شناسایی ارتباط بین شاخصهای موثر برتوسعه بازارهای بدهی و انواع تکنولوژیهای نوین ارتباطی با بهره‏گیری ازسامانه علم سنجی( مطالعه موردی: وزارت امور اقتصادی و دارایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران

2 استاد تمام، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاداسلامی تهران جنوب ، تهران

4 استادیار، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

5 دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران

چکیده

در فضای کسب و کار امروزی استفاده از ابزارهای تامین مالی مطابق با شریعت و بهره‏گیری از تکنولوژی‏های نوین ارتباطی می‌تواند زمینه رشد و توسعه اقتصادی و افزایش رضایتمندی سرمایه گذاران بازار بدهی را بیش از پیش فراهم نماید. با توجه به شرایط و ضوابط نظامهای تامین مالی کشور و محدودیتهای ابزارهای تامین مالی در کشور در پژوهش حاضر الگوی تامین مالی اسلامی و ارتباط بین شاخصهای موثر برتوسعه بازارهای مالی و تکنولوژیهای نوین ارتباطی طی سالهای 1396تا 1398 بررسی شده است.
با مطالعۀ عمیق کتابخانه ای منابع داخلی و بین‏المللی، بهره‏گیری از یافته‏های علم‏سنجی به دلیل نوظهور بودن تکنولوژیهای ارتباطی، جدید بودن موضوع توسعه بازار بدهی‏های دولت، کمبود منابع تحقیقاتی، دقت و سرعت بالا و نیز نوآوری انجام شد، درگام بعد با روش دلفی دو مرحله ای، توافق راهکارهای اجرایی حاصل شد.
جامعۀ آماری را خبرگان اقتصادی، خبرگان رسانه، مدیران سازمان بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و مرکز مدیریت بدهی‏ها که همگی درگیر در پیاده سازی مدل تامین مالی بوده‏اند، تشکیل می‏دهند و با توجه به هدف تحقیق به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای مدل‏سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای Spss، MicMac وSmartpls برای آزمون مدل استفاده شد و زیر شاخص‏های متناسب با نیازمندی‏های موجود هر یک از شاخص‏های‏ موثر بر توسعه بازار بدهی ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the relationship between indicators affecting the development of debt markets and a variety of new communication technologies Using scientometrics system (Case study: Ministry of Economic Affairs and Finance)

نویسندگان [English]

 • zeinab asoudeh 1
 • Ali Akbar Farhangi 2
 • abdorrahim rahimi 3
 • AtaOllah abtahi 4
 • maryam khademi 5
1 Candidate of P.H.D Media Management, Faculty of Management and Accounting,Islamic Azad University South Tehran, Tehran
2 Professor, Faculty of Management, Tehran University, Tehran
3 Assistant Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University South Tehran, Tehran
4 Assistant Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
5 Assistant Professor of Applied Mathematics, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran
چکیده [English]

In today's business environment, the use of financing instruments in accordance with the law and the use of new communication technologies can provide the basis for economic growth and development and increase the satisfaction of debt market investors. Considering the conditions and criteria of the country's financing systems and the limitations of financing tools in the country, in the present study, the Islamic financing model and the relationship between indicators affecting the development of financial markets and new communication technologies during 2017 to 2019 have been studied. With an in-depth library study of domestic and international resources, the use of scientometric findings due to the emergence of communication technologies, the novelty of the development of government debt market, lack of research resources, high accuracy and speed, and innovation Was done, in the next step with the two-stage Delphi method, agreement on executive solutions was reached. The statistical population consists of economic experts, media experts, managers of the Tehran Stock Exchange, OTC and Debt Management Center, all of whom have been involved in the implementation of the financing model, and according to the purpose of the research, purposeful selection Were. Structural equations were used to model the equations using Spss, MicMac and Smartpls software to test the model and the following indicators tailored to the existing requirements of each of the indicators affecting the development of the debt market,

کلیدواژه‌ها [English]

 • Islamic securities
 • debt market development
 • new communication technologies
 • debt market investors
 • Islamic financing
 1. اسدی قادیکلایی، ام البنین؛ حریری، نجلا؛ خادمی, مریم؛ باب الحوائجی، فهیمه. (1399). مدلسازی موضوعی مقالات پژوهشگران ایرانی در حوزه غدد درون ریز و متابولیسم در پایگاه استنادی وب علوم. پژوهش نامه علم سنجیdoi: 10.22070/rsci.2020.5813.1432

  ابراهیمی شقاقی، مرضیه؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام، هاشم،(1398). مطالعه اثر شاخص استرس مالی بر رشد اقتصادی در ایران(رویکرد مقایسه‏ای مدل خطی و غیر‏خطی)، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار. 12(42)، 85-106.

  ابراهیمی، محسن؛ آل مراد جبدرقی، محمود،(1392). توسعه بازارهای مالی و مصرف انرژی درکشورهای گروهD8، فصل‏نامه پژوهش‏ها و سیاست‏های اقتصادی،(61)۲۰، ۱۵۹-۱۷۴.

  آل‌قیس، علیرضا؛ رسولی، محمد رضا؛ دادگران، سیدمحمد،(1398). تبیین ارتباط میان اقناع رسانه‌ای شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی(مورد کاوی تلگرام)، مجله مطالعات رسانه‏ای، 129-113.

  افضلی، محدثه،(1391). نقش و کارکرد شبکه‌های اجتماعی مجازی در مدیریت بحران، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت رسانه، دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.

  اصغریان، حسن،(۱۳۹۵). اولویت‏بندی عوامل موثر بر پذیرش تبلیغات از طریق پیام کوتاه توسط مصرف‏کنندگان با تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‏های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

   https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF04-AMSCONF04_215.html

  ایمانی، عبدالمجید؛ حسینی فر، اعظم؛ مبارکی، مسلم،(1396). تأثیر شبکه‏های اجتماعی بر کارآفرینی دیجیتالی در شرکت‏های دانش بنیان، فصل‏نامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند سال ششم، شماره 22 ، 6-22.

  الیاسی، محمد حسین،(1389). مبانی عملی و نظری اقناع و مجاب سازی، فصل‏نامه مطالعات بسیج، شماره 45(12)، 54-60.

  افتاده، جواد،(1389). رسانه‌های اجتماعی و کتاب، بازگشت عموم و بازنشر کتاب، فصل‏نامه کتاب مهر، انتشارات سوره مهر، ص137.

  افجه، سیّدعلی‏اکبر؛ درویشی، مریم،(1393). بخش‌بندی و شناسایی ویژگی‏های مصرف‌کنندگان در یک محیط چندکانالی با استفاده از ترکیب روش شکل‌های خودسازمانده و رگرسیون لجستیک، کاوش‏های مدیریت بازرگانی، 6(12)، 43-74.

  آقایی،داوود؛ صادقی، سعید؛ هادی، داریوش،(1391). واکاوی نقش اینترنت و رسانه‌های اجتماعی جدید در تحولات منطقه خاورمیانه و شمال افریقا، فصل‏نامه روابط خارجی سال چهارم، شماره دوم.

  امیری، عبدالرضا؛ مومنی، داود،(1394). بررسی تکنیک‏های اقناع اجتماعی از دیدگاه استدلال‏های مرکزی و پیرامونی، ماهنامه مدیریت رسانه، شماره 12، ۳۹.

   اولیائی طبائی؛ سیده اکرم، شاهپروری محمدرضا؛ میرزا امینی، سید محمد مهدی،(1389). ارزیابی تاثیر تبلیغات اینترنتی فرش با تاکید بر رفتار مصرف کننده، (۳۱)13، ۷۱-88.

  باقرزاده فرد، مسعود،(1395). بررسی تأثیر قابلیت‏های نوآوری، بازاریابی و شبکه‏سازی بر ارزش ویژه برند از طریق ارزش مشتری و هم آفرینی ارزش(مورد مطالعه: شرکت خودروسازی ایران خودرو)، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.

  بهمنی، مهرزاد؛ عباس محمدی، شکیبا،(1394). سبک‏های نوین ارتباطات انسانی در فضای مجازی؛ فرصت‏ها و تهدیدهای شبکه‏های اجتماعی موبایلی، فصل‏نامه مطالعات رسانه‌های نوین، 1(2)، 94-71.

  https://www.civilica.com/Paper-JR_NMS-JR_NMS-1-2_005.html

  توکل‏نیا، اسماعیل؛ حضرتی، افسون،(1393). مروری بر ابزارهای مالی اسلامی(صکوک)، کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی.

  حاجی‏اصغری، سیدیوسف؛ میرابی، وحیدرضا؛ مهرمنش، حسن؛ فلاح شمس، میرفیض،(1398). ارایه مدلی برای تأمین مالی شرکت‏های دانش‌بنیان از طریق جمع سپاری مالی در بانک کشاورزی، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار(41)12، 256-243.

  حاجی‏دولابی، هدی،(1396). افزایش سهم بازار بدهی درتأمین مالی اقتصاد ایران؛ فرصت‏ها، تهدیدها، فصل‏نامه روند، سال بیست و چهارم، شماره 80، 112-81.

  حساس یگانه، یحیی؛ ابراهیمی سرو علیا؛ محمدحسن، قاضی نوری؛ سیدسروش، افخمی،(1398). فرشتگان سرمایه‌گذار: ارزیابی عوامل مالی رفتاری موثر بر گزینش سرمایه‌گذاری، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(43)، 58-41.

  حسن زاده، علی؛ احمدیان، اعظم،(1391). تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر رشد سرمایه گذاری، 1،58-29.

  حسینی، سید حسین؛ نظام دوست، حسین؛ محسنی، بهنام،(1388). تأمین مالی جمعی تحقیق و توسعه، شماره گزارش 35/93/1، ایران فرابورسIFB))، تهران.

  خجیر، یوسف؛ خانیکی، هادی،(1398). گفت‌وگو در شبکه‌های اجتماعی مجازی(تحلیل سیستماتیک پژوهش‌های مرتبط)، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره54، 77-53.

  دانائی، الناز؛ امین بیدختی، علی‌اکبر،(۱۳۹۵). بررسی اثر تبلیغات بر اشتیاق به برند در صنایع غذایی و آشامیدنی(مطالعه موردی: شرکت صنایع غذایی کاله)، چهارمین کنفرانس بین‏المللی پژوهش‏های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی،

  https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF04-AMSCONF04_035.html

  دنیایی، محمد؛ حسینی، حسن،(1391). بررسی نقش بازار فرابورس ایران در توسعه نوآوری‏های مالی و معاملاتی در بازار سرمایه، فصل‏نامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره شانزدهم.

  رهنمای رود پشتی، فریدون؛ اسلامی مفیدآبادی، حسین؛ وکیلی فرد، حمیدرضا؛ نیکومرام، هاشم؛ طبیبی، سیدجمال‌الدین،(1398). طراحی الگوی آمیختۀ تصمیمات مالی در راستای توسعه‌ی بازارهای مالی ایران(مورد مطالعه: بازار سرمایه ایران)، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(43)،1-39.

  سلمانی، یونس،(1396). بررسی و تبیین انواع اوراق بهادار اسلامی متناسب با نیازهای تامین مالی دولت جمهوری اسلامی ایران، مرکز مطالعات اقتصادی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

  سن‏گوپتا، آی.‌ان،(1372). مروری بر کتاب‌سنجی، اطلاع‌سنجی، علم‌سنجی و کتابخانه‏سنجی. ترجمه مهردخت وزیرپور کشمیری، (2)10، 58-38.

  شریفی، سیدمهدی؛ فرجیان، محمدمهدی،(1397). بررسی تاثیر دو عامل حذف ارتباطات غیرکلامی و ارسال در لحظه پیام، بر فرایند انتقال پیام در پیام‏رسان‏های موبایلی، مطالعات رسانه‌های نوین، 19(5)، 84-61.

  شمس، مرتضی؛ زابلی زاده؛ اردشیر،(1397). مهمترین مضامین لازم مورد توجه زسانه ملی در ترغیب مخاطبان به خریدکالای ایرانی، مجله مطالعات فرهنگ – ارتباطات، شماره 44، 147-119.

   

   

  صدوقی، فرحناز؛ ابراهیمی، کمال،(1393). تحلیل جریان علمی حوزه های موضوعی مجلات مدیریت اطلاعات و انفورماتیک سلامت در پایگاه اطلاعاتیWeb of Science، مدیریت اطلاعات سلامت(11)5 ، 592-581.

  صنایعی،علی؛ محمد‏شفیعی، مجید؛ امینی ولاشانی، مائده،(1395). اثربخشی تبلیغات بانکی در جذب مشتری، کاوش‏های مدیریت بازرگانی، 8(15)، 209-185.

  طالقانی، محمد؛ طالقانی،عطا الله،(1396). تامین مالی زنجیره تامین  SCF به عنوان روش نوین تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط، اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران. موسسه آموزش عالی علامه خویی و موسسه آموزش عالی معراج.

  عبده تبریزی، حسین؛ رادپور، میثم،(1391). جایگاه بازار سرمایه و نقش آن در تعامل با صنعت بانک‏‏‏داری، نخستین کنفرانس بین‏المللی صنعت بانک‏‏‏داری و اقتصاد جهانی.

  عصاره، فریده،(1388).از کتاب‏سنجی تا وب‏سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‏ها، قواعد و شاخص‏ها. فریده عصاره؛ غلامرضا حیدری؛ فیروزه زارع فراشبندی؛ محسن حاجی زین‏العابدینی با مقدمه عباس حری. تهران: کتابدار.

  فرج پهلو، عبدالحسین؛ مطلبی، داریوش؛ اصغرنژاد، حسین،(1395). تاثیر فن‏آوری‏های اطلاعاتی بر چاپ و نشر کتاب در ایران از نگاه ناشران، فصل‏نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 19(4)،109-85.

  فرهنگی، علی اکبر؛ عزت زاده، مستوره،(1394). شناسایی و رتبه بندی میزان موفقیت شبکه‏های اجتماعی در ایفای مشکلات آموزشی از نظر نخبگان رسانه، فصل‏نامه اجتماعی فرهنگی.

  قرشی، داوود؛ رهنمای رودپشتی، فریدون،(1398). شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای تامین مالی از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارائی‏ها در بانک کشاورزی، دانش سرمایه‌گذاری، (30)8، 402-383.

  قضاوی، حسین؛ بارمحمدی، حسین،(1390). عملیات بازار باز در چارچوب بانک‏‏‏داری بدون ربا(مطالعه موردی: اسناد خزانه اسلامی)، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی(گزارش‏پژوهشی).

  لبافی، سمیه؛ روشندل اربطانی، طاهر؛ محمدی، داوود،(1396). بررسی نقش شبکه‏های اجتماعی در بازاریابی با استفاده از چارچوب تیلور و اوکازاکی(مطالعه موردی). مطالعات رسانه ای(3)39، 114-103.

  لشگری، محمد؛ بهزاد ارجمندی، مریم،(1391). بررسی روش‏های تأمین مالی در سیستم اسلامی با تأکید برصکوک، مجله اقتصاد و بانک‏داری اسلامی،(1)، 56-33.

  مبشرراد، فاطمه؛ غنبرطهرانی، نسیم،(1397). عوامل تأثیرگذار بر کارکرد رسانه‏های اجتماعی در تأمین مالی جمعی مؤسسات خیریه، مجله مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند، (6)24، 136-109.

  محمدشفیعی، محمد؛ رحمت آبادی، یزدان؛ سلیمان‏زاده، امید،(1398). تاثیر ارتباطات بازاریابی شبکه‏های‌ اجتماعی بر ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ارتباطی و پاسخ مشتری، 1(6)، 105-124.

  منتظری، محمودرضا،(۱۳۹۵). شناسایی و رتبه بندی سلسله نیازهای کاربران شبکه‏های اجتماعی مجازی در ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش‏های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.

  https://www.civilica.com/Paper-AMSCONF04-AMSCONF04_031.html

  مومنی، داوود؛ اسدی، عباس؛ ثقفی، فاطمه؛ روشندل اربطانی، طاهر،(1397). تدوین مدل راه‏کارهای تجاری‏سازی پیام‏رسان‎های ایرانی، مجله پژوهش‏های ارتباطی(پژوهش و سنجش)، 4(25)،108- 73.

  مهربان، سحر،(1393). آینده پژوهی در علم فن‏آوری نانو. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران.

  میثمی، حسین؛ ندری، کامران،(1394). عملیات بازار باز با اوراق بهادار دولت و بانک مرکزی. تحقیقات مالی اسلامی،(1)5، 154-119.

  ندری، کامران؛ محرابی، لیلا،(1394). تجربه کشورهای مختلف اسلامی در به‏کارگیری ابزارهای مالی منطبق با شریعت در بازار پول بین بانکی اسلامی. فصل‏نامه مطالعات مالی و بانک‏‏‏داری اسلامی، 37-1.

  نصیری، سپیده؛ کیماسی، مسعود؛ سماک نژاد، نگار؛ حسنقلی‏پور، طهمورث،(1397). الگوی انتخاب منبع انسانی پیام در کمپین‏‏های تبلیغاتی ایرانی. کاوش‏های مدیریت بازرگانی،10(20)، 283-307.

  نظرپور، محمد نقی؛ عبادی، روح الله،(1394). نقش بازار ثانویه اوراق بهادار اسلامی، در گسترش عملیات بازار باز، نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی، (۱۲)4، 32-7.

  نوروزی چاکلی، عبدالرضا،(1390). آشنایی با علم‏سنجی(مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‏ها). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علم انسانی، دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات.

  نوکاریزی، محسن؛ تقی‏پناهی، فاطمه؛ دیانی؛ محمدحسین،(1397). بررسی مؤلفه‌های موفقیت تولید و اشتراک محتوای آموزشی در اینستاگرام بر اساس تحلیل تعامل انسان و اطلاعات. فناوری آموزش،(98)3.

  doi: 10.22061/jte.2019.3938.1961.

  منابع انگلیسی:

  Aaron, M.(2016). The Travel Machine: Mobile UX Design That Combines Information Design with Persuasion Design, DOI: 10.1007/978-3-642-39253-5_78.

  Ahmed, k.A.(2019). Effect of Design Elements for Social Media Ads on Consumer’s Purchasing Decision, Vol. 18.

  Akbari Esfahani, M., Farhangi, A. A., Alishiri, B., Banihashemi, S. M., & Rabiei, M.(2018). Effective Parameters On Electronic Banking Education Using Social Networks .International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies.Volume10 http://TUENGR.COM/V10/825.pdf DOI: 10.14456/ITJEMAST.2019.76

  Amanullah, A. N., Azhana Azhar, A. N., & Azian, M.(2012). The Most Favourable Mobile Messaging Apps among IIUM Students, International Journal of Science and Research(IJSR) ISSN(Online): 2319-7064

  Choi, E.K., Fowler, D., Goh, B., & Yuan, J.(2016). Social media marketing: applying the uses and gratifications theory in the hotel industry. J. Hospitality Marketing Manage. 25(7), 771–796.

  Francisco, I., María, J.(2018). Use of social networks for international collaboration among medical students. Elsevier Espa na, S.L.U.

  Goulding, C (2002), Grounded Theory: A Practical Guide for Management, Business Andmarket Researchers. Sage, London.

  Hughes, A.(2018). Market Driven Political Advertising: Social, Digital and Mobile Marketing, books.google.com

  Jia, K. & Kenney, M.(2016). Mobile Internet Business Models in China: Vertical Hierarchies, Horizontal Conglomerates, or Business Groups. BRIE Working Paper 2016- 6.

  Jung, H. & Lee, J.(2012). The Impacts of Commercialization- Oriented Science and Technology Programs on University Research: The Case of the US National Nanotechnology Initiative.

  Jowett, GS, & O'donnell, V .(2018). Propaganda & persuasion, Sage publications.

  Khasseh A A, Soosaraei M, & Fakhar M.(2016) .Cluster Analysis and Mapping of Iranian Researchers in the Field of Parasitology:With an Emphasis on the Co-authoreship Indicators and H Index. Iran J Med Microbiol ;10(2) ,63-74.

  Kumar A, Bezawada R, Rishika R, Janakiraman R, & Kannan PK.(2016). From social to sale: The effects of firm-generated content in social media on customer behavior. Journal of Marketing 80, 7-25.

  kordkatooli M, khozein A, didehkhani H, abbasi E. A Comprehensive Pattern of Islamic Financing in Small and Medium Industries in Iran by Grounded Theory. quarterly journal of fiscal and Economic policies. 2020; 8(30):47-79
  URL: http://qjfep.ir/article-1-1088-fa.html

  Lekhanova, O., L., Glukhova, O., A.(2016). Nonverbal encoding and decoding of nonverbal communication means as a condition of reflection development in communication in children with speech underdevelopment, Annual International Scientific Conference Early Childhood Care and Education, ECCE, Moscow, Russia12-14.

  Łukowski, W.(2017). The role of knowledge management in mobile marketing. Marketing of Scientific and Research https://doi.org/10.14611/minib.25.09.2017.16 .

  Pham, P.H., Gammoh, B.S.(2015). Characteristics of social-media marketing strategy and customer-based brand equity outcomes: a conceptual model. Int. J.Internet Mark. Advertising, 9(4), 321–337.

  Kee-Young, K., Byoungsoo, K.(2017).Effects of social media on consumers’ purchase decisions: evidence from Taobao. DOI: 10.1007/s11628-016-0331-4

  Liang, T. P., Turban, E.( 2014). Introduction to the special issue social commerce: a research framework for social commerce. Int. J. Electron. Commerce 16(2), 5–13.

  Luarn, P, Yang, JC, & Chiu, YP.(2015). Why people check in to social network sites. International Journal of Electronic.

  Martinez-Navarro, J, & Bigné, E(2017). The value of marketer-generated content on social network sites: media antecedents and behavioral responses. Journal of Electronic Commerce …, academia.edu.18(1), 76-88. https://www.researchgate.net/publication/313950236

  Strauss, A (1987), Qualitative Analysis For Social Scientists. New Work: Cambridge University Press.

   

  Shareef, MA, Mukerji, B, Dwivedi, YK, Rana, NP, & ...(2019). Social media marketing: Comparative effect of advertisement sources, https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.03.001

  1. B. Kim, H. C. Joo & B. G. Lee.(2016). How to Forecast Behavioral Effects on Mobile Advertising in the Smart Environment using the Technology Acceptance Model and Web Advertising Effect Model, KSII Transactions on Internet and Information Systems, 10(1), 4997-5013. DOI: 10.3837/tiis.2016.10.019.