). “A Cost- benefit study of voluntary disclosure: some empirical evidence from French listed companies”, European Accounting Review, 9(2), pp.245-263.
 • Doojin, R. Kim, H & Yang, H (2017). "Investor sentiment, trading behavior and stock Returns". Journal of Economics Letters. Volume 24, 2017 - Issue 12
 • Duch, R. M., & Kellstedt, P. M. (2011). The heterogeneity of consumer sentiment in an increasingly homogeneous global economy. Electoral Studies, 30(3), 399e405.
 • Farlin, J. D. (2006). Antecedents and consequences of heuristic biases: Evidence from individual investors and small business owners. Touro University International.
 • Feldman, L. A. (1995). Valence focus and arousal focus: Individual differences in the structure of affective experience. Journal of personality and social psychology, 69(1), 153.
 • Files, R., E. P. Swanson, and S. Tse. (2009). Stealth disclosure of accounting The Accounting Review 84 (5): 1495-1521.
 • Frino, A., S. Jones., A. Lepone and J. Wong, (2014), ‘Market Behavior of Institutional Investors around Bankruptcy Announcements’, Journal of Business Finance & Accounting, Vol. 41, No. 1, pp. 270–295.
 • Gao, Z., Ren, H., & Zhang, B. (2016). Googling investor sentiment around the http://www.cuhk.edu.hk/fin/event/symposium/SEFM_2016_paper_ 58.pdf. (Accessed 3 March 2017).
 • García Petit _Juan Jose, Vaquero Lafuente, Esther, Ru´a Vieites, Antonio(2019). How information technologies shape investor sentiment: A web-based investor sentiment index. Borsa _Istanbul Review : http://www.elsevier.com/journals/borsa-istanbul-review/2214-8450
 • Gordon, N. & Wu, Q. (2014). Informed trade, uninformed trade, and stock price delay. http://ssrn.com/abstract=2209073.
 • Grinblatt, M., & Keloharju, M. (2006). Sensation seeking, overconfidence, and trading activity. NBER Working Paper No. W12223.
 • Grinblatt, M., Keloharju, M., & Linnainmaa, J. (2010). IQ, Trading Behavior, and Performance. Journal of Financial Economics, 104(2), 339-362.
 • Grinblatt, M.,andHan, B. (2005).«Prospect Theory, Mental Mccounting, And Momentum», Journal o f Financial Economics,78(3),311–339.
 • Gul, F. A., & Leung, S. (2004). Board leadership, outside directors’ expertise and voluntary corporate disclosures. Journal of Accounting and Public Policy, 23: 351–379.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., and Tatham, R.L., (2006), Multivariate data analysis 6th Edition. Pearson Prentice Hall, New Jersey. Humans: Critique and reformulation. Journal of Abnormal Psychology, 87, PP: 49-74.
 • Hua-Wei Solomon Huang Dr. , Zhi-Yuan Andy Feng Dr.Angie Abdel Zaher Dr. (2019). , Fair Value and Economic Consequences of Financial Restatements, Finance Research Letters (2019).
 • Kaplan, H. I., & Sadock. B. J. (1982). Synopsis Psychiatry, Behavioral Science/ Clinic Psychiatry (9th ed.) Baltimor: Williams & Wilkins. 685-699.
 • Kim, K. A., and Nofsinger, J. R, (2008). «Behavioral finance in Asia». Pacific-Basin Finance Journal, l6(4), 1-7.
 • King, D.B. (2007). The Spiritual Intelligence Project. Trent University, Canada. www.Dbking./spiritual intelligence.
 •  
 • Lerner, J. S., & Keltner, D. (2000). Beyond valence: Toward a model of emotion-specific influences on judgement and choice. Cognition & emotion, 14(4), 473-493.
 • Li, M. (2010). "The effects of investor sentiment on returns and idiosyncratic risk in the Japanese Stock Market". International Research Journal of Finance and Economics, 60, 29-43.
 • Linck, J. S., Lopez, T. J. & Rees, L.L. (2006). The Valuation Consequences of Voluntary Accounting Retrieved from http://www.ssrn. com/sol3/papers.cfm? abstract_id =820604
 • Ling, D., Naranjo, A. Scheik B., (2010), "Investor Sentiment and Asset Pricing in Public and Private Markets". Available at www.ssrn.com
 • Liston, D. (2016). "Sin stock returns and investor sentiment". The Quarterly Review of Economics and Finance, 59, 63-70.
 • manipulation: an analysis of firms subject to enforcement actions by the SEC. Contemporary Accounting Research 13: pp. 1–36.
 • Mitton, T., (2002). "A cross-firm analysis of the impact of corporate governmance on the east asian financial crisis". Journal of financial economics, 64, 215-241.
 • Nelson, M., Evelyne, M. & Enrico, U. (2008). The effects of behavioural factors in investment decision-making: A survey of institutional investors. International Journal of Business and Emerging Markets. 1(1): 24-41.
 • Nguyen, D, Puri, T. N. (2014). Information asymmetry and accounting restatement: NYSE-AMEX and NASDAQ evidence. Review of Quantitative Finance and Accounting 43: 211–244
 • Palmrose Z. V., V. J. Richardson, and S. Scholz. (2004). Determinants of market reactions to restatement announcements. Journal of Accounting & Economics 37(1): 59-89.
 • Pompian, M. (2006). Behavioral finance and wealth management: How to build optimal portfolios that account for investor biases. John Wiley and Sons, Inc.
 • Prencipe, A. (2004). “Proprietary costs and determinants of voluntary segment disclosure: evidence from Italian listed companies”. European Accounting Review, 13(2), pp.319-340.
 • Rest, J.R. (1979). Development in judging moral issues. Minneapolis, MN: University of   Minnesota Press.
 • Shefrin, H. (2010). Behavioralizing Finance. Research paper, No. 10-01, pp.1-161.
 • Shiller, R.J., 2000 “Irrational Exuberance”, Princeton, NJ: Princeton University Press.