توسعه کسب و کارهای زنجیره تامین و افزایش مزیت رقابتی و عملکرد با سرمایه گذاری در فناوری بلاکچین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله نشان دادن این است که چگونه سرمایه گذاری در فناوری بلاکچین و کاربرد آن می‌تواند ویژگی های زنجیره تامین (سازگاری، تنظیم و چابکی) را بهبود بخشد که در مجموع مزیت رقابتی را افزایش ‌دهد که به نوبه خود بر عملکرد شرکت تأثیر گذارد. روش تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری با مربعات جزیی (PLS) بوده است در نمونه ای شامل 246 نفر از حسابداران شاغل در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و استادان حسابداری. نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که فناوری بلاکچین می‌تواند زنجیره تامین (سازگاری، ترازی و چابکی) را بهبود بخشد که منجر به مزیت رقابتی می‌شود که این نیز به عملکرد بهتر شرکت منتهی می‌شود. مطالعه حاضر نشان می دهد که فناوری بلاکچین به بهبود پارامترهای زنجیره تامین کمک خواهد کرد. این یافته ها علاوه بر غنی سازی ادبیات نظری موضوع، می تواند به شرکت ها برای توسعه و ترویج برنامه های کاربردی فناوری اطلاعات مبتنی بر بلاکچین در جهت مزیت رقابتی و عملکرد بهتر، کمک رساند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing supply chain businesses and increasing competitive advantage and performance by investing in blockchain technology

نویسندگان [English]

 • Seyedeh Sama Alyasin
 • ZAHRA POORZAMANI
 • Farzaneh Heidarpoor
Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this paper is to show how investing in blockchain technology and its application can improve supply chain characteristics (adaptability, regulation and agility) that will overall increase competitive advantage, which in turn will affect company performance. The analysis method was structural equation modeling with partial least squares (PLS) in a sample of 246 accountants working in Tehran stock exchange companies and accounting professors. The results of the present study show that blockchain technology can improve the supply chain (compatibility, alignment, and agility), which leads to competitive advantage, which in turn leads to better company performance. The present study shows that blockchain technology will help to improve supply chain parameters. These findings, in addition to enriching the theoretical literature on the subject, can help companies to develop and promote blockchain-based information technology applications for competitive advantage and better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Investment
 • blockchain technology
 • supply chain
 • performance
 • competitive advantage
 1. افتخاری سینجانی, سیده شیما, روستا, علیرضا, & نعامی, عبدالله. (1400). بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش فناوری مالی توسط مشتریان بانک (مطالعه موردی بانک پاسارگاد).دانش سرمایه‌گذاری. 10(38).135-153.
 2. آقایی طوق، مسلم و ناصر، مهدی(1397). سازوکار و چالشهای پیادهسازی بستر بلاکچین در توسعه دولت  الکترونیکی  و آثار آن بر نظام مالیاتی،   فصلنامه حقوق اداری،  6(19)، 9-33
 3. اسداللهی، امینه و چوبینه، بهنوش(1397). تاثیر بلاک چین بر مدل‌های کسب وکار صنعت بانکداری، هشتمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، تهران، https://civilica.com/doc/842997
 4. آل داود، سیدعلیرضا. صادقی نسب ،محسن.(1400). نقش فناوری های جدید اطلاعاتی در توسعه عملکرد زنجیره تأمین کسب و کارهای پسامدرنیته ایران. مطالعات جغرافیای مناطق کوهستانی، 2 ( 3)، 63 – 82 .
 5. پیله‌وری سلماسی، نازنین؛ کسرایی، امیرحسین و جیهونی، مهشید (1400). بررسی چالش‌های پذیرش تکنولوژی بلاکچین در زنجیره تامین پایدار در صنعت خودرو با استفاده از روش ترکیبی دیمتل فازی و مدلسازی معادلات ساختاری. مطالعات کمی در مدیریت، 44 ، 139 – 158 .
 6. ثقفی، علی؛ جمالیان پور، مظفر. (۱3۶7) . بلاکچین و آینده حسابداری و حسابرسی، حسابدار، 314، 9-15
 7. جوادیان، نیکبخش، خانی، مهدی، مهدوی، ایرج ،(1391). شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین و بهبود آن با استفاده از تکنیک پویاییهای سیستم موردکاوی در شرکت داروگر، پژوهشهای مدیریت در ایران، 16(3)، 39-58.
 8. خرم نسب, سید حمزه, حسین زاده لطفی, فرهاد, شهریاری, محمدرضا, & شریفی, مانی. (1399). طراحی مدل مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین الکترونیکی کالا و تأثیر آن بر عملکرد مالی شرکت (موردمطالعه: شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب). دانش سرمایه‌گذاری. 9(34)،55-70)
 9. داوری، علی و رضازاده، آرش، (1393). مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS. تهران: سازمان انتشارات جهاد دنشگاهی.
 10. دوانی، غلامحسین،(1398) . آینده حرفه حسابداری در پرتو رایانش ابری و بلاکچین، حسابدار، شماره 326 و 327 ، ا 28 - 33 .
 11. رحیمی, اکبر, اخوان, پیمان, فیلسوفیان, مریم, دارابی, علی. (1401). بررسی تأثیر بکارگیری فناوری بلاکچین بر تعاملات همکارانه و بهبود عملکرد در زنجیره تأمین.چشم‌انداز مدیریت صنعتی، 12(1)،109- 134.
 12. رحیمی, اکبر و بوشهری, علیرضا،(1398),بررسی نقش فناوری بلاکچین در بهبود عملکرد زنجیره تامین صنایع دفاعی,اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاکچین و اقتصاد,تهران, .https://civilica.com/doc/968458
 13. رضایی، لیلا و بابازاده (1399). بررسی روابط میان شاخص‌های مؤثر بلاکچین برای بهبود رقابت‌پذیری صنایع غذایی. مدیریت تولید و عملیات، 11 ( 3)، 9 – 116 .
 14. رضائی، مهدی، طائی زاده، علی،( 1398). تأثیر بلاکچین بر گردش اطلاعات زنجیره تأمین، فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات، 5(1)، ، 3-27.
 15. نیلی پور طباطبائی، سید اکبر، خیامباشی، بیژن، کرباسیان، مهدی، شریعتی، مهندس محمد،(1391). بهینه سازی کاربرد فناوری ، اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین و بازاریابی محصولات هوایی به روش AHP، فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌ها بازاریابی نوین، 2(2)، 143-163.

 

 1. Ambrosini, V. and Bowman, C. (2009). “What are dynamic capabilities and are they a useful construct in strategic management?” International Journal of Management Reviews, Vol. 11 No. 1, 29-49.
 2. Ammous, (2016).“Blockchain technology: what is it good for?”

 available at: https://ssrn.com/abstract=2832751

 1. Apte, S. and Ptrovsky, N. (2016), “Will blockchain technology revolutionize excipient supply chain management?”, Journal of Excipients and Food Chemicals, Vol. 7 No. 3, pp. 76-78.
 2. Azzi, R., Chamoun, K, R., & Sokhn, M. (2019). The power of a blockchain-based supply chain. Computers & Industrial Engineering, 135, 582–592.
 3. Baier, C., Hartmann, E. and Moster, R. (2008), “Strategic alignment and purchasing efficacy: an exploratory analysis of their impact on financial performance”, Journal of Supply Chain Management, Vol. 44 No. 4, pp. 36-52.
 4. Baird, I.S. and Thomas, H. (1991), “What is risk anyway? Using and measuring risk in strategic management”, In Bettis, R.A. and Thomas, H. (Eds), Risk, Strategy and Management, Jai Press Inc,CT.
 5. Barney, J. (1991), “Firm resources and sustained competitive advantage”, Journal of Management,Vol. 17 No. 1, pp. 99-120.
 6. Bettis, R.A. and Mahajan, V. (1985), “Risk return performance of diversified firms”, Management Science, Vol. 31 No. 7, pp. 85-799.
 7. Blome, C., Schoenherr, T. and Rexhausen, D. (2013), “Antecedents and enablers of supply chain agility and its effect on performance”, International Journal of Production Research, Vol. 51 No. 4, 1295-1318.
 8. Borhani, S. A., Babajani, J., Raeesi Vanani, I., Sheri Anaqiz, S., & Jamaliyanpour, M. (2021). Adopting Blockchain Technology to Improve Financial Reporting by Using the Technology Acceptance Model (TAM). International Journal Of Finance & Managerial Accounting, 6(22), 155-171.
 9. Brusset, X. (2016), “Does supply chain visibility enhance agility?”, International Journal of Production Economics, Vol. 171 No. 1, pp. 46-59.
 10. Bumblauskas, D., Mann, A., Dugan, B., & Rittmer, J. (2020). A blockchain use case in food distribution: Do you know where your food has been?. International Journal of Information Management, 52, 102008.
 11. Camerinelli,E(2016),“Blockchain in supply chain”, available at: finextra.com/blogposting/12597/blockchain-in-the-supply-chain(accessed3 January 2018).
 12. Cole, R,. Stevenson, M,. Aitken, J,. (2019). Blockchain technology: implications for operations and supply chain Supply Chain Management: An International Journal © Emerald Publishing Limited.
 13. Cohn, J.M., Finn, P.G., Nair, S.P., Pannikar, S.B. and Pureswaran, V.S. (2017), US Patent, 15/138,619.
 14. Colquitt, J.A., Scott, B.A. and LePine, J.A. (2007), “Trust, trustworthiness and trust propensity: a meta analytic test of their unique relationships with risk taking and job performance”, Journal of Applied Psychology, Vol. 92 No. 4, pp. 909-927.
 15. Craighead, C.W., Blackhurst, J., Rungtusanatham, M.J. and Handfield, R.B. (2017), “The severity of supply chain disruptions: the design characteristics and mitigation capabilities”, Decision Sciences, Vol. 38 No. 1, pp. 131-156. 
 16. Crosby, M., Pattanayak, P., Verma, S. and Kalyanaraman, V. (2016), “Blockchain technology: beyond bitcoin”, Applied Innovation, Vol. 2, pp. 6-10.
 17. Davidson, S. De Filippi, P. and Potts, J. (2016), “Economics of blockchain”, available at: https://ssm.com/abstract=2744751 (accessed 11 February 2018).
 18. DeCovny, S. (2015), “Chips off the old blockchain”, CFA Institute Magazine, Vol. 26 No. 6, pp. 24-25.
 19. De Jong, B.A., Dirks, K.T. and Gillespie, N. (2016), “Trust and team performance: a meta-analysis of main effects, moderators and covariates”, Journal of Applied Psychology, Vol. 101 No. 8, 1134-1150.
 20. Dirks, K.T. and Ferrin, D.L. (2002), “Trust in leadership: meta analytic findings and implications for research and practice”, Journal of Applied Psychology, Vol. 87 No. 4, pp. pp 611-628.
 21. Farooq, S. andO’Brien, C. (2012), “A technology selection framework for integrating manufacturing within a supply chain”, International Journal of Production Research, Vol. 50 No. 11, pp. 2987-3010.
 22. Froystad, P. and Holm, J. (2016), “Blockchain: powering the internet of value”, EVRY Labs.
 23. Gunasekhran, A., Lai, K. and Cheng, T.E. (2008), “Responsive supply chain: a competitive strategy in a networked economy”, Omega, Vol. 36 No. special issue on logistics: New perspective and challenges, pp. 549-564.
 24. Haoyan, W., Zhijie, L., Brian, K., Ben, M.Z., Wassick, J. and Tazelaar, J. (2017), “A distributed ledger for supply chain physical distribution visibility”, Information, Vol. 8 No. 4, pp. 2078-2489.
 25. Hald, K,. Kinra, A,. (2019). How the blockchain enables and constrains supply chain Preprint version of paper accepted for publication in the NOFOMA Special Issue of the International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.
 26. Hofmann, ,Strewe, U.M. and Bosia, N.(2018),“Supply Chain Finance and Blockchain Technology”, Springer International, Heidelberg.
 27. Huckle, S., Bhattacharya, R., White, M. and Beloff, N. (2016), “Internet of things, blockchain and shared economy applications”, Procedia Computer Science, Vol. 98 No. 1, pp. 461-466.
 28. Ivanov, D., Dolgui, A. and Sokolov, B. (2018), “The impact of digital technology and industry 4.0 on the ripple effect and supply chain risk analytics”, International Journal of Production Research,Vol. 25, pp. 1-18.
 29. Joshi, N. (2017), “Blockchain meets industry 4.0 -what happened next?”, available at: allerin.com/blog/5659-2
 30. Kamble, S., Gunasekaran, A. and Arha, H. (2018), “Understanding the blockchain technology adoption in supply chains-Indian context”, International Journal of Production Research,

 available at:https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1518610

 1. Kim, H. and Laskowski, M. (2016), “Towards an ontology-driven blockchain design for supply chain provenance”, available at: https://ssrn.com/abstract=2828369 or doi: 2139/ssrn.2828369 (accessed February 2018).
 2. Kokina, J., Mancha, R., & Pachamanova, D. (2017). Blockchain: Emergent industry adoption and implications for accounting. Journal of Emerging Technologies in Accounting, 14(2), 91-100.
 3. Korpela, K., Hallikas, J. and Dahlberg, T. (2017), “Digital supply chain transformation towards blockchain integration”, Proceedings of the 50th HI international conference on system sciences,

doi: 10.24251/HICSS.2017.506.

 1. Kshetri, N. (2018), “Blockchain’s role in meeting key supply chain management objectives”, International Journal of Information Management, Vol. 39, pp. 80-89.
 2. Lee, H.L. (2004), “The triple- a supply chain”, Harvard Business Review, Issue October, pp. 102-112.
 3. Li, D.Y. and Liu, J. (2014), “Dynamic capabilities, environmental dynamism and competitive advantage:Evidence from China”, Journal of Business Research, Vol. 67 No. 1, pp. 2793-2799.
 4. Line, N.D. and Runyan, R.C. (2014), “Exploring the role of dynamic capabilities in firm performance under the resource based view framework”, Journal of Business Research, Vol. 24 No. 3,pp. 407-413.
 5. Litke, Antonios, Dimosthenis Anagnostopoulos, and Theodora Varvarigou. )2019(. "Blockchains for Supply Chain Management: Architectural Elements and Challenges Towards a Global Scale Deployment" Logistics3, no. 1: 5. https://doi.org/10.3390/logistics3010005
 6. Mayer, Davis and Schoorman (1995), “Customer sales associate retail relationship”, Journal of Retailing,Vol. 72 No. 3, pp. 223-247.
 7. Michael, R. (2017), “The evolution of the digital supply chain”, Logistics Management, Vol. 2 No. 5, 22-28.
 8. Pereira, J.V. (2009), “The new supply chain’s frontier: Information management”, International Journal of nformation Management, Vol. 29 No. 5, pp. 372-379.
 9. Peters, G.W. and Panayi, E. (2016), “Understanding modern banking ledgers through blockchain technologies: Future of transaction processing and smart contracts on the internet of money”, In Banking beyond Banks and Money, pp. 239-278.
 10. Pilkington, M. (2016), “Blockchain technology: Principles and applications”, In Xavier Olleros, F. and Majlinda, Z. (Eds) Research Handbook on Digital Transformations, pp 1-38, Edward Elgar, Glos.
 11. Prahalad, C.K. and Krishnan, M.S. (2008), “The New Age of Innovation: Driving co-Created Value through Global Networks,” McGraw Hill, New York, NY, p. 2008.
 12. Shanly, A. (2017), “Real-time logistics: Internet of things advanced analytics and blockchain solutions such as smart contracts promise to give manufacturer more control over products and supply chains”, Biopharm International, Vol. 9 No. 1, pp. 47-58.
 13. Sheel, A.and Nath, V. (2019), "Effect of blockchain technology adoption on supply chain adaptability, agility, alignment and performance", Management Research Review, Vol. 42 No. 12, pp. 1353-1374.  https://doi.org/10.1108/MRR-12-2018-0490
 14. Sreehari, P.M. Nandakishore, M. Krishna, G. Jacob, J. and Shibu, V.S. (2017), “Smart will converting the legal testament into a smart contract”, Networks and advances in computational technologies (NetACT), Vol. 1, pp. 203-207.

 available at: http://reeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8076767&isnumber=8076728

 1. Stewart, T.A. and Hamel, G. (2000), “Today’s companies won’t make it, and gary hamel knows why”,Fortune, Vol. 142 No. 5, pp. 386-390.
 2. Swafford, P.M., Ghosh, S. and Murthy, N. (2008), “Achieving supply chain agility through IT integration and flexibility”, International Journal of Production Economics, Vol. 116 No. 2, 288-297.
 3. Tapscott, D. and Tapscott, A. (2017), “How blockchain will change organizations”, MIT Sloan Management Review, Vol. 58 No. 2, pp. 10-13.
 4. Tian, F. (2016), “An Agri-food supply chain traceability system for China based on RFID and blockchain technology”, Service systems and service management, 13th International conference,IEEE, pp 1-6.
 5. Underwood, S. (2016), “Blockchain beyond bitcoin”, Communications of the Acm, Vol. 59 No. 11, 15-17.
 6. Williamson, E.A., Harrison, D.K. and Jordan, M. (2004), “Information systems development within supply chain management” , International Journal of Information Management, Vol. 24 No. 5, 375-385.
 7. Yadav, S., & Singh, S. P. (2020). Blockchain critical success factors for sustainable supply chain. Resources, Conservation and Recycling152, 104505.
 8. Ying, W., Jia, S. and Du, W. (2018), “Digital enablement of blockchain: evidence from HNA group”, International Journal of Information Management, Vol. 39 No. 1, pp. 1-4.
 9. Zahra, S.A., Sapienza, H.J. and Davidsson, P. (2006), “Entrepreneurship and dynamic capabilities: a review, model and research agenda”, Journal of Management Studies, Vol. 43 No. 4, pp. 917-955.