رابطه بین نقدشوندگی سهام، هزینه سرمایه و مالکیت خانوادگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه و همچنین بررسی نقش تعدیلی مالکیت خانوادگی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه در 113 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1391 الی 1395 است. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی با رویکرد مدل رگرسیون اثرات ثابت استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین متغیرهای عدم نقدشوندگی آمیهود و تعداد روزهای معاملاتی با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین متغیر شکاف قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای درصد سهام شناور آزاد و تعداد روزهای معاملاتی با هزینه سرمایه بدهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین متغیر شکاف قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش با هزینه سرمایه بدهی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین متغیرهای عدم نقدشوندگی آمیهود و تعداد روزهای معاملاتی با میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و بین متغیرهای شکاف قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش و ارزش معاملات با میانگین موزون هزینه سرمایه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. در ضمن متغیر مالکیت خانوادگی بر رابطه بین نقدشوندگی سهام و میانگین موزون هزینه سرمایه تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between stock liquidity, cost of capital, and family ownership

نویسندگان [English]

 • omid farhad toski 1
 • mohammad hasan janani 2
 • mahmood hematfar 3
1 PHD student Department of Accounting, Borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
2 Department of Accounting, Borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
3 Department of Accounting, Borujerd branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran
چکیده [English]

The main purpose of this research is to investigate the relationship between stock liquidity and cost of capital and family ownership in 113 companies among the companies listed in the Tehran Stock Exchange during the period of 1391 to 1395. The research method is correlational and multivariate regression has been used using combined data with a fixed effect regression model approach. The research findings indicate that there is a positive and significant relationship between the Amihud lack of liquidity variables and the number of trading days with cost of capital equity, and there is a negative and significant relationship between the spread ask – bid price and the cost of capital equity. Also, there is a positive and significant relationship between the percentage of free floatation shares and the number of trading days with the cost of capital debt and there is a negative and significant relationship between the bid – ask spread and with the cost of debt capital. Also, there is a positive and significant relationship between the Amihud lack of liquidity variables and the number of trading days with the weighted average cost of capital, and there is a negative and significant relationship between the price bid – ask spread and the value of transactions with the weighted average cost of capital. In addition, the family ownership variable has a positive and significant effect on the between stock liquidity and weighted average cost of capital.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stock liquidity
 • cost of capital
 • family ownership of companies
 • تالانه، عبدالرضا؛ حسینی، مینوش (1394). اهمیت عامل نقدشوندگی در توضیح مازاد بازده سهام: شواهد جدید از بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 22(3)، 337-362.
 • چناری، حسن؛ حاجیها، زهره (1398). تاثیر نقدشوندگی سهام بر پاداش هیئت مدیره با تاکید بر کیفیت حسابرسی. دانش حسابرسی، 19(75)، 187-202.
 • رحمانی، علی؛ فلاح نژاد، فرهاد (1389). تاثیر کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی. پژوهش های حسابداری مالی، 2(3)، 17-30.
 • ستایش، محمدحسین؛ غفاری، محمدجواد؛ رستم زاده، ناصر (1392). بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه. پژوهش های تجربی حسابداری، 2(8)، 125-146.
 • ستایش، محمدحسین؛ کاظم نژاد، مصطفی (1391). شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 4(1)، 49-79.
 • ستایش، محمدحسین، کاظم نژاد، مصطفی؛ ذوالفقاری، مهدی (1390). بررسی تاثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های حسابداری مالی، 3(3)، 55-74.
 • فروغی، داریوش؛ فرهمند، شکوفه؛ ابراهیمی، محمود (1390). رابطه بین نقدشوندگی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بورس اوراق بهادار، 4(15)، 125-143.
 • مرادزاده فرد، مهدی؛ ابوحمزه، سینا (1390). اثر کیفیت افشای شرکتی بر نقدشوندگی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 8(32)، 73-102.
 • مهرانی، ساسان؛ رساییان، امیر (1388). بررسی رابطه بین معیارهای نقدشوندگی سهام و بازده سالانه سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت های حسابداری، 1(1 )، 217-230.
 • نمازی، محمد؛ محمدی، محمد (1389). بررسی کیفیت سود و بازده شرکت‌های خانوادگی و غیرخانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 2(2)، 159-194.
 • Acharya, V. V., & Pedersen, L. H. (2005). Asset pricing with liquidity risk. Journal of financial Economics, 77(2), 375-410.
 • Aitken, M., & Winn, R. (1997). What is this thing called liquidity. Securities Industry Research Center of Asia Pacific Sydney, Australia.
 • Amihub, Y., & Mendelson, H. (1989). Liquidity and cost of capital: implications for corporate management. Journal of Applied Corporate Finance, 2(3), 65-73.
 • Amihud, Y., Mendelson, H., & Pedersen, L. (2005). Liquidity and Asset Prices. now: Boston.
 • Ben-Haim, Y. (2006). Info-gap decision theory: decisions under severe uncertainty: Elsevier.
 • Chan, J. S., Hong, D., & Subrahmanyam, M. G. (2008). A tale of two prices: Liquidity and asset prices in multiple markets. Journal of Banking & Finance, 32(6), 947-960.
 • Chang, Y. Y., Faff, R., & Hwang, C.-Y. (2010). Liquidity and stock returns in Japan: New evidence. Pacific-Basin Finance Journal, 18(1), 90-115.
 • Cheng, Q. (2014). Family firm research–A review. China Journal of Accounting Research, 7(3), 149-
 • Diamond, D. W., & Verrecchia, R. E. (1991). Disclosure, liquidity, and the cost of capital. The journal of Finance, 46(4), 1325-1359.
 • Easley, D., & O'hara, M. (2004). Information and the cost of capital. journal of finance, 59(4), 1553-1583.
 • Ebihara, T., Kubota, K., Takehara, H., & Yokota, E. (2014). Market liquidity, private information, and the cost of capital: Market microstructure studies on family firms in Japan. Japan and the World Economy, 32, 1-13.
 • Fernandez, F. A. (1999). Liquidity risk: new approaches to measurement and monitoring: Securities Industry Association.
 • Geyser, M., & Liebenberg, I. (2003). Creating a new valuation tool for South African agricultural co-operatives. Agrekon, 42(2), 106-115.
 • Glosten, L. R., & Milgrom, P. R. (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. Journal of financial Economics, 14(1), 71-100.
 • Lesmond, D. A., Ogden, J. P., & Trzcinka, C. A. (1999). A new estimate of transaction costs. The Review of Financial Studies, 12(5), 1113-1141.
 • Lipson, M. L., & Mortal, S. (2009). Liquidity and capital structure. Journal of financial markets, 12(4), 611-644.
 • Liu, W. (2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of financial Economics, 82(3), 631-671.
 • O'Hara, M. (2003). Presidential address: Liquidity and price discovery. The journal of Finance, 58(4), 1335-1354.
 • Venkatesh, P., & Chiang, R. (1986). Information asymmetry and the dealer's bid‐ask spread: A case study of earnings and dividend announcements. The journal of Finance, 41(5), 1089-1102.