تدوین الگوی عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری و تحلیل و مقایسه با روش‌های معادلات ساختاری و پانل دیتا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

قدرت سودآوری و افزایش ثروت سهامداران در بنگاه اقتصادی نیازمند استفاده بهینه منابع و کارایی عملکرد به‌ویژه در سرمایه‌گذاری است؛ در این راستا، تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر عملکرد سرمایه‌گذاری با نقش تعدیل گری کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه بررسی شد؛ ازاین‌رو، الگوی نظری پیشنهادی ابتدا با توزیع پرسشنامه بین 44 خبره به روش دلفی و تحلیل آن با روش معادلات ساختاری ارزیابی شد به‌این‌ترتیب مؤثرترین عامل کیفیت اطلاعات حسابداری (پیش‌بینی سود) و کیفیت حسابرسی (اندازه موسسه) انتخاب شدند؛ سپس، الگوی نظری طراحی‌شده با عوامل منتخب با 138 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 تا 1398 با روش رگرسیونی داده های پانلی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کیفیت اطلاعات حسابداری باعث بهبود کارایی سرمایه‌گذاری و کاهش بیش و کم سرمایه‌گذاری می‌شود؛ همچنین، کیفیت حسابرسی و هزینه سرمایه به‌عنوان متغیر تعدیلی، باعث تقویت رابطه می‌شوند؛ این نتایج هم از طریق پرسشنامه با تحلیل معادلات ساختاری و هم با روش رگرسیونی مورد تائید قرار گرفت. الگوی پیشنهادی این پژوهش می‌تواند دید مناسبی درزمینه عوامل مؤثر بر عملکرد سرمایه‌گذاری برای ذینفعان را فراهم کند تا زمینه ارتقای کیفی سرمایه‌گذاری و از طرف دیگر نظارت بر کارایی سرمایه‌گذاری فراهم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Develop a Model of Factors Affecting Investment Performance and Analyze and Compare with Structural Equation Methods and Data Panel

نویسندگان [English]

  • maryam ajam
  • zahra Lashgari
Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran.
چکیده [English]

The power of profitability and increasing the wealth of shareholders in the enterprise requires the optimal use of resources and performance efficiency, especially in investment; In this regard, the effect of accounting information quality on investment performance was investigated by the role of auditing quality adjustment and capital cost; Therefore, the proposed theoretical model was first evaluated by distributing a questionnaire among 44 experts by Delphi method and analyzing it by structural equation method. Thus, the most effective factor was the quality of accounting information (profit forecasting) and audit quality (institutional size); Then, the theoretical model designed with selected factors with 138 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 2013 to 2020 were tested by data panel method. The results showed that the quality of accounting information improves investment efficiency and more or less reduces investment; Also, the quality of the auditor and the cost of capital as moderators strengthen the relationship; These results were confirmed both by questionnaire analysis by structural equations and by regression method. The proposed model of this research can provide a good view of the factors affecting the efficiency of investment for stakeholders to provide the ground for improving the quality of investment and on the other hand to monitor the efficiency of investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Investment Performance
  • Accounting Quality Information
  • Audit Quality
  • Capital Cost
  • Structural Equations
* اثنی عشری، حمیده.، حجازی، رضوان.، مجتهدزاده، ویدا. (1393). طراحی مدل سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری.   پژوهش­های حسابداری مالی، دوره ششم، شماره دوم، صفحات 75-94.‎
* برادران حسن‌زاده، رسول.، تقی زاده خانقاه، وحید. (1395). تأثیر هزینه‌های نمایندگی بر رفتار سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی،  دوره هشتم، شماره سی و دوم،  صفحات 139-170.‎
* بهار مقدم، مهدی.، جوکار، حسین.، شمس‌الدینی، کاظم.، حمزه نژاد، سجاد. (1398). اثر تعدیل‌کنندگی کیفیت حسابرسی بر رابطۀ بین کیفیت اطلاعات حسابداری و کارایی سرمایه‌گذاری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره نهم، شماره دوم، صفحات 271-298.‎
* ثقفی، علی.، معتمدی فاضل، مجید. (1390). رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی با امکانات سرمایه‌گذاری بالا. پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره سوم، شماره چهارم، صفحات 1-14.
* حاجی‌ها، زهره.، قانع، علی. (1395). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر فرصت سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، دوره شانزدهم، شماره شصدو سوم، صفحات 103-127.‎
* حساس یگانه، یحیی.، مرفوع، محمد.، نقدی، معصومه. (1396). رابطه دقت پیش‌بینی سود با کارایی سرمایه‌گذاری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره چاردهم، شماره پنجاه و سوم، صفحات 51-72.
* طلوعی اشلقی، عباس.، ایمان، غریب.، کیوان، دادرس.، و داود، قراخانی. (1393). سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار (بکارگیری مدل‌های تصمیم­گیری چند‌شاخصه)، دانش سرمایه‌گذاری، دوره سوم، شماره یازده، صفحات 223-238.
* علی پور، صفدر.، امیری، اسماعیل.، همتی، حسن. (1396). تأثیر شاخص‌های کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین دست‌کاری سود و سرمایه‌گذاری بیش‌ازحد. دانش حسابرسی، دوره هفدهم، شماره شصدو هشتم، صفحات 169-191.‎
* مدرس، احمد.، حصارزاده، رضا. (1387). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری. فصلنامه بورس اوراق بهادار، دوره اول، شماره دوم، صفحات 116-85.
* مشایخی، بیتا.، محمدپور، فرشاد. (1393). کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری. مجله راهبرد مدیریت مالی، دوره دوم، شماره هفتم، صفحات1-14. 
* مشایخی، بیتا.، مهرانی، کاوه.، رحمانی، علی.، و مداحی، آزاده. (۱۳۹۲). تدوین مدل کیفیت حسابرسی. مجله بورس اوراق بهادار، دوره ششم، شماره بیست و سوم، صفحات 103- 137.
* نظری، محسن.، محسنی، سید مسعود.، عقیلی، سید وحید.، و شریفی، سید مهدی .(1397) .طراحی مدل توسعه سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با تاکید برنقش محوری شبکه های تلویزیون داخلی. دانش سرمایه‌گذاری، دوره هفتم شماره بیست و هشت، صفحات 232-217.
* Biddle, G., Hilary, G. and Verdi, R.S. (2009) How Does Accounting Information Quality Relate to Investment Efficiency?. Journal of Accounting and Economics, 48, 112-131.
* Boubaker, S., Houcine, A., Ftiti, Z., & Masri, H. (2018). Does Audit Quality Affect Firms’ Investment Efficiency?. Journal of the Operational Research Society, 69(10), 1688-1699.
* Burgstahler, D., & Chuk, E. (2017). Earnings Precision and The Relations Between Earnings and Returns. Available at SSRN 1119400.
* Chen, F., Hope, O. K., Li, Q., & Wang, X. (2011). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency of Private Firms in Emerging Markets. The Accounting Review, 86(4), 1255-1288.
* Collins, D. & Huang, H., (2011) Management Entrenchment and The Cost of Equity Capital.  Journal of Business Research, 64(4), 356–362.
* Damodaran, A. (2016). Damodaran on Valuation: Security Analysis for Investment and Corporate Finance (Vol. 324). John Wiley & Sons.
* DeFond, M., & Zhang, J. (2014). A Review of Archival Auditing Research. Journal of Accounting and Economics, 58(2-3), 275-326.
* Elaoud, A., & Jarboui, A. (2017). Auditor Specialization, Accounting Information Quality and Investment Efficiency. Research in International Business and Finance, 42, 616-629.
* Faccio, M., (2006). Politically Connected Firms : Can They Squeez the State?. American Economic Review, 96(1), 369–386.
* Francis, J., R. LaFond, P. M. Olsson, & K. Schipper. (2004). Costs ofEquity and Earnings Attributes. The Accounting Review 79, 967-1010.
* Gomariz, M.F.C., Bellesta, J.P.S. (2014). Financial Reporting Quality, Debt Maturity and Investment Efficiency. J. Bank. Finance 40, 494–506.
* Gordon, M.J. (1992), The Neoclassical and a Post Keynesian Theory of Investment, Journalof Post Keynesian Economics. 14, 425-443.
* Hubbard, G. (1998) Capital-Market Imperfections and Investment. Journal of Economic Literature, 36, 193-225.
* Khoufi, N. (2020). Accounting Information Quality and Investment Decisions in the Emerging Markets. Frontiers in Management and Business, 1(1), 16-23.
* Leuz, C. and Verrecchia, R. (2000) The Economic Consequences of Increased Disclosure. Journal of Accounting Research, 38,  91-124.
* Majeed, M. A., Zhang, X., & Umar, M. (2018). Impact of Investment Efficiency on Cost of Equity: Evidence From China. Journal of Asia Business Studies.
* Ohlson, J.A. &Juettner-nauroth, B.E. (2005).  Expected EPS and EPS Growth as Determinants of Value. Review of Accounting Studies, 10(2-3), 349–365.
* Xu, X., Wang, X., Han, N. (2012). Accounting Conservatism Ultimate Ownership and Investment Efficiency. China Finance Review International, 2 (1),  53-74.
* Zhai, J., & Wang, Y. (2016). Accounting Information Quality, Governance Efficiency and Capital Investment Choice. China Journal of Accounting Research, 9(4), 251-266.