بررسی رابطه مدیریت سیاسی و کارایی مدیران با گزارشگری متهورانه مالیاتی در بازار سرمایه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیات علمی حسابداری دانشگاه پیام نور، ایران

2 استادیار، گرو ه حسابداری، دانشگا ه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

شرکت‌ها می‌توانند از طریق گزارشگری متهورانه مالیاتی، مالیات خود را کاهش داده یا پرداخت آنرا به تاخیر بیاندازند. عوامل متفاوتی، از جمله مدیریت سیاسی و کارایی مدیران بر گزارشگری متهورانه مالیاتی تاثیر‌گذار هستند. در این رابطه، مطالعة‌ی حاضر ضمن بررسی تأثیر مدیریت سیاسی و کارایی مدیران بر گزارشگری متهورانه مالیاتی، اثر تعدیلی مدیریت سیاسی را نیز بر ارتباط کارایی مدیران و گزارشگری متهورانه مالیاتی، بررسی می‌کند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت سیاسی و کارایی مدیران بر گزارشگری متهورانه مالیاتی است. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، به بررسی 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1396 پرداخته شد. برای سنجش مدیریت سیاسی از دو معیار بدهی بلندمدت و وجود اعضای هیئت مدیره وابسته به دولت، برای سنجش کارایی مدیران از مدل دمرجیان و برای سنجش گزارشگری متهورانه مالیاتی از تفاوت بین مالیات ابرازی و تشخیصی استفاده گردیده است. در این تحقیق از روش‌های آمار همبستگی و رگرسیون چند متغیره با الگوی داده‌های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی (EGLS) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد مدیریت سیاسی با گزارشگری متهورانه مالیاتی رابطه مثبت و معناداری، دارد ولی کارایی مدیران، دارای رابطه منفی و معناداری، با گزارشگری متهورانه مالیاتی است. این در حالی است که مدیریت سیاسی، موجب تضعیف ارتباط مستقیم بین کارایی مدیران و گزارشگری متهورانه مالیاتی نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relation between Political Management and Managerial efficiency on Tax aggressiveness reporting in Iran capital market

نویسندگان [English]

 • ali Molaiy Eal Zoleh 1
 • kaveh parandin 2
1 Assistant Professor, Faculty Member of Accounting, Payame Noor University, Iran
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Payam-e-Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Companies can reduce their taxes or delay paying them through tax aggressive reporting. Various factors, including Political Management and Managerial efficiency, affect the tax reporting aggressiveness. In this regard, the present study aims to examine the effect of Political Management and Managerial efficiency for tax aggressive reporting as well as moderating effect of Political Management on the relationship between Managerial efficiency and tax aggressive reporting. In order to test the research hypotheses, 123 companies listed in Tehran Stock Exchange during 2009-2017 were investigated. In order to measure the Political Management, two models of Long - term debts and State - dependent board of directors is used; to measure Managerial efficiency, the Demerjian's model is used; to measure the tax reporting aggressiveness, the difference between declaration and diagnosis tax is used. In this research, correlation and multivariate regression methods with combined data model and generalized least squares estimation method are used. The results show that Political Management has a positive and significant relationship with tax aggressive reporting, but the Managerial efficiency has a negative and significant relationship with it. However, Political Management do not weaken the impact of Managerial efficiency to Tax reporting aggressiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Management
 • Managerial efficiency
 • Tax aggressiveness reporting"
 • ابراهیمی، سیدکاظم، بهرامی‌نسب، علی، حسن‌زاده، مهدی (1396)، واکاوی کیفیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی، مدیریت سازمانهای دولتی، دوره 5، شماره 2، 151- 166.
 • احمدی لویه، افشین، نیکومرام، هاشم، بنی مهد، بهمن (1400)، حق انتخاب حسابرس و اجتناب مالیاتی بر اساس نظریه انتخاب گلاسر، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال دهم، شماره 38، 1-16.
 • آقایی، محمدعلی، حسنی، حسن، باقری، حسن (1397)، نقش توانایی مدیریتی در اجتناب مالیاتی شرکت،‌ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 57، 24 - 47.
 • بادآور نهندی، یونس، تقی زاده خانقاه، وحید (1397)، تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 25، شماره 2، 181- 198.
 • بزرگ اصل، موسی، صالح زاده، بیستون (1394)، رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تأکید بر اجزای تعهدی و جریان‌های نقدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، سال چهاردهم، شماره 85، 153-170.
 • بلوری، امین، مرادی، محمد، یزدانی، حمیدرضا (1400)، طراحی مدل تفسیر ساختاری عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی اشخاص حقوقی، پژوهشنامه مالیات، شماره 49، 85-116.
 • پارسا، امیدعلی، مهرکام، مهرداد، حصنی مقدم فاطمه (1399) تأثیر تحریم‌های اقتصادی و ارتباطات سیاسی بر درآمدها و شکاف مالیاتی: آزمون تئوری اقتصاد سیاسی، پژوهشنامه مالیات، شماره 48، 83- 108.
 • خانی، عبدالله، ایمانی، کریم، ملایی، مهنام (1392)، بررسی رابطه بین تخصص حسابرس در صنعت و اجتناب مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، دوره 13، شماره 51، 1-‌‌ 25.
 • خسروی، تانیا (1393) تأثیر سرمایه‌گذاری بخش عمومی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با حضور مالیات بر شرکت‌ها، دانش سرمایه‌گذاری، سال سوم، شماره دهم، 167-185.
 • رضا‌زاده، جواد، محمدی، عبداله (1397)، توانایی مدیریتی، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه، فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی دانشگاه تهران، دوره 25، شماره 1، 217- 238.
 • رهنمای رودپشتی، فریدون، محسنی، عبدالرضا (1397)، ارتباطات سیاسی، سود نقدی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال یازدهم، شماره سی‌وهشتم، 129- 144.
 • رشیدیان، مینا، پاک مرام، عسگر.، بیک زاده، جعفر(1393)، رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه‌کاری شرطی حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش حسابداری، شماره 11، 61- 79.
 • کاشانی پور، محمد، فرجی، امید، برجی، پریسا (1398) ارتباط سیاسی، راهبری شرکتی و تهور مالیاتی، مجلۀ دانش حسابداری، دورۀ دهم، شمارۀ چهار، 143- 175.
 • کاویانی‌فرد، هاشم، خواجوی، شکراله، عوض‌زاده، فریبرز (1399) تأثیر مؤلفه‌های قدرت مدیرعامل بر سیاست‌های کاهش مالیات، پژوهش‌های حسابداری مالی، سال دوازدهم، شماره دوم، 47- 70.
 • کرمی، غلامرضا، شهابی، علیرضا (1397)، بررسی ارتباط نوع مالکیت و عملکرد مالی با سیاست مالیاتی شرکت ها: شواهدی از شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران. مجلة پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز، دورة دهم، شمارة دوم، 183- 209.
 • لاله ماژین، مریم، زلقی، حسن، بیات، مرتضی، سبحانی، علی (1396) تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال نهم، شماره 36، 151- 170.
 • مسیحی، محمد، یعقوب نژاد، احمد، ترابی، تقی(1398) استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی برای سنجش ریسک مالیاتی مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده، دانش سرمایه‌گذاری، سال هشتم، شماره سی ودوم، 347-363.
 • مهدی فرد، محمدرضا، رویائی، رمضانعلی(1394)، اثر مدیریت سیاسی بر رابطه بهره‌وری و هزینه حقوق صاحبان سهام:آزمون نظریه اقتصاد سیاسی، دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، سال چهارم، شماره 5، 27- 36.
 • نیکومرام، هاشم، بنی مهد، بهمن، رهنمای‌رودپشتی، فریدون، کیانی، علی(1392) ؛ اقتصاد مبتنی بر روابط، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی، دانش حسابرسی، دوره 1۸، شماره50، 41- 55.
 • Ang, J, Ding, D (2013), Government Ownership and the Performance of Government-Linked Companies: The Case of Singapore. Journal of Multinational FinancialManagement16(1), 64–88.
 • Aswadi, E, Ariff, A, M, Marzuki, M, M, Sanusi, Z, M, (2017) Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia, Asian Review of Accounting, Vol. 25 No. 3, 424-451.
 • Bai, Ch, Li, D,Wang, Y, (1997),” Enterpris Productivity and Efficiency: When up Really down?” Journal of Comparative Economics, 3 (24), 265-280.
 • Borisov, A., E. Goldman, and N. Gupta, (2013), “The Value of (Corrupt) Lobbying”, Working paper.
 • Bushee, B.J, (1998), “The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior”, Accounting Review, 73, 305-334.
 • Correia, M (2014), Political connections and SEC enforcement, Journal of Accounting and Economics, vol 57 (2-3), 241-262.
 • Demerjian, P, Lev, B, Lewis, M, McVay, S (2013), Managerial Ability and Earnings Quality, The Accounting Review, Vol 88 (2), 463- 498.
 • Faccio, Mara, Ronald Masulis, and John McConnell, (2006), “Political Connections and CorporateBailouts”, Journal of Finance 61(6), 2597–2635.
 • Francis, B, Sun, X, Qiang, W (2014), Managerial ability and tax avoidance, Working Paper, Available at: ssrn.com.
 • E. Jorg.R. Jongil. S, (2009), “Do Politically Connected Boards Affect FirmValue?”, Review of Financial Studies 22(6), 31–60.
 • Hanlon, M, Heitzman, S (2010), A review of tax research, Journal of Accounting and Economics, vol 50, issue 2-3, 127-178.
 • Hanny,R, Niandari, D,N (2018) Tax Avoidance Practice: Political Connection, Firm Characteristics and Audit Quality Test at Banking Industry in Indonesia،International Journal of Business Management and Economic Research(IJBMER), Vol 9(3), 1296-1303.
 • Hasan, I, S, Hoi, Q, Wu, H, Zhang, L (2016), Beauty is in the Eye of the Beholder, The Effect of Corporate Tax Avoidance on the Cost of Bank Loans. Journal of Financial Economics, Vol 113(1), 109-130.
 • Herianti, E, Suryani, A, Marundha, A (2021), Managerial ability and future banking performance: the role of book-tax differences as moderator, Journal of Accounting and Investment, Vol 22, No 1, PP 173-191.
 • Iswari, P, Sudaryono, E, Widarjo, W (2019), Political connection and tax aggressiveness: A study on the state-owned enterprises registered in Indonesia stock exchange. Journal of International Studies, 12(1), 79-92.
 • Kelley, S (2005), Taxes, Conservatism in Financial Reporting, and the Value Relevance of Accounting Data, Working paper, University of Washington, vol 5 (3), 215-251.
 • Kim, B, Jung, K (2016), The Influence of Tax Costs on Accounting Conservatism, Working Paper Working Paper, Korea Advanced Institute of Science and Technology, vol 3, 56 –82.
 • Koester, A, Shevlin, T, Wangerin, D (2016), The Role of Managerial Ability in Corporate Tax Avoidance, Management Science, Vol 56 (2-3), 3285-3310.
 • Lee, K, Yoon, S(2020) Managerial Ability and Tax Planning: Trade-Off between Tax and Nontax Costs, Sustainability, MDPI, Open Access Journal, vol. 12(1), 1-13.
 • Lee, W, Wang, L (2017), Do political connections affect stock price crash risk? Firm-level evidence from China, Review of Quantitative Finance and Accounting,vol 1, 1-34.
 • Li, G, Zhou, H (2015), Political connections and access to IPO markets in China, China Economic Review, vol 33, 76–93.
 • Ling, L, Zhou, X, Liang, Q, Song, P, Zeng, H (2018), Political connections, overinvestments and firm performance: Evidence from Chinese listed real estate firms, Finance Research Letters, 1–6.
 • Maaloul, A, Chakroun, R, Yahyaoui, S (2018), The effect of political connections on companies’ performance and value: Evidence from Tunisian companies after the revolution, Journal of Accounting in Emerging Economies, vol 8 (2), 185-204.
 • Park, J, Youl Ko, c, Jung, H, Yong,Y (2017), Managerial Ability and Tax Avoidance: Evidence from Korea, Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, Vol 23(4), 449- 477.
 • Saeed, A, Belghitr, Y, Clark, E (2018), Do political connections affect firm performance? evidence from a developing country, Journal Emerging Markets Finance and Trade, 52 (8), 1879-1891.
 • Tsai, P, Liu, Y, Liu, W, (2021) Collusion, political connection, and tax avoidance in China، Journal of Corporate Accounting & Finance, 74(3), 417-441.
 • Wang, Z, Chen, M, Chin, C , Zheng, Q (2017), Managerial ability, political connections, and fraudulent financial reporting in China, Journal of Accounting and Public Policy,vol 36 (2), 141-162.