تأثیر عدم اطمینان سیاسی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، دانشکده علوم انسانی، شهر قدس، ایران

چکیده

طبق فرضیه محصورسازی مدیریتی انتظار می‌رود در طول سال‌های برگزاری انتخابات ملی میزان عدم اطمینانی در مورد سیاست‌های دولت (مانند امور مالیاتی و قوانین کار) در شرکت‌هایی با نیروی کارِ بیشتر به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد که این امر در نهایت موجب تحت تأثیر قرار گرفتن ناکارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار خواهد شد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاسی بر ناکارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این راستا، 140 شرکت (980 مشاهده سال- شرکت) پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفته‌اند. به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدل رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده‌های تابلویی (پانلی) استفاده شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می‌دهد که در طول سال‌های برگزاری انتخابات ملی، ناکارایی سرمایه‌گذاریِ نیروی کار افزایش یافته است. به عبارتی، بین عدم اطمینان سیاسی و ناکارایی سرمایه‌گذاری نیروی کار رابطه منفی و معناداری وجود دارد. این نتایج مبین اهمیت و اثربخشی عدم اطمینان سیاسی در سرمایه‌گذاری نیروی کار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness test of customer concentration on cash holdings adjustment speed in listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

 • Mohammad Amin Rastegar
M.A in Financial Management, Islamic Azad University, Ghods Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to the managerial entrenchment hypothesis, uncertainty about government policies (such as taxation and labor laws) is expected to increase significantly during the years of national elections in companies with a larger workforce, which ultimately affects inefficiency. Labor investment will be. The purpose of this study is to investigate the effect of political uncertainty on the labor investment inefficiency in firms listed on the Tehran Stock Exchange. In this regard, 140 companies (980 year-company observation) listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2012 to 2018 have been reviewed. In order to test the research hypotheses, the multiple linear regression model was used using panel data. The results of this study show that during the years of national elections, the labor investment inefficiency has increased. In other words, there is a significant negative relationship between political uncertainty and labor investment inefficiency. These results indicate the importance and effectiveness of political uncertainty in labor investment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • National Elections
 • Political Uncertainty
 • Labor Investment Inefficiency
 • افلاطونی، عباس و خزایی، مهدی. (1395). بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشا بر ناکاریی سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 23، شماره 2، صص 288-269.
 • خلفیان، فاطمه. (1399). نا اطمینانی سیاسی و محافظه کاری حسابداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تابران، مشهد.
 • شهبازیان، سیما و قنبری، مهرداد. (1396). مطالعه رابطه کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه نیروی کار،چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز.
 • متین‌فرد، مهران؛ اولی، محمدرضا و میناب، مریم. (1399). تأثیر نااطمینانی سیاسی بر نگهداشت وجه نقد، دانش حسابداری، دوره 11، شماره 40، 61-80.
 • موسوی، احمد و فلاح، ندا. (1398). تأثیر نا اطمینانی سیاسی و اقتصادی بر تصمیمات شرکت‌ها: با تاکید بر نگهداشت وجه نقد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، دانشکده مدیریت و حسابداری.
 • مهرانی، ساسان و سمیعی، فاطمه. (1398). تأثیر محافظه‌کاری مشروط بر کارایی سرمایه‌گذاری در نیروی کار، دانش حسابداری، دوره 10، شماره 37، صص 156-137.
 • Aflatouni, A and Khazaei, M. (2016). Investigating the effect of accruals quality and disclosure quality on investment inefficiency in human resources, Accounting and Auditing Reviews, 2(12): 269-288 (In Persian).
 • Akee,R., L. Zhao, andZ. Zhao. (2019). Unintended Consequences of China’s New Labor Contract Law on Unemployment and Welfare Loss of the Workers. China Economics Review, 53(2), 87–105.
 • An, H., Y. Chen, D. Luo, and T. Zhang. (2016). Political Uncertainty and Corporate Investment: Evidence from China. Journal of Corporate Finance, 36(3), 174–189.
 • Ben-Nasr, H. (2019). Do unemployment benefits affect the choice of debt source? Corporate Finance, 56(5), 88–107.
 • Ben-Nasr, H., Abdullah, A., (2016). Market timing and capital structure. Financ, 57(3), 1–32.
 • Ben-Nasr, H., and A. A. Alshwer. (2016). Does Stock Price Informativeness Affect Labor Investment Efficiency? Journal of Corporate Finance, 38(3), 249–271.
 • Ben-Nasr, H., Cosset, J.C. (2014). State ownership, political institutions, and stock price informativeness: evidence from privatization. Corporate Finance, 29(2), 179–199.
 • Call, , Campbell, J.,  Dhaliwal, D., Moon, J. (2017). Employee quality and financial reporting outcomes, Journal of Accounting and Economics, 64(3): 123-149.
 • Chan, K. C., and X. Feng. (2019). Corporate Philanthropy in a Politically Uncertain Environment: Does It Bring Tangible Benefits to a Firm? Evidence from China, 25(4), 256–278.
 • Chaney, P., M. Faccio, and D. Parsley. ( 2011). The Quality of Accounting Information in Politically Connected Firms. Journal of Accounting and Economics 51 (1–2): 58–76.
 • Chen, C. J. P., Y. Ding, and C. Kim. (2010). High-level Politically Connected Firms, Corruption, and Analyst Forecast Accuracy around the World. Journal of International Business Studies, 41 (9), 1505–1524.
 • Cheng, M., Geng, H. (2021). Do local firms employ political activities to respond to political uncertainty? Journal of Asian Economics, 73(4),  101-127.
 • Cheng,, Guo, P., YiqiangJin, J., Geng, H. (2021). Political uncertainty and city bank lending in China: Evidence from city government official changes, Emerging Markets Review, Available online 13 January 2021.
 • Chhaochharia, V., A. Kumar, and A. Niessen-Ruenzi. (2012). Local Investors and Corporate Governance. Journal of Accounting and Economics 54 (1): 42–67.
 • Cao, W., Duan, X., Uysal, V. (2013). Does Political Uncertainty affect Capital Structure Choices?, Accounting, Organizations and society, 55(8): 50-66.
 • Colak, G., Gungoraydinoglu, A., Oztekin, O. (2018). Global leverage adjustments, uncertainty, and country institutional strength. Financial Intermed. 35(2), 41–56.
 • Cooper, M., H. Gulen, and A. V. Ovtchinnikov. (2010). Corporate Political Contributions and Stock Returns. Journal of Finance 65 (2), 687–724.
 • Dai, L., Ngo, P.T.H. (2019). Political Uncertainty and Accounting Conservatism, Journal of financial Economics, 123(12), 108-136.
 • Durnev, A. (2014). The real effects of political uncertainty: elections and investment sensitivity to stock prices. Working paper, University of Iowa, available at: https:/ /papers.ssrn.com/sol3 /papers.cfm?abstract_id=1549714.
 • Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. American Economic Review, 96 (1): 369–386.
 • Frankie, C., Deesomsak, R., Wang, J. (2014). Political uncertainty and stock market volatility in the Middle East and North African (MENA) countries. J. Int. Financial Markets, Instit. Money, 28(1),  1–19.
 • Giroud, X., and H. Mueller. (2019). Does Corporate Governance Matter in Competitive Industries? Journal of Financial Economics 95 (3), 312–331.
 • Guo, H., Li, W., Zhong, Y .(2019). Political involvement and firm performance — Chinese setting and cross-country evidence. J. Int. Financial Markets, 59(14), 218–231.
 • Hanna, J., ; Niels-Jakob,, MacDonald, M.(2021). The Impact of Political Uncertainty on Asset Prices: The Case of the United Kingdom's EU Membership Referendum,
  Working Paper No. 2021/027.
 • Hamdi, H., Lobna, B., Shahid, E and Zhong, R. (2020). Political uncertainty and the choice of debt sources, Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 11(2): 202-234.
 • Huang, T., Wu, F., Yu, J., Zhang, B. (2015). Political uncertainty and dividend policy: evidence from international political crises. J. Int. Bus. Stud. 46, 574–595.
 • Hou, Q., M. Hu, and Y. Yuan. (2017). Corporate Innovation and Political Connections in Chinese Listed Firms. Pacific Basin Finance Journal 46: 158–176.
 • Imai, M., Shelton, C. (2011). Elections and political risk: new evidence from the 2008 Taiwanese presidential election. J. Public Econ. 95(3): 837–849.
 • Jensen, M. C., and W. H. Meckling.( 1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305–360.
 • Julio, B., and Y. Yook. (2012). Political Uncertainty and Corporate Investment Cycles. The Journal of Finance, 67 (1): 45–83.
 • Julio, B., Yook, Y. (2016). Policy uncertainty, irreversibility, and cross-border flows of capital. Journal of International Economics, 103(13), 13-26.
 • Jung, B., W. J. Lee, and D. P. Weber. (2014). Financial Reporting Quality and Labor Investment Efficiency. Contemporary Accounting Research 31 (4): 1047–1076.
 • Khalfian, F. (2020). Political Uncertainty and Accounting Conservatism, Master Thesis, Tabaran University, Mashhad (In Persian).
 • Li, Q., Li, S., Xu, L. (2018). National elections and tail risk: international evidence. Bank. Finance, 88(6): 113–128.
 • Luo, J., Li, X and Chan, K. (2020). Political uncertainty and labour investment efficiency, Applied Economics, 33(1), 31-58.
 • Matinfard, M., Avali,M & Minaab, M. (2020). The Impact of Political Uncertainty on Cash Retention, Accounting Knowledge, 11(40), 80-61 (In Persian).
 • Mehrani, S and Samiei, F. (2019). The effect of conditional conservatism on the efficiency of investment in the labor force, accounting knowledge, 10(37), 137-156 (In Persian).
 • Meng, Y., Yin, C. (2019). Trust and the cost of debt financing. J. Int. Financial Markets, 59(3), 58–73.
 • Mousavi, A & Fallah, N. (2019). The Impact of Political and Economic Uncertainty on Corporate Decisions: With Emphasis on Cash Retention, M.Sc. Thesis, Payame Noor University, Faculty of Management and Accounting (In Persian).
 • Ni, X., and W. Zhu. (2018). The Bright Side of Labor Protection in Emerging Markets: The Case of Firm Transparency. Pacific-Basin Finance Journal, 50(2), 126–143.
 • Pasquariello, P., Zafeiridou, C. (2014). Political Uncertainty and Financial Market Quality, 17(3), 207-231.
 • Pinnuck, M., Lillis, A., (2007). Profits versus losses: does reporting an accounting loss act as a heuristic trigger to exercise the abandonment option and divest employees? Rev. 82(1), 1031–1053.
 • Pour, E.K., Lasfer, M. (2019). Taxes, governance, and debt maturity structure: international evidence. J. Int. Financial Markets, 58(2), 136–161.
 • Ramanna, K., and S. Roychowdhury. (2010). Elections and Discretionary Accruals: Evidence from 2004. Journal of Accounting Research 48 (2): 445–475.
 • Roberts, B.E. (2020). A dead senator tells no lies: Seniority and the distribution of federal benefits. American Journal of Political science, 33(1), 31-58.
 • Shahbazian, S and Ghanbari, M. (2017). Study of the Relationship between Financial Reporting Quality and Labor Capital Efficiency, Fourth National Conference on Management, Economics and Accounting, Tabriz, East Azerbaijan Industrial Management Organization, University of Tabriz (In Persian).
 • Smales, L.A. (2014). Political uncertainty and financial market uncertainty in an Australian context. Int. Financial Markets, Instit. Money, 32(2), 415–435.
 • Taylor, G., Al-Hadi, A., Richardson, G., Alfarhan, U. (2019). Is there a relation between labor investment inefficiency and corporate tax avoidance?, Economic Modelling, 22 (4), 1-17.
 • Xu, N., Q. Chen, Y. Xu, and K. C. Chan. (2016). “Political Uncertainty and Cash Holdings: Evidence from China.” Journal of Corporate Finance, 40(2), 276–295.
 • Xu. (2020). Economic policy uncertainty, cost of capital, and corporate innovation, Journal of Banking and Finance, 1(2), 129-141.