بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی شرکتها با دولت و عدم تقارن اطلاعاتی بر نوسان پذیری کوتاه مدت و بلند مدت قیمت سهام بعد از عرضه اولیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

با توجه به اهمیت نوسانات قیمت سهام بعد از عرضه اولیه برای سرمایه گذاران،به بررسی عوامل مهمی که باعث این نوسانات میشوند، پرداخته شد. بدین منظور،به بررسی ارتباطات سیاسی شرکتها با دولت ( بااستفاده روشهای فاکتورهای اندازه شرکت ودرصد مالکیت دولتی) وعدم تقارن اطلاعاتی ( بااستفاده از تفاوت دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش)پرداخته شد که برای بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی و نوسان پذیری قیمت سهام ازآزمون مقایسه میانگین دو گروه مستقل و برای بررسی رابطه عدم تقارن اطلاعاتی از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شد،همچنین برای بررسی ابعاد دقیق تر این رابطه، به بررسی متغیرهای کنترلی شهرت و اعتبار عرضه کننده(با استفاده از سه ویژگی سرمایه ثبت شده،سهم نسبی بازار عرضه های اولیه و تعداد عرضه های اولیه مدیریت شده)،مالکیت نهادی ،مدیریت سود، کیفیت حسابرسی وتعداد سهامداران پرداخته شد.یافته ها نشان میدهد ارتباطات سیاسی شرکتها با دولت ، بر نوسانات کوتاه مدت قیمت سهام بعد از عرضه اولیه،تاثیر گذار نمیباشد ولی این نوسانات در بلند مدت،برای شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی با دولت (در روش فاکتورهای اندازه شرکت)کمتر از شرکتهای فاقد ارتباطات سیاسی است همچنین افزایش عدم تقارن اطلاعاتی،باعث افزایش نوسان پذیری قیمت سهام بعد از عرضه های اولیه در بلند مدت میشود ولی در کوتاه مدت تاثیر گذار نمیباشد. همچنین شهرت واعتبارعرضه کننده،بر نوسانات قیمت تاثیر گذار نیست که نشان دهنده عدم توجه سرمایه گذاران در ایران در زمان عرضه اولیه به شهرت و اعتبار عرضه کننده سهام(متعهد عرضه)میباشد و شهرت واعتبارعرضه کننده،نمیتواند بر تصمیمات سرمایه گذاران بر خلاف تحقیقات در سایر کشورهاتاثیر گذارباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of companies' political relations with the government and information asymmetry on short-term and long-term stock price volatility after initial public offering

نویسندگان [English]

 • razieh marvi
 • Afsaneh tavangar hamzekolaie
 • Farzaneh heidarpoor
 • ali rohy
Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Given the importance of stock price fluctuations after the initial public offering for investors,the important factors that cause these fluctuations were examined. For this purpose, the political relations of companies with the government(using the methods of company size factors and the percentage of government ownership)and information asymmetry(using the difference in the offer and sale price range)were investigated that To examine the relationship between political communication and stock price volatility by comparing the means of two independent groups and Multivariate regression method was used to investigate the relationship of information asymmetry.Also,to examine the more accurate dimensions of this relationship, to examine the control variables of supplier reputation and credibilit(using three registered capital characteristics relative market share of initial supply and Number of managed initial public offerings)institutional ownership,earnings management, audit quality and number of shareholders.Findings show that companies'political relations with the government do not affect short-term stock price fluctuations,but these fluctuations in the long run are less for companies with political relations with the governmen (company size factors)than companies without connections. It is political Also, increasing information asymmetry increases stock price volatility after initial public offerings in the long run, but is not effective in the short run.Also, the reputation and credibility of the supplier does not affect price fluctuations, which indicates the lack of attention of investors in Iran at the time of initial public offering to the reputation and credibility of the supplier and the reputation and credibility of the supplier can not affect investors'decisions unlike research in other countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • companies' political relations with the government
 • information asymmetry
 • stock price volatility
 • supplier reputation and credibility
 • ابراهیمی ،سید کاظم ، بهرامی نسب ، علی ، (۱۳۹۵) ، بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکتها . مجله دانش حسابداری مالی ،دوره سوم ،‌شماره یک ،ص ۹۲
 • باسطی راد ،محمد رضا ،یزدانی ، شهره،(1399)، رابطه بین نقدینگی، اهرم مالی، رشد فروش و بهای تمام شده با نوسانات قیمت و بازده سهام ، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت ،دوره 3، شماره 22 - شماره پیاپی 22 ، 142-153
 • جوادیان کوتنایی, سحر و ایمان داداشی، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد بازار محصول ، کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران، کرج، دانشگاه جامع علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری ها، ص ۱
 • حسنی ، محمد ،‌ اکبری محسن ، (۱۳۹۵ )، تحلیل رفتار مدیران در گزارش سود : ارزیابی نق تصمیمات ناکارایی سرمایه گذاری و محمدودیت های مالی ، پ›وهش های تجربی حسابداری ، سال هقتم ، شماره ۲۷، ص ۶۴
 • خدا رحمی ، بهروز و فروغ نژاد ، حیدر ، ( ۱۳۹۵  )،  تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام ، مجله مدیریت دارایی و تامین مالی ، شماره ۱۴ ، ص ۳۹
 • خدامی پور .‌احمد، دادار،‌مصطفی ، (۱۳۹۲) ، بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی برکیفیت حسابرسی .‌دانش حسابرسی سال سیزدهم بهاز 1392 شماره 50 ، ص ۱
 • رحمانی ،‌ایرج ، (۱۳۹۵) ، رابطه بین ارتباطات سیاسی و نگهداشت وجه نقد ، فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری ، دوره ۲ ، شماره ۱ ،ص ۳۹
 • رضایی، فرزین و ویسی حصار ، ثریا ، (۱۳۹۳) ، اثر روابط سیاسی با دولت بر رابطة بین تمرکز مالکیت با کیفیت گزارشگری مالی و هزینة سهام عادی، دورة 21 ،شمارة 4 ، ص 1
 • رضایی ، فرزین ، افروزی ، لیلا، (۱۳۹۴) ، رابطه بین هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکتهای دارای ارتباطات سیاسی ، فصلنامه پژوهش حسابداری ، دوره ۴ ،‌شماره ۴ ، ص ۸۵
 • زلقی ،‌حسن و هاشمی ، طاهر ،(۱۳۹۵) ، تأثیر وابستگی دولتی بر ریسک سیستماتیک ، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی ، دوره ۴ ، شماره ۲ ، ص ۱۲۱
 • دادبه ، فاطمه ، پهلوانی ، علیرضا ، در سال (1400) ، به بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و ارتباطات سیاسی بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌ها ، دوره 4، شماره 42 - شماره پیاپی 42 ، تابستان 1400 ،ص 61
 • قلی تبار ، محمد ، بیاتی ، طاهره (1400) ، اثر تعدیلی ارتباطات سیاسی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها ،هشتمین کنفرانس بین المللی ترفندهای مدرن مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری با رویکرد رشد کسب و کارها https://civilica.com/doc/1202257/
 • علوی ، سید محمد ، وکیلی فرد ، حمید رضا ، طالب نیا ، قدرت الله ، تأثیر اندازه مؤسسه حسابرسی بر کیفیت حسابرسی در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت سال دهم / شماره 73 / بهار 1400، ص 12
 • قانمی ، محمد حسین و وطن پرست ،‌محمد رضا ، ۱۳۸۴، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره ۴۱ ، ص ۲۱-۴
 • قالیباف اصل ، حسن ،صادقی دمنه، رحیم و کلانتری دهقی ، مهدیه ،(۱۳۹۱) ، رابطه قیمت گذاری کمتر از حد و نقد شوندگی سهام بعد از عرضه اولیه ،فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیلی اوراق بهادار ،شماره پانزدهم ، ص ۱۳-۲۹
 • کامیابی ، یحیی و بوربوری ، ( ۱۳۹۵ )، بررسی مخاطرات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعاتی در قیمت گذاری کمتر از حد عرضه های اولیه عمومی سهام ،  پژوهش حسابداری ، شماره ۲۰ ،ص ۱-۵
 • کرمی ،‌غلامرضا ،‌داوری نژاد ، اعظم ،‌( ۱۳۹۰) ، بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیر یت سود حسابداری به منظور هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری ، سال نهم ، شماره ۳۱، ص۶۶
 • کیقبادی ، امیررضا. بهزادی ، شادان . طهماسبی خورنه ، سعید . سیف ، سمیرا  ، (۱۳۹۷) ، تأثیر کیفیت افشای اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی بر نوسان پذیری بازده سهام با استفاده از سیستم معادلات همزمان  ، دوره ۱۰ ، شماره ۴۰ ، ص ۶۸-۶۹
 • لاله ماژین ، مریم . زلقی، حسن . بیات ، مرتضی . سبحانی ، علی ،  ۱۳۹۶. تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مجله پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی ، دوره ۹، شماره ۳۶
 • مختاری ، ویدا در سال (1400) ، به بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین همزمانی قیمت و نقدشوندگی سهام  ، چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره چهارم بهار 1400 شماره 39 (جلد 2)
 • مهدوی ، علامحسین و کرمانی ، احسان ، (۱۳۹۴)، بررسی تاثیر استقلال هیات مدیره بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و کیفیت گزارشگری مالی ، مجله راهبرد مدیریت مالی ، شماره ۱۱ ، ص ۱۰
 • نظری ، محسن ، پارسایی ، منا ، نصیری ، سپیده (1391) ، رابطه ی عدم تقارن اطلاعاتی با سیاستهای تقسیم سود در شرکتها،، فصلنامه دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت سال اول / شماره دوم/ تابستان 1391، ص 105
 • وطن پرست ، محمد رضا . قانمی ،‌ محمد حسین ، (۱۳۸۴) ، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی . بررسی های حسابداری و حسابرسی . شماره ۴۱ ، دوره ۱۲ ، ص ۸۵
 • 1-Aboody,D., Lev, B.(2000). Information Asymmetry, R&D, and Insider Gains.The Journal of Finance. 55: 2747-2766
 • 2-Arya, A., Glover, J., & Sunder, S. (2003). Are unmanaged earnings always better for shareholders? Accounting Horizons (Supplement. 17, 111-116
 • Bertrand, M., Kramaraz, F., Schoar, A., Thesmar, D. (2007). Politicians, firms and the political business cycle: Evidence from France. Unpublished workin paper. USA: University of Chicago, pp1
 • Black B, and Coffee J(1994 ) . Hail Britannia: institutional investor behavior under limited regulation, Michigan Law Review; 92: 1997-2087.
 • Bliss, M.A. & Gul, F.A., (2014). Political connection and cost of debt: Some Malaysian evidence. Journal of Banking and Finance, 36 (5): 1520.
 • Booth, J., Smith, R., 1986. Capital raising, underwriting and the certification process. Journal of Financial Economics 15, 261
 • Boubakri, N., Guedhami, O., Mishra, D., Saffar, W. (2012). Political connections and the cost of equity capital. Journal of Corporate Finance, 18 (3): 541–559
 • Clinch, G., Stokes, D., & Zhu, T. (2012). Audit Quality and InformationAsymmetry between Traders. Accounting & Finance. 52(3):743-765
 • Chaney, P.K., Faccio, M., Parsley, D. (2011). The quality of accounting information in politically connected firms. Journal of Accounting and Economics, 51
 • Chen Sua, Kenbata Bangassab.(2011). The impact of underwriter reputation on initial returns and long-run performance of Chinese IPOs. Journal of International Financial Markets, Institutions & Money.p 769
 • Cormier, D., Sylvain, H., and Marie, L, (2013). The incidence of earningsmanagement on information asymmetry in an certain environment Some Canadian evidence. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation ,22
 • Emanuele Teti1  · Ilaria Montefusco , (2021) , Corporate governance and IPO underpricing: evidence from the italian market , Journal of Management and Governance https://doi.org/10.1007/s10997-021-09563-z
 • Faccio, M. ( 2006) . “Politically Connected Firms.” American Economic Review 96 (1): 369-386
 • Hoque ,H,(2014) ,Role of asymmetric information and moral hazard on IPO underpricing and luckup , INT.FIN .Markrts , PP 81-85
 • Howard J. Merrill III, (2017), Consequences of Information Asymmetry on Corporate Risk Management , State University of New York College at Buffalo, Economics and Finance ,pp1
 • Hoque ,H,(2014) ,Role of asymmetric information and moral hazard on IPO underpricing and luckup , INT.FIN .Markrts , PP 81-85
 • Hui-Fun Yu , Tsui-Jung Lin, Hai-Yen Chang * and Yu-Huai Wang ,(2020), The Impact of Political Connection and Information Asymmetry on Investment Efficiency: Evidence from China, Sustainability 2020, 12, 5607;
 • Mohammed, (2018)  , Department of commerce, Pondicherry university, Pondicherry , india, pp1
 • Lin, Y. M., You, S. J., and Huang, M.S. (2014). Information asymmetry and liquidity risk. International Review of Business Research Papers, 8 (1): 112-131.
 • Galloway,T.L,Miler,D.R,Arthurs,J.D , kim , s.k, and Cho,S.Y, (2011), source of information asymmetry and underpricing on IPO,Bobson Callege entrepreneurship research conference , syraseuse, NY
 • Kim, S.; Jung, J.-y.; Cho, S.-w, . (2021 ) , Does Information Asymmetry Affect Dividend Policy? Analysis Using Market Microstructure Variables. Sustainability, 13,
 • Kraft, A., Lee, B, S., Lopatta,K.(2014).Management Earnings orecasts,Insider Trading, and Information Asymmetry.Journal of Corporate Finance. 26:96-123
 • Pascal , (2017) . Asset risk and leverage under information asymmetry , universite catholique de lyon, lyon,france, pp1
 • Roni Michaelyand Wayne H Shaw. Review of Financial Studies, (1994), The Pricing of Initial Public Offerings. : Tests of Adverse-Selection and Signaling Theories,   7, issue 2, 279-319
 • Varici, I. (2013). The Relationship between Information Asymmetry and the Quality of Audit: An Empirical Study in Istanbul Stock Exchange. International Business Research, 6(10):132-140