بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی مدیران بر ریسک بانک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری حسابداری، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم ، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی، گروه حسابداری، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 دانشیار و عضو هیات علمی، گروه مدیریت، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

چکیده

بانک ها مهمترین نهادهای بسیج و تخصیص منابع مالی و پس اندازها هستند. این نقش آن ها را پدیده ای مهم در رشد و توسعه اقتصادی می سازد. عوامل زیادی بر ریسک بانک ها تاثیر گذار هستند و در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. مفهوم سرمایه اجتماعی در سال های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است ولی تحقیقات اندکی در خصوص رابطه سرمایه اجتماعی و ریسک بانک ها صورت گرفته است. سرمایه اجتماعی مدیران را می توان به‌عنوان شمار ارتباطات اجتماعی بین مدیران شرکت‌ها با همتایان خود در سایر شرکت‌ها و سایر گروه‌ها تعریف نمود. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی مدیران بر ریسک بانک ها می‌باشد. آزمون فرضیه‌ها با استفاده از روش آماری همبستگی از نوع داده‌های تابلویی با استفاده از اطلاعات 30 بانک کشور انجام شده است . در نهایت 260 داده-سال جهت آزمون فرضیات استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی تأثیری معکوس و معنی‌دار بر انواع ریسک های بانک شامل ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و ریسک عملیاتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Impact of Managers' Social Capital on Bank Risks

نویسندگان [English]

 • seyed moosa mohamadi 1
 • Reza Gholami jamkarani 2
 • mirfeiz fallah shams 3
1 PhD Student, Department of Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran,
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran,
3 Associate professor, Department of Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran,
چکیده [English]

Banks are the most important institutions in terms of mobilization and allocation of financial resources and savings.The risk of banks along with their performance has always been considered. Many factors affect the bank risks which have been investigated in various studies. The concept of social capital has been considered in recent years, but little research has been conducted about the relationship between social capital and the bank risks. Managers' social capital can be defined as the number of social relationships between company managers and their counterparts in other companies and other groups. the main objective of this research was to examine the impact of managers' social capital on bank risks. The research hypotheses testing were conducted using the correlation statistical method of panel data by the data on 30 banks of the I. R. Iran. Conclusively, 260 data-years were extracted to test the hypotheses. The results of the research showed that social capital had a reversal and significant effect on a variety of bank risks, including credit risk, liquidity risk and operational risk.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Managers' social capital
 • credit risk
 • liquidity risk
 • operational risk
 1. احمدی، علی؛ احمدی جشفقانی، حسینعلی و ابوالحسنی هستیانی، اصغر (1395). تاثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین بانکی با رویکرد Panel VAR. فصلنامه اقتصاد مالی و توسعه، 10 (34)، 131-152.
 2. جندقی ، غلامرضا ؛ قریشی ، سید مهدی و احدی شعار ، سید مجید (1396). بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی و رابطه آن با بازاریابی اخلاقی. فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 4، شماره 3، 332-309.
 3. خوش سیما، رضا و شهیکی تاش، محمد نبی (1391) تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و نقدینگی بر کارایی نظام بانکی ایران، فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، 17(4)، 69-95.
 4. طالبی ، محمد و سلگی، محمد(1395). بررسی رابطه بین ریسک و نسبت کفایت سرمایه: شواهدی از بانک های ایرانی. فصلنامه پژوهش های پولی-بانکی، سال نهم ، شماره 30، 543-513.
 5. فردوسی، مهدی و فطرس، محمد حسن، (1396). اثرات ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر عملکرد بانک ها. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 2(1)، 22-41.
 6. کریمی ، میلاد ؛ خنیفر ، حسین و طاهر نژاد، فائزه (1394). طراحی مدل مفهومی مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی از منظر اسلامی، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 2، شماره 4، 630-605.
 7. مهرآرا، محسن و بهلولوند، الهه (1395). عوامل موثر بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران، فصلنامه مطالعات و سیاست های اقتصادی، 104(11)، 2، 27-56.

 

 1. Arrow, K. J. (1972). Gifts and Exchanges, Philosophy and Public Affairs, 1:343-362.
 2. Bigsten, A. P. ؛ Collier, S. ؛ Dercon, M. & Fafchamps, B. (2000). Contract flexibility and Dispute Resolution in African Manufacturing, Journal of Development Studies, 36, 4, 1-37.
 3. Cohen, L. ؛ Frazzini, A. & Malloy C.( 2010). Sell-Side School Ties, Journal of Finance. Coleman, J. 1988, Social Capital in the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology.
 4. Ferris S. ؛ Javakhadze D, & Rajkovic T.(2016). The International Effect of Managerial Social Capital on the Cost of Equity, Journal of Banking and Finance, 69-84.
 5. Fukuyama, F., 1997. Social capital and the modern capitalist economy: Creating a high trust workplace. Stern Business Magazine 4.
 6. Grossman, S. Hart, O. (1986). The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration, Journal of Political Economy, 94, 691-719.
 7. Guiso, L. P. Sapienza, and L. Zingales (2004). The Role of social capital in financial development”. The American Economic Review,Vol. 94, No. 3, pp. 526-556.
 8. Hannes K, Matthias P. (2017). Financial penalties and bank performance, Journal of Banking and Finance .57-73.
 9. Lin, N. (1999). Building A Network Theory Of Social Capital, Connections, 22(1):28-51.
 10. Payne, G.T. Moore, C.B. Griffis, S.E. Autry, C.W. (2011). Multilevel Challenges and Opportunities in Social Capital Research. Journal of management 37, 491-520.
 11. Putnam, R.D. (2001). Social Capital: Measurement and Consequences. Isuma: Canadian Journal of Policy Research 2, 41-51.
 12. Piyadasa Edirisuriya, Abeyratna Gunasekarage & Shrimal Perera (2018): Product diversification and bank risk: evidence from South Asian banking institutions, Applied Economics, DOI: 10.1080/00036846.2018.1489516
 13. Xie, W. (2013). The impact of social capital on bank risk-taking (Master's thesis, Lingnan University, Hong Kong). Retrieved from http://dx.doi.org/10.14793/econ_etd.24.
 14. Jin, Justin Yiqiang, Kanagaretnam, Kiridaran, Lobo, Gerald J., Mathieu, Robert, Social Capital and Bank Stability.Journal of Financial Stability http://dx.doi.org/10.1016/j.jfs.2017.08.001, 99-114.
 15. Hasan, I., Hoi, C.K., Wu, Q., Zhang, H., 2017. Social capital and debt contracting: Evidence from bank loans and public bonds. Journal of Financial and Quantitative Analysis 53, 1017–1047.
 16. Jha, A., Chen, Y., 2015. Audit fees and social capital. The Accounting Review 90, 611–639.
 17. Tan, Y. (2015). The Impacts of Risk and Competition on Bank Profitability in China. Journal of International and Financial Markets, Institutions and Money, (40),85-110.
 18. Xie, W , Ding, H and Chong T. (2016). The Nexus between Social Capital and Bank Risk Taking, Journal of Risk and Financial Management, 1-19.