بررسی تطبیقی سرمایه گذاری شرکتی، تصمیمات تأمین مالی و ریسک سیاسی : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مهندسی مالی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، تهران، ایران

چکیده

هدف: شناخت متغیرهای مالی، اقتصادی و سیاسی برای تصمیمات فعالین و سرمایه‌گذاران بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت است و در نظر نگرفتن این متغیرها موجب اختلال در تصمیم‌گیری می‌شود. این پژوهش با هدف نحوه تأثیرگذاری ریسک سیاسی بر تصمیمات تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکتی نگاشته شده است.
روش شناسی پژوهش: در پژوهش حاضر با هدف کاربردی، اطلاعات جمع‌آوری شده‌ی مربوط به 34 شرکت مورد نظر در بازه‌ی زمانی 1399-1393 و با استفاده از نرم افزار Eviews 11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند و جهت تخمین مدل مربوط به فرضیه‌ها، از روش پولینگ دیتا و داده های پانل استفاده شده است.
یافته‌‌ها: یافته‌ها نشان داد که ریسک‌های سیاسی و عوامل سطح شرکت و سطح کشور بر تصمیمات تأمین مالی شرکت‌ها تأثیر می‌گذارند، و نیز تأثیر ریسک‌های سیاسی بر تصمیمات تأمین مالی تحت استراتژی‌های مختلف تأمین مالی مانند تأمین مالی بدهی و سهام متفاوت است. همچنین ریسک‌های سیاسی و عوامل سطح شرکت و سطح کشور بر سرمایه‌گذاری شرکتی تأثیر منفی و معناداری دارند.
اصالت/ ارزش افزوده علمی: تأمین مالی شرکت‌ها با توجه به ریسک‌ سیاسی کاهش می‌یابد. ریسک-های سیاسی اثر منفی روی فعالیت‌های اقتصادی و مالی دارند. برای جلوگیری از ضررهای ناشی از شوک‌های ناگهانی سیاسی، شرکت‌ها در تصمیم‌گیری مالی در مقطعی که با ریسک بالای سیاسی مواجه می‌شوند کمتر از تأمین مالی استفاده می‌کنند، در نتیجه موجب کاهش سرمایه‌گذاری شرکتی و ورود نقدینگی به بخش تولید و فعالیت‌های مولد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of corporate investment, financing decisions and political risk: Evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Ebrahimi 1
 • nasrin zolfagharkhani 1
 • Nader Naghshineh 2
1 Ph.D. candidate, Financial Engineering Faculty, Accounting and Management Department, Islamic Azad University, Eslamshahr Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Financial Management Faculty, Accounting and Management Department, Islamic Azad University, Eslamshahr Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: Knowing the financial, economic and political variables is very important for the decisions of financial market activists and investors, and not considering these variables causes disruption in decision making.This research has been written with the aim of how political risk influences corporate financing and investment decisions.

Research Methodology: In the present research with practical purpose, the collected information related to 34 companies in the period of 2013-2016 have been analyzed using Eviews 11 software and in order to estimate the model related to Hypotheses, data pooling method and panel data have been used.

results:The findings showed that political risks and company-level and country-level factors affect companies' financing decisions. Also, the effect of political risks on financing decisions is different under different financing strategies such as debt and equity financing. Also, political risks and company-level and country-level factors have a negative and significant effect on corporate investment.

Originality/scientific added value: The financing of companies decreases due to political risk. Political risks have a negative effect on economic and financial activities. To avoid losses caused by sudden political shocks, companies use less financing in financial decision-making when they face high political risk. As a result, it causes a decrease in corporate investment and the entry of liquidity into the production sector and productive activities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • political risk
 • corporate financing decisions
 • corporate investment
 • Iran's capital market
 • تقوی، مهدی و شاهوردیانی، شادی، (1389) ،سرکوب مالی و رشد و توسعه اقتصادی، مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی شماره 1 ،ص 818-131 .
 • جهانگرد، اسفندیار، علی عسگری، سارا، )1390( ،بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی درکشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه، فصلنامه تحقیقات و مدل سازی اقتصادی شماره 1 ,163-111
 • خلعتبری فیروزه . ) 1371(مجموعه مفاهیم پولی، بانکی و بین المللی. تهران: انتشارات شباویز.
 • فتحی، سعید، کبیری پور، وحید، (1391 )،بررسی ابعاد مختلف ریسک سیاسی وتاثیرات آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بررسی های بازرگانی شماره 58 ، ص99-80.
 • فتحی، سعید، صامتی، مجید، عسگرنژاد نوری، باقر، (1391 )،تبیین توسعه ساختار بازاراوراق بهادار، مطالعات مدیریت راهبردی شماره9 ،ص 13-99.
 • فراهانی، مریم، (1390) ،اثرات نااطمینانی و ریسک بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، پایان نامه دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد.
 • کشاورز حداد، غالمرضا ، حیدری، هادی، (1399) ،بررسی تاثیر اخبار سیاسی بر تالطم بازار سهام تهران مقایسه مدل های عمومی FAGARCH) و( MSM ، مجله تحقیقات اقتصادی شماره31 ،ص 196-111 .
 • اندرسون، سی.آر،مانسی، 2003. تاسیس مالکیت خانواده و هزینه نمایندگی بدهی. جی. فاینانس. اقتصاد 68 (2)، 263-285.
 • بکر, س.ر., بلوم, ن., دویس, س.ج., ۲۰۱۶. اندازه گیری عدم قطعیت سیاست اقتصادی. J. Econ. 131 (4)، 1593-1636.
 • کالدرا2018.اندازه گیری ریسک ژئوپلیتیک. بحث مالی بین المللی FRB. شماره کاغذ 1222. چانگ، ایکس، چن، ی.، داسگوپتا، اس.، 2019.
 • ژانگ دی،جیو،وانگ،چن،2019. تاثیر سیاست پولی ایالات متحده بر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه شرکت های چینی مالی Lett. پیش رو. عدم قطعیت سیاست اقتصادی و انتخاب ساختار سرمایه: شواهدی از چین. اقتصاد سیستم 39 (3)، 439-457. سی
 • Anderson, R.C., Mansi, S.A., Reeb, D.M., 2003. Founding family ownership and the agency cost of debt. J. Financ. Econ. 68 (2), 263–285.
 • Bernanke, B.S., 1983. Irreversibility, uncertainty, and cyclical investment. Q. J. Econ. 98 (1), 85–106. Billett, M.T., King, T.H.D., Mauer, D.C., 2007.
 • Daniel Gyimah, Albert Danso, Emmanuel Adu-Ameyaw, Agyenim Boateng,2022. Firm-level political risk and corporate leverage decisions. International Review of Financial AnalysisVolume 84, November 2022, 102354
 • İlhan Çam, Gökhan Özer, 2021. Institutional quality and corporate financing decisions around the world. The North American Journal of Economics and Finance Volume 57, July 2021, 101401
 • Khanh Hoang, Muhammad Arif, Cuong Nguyent2022. Corporate investment and government policy during the COVID-19 crisis. International Review of Economics & Finance Volume 80, July 2022, Pages 677-696
 • Wonseok Choi, Chune Young Chung, Kainan Wang , 2022. Firm-level political risk and corporate investment. Finance Research Letters
 • Volume 46, Part A, May 2022, 102307
 • Yang, Z., Yu, Y., Zhang, Y., Zhou, S., 2019. Policy uncertainty exposure and market value: evidence from China. Pac. Basin Finance J. 57, 101178. Zhang, D., Lei, L., Ji, Q., Kutan, A.M., 2019a. Economic policy uncertainty in the US and China and their impact on the global markets. Econ. Modell. 79, 472–456.
 • Zhang, D., Guo, Y., Wang, Z., Chen, Y., 2019b. The impact of US monetary policy on Chinese enterprises’ R&D investment. Financ. Res. Lett. Forthcoming. Zhang, G., Han, J., Pan, Z., Huang, H., 2015. Economic policy uncertainty and capital structure choice: evidence from China. Econ. Syst. 39 (3), 439–457. C
 • Miller, M.H., 1977. Debt and taxes. J. Finance 32 (2), 261–275.
 • Morellec, E., Nikolov, B., Zucchi, F., 2014. Competition, Cash Holdings, and Financing Decisions. Swiss Finance Institute Research. Paper No. 13-72. Myers, S., 1984. The capital structure puzzle. J. Finance 39 (3), 575–592.
 • Lee, C.C., Lee, C.C., 2019. Oil price shocks and Chinese banking performance: do country risks matter? Energy Econ. 77, 46–53. Lee, C.C., Lee, C.C., Lien, D., 2019. Do country risk and financial uncertainty matter for energy commodity futures? J. Futures Mark. 39 (3), 366–383.
 • Lee, C.C., Lee, C.C., Ning, S.L., 2017a. Dynamic relationship of oil price shocks and country risks. Energy Econ. 66, 571–581.
 • Yang, Z., Yu, Y., Zhang, Y., Zhou, S., 2019. Policy uncertainty exposure and market value: evidence from China. Pac. Basin Finance J. 57, 101178. Zhang, D., Lei, L., Ji, Q., Kutan, A.M., 2019a. Economic policy uncertainty in the US and China and their impact on the global markets. Econ. Modell. 79, 472–456.