تبیین تئوریکی زمان‌بندی اعلان سود برای قضاوت (رفتار) سرمایه‌گذاران با رویکرد انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

چکیده: یافته‌های حاصل از تحقیقات تجربی بر این است زمانی که شرکتی گزارش سودش را زودتر از تاریخ مورد انتظار منتشر کند قیمت سهام روی هم‌رفته افزایش می‌یابد، در حالی که اگر این گزارش دیر منتشر شود قیمت سهام کاهش می‌یابد. تحلیل ارائه شده در اینجا روی دو توضیح جایگزین برای این یافته‌ها متمرکز است که هر یک براساس این فرض می‌باشند که بعضی از شرکت‌هایِ دارای سود نامطلوب سود گزارش شده‌شان را از طریق مدیریت سود افزایش می‌دهند. در یک مورد، مدیریت سود تأخیر گزارش‌گری را ایجاب می‌‌‌‌‌‌‌‌کند، در حالی که در مورد دیگر تأخیر ناشی از این است که مدیر تمایل دارد نخست سود شرکت‌های دیگر را مشاهده کند. سازگار با یافته‌های تجربی، هر دو مورد به واکنش‌های بازار منجر می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical Explanation of Earnings-Announcement Timing To judge (behavior) investors with a Critical Approach

نویسندگان [English]

  • Hassan Chenari Bouket 1
  • Bahman Banimahd 2
  • Hamid Ahmadzadeh 3
1 Ph.D Student, Department of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Abstract: Recent empirical research has found that when a firm releases its earnings report earlier than expected, its stock price rises, on average, while if the report is late, its stock price declines. The analysis here focuses on two alternative explanations for these findings, each based on the premise that some firms with unfavorable earnings increase their reported income through earnings management. In one case earnings management necessitates a reporting delay, while in the other a delay is caused by the manager’s desire to first observe other firms’ earnings. Both cases lead to market reactions consistent with the empirical findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings-Announcement
  • earnings management
  • market reactions
اعتمادی، حسین؛ مومنی، منصور؛ فرج زاده، حسن (1391). مدیریت سود، چگونه کیفیت سود شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد؟ پژوهش‌های حسابداری مالی، دوره 4، شماره 2، ص‌ص: 122-101.
بزرگ اصل، موسی؛ صالح زاده، بیستون (1394). رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تأکید بر اجزای تعهدی و جریان‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، دوره 14، شماره 58، ص‌ص: 170-153.
عباس زاده، محمدرضا؛ پورحسینی، سیدمهدی؛ جعفری نسب، ندا (1392). بررسی عوامل موثر بر زمان اعلان سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اقتصاد پولی و مالی، سال بیستم، شماره‌ی 6، ص‌ص: 106-86.
فروغی، داریوش؛ آیسک، سید سعید مهرداد (1394). بررسی واکنش بازار به زمان اعلان سود هر سهم پیش‌بینی شده، پژوهش‌های تجربی حسابداری، دوره 5، شماره 17، ص‌ص: 162-139.
قایمی، محمدحسین؛ جهانفر، حسن؛ رضایی، فرامرز (1391). بررسی مدیریت زمان اعلان سود شرکت‌ها، دانش حسابداری، سال سوم، شماره‌ی 11، ص‌ص: 104-85. 
کردستانی، غلام‌رضا؛ نصیرلو، صابر (1394). تأثیر مدیریت سود بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره، بررسی‌های حسابداری‌، دوره 7، شماره 2، ص‌ص: 123-111.
مهرآذین، علی‌رضا؛ مسیح آبادی، ابوالقاسم؛ میرشکاری، ستاره (1389). تأخیر اعلان سود و مدیریت سود، مطالعات حسابداری، شماره‌ی 28، ص‌ص: 133-107.
وکیلی فرد، حمیدرضا؛ عربی، مهدی؛ حسن پور، شیوا (1393). نقش رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران در انحراف سودهای پیش‌بینی شده، بررسی‌های حسابداری‌، دوره 4، شماره 1، ص ص: 95-81.
Bagnoli, M., Clement, M. B., & Watts, S. G. (2005). Around-the-clock media coverage and the timing of earnings announcements. McCombs Research Paper Series No. ACC-02-06.
Banks, J. S., & Sobel, J. (1987). Equilibrium selection in signaling games. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 647-661.
Chai, M. L., & Tung, S. (2002). The effect of earnings–announcement timing on earnings management. Journal of Business Finance & Accounting29(9‐10), 1337-1354.
Chambers, A. E., & Penman, S. H. (1984). Timeliness of reporting and the stock price reaction to earnings announcements. Journal of accounting research, 21-47.
Damodaran, A. (1989). The weekend effect in information releases: A study of earnings and dividend announcements. The Review of Financial Studies2(4), 607-623.
DellaVigna, S., & Pollet, J. M. (2009). Investor inattention and Friday earnings announcements. The Journal of Finance64(2), 709-749.
Doyle, J. T., & Magilke, M. J. (2009). The timing of earnings announcements: An examination of the strategic disclosure hypothesis. The Accounting Review84(1), 157-182.
Healy, P. M. (1985). The effect of bonus schemes on accounting decisions. Journal of accounting and economics7(1-3), 85-107.
Kross, W., & Schroeder, D. A. (1984). An empirical investigation of the effect of quarterly earnings announcement timing on stock returns. Journal of Accounting Research, 153-176.
Morgenstern, O., & Von Neumann, J. (1953). Theory of games and economic behavior. Princeton university press.
Patell, J. M., & Wolfson, M. A. (1982). Good news, bad news, and the intraday timing of corporate disclosures. Accounting review, 509-527.
Penman, S. H. (1987). The distribution of earnings news over time and seasonalities in aggregate stock returns. Journal of financial economics18(2), 199-228.
Shalev, R. (2009). The information content of business combination disclosure level. The Accounting Review84(1), 239-270.
Trueman, B. (1990). Theories of earnings-announcement timing. Journal of Accounting and Economics13(3), 285-301.
Whittred, G., & Zimmer, I. (1984). Timeliness of financial reporting and financial distress. Accounting Review, 287-295.