تبیین اثرات زیان پرداخت وام و هزینه سپرده بر رشد سودآوری بانک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

سودآوری واقعی بانک‌ها در جذب سپرده‌‌ها، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری ممکن است جریان نقدینگی متفاوت با بودجه پیش‌بینی شده را ایجاد نماید. در این راستا ضروری است بانک‌ها به دنبال پیش‌‌بینی جریان نقدینگی و عوامل موثر بر سودآوری باشند در این پژوهش به بررسی تبیین اثرات زیان پرداخت وام و هزینه سپرده بر رشد سودآوری بانک پرداخته شد.
با توجه به اینکه مدلی برای اندازه‌گیری زیان پرداخت وام و هزینه سپرده وجود ندارد به طراحی و پیش آزمون مدل‌‌هایی برای اندازه‌گیری زیان پرداخت وام و هزینه سپرده براساس بانکداری در ایران پرداخته‌ایم، و سپس از مدل‌های طراحی شده برای اندازه‌گیری زیان پرداخت وام و هزینه سپرده استفاده نموده‌ایم. در این تحقیق از روش رگرسیون چندگانه به روش GMM با استفاده از صورتهای مالی بانک سرمایه و اطلاعات بانک مرکزی طی دوره زمانی 1390 الی 1398 استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش زیان پرداخت وام و هزینه سپرده به عنوان عواملی تاثیرگذار بر سودآوری بانک سرمایه مطرح می‌باشند به بیان دگر با افزایش زیان پرداخت وام و افزایش هزینه سپرده‌ها از میزان سودآوری بانک سرمایه کاسته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the Effects of Loan Losses and Deposit Costs on the Growth of Bank Profitability

نویسندگان [English]

 • zahra Rahmani 1
 • Mohammad Ebrahim Mohammad Pourzarandi 2
 • Muhammad Ali Karamati 3
1 Ph.D. Student, Department of Industrial Management, Tehran Markazi branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Industrial Management, Tehran Markazi branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Tehran Markazi branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The bank’s real profitability by adsorbing the deposits, payment loans, and making investments may create cash flows different from what has been anticipated for the apportioned budgets. In line with this, the banks must predict cash flows and factors influencing their profitability. The present study tries to investigate and elucidating the effects of loan repayment losses and deposit costs on the growth in the banks’ profitability.
Since there is no model for measuring the loan payment losses and deposit costs, the present study engages in designing and pretesting of models for measuring the loan payment losses and deposit costs based on Iran’s banking; then, the designed models will be used for measuring the loan payment losses and deposit costs. GMM-based multiple-regression is the method used herein along with the financial statements of Sarmayeh Bank as well as central bank’ information for a time span from 2011 to 2019.
Corresponding to this research’s results, the loan payment losses and deposit costs are factors influencing the profitability of Sarmayeh Bank. In other words, the increase in the loan payment losses and the deposit costs brings about reductions in the profitability rate of Sarmayeh Bank.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Loan repayment losses
 • Deposit fees
 • Capital Bank
 • Profitability growth in Capital Bank
 • امیری حسین، نوروزی عموقین فریبا. اثر ساختار تسهیلات بر سودآوری بانک‌ها (مشارکت مدنی و فروش اقساطی). اقتصاد اسلامی. 1397؛ 18(69): 147-172.
 • بخشی زاد فرشته، قهرمانی حسنا. بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پنجمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها. 1399.
 • پناهی شریعت، نجفی ایرج، شعبان‌زاده مهدی، زمردیان غلامرضا. بررسی مولفه‌های موثر بر سودآوری بانک‌های تجاری ایران با استفاده از الگوی پنل ARDL. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 1395؛ 7(29): 151-172.
 • مقدم عبدالکریم، بحرانی علی. بررسی تاثیر کیفیت دارایی بر روی سودآوری بانک ها مورد مطالعه: بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار طی سال های1391-95، پنجمین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار، تهران. 1397.
 • مهرآرا محسن، مهران فر مهدی. عملکرد بانکی و عوامل کلان اقتصادی در مدیریت ریسک. فصلنامه علمی - پژوهشی مدلسازی اقتصادی. 1394؛ 7(21): 21-37.
 • مهربان‌پور محمد رضا و همکاران. عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها. مطالعات تجربی حسابداری مالی. 1396؛ 14(54): 119-140.
 • میرزایی علیرضا، نوبری نوشین، و سید جواد میرعباسی. شناسایی تاثیر درآمدهای غیرمشاع بر سودآوری و ریسک بانک ها، ششمین همایش ملی مدیریت وحسابداری ایران، همدان. 1398.
 • نظرپور محمدنقی، رضایی علی. مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی با رویکرد بررسی عقود و الگوی پرداخت تسهیلات. تحقیقات مالی اسلامی. 1392؛ 2(2): 123-156.
 • Athanasoglou PP, Brissimis SN, Delis MD. Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. Journal of international financial Markets, Institutions and Money. 2008 Apr 1;18(2):121-36.
 • Bertinetti GS, Cavezzali E, Gardenal G. The effect of the enterprise risk management implementation on the firm value of European companies. Department of Management, Università Ca'Foscari Venezia Working Paper. 2013 Jul(10).
 • Callahan C, Soileau J. Does enterprise risk management enhance operating performance?. Advances in accounting. 2017 Jun 1;37:122-39.
 • Chen YL, Chuang YW, Huang HG, Shih JY. The value of implementing enterprise risk management: Evidence from Taiwan’s financial industry. The North American Journal of Economics and Finance. 2020 Nov 1;54:100926.
 • De Jong JP, Den Hartog DN. How leaders influence employees' innovative behaviour. European Journal of Innovation Management.‏ 2007;10(1):41-64.
 • Iannotta G, Nocera G, Sironi A. The impact of government ownership on bank risk. Journal of Financial Intermediation. 2013 Apr 1;22(2):152-76.
 • Majid A, Rais A. Development of liquidity management instruments: challenges and opportunities. InInternational Conference on Islamic Banking: Risk Management, Regulation and Supervision, held in Jakarta Indonesia September 2003 Mar 9.
 • McShane MK, Nair A, Rustambekov E. Does enterprise risk management increase firm value?. Journal of Accounting, Auditing & Finance. 2011 Oct;26(4):641-58.
 • Nair A, Rustambekov E, McShane M, Fainshmidt S. Enterprise risk management as a dynamic capability: A test of its effectiveness during a crisis. Managerial and Decision Economics. 2014 Dec;35(8):555-66.
 • Petras M. Increasing profitability through contingent convertible capital: Empirical evidence from European banks. Global Finance Journal. 2020 Nov 23:100582.
 • Porter ME. The five competitive forces that shape strategy. Harvard business review. 2008 Jan 1;86(1):78.
 • Shah SQ, Jan R. Analysis of financial performance of private banks in Pakistan. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014 Jan 8;109:1021-5.
 • Wang TS, Lin YM, Werner EM, Chang H. The relationship between external financing activities and earnings management: Evidence from enterprise risk management. International Review of Economics & Finance. 2018 Nov 1;58:312-29.