تأثیر اعتبارسنجی مشتریان اعتباری بانکی بر رشد اقتصادی در ایران (مطالعه موردی بانک صادرات ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1دانشجوی دکترای علوم اقتصادی، واحد میانه ،دانشگاه آزاد اسلامی ،میانه،ایران

2 گروه علوم اقتصادی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز،ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور ،ایران .

4 استادیار گروه مدیریت،واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی،میانه،ایران

چکیده

بانک‌ها با فراهم آوردن منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری واقعی، قادر به تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی شده‌اند.در ایران بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور داشته و با توجه به نقش آن‌ها و همچنین بازتاب سریع سیاست‌های این بخش در کل اقتصاد کشور، بررسی عملکرد بانک‌ها از دو جنبه اهمیت دارد: اول به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی و خصوصی دوم به‌عنوان بنگاهی که دارای یک هدف عمومی است. یکی از راه‌های بررسی این عملکرد تاثیر اعتبارسنجی مشتریان بانکی بر رشد اقتصادی است.مدل اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله سیستم معادلات همزمان می‌باشد. بر این اساس از آزمون هاسمن که درون زایی را مورد آزمون قرار می دهد،لزوم استفاده از رویکرد معادلات همزمان برای تخمین را نشان می‌دهد؛ که بصورت چهار مدل با متغیرهای اعتبارسنجی، نرخ تورم و نرخ اشتغال می باشد که تاثیر آنها را بر رشد اقتصادی بررسی می کند. جامعه آماری مورد استفاده در اینمقاله اطلاعات دریافتی مربوط به شعب بانکهای صادرات ایران می باشد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز صورت پذیرفته است.در گام اول از آزمون های مختلفی از جمله دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون برای بررسی و گزارش پایایی یا عدم پایایی متغیرها مورد استفاده قرار گرفت و برای تخمین مدل معرفی شده از روش حداقل مربعات وزنی و روش حداقل مربعات دو مرحله ای استفاده شده است. نتایج دریافتی نشان می دهد که متغیر های اعتبارسنجی و نرختورم بر رشد اقتصادی تاثیر دارد و متغیر نرخ اشتغال در رشد اقتصادی تاثیرگذار نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Banking Credit Clients Validation on Economic Growth in Iran (Case study of Bank Saderat Iran)

نویسندگان [English]

  • alireza torabian 1
  • mohammadreza nahidi amirkhiz 2
  • siyavosh jani 3
  • roghayeh hasanzadeh 4
1 PhD student in Economics, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran.
2 Department of Financial Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
3 Associate Professor, Department of Economics, Payame Noor University, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Management, Miyaneh Branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran
چکیده [English]

The link between financial development and economic growth has always been one of the important goals of governments in developing countries. Accordingly, those banks have been able to influence economic growth by providing the resources needed for real investment in the role of financial intermediaries. One way to look at this performance is to validate the bank's customers' economic growth. The econometric model used in this paper is a system of simultaneous equations, which are four separate models with the variables of validation, inflation rate and unemployment rate, which examine their impact on economic growth. The statistical population of this article is the information received from the branches of Iranian Export-Import Banks, and the data were analyzed using Eviews software. In the first step, various tests such as generalized Dicky Fuller, Phillips Perron were used to check and report the reliability or unreliability of the variables, and to estimate the proposed model, the method of minimum weight squares and the two-step minimum squares method were used. . The results show that the variables of validation and inflation rate have an effect on economic growth and the variable of unemployment rate does not affect economic growth except the first model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit
  • Credit Rating
  • Economic Growth
در مقاله