تاثیر شناخت سوگیری‌های رفتاری مدیران بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

3 دکتری حسابداری ، مدرس دانشگا ه

4 استاد یار گرو ه حسابداری و مالی، دانشگا ه آزاد اسلامی قشم

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش شناسایی گرایش های احساسی سرمایه گذاران براساس شناخت سوگیری‌های رفتاری مدیران می‌باشد. روش‌شناسی این پژوهش ترکیبی بوده است که در گام اول به منظور شناسایی مولفه‌های سوگیری‌های رفتاری مدیران از تحلیل فراترکیب با مشارکت ۱۸ نفر از متخصصان دانشگاهی صورت پذیرفت. سپس از طریق تحلیل دلفی شاخص‌های شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفتند.در تحلیل دلفی مولفه‌های شناسایی شده در مورد سوگیری‌های رفتاری مدیرعامل بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد، شناخت سوگیری‌های رفتاری منفعت‌طلبانه مدیرعامل می‌تواند به افزایش گرایش های احساسی سرمایه گذاران منجر شود.سپس در بخش کمی تعداد ۱۰۱ شرکت در بازه زمانی ۱۳90 تا ۱۳۹7 مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج نشان داد، سوگیری‌های رفتار منفعت‌طلبانه مدیرعامل بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت . و نشان‌ داد که مدیریت سود واقعی و تعهدی برگرایش های احساسی سرمایه گذاران تاثیر منفی و معنی داری دارد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of recognizing managers 'behavioral biases on investors' emotional tendencies through the gray hierarchical analysis process

نویسندگان [English]

 • arash Hosseinpur 1
 • Mohammed Hussain Ranjbar 2
 • Jahanbakhsh asadnia 3
 • faegh ahmadi 4
1 PhD student, Faculty of Science and Research, Islamic Azad University, Qeshm Branch
2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch
3 PhD in accounting, university lecturer
4 Assistant Professor, Department of Accounting and Finance, Qeshm Islamic Azad University
چکیده [English]

Abstract
The purpose of this study is to identify the emotional tendencies of investors based on recognizing the behavioral biases of managers. The methodology of this research was a combination that in the first step in order to identify the components of managers' behavioral biases from meta-combined analysis with the participation of 18 academic experts. Then, through Delphi analysis, the identified indicators were examined. In Delphi analysis, the identified components of the CEO's behavioral biases on investors' emotional inclinations were examined and it was found that recognizing the CEO's utilitarian behavioral biases can increase the capital's emotional inclinations. Then in a small part, 101 companies in the period 2011 to 2018 were examined, which showed that the biases of the CEO's benevolent behavior on the emotional tendencies of investors were examined. And showed that the management of real and accrued earnings has a negative and significant effect on the emotional tendencies of investors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Managers 'Behavioral Bias
 • Investors' Emotional Tendency
 • the gray hierarchical analysis process
 1. اعتباریان خوراسگانی، اکبر.، قریشی شهرکی، سید احمد. (1394). ارتباط بین خطاهای ادراکی در تصمیم‌گیری و شخصیت، مجله مدیریت فراگیر، سال اول، شماره 4، زمستان، 96-104.
 2. بشیری منش, نازنین. (1395). نقش احساس در تصمیم گیری سرمایه گذاران. پژوهش حسابداری, 6(2), 93-121. doi: 22051/ijar.2016.2433
 3. تاجمیر ریاحی حامد.، دژدار، محمد مهدی. (1397). رتبه‌بندی تورش‌های رفتاری سرمایه گذاران در مواجهه با اخبار و شایعات مهم سیاسی با تاکید بر دوره مذاکرات هسته‌ای، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، سال ششم، شماره بیست و چهارم، زمستان، 1-20.
 4. خواجوی، شکرالله.، دهقانی‌سعدی، علی‌اصغر.، روستا، منوچهر. (1397). بررسی نقش تعدیل‌کنندگی خودشیفتگی مدیران در تبیین رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 39(3): 74-57.
 5. خیرخواه، مهرداد؛ آقایی، مهران؛ و نورانی‌فر، عیسی. (1398). بررسی تاثیر پیامدهای اطلاعاتی کیفیت حسابرسی با تاکید تغییر شریک حسابرسی بر تصمیمات سرمایه گذاران، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 11(41) ، صص 111-128.
 6. صفرپور, مریم, دارابی, رویا, حمیدیان, محسن. (1398). بررسی تاثیر تغییرپذیری اقلام تعهدی بر باور نا همگن سرمایه گذار. دانش حسابداری مالی, 6(2), 91-111. doi: 30479/jfak.2019.7640.1979
 7. کمالی اردکانی، محسن.، رجبی قیری، علی. (1394). بررسی آثار روانشناختی و عوامل مؤثر بر درک سرمایه گذاران از ریسک در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال سوم، 10(2): 125-142.
 8. دارابی، رویا.، چناری بوکت، حسن.، ولی خانی، محمد جعفر. (1395). ابعاد و رویکرد‌های نظریه مالی رفتاری، فصلنامه مطالعات حسابداری و حسابرسی، شماره 7، بهار، 1-25.
 9. طاووسی، جمال.، کشته‌گر، عبدالعلی.، کمالیان، امین‌رضا. (1397). ارزش‌گذاری نادرست و سوگیری‌های رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 36(3): 295-273.

 

 1. Bilgehan, T. (2014). Psychological biases and the capital structure decisions: a literature review, Theoretical and Applied Economics, Volume XXI, 12(601): 123-142.
 2. CORNELL, B.; W. R. LANDSMAN; AND S. STUBBEN. (2014). Accounting Information, Investor Sentiment, and Market Pricing, Working Paper, 2014.
 3. Chen, W. J. (2013). Sentiment on Corporate Investment Decisions? Evidence from Taiwan. Asian Journal of Finance & Accounting, 5(2): 101-126.
 4. Chung, H. H., Wynn, J. P., & Yi, H. (2015). Litigation risk, accounting quality, and investment efficiency. Advances in Accounting, 29(2), 180–185. doi:10.1016/j.adiac.2013.09.009.
 5. Cottier, L. (2018). Culture, financial constraints, and retirement decision, Labour Economics 000; 1–18.
 6. DEFOND, M., AND J. ZHANG. (2014). A Review of Archival Auditing Research, Journal of Accounting and Economics, 58 (2014): 275-326.
 7. Di Meo, F., García Lara, J, M., Surroca, J, A. (2017). Managerial entrenchment and earnings management, Journal of Accounting and Public Policy 36 (2017) 399–414.
 8. Easton, P, D. (1999). Security returns and the value relevance of accounting data ", Accounting Horizons; 13(10): 399-412
 9. Givoly, D., Hayn, C., 2000. The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: has financial reporting become more conservative? J. Account. Econ. 29 (3), 287–320.
 10. Gathergood, J. (2020). Self-Control, Financial Literacy and Consumer Over-Indebtedness, Journal of Economic Psychology, 33, pp. 590-602.
 11. Hurwitz, H. (2018). Investor sentiment and management earnings forecast bias,Journal of Business Finance & Accounting, 45(2), pp 166-183.
 12. Koutmos, D., & Song, W. (2014). Speculative dynamics and price behavior in the Shanghai Stock Exchange. Research in International Business and Finance, 31, 74-86.
 13. Li, Q., and T. Wang. (2010). Financial Reporting Quality and Corporate Investment Efficiency:Chinese experience. Nankai Business Review International, Vol. 1, No 2, Pp. 197-213.
 14. Mohamed Ali, A., Anis, J. (2012). CEO emotional bias and dividend policy: Bayesian network method, Business and Economic Horizons journal, Volume 7, Issue 1:1-18.
 15. Mizik, N. (2010). The Theory and Practice of Myopic Management. Journal of Marketing Research, 47 (4): 594-611.
 16. Ma, Z., Wu, L., Zhang, J., & Zhou, K. (2018). Sentiment and Audit Quality, www. ssrn.com/abstract=3023363.
 17. Sohn, B. C. (2016). The effect of accounting comparability on the accrual-based and real earnings management, Journal of Accounting and Public Policy, 35(5), 513-539.
 18. Vinh Vo, X., Phan, D.B.A. (2019). Further evidence on the herd behavior in Vietnam stock market. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 13, 33-41.
 19. Zhu, B., Niu, F. (2016). Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal, 38, 125-134.