توسعه مدل کارآفرینی روستایی از طریق مطالعه نقش میانجی توانمندسازی روستائیان مبتنی بر رویکرد سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

4 استادیار گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بر اساس اصول توسعه پایدار، یکی از ابعاد مهم نظریه های توسعه پایدار روستائی، توسعه اقتصادی در کنار و هم پوشی با توسعه اجتماعی و اکولوژیک مبتنی بر رویکردهای سرمایه گذاری است. در این مطالعه با هدف توسعه کارآفرینی روستایی تلاش شد به این سوال پاسخ داده شود که «چگونه می‏توان از طریق مطالعه نقش میانجی توانمندسازی روستائیان موجب بهبود عملکرد اکوسیستم و توسعه کارآفرینی در فضای روستایی کشور ایران شد». لازم به ذکر است که این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با روش کمی از استراتژی مدل‏سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی با رویکرد PLS انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد دو جریان توانمندساز شناختی می‏توانند منجر به توسعه کارآفرینی روستایی گردد. براساس یافته‌های پژوهش چند پیشنهاد کاربردی از جمله آگاهی‏افزایی در خصوص مولفه‏های توانمندساز در سه سطح فرد، گروه و بنگاه به کسب‏و‏کارهای روستایی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of rural entrepreneurship model by studying the mediating role of rural empowerment based on investment approach

نویسندگان [English]

  • shahnam zandieh 1
  • Asghar Sarafizadeh Ghazvini 2
  • akbar alem-tabriz 3
  • Kamal Sakhdari 4
1 PhD student, Department of Entrepreneurship, Faculty of Management & Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran,
2 Assistant Professor, Department of Public Management, Faculty of Management, Central Branch, Islamic Azad University, Teharn, Iran
3 Professor of Industrial Management, Faculty of Acounting and Management, ShahidBeheshti University, Tehran, Iran,
4 Assistant Professor, Faculty of Entrepreneurship, Tehran University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

According to the principles of sustainable development, one of the important dimensions of rural sustainable development theories is economic development alongside and overlapping with social and ecological development based on investment approaches. In this study, with the aim of developing rural entrepreneurship, an attempt was made to answer the question "how to improve the performance of the ecosystem and the development of entrepreneurship in rural Iran by studying the mediating role of rural empowerment." It should be noted that this research is applied in terms of purpose Which has been done with a quantitative method of structural equation modeling strategy by partial least squares method with PLS approach. The results show that two currents of cognitive empowerment can lead to the development of rural entrepreneurship. Based on the research findings, several practical suggestions, including raising awareness about empowerment components at three levels of individual, group and enterprise, were presented to rural businesses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maximum Rural Entrepreneurship Development
  • Rural Investment
  • Cognitive Empowerment
  • Psychological Empowerment
  • Rural Entrepreneurship Development Ecosystem
احمد پور داریانی، محمود و ملکی ، علی  ( 1393 )، کارآفرینی پیشرفته، تهران: انتشارات خانه کارآفرینان ایران
بررسی نظریه های توسعه روستایی در ایران و جهان (1393)، مرکز مطالعات تکنولوژِی دانشگاه علم و صنعت ایران.
پوررجب، پیمان ( 1389 ) . آسیب شناسی کارآفرینی روستایی در ایران، ماهنامه پژوهشی، آموزشی و ترویجی دهیار سال ششم، شماره 3 ، صص 35 – 28
چمبرز، رابرت ( 1381 ). چالش با حرفه ها؛ عرصه های چالش در توسعه روستایی، ترجمه علیرضا خرمایی، تهران: نشر ارغنون.
حسینی نیا ،غلامحسین ، ثمری ، داود  و محمد قل ینیا ، جواد 1387، آسیب ، شناسی منطقی آموزش کارآفرینی در بخش تعاون و ارایه راهکارهای مبتنی بر تئوری های جها نبینی و عاملیت ، اولین همایش ملی تعاون و کارآفرینی.
رحمانپور، لقمان ( 1381 ) ، توانمندسازی: مفاهیم، ساختار و راهکارها، ماهنامه مدیریت، سال.18-14 : دوازدهم، شماره 59 و 6.
رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ پورطاهری، مهدی و فرج زاده، منوچهر (1388)، نقش توانمندسازی در توسعه کشاورزی (مطالعه موردی : استان اردبیل)، پژوهش های جغرافیایی انسانی، شماره 69، ص  87 تا 103.
 سند توسعه روستایی (1395)، تهیه و تدوین : شورای برنامه ریزی توسعه روستایی و عشایری و توانمند سازی گروههای کم درآمد برنامه ششم توسعه و معاونت برنامه ریزی و امور زیربنائی معاونت توسعه روستائی و مناطق محروم کشور، ایران . ریاست جمهوری . معاون اول رئیس جمهور . معاونت توسعه روستایی ومناطق محروم . معاونت برنامه ریزی و امور زیربنایی.
فرجی سبکبار و همکاران ،( 1388) اولویت بندی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک پرومتی (مطالعه موردی: دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان خدابنده استان زنجان) ،پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 75 ، بهار 1390 ، صص 53- 68
کریم زاده، حسین و مجنونی توتاخانه، علی (1398)، مدل سازی توسعه کارآفرینی روستایی مبتنی بر ظرفیت های محلی : مطالعه موردی سکونتگاه های روستایی شهرستان بناب، روستا و توسعه، سال 22، شماره 85، ص 87 تا 110.
مافی، فرزانه 1387 ، اعتبارات خرد،ویژگیها،تجارب،ملاحظات،راهبردها،گروه پژوهشی اقتصاد.
مطیعی‏لنگرودی، سیدحسن (1390)، "تبیین عوامل مؤثّر بر توانمندسازی روستاییان در توسعه‏ی  کارآفرینی (مطالعه‏ی موردی: بخش های زند و سامن شهرستان ملایر)" پژوهش‏های جغرافیای انسانی، 80: 138-119
مقیمی، محمد ( 1381 )، کارآفرینی موضوعی میان رشته ای و فراگیر، ماهنامه بازاریابی، شماره 22 ، ص 1
موحدی، رضا. یعقوبی فرانی، احمد (1391)، درآمدی بر کارآفرینی روستایی، همدان: نشر دانشگاه بوعلی سینا.
مومنی ، هادی ، موذن ، زینب (1394)، مروری بر موانع توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی ، نشریه کارآفرینی در کشا ورزی ، جلد دوم، شماره اول، بهار 13
میرزایی، حسین، غلامرضا غفاری و علیرضا کریمی، ( 1389 )، توانمندسازی، صنعتی شدن و عوامل زمینه ای مؤثر بر آن (مطالعه موردی: مناطق روستایی شهرستان قروه)، فصلنامه پژوهشهای روستایی، شماره 4، صص 12
نعمتی، م. ع. (1392). بررسی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه های دولتی تهران. دو، فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، سال اول، شماره 3، 64-47.
وتن، دیوید آلرد و کیماس. کمرون ( 1383 ).  تواناسازی کارکنان و تفویض اختیار، ترجمه ی بدرالدین اورعی یزدا
وتن، دیوید آلرد و کیماس. کمرون ( 1383 ).  تواناسازی کارکنان و تفویض اختیار، ترجمه ی بدرالدین اورعی یزدا
وردی نژاد، فریدون و محمد امین میرزایی و محسن  زمانی فر،(19/8/ 1393) توانمندسازی 87 زمستان، پردیس قم، سایت www.verdinejad.com
یاسوری ،  مجید و همکاران ، 1394 ، تحلیل موانع و راهکارهای توسعة کارآفرینی زنان روستایی دهستان گوراب پس فومن پژوهش های روستایی، دورة ۶، شمارة ۲، تابستان 1394،  صفحة 342-323
Alidoust, S., and Lashgar Ara, F )2013(. The obstacles of entrepreneurship development of rural women. Journal of Agricultural Extension and Education Research, 6(1): 7-16. (In Persian).
Atkisson, A. and Hatcher, R., 2001, The Compass Index of Sustainability; Prototype for a Comprehensive Sustainability Information System, Journal of Environmental Assessment Policy and Management, Vol. 3, No 4.
Austin J., Stevenson, H. and Wei-Skillern, J. (2006), social and commercial entrepreneurship: same, different, or both? Entrepreneurship theory and practice, 30(1): 1 to 22.
Drolet,J(2010)women,micro credit and empowerment in caivo,Egypt, international socal work. Dabson B., Malkin J., Matthews A., Pate K., Stickle S., (2003), Mapping Rural Entrepreneurship, Washington, D.C.: Corp. for Enterprise Development. 68 p.
HarpaElena, MoicaSorina, Dana Rus (2015), A Predictive Model of Innovation in Rural Entrepreneurship, Procedia Technology, Volume 19, 2015, Pages 471-478.
Khatoonabadi, A., Andadeh, Gh. (2008). [Assessing the success of rural entrepreneurs in Isfahan Province using AHP and factor analysis method (Persian)]. Paper presented at The National Conference on Entrepreneurship Development in Scientific-Applicational Education, Mashhad, Iran, 23-24 December 2008.
Kuratko, D. F., & Hodgetts, R. M. (1992). Entrepreneurship: A contemporary approach. Fort Worth: Dryden Press.
Lavidge, R.J., & Steiner, G. A. , A model for predictive measurements of advertising effectiveness. The Journal of Marketing, 1961. 1(1): p. 59–62.
Levitas, R. (2000). Community, utopia and new labour. Local Economy, 15(3), 188-97. doi: 10.1080/02690940050174193
Mishra, AK (1992). Organizational response to crisis: the role of mutual trust& top management teams, PhD Dissertation, University of Michigan
Otiman, P.I. and strio. A (coord.), 2011. Alternativele economiei rurale a României: dezvoltarea agriculturii sau insecuritate alimentară şi deşertificare rurală severă, Romanian Academy Publishing house, Bucharest, p. 23.
Pablo Muñoz and Jonathan Kimmitt (2000), Rural Entrepreneurship in Place: An Integrated Framework, This study was funded by Production Development Corporation (CORFO - Chile). Grant number (15PES-44401).
Parsons, R. J. (2001). Specific practice strategies for empowerment based practice with women: A study of two groups. Affilia- journal of women and social work. Vol. 16, no. 2, pp. 159-179.
Petrin, T., & Gannon, A. (1997). Rural development through entrepreneurship. Rome: REU Technical Series (FAO).
Petrin, T., & Gannon, A. (1997). Rural development through entrepreneurship. Rome: REU Technical Series (FAO).
Sharifzadeh, A., Arabion, A., and Sharifi, M. 2011. An Examination of Barriers to Development of Agro-enterprises in Golestan Province of Iran. Journal of Village and Development, 13(4): 129-160. (In Persian).
Sigler, Honeycutt & Pearson, Christine M (٢٠٠٠) .Creating an Empowerment Culture: Examine the Relationship between Organizational Culture and Perception of Empowerment, journal of quarterly management, Vol.٥: ٢٧-٥٢.
Spritzer, G. M (1996). Social structural characteristics of psychological empowerment. Academy of Management Journal, 39, 483–504.
Webster, N. A., Friis-Hansen, E., Madsen, S. T., Folke, S., Nielsen, H., Larsen, M. N., & Chipeta, S. (2004). Farmer Empowerment: Experiences, lessons learned and ways forward: Volume 1: Policy Discussion Paper.
Young, N. 2010. Business networks, collaboration and embeddedness in local and extralocal spaces: The case of port hardy, Canada. Sociologia Ruralis, 50(4): 392-408.