ارزیابی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کاهشی و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تعدیلی در مقایسه با مدل استاندارد در تبیین هزینه سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری ، واحد کرج، دانشگاه ازاد اسلامی، کرج ،ایران

2 گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه حسابداری ،واحد کرج، دانشگاه ازاد اسلامی، کرج ،ایران

چکیده

چکیده:
این پژوهش به ارزیابی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کاهشی و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تعدیلی در مقایسه با مدل استاندارد در تبیین هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته است. دوره زمانی پژوهش از سال 1385-1396یک دوره 12 ساله است. متغیرهای مستقل استفاده شده در این پژوهش عبارتند از شاخص‌های مختلف سنجش ریسک (ضریب بتا) بر اساس مدل‌های مختلف ارزش‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای استاندارد، مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کاهشی و مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تعدیلی. متغیر وابسته پژوهش حاضر، میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت‏ها است. در این پژوهش از متغیرهای کنترلی اهرم مالی، اندازه شرکت، نسبت آنی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت دارایی ثابت و رشد سود خالص نیز استفاده گردید.در این پژوهش داده‌های 153 شرکت طی سال‌های 96-1385 در سطح کل شرکت‌‌ها، بررسی و نتایج بدست آمده نشان می دهد که مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای کاهشی و تعدیلی در تبیین هزینه سرمایه نسبت به مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای استاندارد از قدرت بیش‏تری برخوردار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evalution of DCAPM,ACAPM model standard capital cost

نویسندگان [English]

 • zahra mehrali 1
 • Ghodratallah Talebnia 2
 • Hamid Ahmadzade 3
1 Department of Accounting,karaj Branch,Islamic Azad University,Karaj,Iran
2 Department of Accounting,Science And Research Branch, Islamic Azad University,Tahran,Iran
3 Department of Accounting, karaj Branch,Islamic Azad University,Karaj,Iran
چکیده [English]

Abstract
This study evaluates the D-CAPM and A-CAPM models in comparison with the standard model in explaining the cost of capital in companies accepted in Tehran Stock Exchange. The period of research from the period of 1385-1396 is 12 years. Independent variables used in this research are various risk measurement indicators (beta coefficient) based on different models of capital asset valuation including standard capital investment pricing model, price model Redeeming capital assets and modeling the costing of asset-adjusted assets. The dependent variable of the present study is the weighted average cost of corporate capital. In this research, the control variables of financial leverage, company size, instant ratio, ratio of debt to equity, fixed asset ratio and net profit growth were also used. In this study, data of 153 companies during the years 1385-1396 The whole of the companies, the study and the results show that the model of pricing of declining capital and adjusting capital in explaining the cost of capital compared to the model of standardized capital asset pricing has more power Has enjoyed. It should be noted that the variables of the research are calculated with Excel software, and then the data are combined / combined at the company level using the software EViews9

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keyword: Dcapm
 • Acapm
 • capital cost
 • اصولیان محمد، آیجمال کر(1396).پیش بینی اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدل های شبیه سازی.فصلنامه تحقیقات مالی ،دوره 19 ،شماره 1 ،ص ص 1-22
 • پور حیدری امید(1382).نوع صنعت و تاثیر آن بر ساختار مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره16، ص ص 49-60
 • رهنمای رودپشتی، فریدون و زهرا امیرحسینی ( 1389 )، "تبیین قیمت گذاری دارایی سرمایه ای: مقایسه تطبیقی مدل ها"، بررسی های حسابداری و حسابرسی،دوره 17 ، شماره 62 ، صص 68-49
 • صادقی شریف سید جلال(1382).مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در بورس اوراق بهادار تهران، رساله دکتری ،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
 • فتحی زاداله، امیر حسینی زهرا ،احمدی نیا حامد(1391).مروری بر مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با نگرش بر مدل های اقتصادی نوین مبتنی برآن ،مجله اقتصادی ،شماره 7و8
 • فروغ نژاد حیدر، پوریان رسول، میرزایی منوچهر(1392).مقایسه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی با مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف، فصلنامه بورس اوراق بهادار ، شماره 30، ص ص 51-66
 • کربلایی کریم(1390). تاثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
 • گرجی امیر، راعی رضا (1394). تبیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه به کمک مدل دینامیک ساختار سرمایة بهینه با تأکید بر عامل رقابت بازار محصول، فصلنامة دانش مالی تحلیل اوراق بهادار ،ص ص 43-65
 • محمدی ،اسماعیل(1384)،عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانشگاه الزهرا، پایان نامه کارشناسی ارشد.
 • نیکومرام هاشم،رهنمای رودپشتی فریدون،زنجیردار مجید(1387)تبیین رابطه ریسک و نرخ بازده مورد انتظار با استفاده از مدل شرطی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای کاهشی،مجله مطالعات مالی.
 • Acharya Viral V, Pedersen L. H. Asset pricing with liquidity risk, work paper, New York University; 2003.
 • Amihud Y. Mendelson H. Wood R. Liquidity and the 1987 Stock Market Crash, Journal of Portfolio Management Spring 1990; 65-69
 • Acharya Viral V, Pedersen, L. H. Asset pricing with liquidity risk, Journal of Financial Economics 2005; 77: 375-41.
 • Amihud Y ILLiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects, Journal of Financial Markets 2002; 5: 31-56
 • Artavanis, N. Diacogiannis, G. Mylonakis, J. (2012). The D-CAPM: The case of great Britain and France. International Journal of Economics and Finance, Vol. 2, No. 3. pp.25-38
 • clark, Brian.,(2010)."Capital structure in developing countries". Journal of Finance 56, 87–130.
 • Crnigoj, M, and D. Mramor. (2009). Determinants of Capital Structure in Emerging European Economies: Evidence from Slovenian Firms. Emerging Markets Finance & Trade, 45(1): 72–89.
 • Deesomsak, R., Paudyal, K. & Pescetto, G.(2004). "The determinants of capital
 • structure: Evidence from the Asia Pacificregion". Journal of Multinational Financial
 • 14(4/5):378–405.
 • Estrada Mean-Semivariance Behavior: Downside Risk and Capital Asset Pricing, International Review of Economics and Finance2003;
 • Elsevier.Com
 • Reilly Frank K, Keith C. Investment Analysis and Portfolio Management 2000; 6Ed, The Dryden press
 • .
 • Zhou, Q., Keng Tan, K.J., Faff, R., & Zhu, Y. (2016). Deviation from target capital structure, cost of equity and speed of adjustment, Journal of Corporate Finance: 39, (1): 99-120.