طراحی مدل تاب آوری کسب وکارهای فناورانه مالی با رویکرد معادلات ساختاری و تکنیک های کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مالی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن، ایران.

2 گروه مدیریت مالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، حسابداری، دانشکده علوم تربیتی ومشاور ه ) حسابداری ( ، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به مطالعه و بررسی تاب‌آوری کسب‌وکارهای فناورانه مالی می‌پردازد. تاب‌آوری تعیین استراتژی‌هایی است که بتواند از وقوع ناکارآمدی و فروپاشی کسب‌وکارهای جلوگیری کرده و یا در صورت ناکارآمدی سیستم، با کمترین زمان ممکن به حالت قبل از شکست یا مطلوب‌تر از آن برگردد. به‌علاوه در این پژوهش مدل جامعی از تاب‌آوری کسب‌وکارهای فناورانه مالی و معرفی آن به جامعه مورد مطالعه ارائه می-گردد. کلیه حالات شکست که سبب ناکارمدی سیستم‌های مالی برای کسب‌وکارهای فناورانه می‌شود شامل حالت‌های 12گانه شکست می‌باشد که از طریق ادبیات پژوهش و نظرات خبرگان شناسایی گردیده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارشناسان حوزه کسب‌وکار فناورانه مالی و گروه‌های مرتبط به آن در شهر تهران می‌‌باشند. در تجزیه و تحلیل از تکنیک FMEA برای تعیین استراتژی‌های تاب‌آوری در کسب-وکارهای فناورانه مالی قبل از بروز شکست و تکنیک جدید FAAO برای تعیین استراتژی‌های تاب‌آوری کسب‌وکارهای فناورانه مالی بعد از وقوع شکست استفاده شده است. خبرگان از طریق تکنیک FMEA چهار حالت شکست که دارای بیشترین امتیاز و اولویت ریسک (RPN) بوده‌اند را انتخاب و تعداد 25 استراتژی اثرگذار بر کسب‌وکارهای فناورانه مالی را برای مقابله با این حالات شکست معرفی کردند. علاوه براین از طریق تکنیک FAAO نیز تعداد 6 استراتژی جهت تاب‌آور ساختن مدیریت ریسک نسبت به شکست تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a resilience model for financial technology businesses with a structural equation approach and qualitative techniques

نویسندگان [English]

 • Hossein Selahvarzi 1
 • Fraydoon Rahnamay Roodposhty 2
 • narges yazdanian 3
1 Department of Financial Engineering, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Department of Financial Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting and Management, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.
چکیده [English]

The present study examines the resilience of financial technology businesses. Resilience is the determination of strategies that can prevent the occurrence of inefficiency and the collapse of businesses, or in the event of system inefficiency, return to the pre-failure state or more favorably with the shortest possible time. In addition, in this study, a comprehensive model of resilience of financial technology businesses and its introduction to the study community is presented. All failure modes that cause financial system inefficiencies for technology businesses include 12 failure modes that have been identified through the research literature and expert opinions. The statistical population of this research is managers and experts in the field of financial technology business and related groups in Tehran. In the analysis, FMEA technique has been used to determine resilience strategies in financial technology businesses before failure and new FAAO technique has been used to determine resilience strategies of financial technology businesses after failure. Through the FMEA technique, the experts selected the four failure modes with the highest score and risk priority (RPN) and introduced 25 strategies affecting financial technology businesses to deal with these failure modes. In addition, through the FAAO technique, 6 strategies were identified to make risk management resilient to failure.

کلیدواژه‌ها [English]

 • technology businesses
 • resilience
 • failure strategies
 • financing
 1. ابراهیمی، سیدعباس؛ فیض، داود و چیت­کران، حسین (1396). تحلیل جامع عوامل موثر بر تاب­آوری سازمانی د صنایع کوچک و متوسط، پژوهش­های مدیریت منابع سازمانی، 7(3)، ص 58-37.
 2. افتخاری مهابادی، سمانه و پناهی، مهسا و طالبی، محمد(1396). طراحی سیستم هشدار زودهنگام ورشکستگی در نظام بانکی، بیست و هفتمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی،تهران، https://civilica.com/doc/842441.
 3. امیری، حسین؛ پیرداده­بیرانوند، محبوبه؛ نوروزی­عموقین، فریبا و علیزاده، شیوا (1397). برآورد شاخص­های آسیب­پذیری و تاب­آوری در اقتصاد ایران، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، 6(23)، 434-455.
 4. جهانگرد، اسفندیار؛ سهرابی­وفا، حسین و کرامت­فر، مهدی (1398). تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب‌آوری بانک‌ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه، علمی و پژوهش اقتصاد و تجارت نوین، 14(2)، پیاپی 6، ص 54-25.
 5. رحیمی، اکبر؛ راد، عباس؛ عالم­تبریز، اکبر و موتمنی، علیرضا (1397). ارائه مدل ساختاری تفسیری زنجیره تامین تاب­آوری در صنایع دفاعی ایران، فصلنامه مدیریت نظامی نشریه علمی- پژوهشی، 18(71)، 70-31.
 6. رستمی، محمدرضا؛ نبی­زاده، احمد و شاهی، زهرا(1397). عوامل موثر بر ریسک اعتباری باتک­های تجاری ایران با تأکید بر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت دارایی و تأمین مالی، 6(4)، شماره پیاپی (23)، ص 79-92.
 7. سلطانی ز.، خوشنود، ز، اکبری آلاشتی ط. (1390). سازوکارهای تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط، فصلنامه پژوهش­های پولی- بانکی (علمی-پژوهشی) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 8. قاسمی، حسام الدین، عرب مازار، عباس(1399). شاخص تاب­آوری نظام بودجه­ریزی اقتصاد ایران. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، 17(2)، ص 173-199.

 

 

 1. Andrew John, Zaili Yang, Ramin Riahi, Jin Wang. (2016), "A risk assessment approach to improve the resilience of a seaport system using Bayesian networks", Ocean Engineering111, 136–
 2. Ates A., Bititci U. (2011) "Change process: A key enabler for building resilient SMEs", International Journal of Production Research,49(18):5601-5618.
 3. Bhamra R., Dani S. (2011) "Creating resilient SMEs", International Journal of Production Research, 49:5373- 5374.
 4. Cutter, S. L., Barnes, L., Berry, M., Burton, C., Evans, E., Tate, E., & Webb, J. (2008, October). A place-based model for understanding community resilience to natural disasters. Global Environmental Change, 18(4), 598-606. doi.org/10.1016/j.gloenvcha. 2008.07.013
 5. Demmer W. A., Vickery S. K., Calantone R. (2011) "Engendering resilience in small and medium-sized enterprises (SMEs): A case study of Demmer Corporation", International Journal of Production Research, 49(18): 5395–
 6. Falasca, M., Zobel, C.W. & Cook, C., 2008. A Decision Support Framework to Assess Supply Chain Resilience. 5th International ISCRAM Conference. Washington D.C., USA.
 7. Gulati, R., 2010. Reorganize for Resilience: Putting Customers at the Center of Your Business Boston: Harvard Business Press.
 8. Gunasekaran A., Bharatendra K. R., Griffin M. (2011) "Resilience and competitiveness of small and medium size enterprises: An empirical research", International Journal of Production Research,49 (18):5489-5509.
 9. Herbane B. (2010) "Small business research: time for a crisis-based view", International Small Business Journal, 28 (1):43–
 10. Kamalahmadi, M.; Parast, M.M. (2016). A review of the literature on the principles of enterprise and supply chain resilience: Major findings and directions for future research. Int. J. Prod. Econ. 171, 116– [CrossRef]
 11. Lengnick-Hall, C. A., & Beck, T. E. (2009). Resilience capacity and strategic agility: prerequisites for thriving in a dynamic environment. UTSA, College of Business.
 12. Levy M., Loebbecke C., Powell P. (2003) "SMEs, co- opetition and knowledge sharing: The role of information systems", European Journal of Information System, 12: 3–17 .
 13. Pal R., Torstensson H., Mattila H. (2014) "Antecedents of organizational resilience in economic crises-an empirical study of Swedish textile and clothing SMEs", International Journal of Production Economics, 147: 410-
 14. Radović-Marković, M., Shoaib Farooq, M., & Marković, D. (2017). Strengthening the resilience of small and medium-sized enterprises. Review of applied socio-economic research, 345-356.
 15. Rey-Martí, A., Porcar, A. T., & Mas-Tur, A. (2015). Linking female entrepreneurs' motivation to business survival. Journal of Business Research, 68(4), 810-814.
 16. Sahu, A. K., Datta, S., & Mahapatra, S. S. (2016). Evaluation and selection of resilient suppliers in fuzzy environment: exploration of fuzzy-VIKOR.Benchmarking: An International Journal, 23(3).
 17. Stokes D. (2002) "Small business management", Cornwall: Thomson.
 18. Sullivan-Taylor B., Branicki L. (2011) "Creating resilient SMEs: Why one size might not fit all", International Journal of Production Research, 49(18): 5565–
 19. Weick, K.E. & Sutcliffe, K.M., 2007. Managing the Unexpected: Resilient Performance in an Age of Uncertainty, 2 ed. San Francisco, CA: Wiley and Sons.
 20. Naqvi, B., Rizvi, S. K. A., Uqaili, H. A., & Chaudhry, S. M. (2018). What enables Islamic banks to contribute in global financial reintermediation? Pacific-Basin Finance Journal.
 21. Berglund, T., & Mäkinen, M. (2018). Do banks learn from financial crisis? The experience of Nordic banks. Research in International Business and Finance.
 22. Bristow, G., & Healy, A. (2018). Innovation and regional economic resilience: An exploratory analysis. The Annals of Regional Science, 60(2), 265-284.