همزمانی قیمت سهام و توده‌واری رفتاری تصمیم‌گیری در بازار سرمایه: آزمون نقش تعدیل کننده سهامداران نهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه حسابداری، واحد اسلامشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

کارکردهای رفتاری در عرصه‌های بازار مالی امروز به عنوان یکی از مبنای مهم در تصمیم‌گیری و مدیریت مالی محسوب می‌شود که شناخت معیارها و فرآیندهای تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری می‌تواند به پویایی و اثربخشی جریان آزاد اطلاعات برای کنترل ریسک و کسب بازده بیشتر مفید باشد. سرمایه‌گذاران به عنوان یکی از ارکان مهم بازار سرمایه، در طیفی از تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر ادراک تا رفتارهای احساسی/هیجانی و جمعی گرایانه همچون توده واری در تصمیم‌گیری طبقه‌بندی می‌شوند که برحسب شرایط و تغییرات بازار می تواند سبب برهم خوردن تعادل در بازار سرمایه شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر همزمانی قیمت سهام و توده‌واری رفتاری تصمیم‌گیری در بازار سرمایه براساس نقش تعدیل کننده سهامداران نهادی می باشد. این پژوهش در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ تعداد ۱۰۲ شرکت بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش به منظور سنجش و آزمون فرضیه‌های پژوهش ضمن استفاده از پیش‌فرض‌های رگرسیون و آزمون مدل‌های ترکیبی، از رگرسیون چندگانه برای آزمون و بررسی فرضیه‌های پژوهش استفاده گردید. نتیجه آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، همزمانی قیمت سهام بر رفتارهای توده‌وار سهامداران تاثیر منفی و معناداری دارد و باوجود سهامداران نهادی به عنوان متغیر تعدیل‌کننده، این تاثیر در جهت منفی تشدید می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stock Price Synchronicity and Herd Behavior of Decision on the Capital Market: Testing Moderating Role of Institutional Shareholders

نویسندگان [English]

  • davod hemati 1
  • Ali Esmayeelzadeh 1
  • HAMIDREZA KORDLOUIE 2
1 Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Accounting, Eslamshahr Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Behavioral functions in the field of financial market today is considered as one of the important bases in financial decision making and management. Knowing the criteria and processes influencing decision making can be useful to the dynamics and effectiveness of free flow of information to control risk and achieve greater returns. Investors are classified as one of the most important pillars of the capital market, ranging from perceptual decisions to emotional / collective and collective behaviors such as mass decision-making, which can upset capital market equilibrium according to market conditions and changes. The purpose of this research is Stock Price Synchronicity and Herd Behavior of Decision on the Capital Market: Testing Moderating Role of Institutional Shareholders. This study examined 102 stock exchange companies in the period 2014 to 2018. In this study, in order to measure and test the research hypotheses while using regression assumptions and testing hybrid models, multiple regression was used to test the research hypotheses. The results of testing the research hypotheses showed that stock price synchronicity has a negative and significant effect on the mass behaviors of shareholders and despite the institutional shareholders as a moderating variable, this effect is intensified in a negative direction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Price Synchronicity
  • Herd Behavior of Decision on the Capital Market
  • Institutional Shareholders
برآسود، مهدی.، زمردیان، غلامرضا. (1398). بررسی رفتارسرمایه‌گذاران در انتخاب پرتفوی سهام (رویکرد مالی کلاسیک یا رویکرد مالی رفتاری)، دانش سرمایه‌گذاری، 8(29): 101-114.
جبارزاده‌کنگرلویی، سعید.، متوسل، مرتضی.، بهنمون، یعقوب. (1398). افشای اطلاعات حسابداری، همزمانی قیمت سهام و ریسک ریزش قیمت سهام با تأکید بر کیفیت راهبری شرکتی، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 11(44): 101-122.
جلیلوند، ابوالحسن.، رستمی نوروزآباد، مجتبی.، رحمانی نوروز آباد، سامان. (۱۳۹۵). شواهد اخیر از رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران: شواهد اولیه و بینش آینده، فصلنامه تحقیقات مالی، ۱۸(۱): ۹۵-۱۲۷.
حسینی، سیدعلی و همکاران (1390). درخصوص بررسی ارتباط بین عملکرد شرکت‌ها و نقدینگی سهام. فصلنامه بورس اوراق بهادا‌ر شماره 11.
سلیمانی‌مارشک.، مجتبی، هاشمی.، سیدعباس، صمدی.، سعید (1397). صنعت پایه، رفتار توده‌واردر سطح صنعت و راهبرد توالی در میان سرمایه‌گذاران خرد، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، سال ششم (2) ص 49-25.
شمس، شهاب‌الدین.، اسفندیاری مقدم، امیرتیمور. (1396). تأثیر رفتار توده‎واری بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری براساس نظریه‌های مدرن و فرامدرن پرتفوی، تحقیقات مالی، 19(1): 97-118
شمس‌الدینی، کاظم.، دانشی، وحید.، سیدی، فاطمه. (1397). بررسی تأثیر رفتار سرمایه‌گذاران و مدیریت بر بازدهی سهام، مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، 9(2): 163-189.
علی‌نژاد ساروکلائی، مهدی.، طاهری‌عابد، رضا. (1397). رابطه بین همزمانی قیمت سهام و ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 11(40): 1-11.
کامیابی، یحیی.، پرهیزگار، بتول. (1395). بررسی رابطۀ بین سرمایه‌گذاران نهادی و همزمانی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش سرمایه‌گذاری، 5(17): 165-186.
گل‌ارضی، غلامحسین.، ضیاچی، علی‌اصغر. (1393). بررسی رفتار جمعی سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی مبتنی بر حجم معاملات، تحقیقات مالی، 16(2): 359-371.
Afjahi, A., SalehiSadaqyani, J., Mahmoudzadeh, E. & AdabiFirozjayi, M. (2015). Pattern for the Alignment of Power Types with Change Types and its Effect on Companies Performance.Journal of Management Studies in Development and Evolution, 24, 187-219.
 Barberis, N. & Shleifer, A. (2003). Style investing. Journal of Financial Economics, 68(2), 161–199. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(03)00064-3
Bikhchandani, S., Sharma, S. (2001). Herd Behavior in Financial Markets: A Review, Working Paper, International Monetary Fund.
Bogan, V.L., Just, D. R. & Dev, C.S. (2013). Team gender diversity and investment decision-making behavior. Review of Behavioral Finance, 5(2): 134-152.
Bohl, M, T., Brzeszczynski, J., Wilfling, B. (2009). Institutional investors and stock returns volatility: Empirical evidence from a natural experiment, Journal of Financial Stability, Volume 5, Issue 2; 170-182.
Bolhuis, M. (2005). Reading between the Lines of Investor Biases. Journal of Financial Planning, 18(1): 62-70.
Chen, H. Cohen, L. & Lou, D. (2016). Industry Window Dressing. Review of Financial Studies, 29(12), 3354–3393. doi:10.1093/rfs/hhw020
Choi, N., Skiba, H. (2015). Institutional herding in international markets. Journal of Banking and Finance, 55(2): 245-59.
Christie, W. G., & Huang, R. D. (1995). Following the pied piper: Do individual returns herd around the market?. Financial Analysts Journal, 51(4): 31-37.
Cornett, M. M., Marcuse, A., Saunders, A. (2007). The impact of institutional ownership on corporate operating performance. Journal of Banking & Finance, 31: 1771-1794
DeVault, L. A. Sias, R. W. & Starks, L. T. (2014). Who are the Sentiment Traders? Evidence from the Cross-Section of Stock Returns and Demand. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.2539858
Durnev, A., Morck, B., Yeunge, P. Z.(2003). Does Greater Firm-Specific Return Variation Mean More or Less Informed Stock Pricing?, Journal of Accounting Research, 41(5): 797-836.
Farlin, J. D. (2006). Antecedents and Consequences of Heuristic Biases: Evidence from Individual Investors and Small Business Owners. ProQuest Information. ISBN: 9780542938290.
Filiz, I., Nahmer, Th., Spiwoks, M. (2019). Herd behavior and mood: An experimental study on the forecasting of share prices, Journal of Behavioral and Experimental Finance, 24(3): 156-184. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2019.07.004
Frijns, B. Gilbert, A. & Zwinkels, R. C. J. (2016). On the Style-Based Feedback Trading of Mutual Fund Managers. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 51(03), 771–800. doi:10.1017/S0022109016000454
Galariotis, E.C., Krokida, S. & Spyrou, S. I. (2016). Herd behavior and equity market liquidity: Evidence from major markets, International Review of Financial Analysis. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2016.09.013
Gao, H., Li, J, Ch., Guo, W., Mei, D-C. (2018). The synchronicity between the stock and the stock index via information in market, Physic a; https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.11.065.
Gao, H., Li, J, Ch., Guo, W., Mei, D-C. (2018). The synchronicity between the stock and the stock index via information in market, Physic a; https://doi.org/10.1016/j.physa.2018.11.065.
Hirshleifer, D., Lim, T., Teoh, S., 2011. Limited investor attention and stock market misreactions to accounting information. Rev Asset Pric Stud 1 (1), 35–73.
  Huang, C. Yang, X. Yang, X. & Sheng, H. (2014). An Empirical Study of the Effect of Investor Sentiment on Returns of Different Industries. Mathematical Problems in Engineering, 2014, 1–11. doi:10.1155/2014/545723
Hudson, W.N., Roberts, B.W. & Lodi-Smith, J. (2012). Personality trait development and social investment in work. Journal of Research in Personality, 46(3): 334-344.
Indars, E, R., Savin, A., Lubloy, A. (2018). Herding behaviour in an emerging market: Evidence from the Moscow Exchange, Emerging Markets Review, https://doi.org/10.1016/j.ememar.2018.12.002
Kim, K, A. & Nofsinger, J. R. (2008). Behavioral finance in Asia, Pacific- Basin Finance Journal, 16(1-2): 1-7.
Metawa, N., Hassan, M, K., Metawa, S., Safa, M. F. (2018). Impact of behavioral factors on investors’ financial decisions: case of the Egyptian stock market, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 121(2): 6-27.
Monahan, G. (2005). Managing Inventories in a Two-Eschelon Dual-Channel Supply Chain. European Journal of Operational Research, 162(2): 325-341
Piotroski, J. D., Roulstone, B. T. (2004). The influence of analysts, institutional investors, and insiders on the incorporation of market, industry, and firm-specific information into stock prices. Account. Rev: 1119–1151.
Roberts, B. W., Wood, D. & Smith, J.L. (2005). Evaluating Five Factor Theory and social investment perspectives on personality trait development. Journal of Research in Personality, 39(1): 166-184
Shin-Ping, L., Tsung-Hsien, C., (2009). The Determinants of Corporate Performance: A Viewpoint from Insider Ownership and Institutional Ownership, Managerial Auditing Journal,; 24(3): 233-247.
Sundali, J. A., Stone, G. R. & Guerrero, F. L. (2012). The effect of setting goals and emotions on asset allocation decisions. Managerial Finance, 38 (11): 1008 –1031.
Thomas, J.K. (2003). Discussion of Post-Earnings Announcement Drift and Market Participants Information Processing Biases. Review of Accounting Studies, 8(2): 347-353.
Wanidwaranan, Ph., Padungsaksaeasdi, Ch. (2020). The effect of return jumps on herd behavior, Journal of Behavioral and Experimental Finance, 27(4): 100-175. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100375