بررسی تأثیر تمایلات رفتاری سرمایه گذاران بر نقدشوندگی بازار سهام:(رهیافت رگرسیون کوانتایل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

تئوری مالی رفتاری نشان می‌دهد که تغییرات قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و تمایلات رفتاری سرمایه‌گذاران، نقش مهمی در تعیین قیمت‌ها ایفا می‌کند. در مطالعات اخیر، منطقی بودن سرمایه‌گذاران به‌ طور جدی به چالش کشیده شده و نتایج مطالعات حاکی از آن است که قیمت‌ها بیشتر توسط نگرش‌ها و فاکتورهای روانی تعیین می‌شوند تا متغیرهای بنیادی، به همین دلیل مطالعه روانشناسی بازار سهام اهمیت بیشتری پیدا کرده است. از این رو هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تمایلات رفتاری سرمایه گذاران بر نقدشوندگی بازار سهام در بازار سرمایه کشورهای منتخب اسلامی است. نمونه آماری متشکل از بازار سرمایه 14 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2008 تا 2020 است. جهت برآورد مدل پژوهش از روش رگرسیون کوانتایل با استفاده از نرم افزار Eviews 9.0 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تمایلات رفتاری سرمایه گذاران بر نقدشوندگی بازار سهام تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین از بین متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ رشد حجم پول و نرخ رشد تولیدات صنعتی تأثیر مثبت و معناداری بر نقدشوندگی بازار سهام دارند و نرخ تورم تأثیر منفی بر نقدشوندگی بازار سهام دارد. بر اساس نتایج تمایلات رفتاری سرمایه گذاران حجم معاملات و نقدشوندگی بازار سهام را افزایش می دهد. در واقع نتایج پژوهش این استدلال را تقویت می کند که تمایلات رفتاری سرمایه گذاران می تواند منشأ تغییرات نقدشوندگی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Investors' Behavioral Tendencies on Stock Market Liquidity: (Quantile Regression Approach)

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Asghari 1
 • Mohammad Mehdi Abbasian Fredoni 2
 • Seyedhossein Naslmosavi 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 Assistant Prof, Department of Accounting, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Behavioral financial theory shows that changes in securities prices have no fundamental reason and the behavioral tendencies of investors play an important role in determining prices.In recent studies, the rationality of investors has been seriously challenged, and the results of studies suggest that prices are determined more by psychological attitudes and factors than fundamental variables, so the study of stock market psychology has become more important. Therefore, the purpose of this study is to Investigating the effect of investors' behavioral tendencies on stock Market liquidity in the capital markets of selected Islamic countries. The statistical sample consists of the capital markets of 14 selected Islamic countries during the period 2008 to 2020.Quantile regression method was used to estimate the research model using Eviews 9.0 software. The results show that the behavioral tendencies of investors have a positive and significant effect on stock market liquidity. Also, among the macroeconomic variables, the growth rate of money supply and the growth rate of industrial production have a positive and significant effect on stock market liquidity and the inflation rate has a negative effect on stock market liquidity. Based on the results, investors' behavioral tendencies increase the volume of transactions and stock market liquidity. In fact, the results of the research reinforce the argument that the behavioral tendencies of investors can be the source of changes in liquidity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral Tendencies
 • Stock Market Liquidity
 • Quantile Regression
 • بخردی نسب, وحید, ژولانژاد, فاطمه, دستگیر, محسن, رحمانی, حسام. (1399). تاثیر ازدحام فردی در معاملات و احساسات فردی سرمایه‌گذار بر بازده اضافی سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 13(46), 57-77.
 • بهارمقدم، مهدی؛ پورحیدری، امید و جوکار، حسین. (1398). بررسی تأثیر تمایلات سرمایه­گذاران بر نرخ رشد سود مورد انتظار. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 12(42)، 17-33.
 • پمپین، میشل­ام.(1388). دانش مالی رفتاری و مدیریت دارایی. ترجمه ی احمد بدری. تهران: کیهان.
 • جمشیدی, ناصر, قالیباف اصل, حسن. (1399). تحلیل رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران حقیقی و نهادی بورس اوراق بهادار از منظر بروز سوگیری‌های رفتاری و عوامل مؤثر بر آن. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار, 13(46), 159-178.
 • حسینی، سیدعلی و مرشدی، فاطمه. (1398). تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران بر پویایی معاملات بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 11(44)، 1-22.
 • دولو، مریم و پاپایی، سید سجاد. (1398). رفتار جمعی سرمایه­گذاران در سطوح خرد و کلان و تأثیر آن در نوسان­های بازار. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 5(2)، 149-166.
 • ستایش، محمدحسین و شمس‌الدینی، کاظم. (1395). بررسی رابطه‌ی بین گرایش احساسی سرمایه‌گذاران و قیمت سهام شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیشرفت­های حسابداری، 8(1)، 103- 125.
 • سیف الهی راضیه؛ کردلوئی، حمیدرضا و دشتی، نادر. (1394). بررسی مقایسه­ای عوامل رفتاری در سرمایه­گذاری دارایی­های مالی. دانش سرمایه‌گذاری، 4(15)، 33-52.
 • رستمی­جاز حمید؛ تاری­وردی، یداله و یعقوب نژاد، احمد. (1398). تأثیر گرایش احساسی سرمایه­گذاران و عوامل صرف ریسک بر ارزشیابی سهام. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 10(39)، 91-111.
 • قائمی، محمدحسین و طوسی، سعید .(1384). بررسی عوامل موثر بر بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پیام مدیریت، شماره17 و 18، 159-175.
 • کاردان, دکتر بهزاد, ودیعی, دکتر محمدحسین, ذوالفقارآرانی, محمدحسین. (1396). نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجانات) سرمایه‌گذاران در ارزش‎گذاری شرکت. دانش حسابداری, 8(4), 7-35.
 • کامیابی, دکتر یحیی, نصیری, سیده زهرا. (1397). تأثیر تمایلات سرمایه‌گذار بر بازده مازاد در الگوی پنج‌عاملی فاما و فرنچ. دانش حسابداری, 9(4), 71-103.
 • نصیری، سیده زهرا و کامیابی، یحیی. (1398). بررسی تأثیر تمایلات و رفتار معاملاتی سرمایه گذاران فردی بر بازده مازاد: الگوی تجدیدنظرشده فاما و فرنچ. مدیریت دارایی و تأمین مالی، 7(4)، 97-116.
 • نیکو هانیه؛ ابراهیمی، سید کاظم و جلالی، فاطمه.(1399). گرایش احساسی سرمایه­گذار، نوسان­پذیری غیرسیستماتیک و قیمت­گذاری نادرست سهام در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی،8(28)، 65-85.
 • Amihud, Y. (2002). Illiquidity & stock returns: cross-section and time-series effects. Journal of Financial Markets. 5(1): 31-56.
 • Baker, M., & Stein, J.C. (2004). Market liquidity as a sentiment indicator. Journal of Financial Markets. 7(3): 271-299.
 • Baker, M., Wurgler, J., and Yuan, Y. (2012). Global, local, and contagious investor sentiment. Journal of Financial Economics. 104(2): 272-287.
 • Brockman, P., Chung, D. Y., & Pérignon, C. (2009). Commonality in liquidity: A global perspective. Journal of Financial and Quantitative Analysis. 44(4): 851-882.
 • Brown, G.W., Cliff, M.T. (2004). Investor sentiment and the near-term stock market. Journal of Empirical Finance. 11(1): 1-27.
 • Carvalho, F., Punt, A., Chang, Y., Maunder, M., Piner, K. (2016). Can diagnostic tests help identify model   misspecification   in integrated   stock   assessments?  Fisheries Research. In Press, doi:10.1016/j.fishres.2016.09.018.
 • Chordia, T., Roll, R., & Subrahmanyam, A. (2008). Liquidity and market efficiency. Journal of Financial Economics. 87(2): 249-268.
 • Cumming, D., Johan, S., & Li, D. (2011).Exchange trading rules and stock market liquidity. Journal of Financial Economics. 99(3): 651-671.
 • Debata, B., Ranjan Dash, S. & Mahakud, J. (2017). Investor Sentiment and Stock Market Liquidity. Finance­­ Research Letters. doi:10.1016/j.frl.2017.11.006.
 • Debata, B., Ranjan Dash, S. & Mahakud, J. (2020). Stock market liquidity: Implication of local and global investor sentiment. Journal of Public Affairs. https://doi.org/10.1002/pa.2231.
 • DeLong, B.; Shleifer, A.; Lawrence, H.S.; Robert, J.W. (1990), Noise Trader Risk in Financial Markets. J. Political Econ. 98: 703–738.
 • Dunham, L.M. and Garcia, J. (2020), "Measuring the effect of investor sentiment on liquidity", Managerial Finance, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/MF-06-2019-0265.
 • Fernandez-Amador, Octavio, G., M., Larch, M., & Perter, G. (2013). Does monetary policy determine stock market liquidity? New evidence from the euro zone. Journal of Empirical Finance. (2)21: 54-68.
 • Huang, D, Jiang, F, Tu, J, & Zhou, G. (2015). Investor Sentiment Aligned: A Powerful Predictor of Stock Returns. Review of financial study. 28(3): 791-837.
 • Hu, Sh., Zhong, M., & CAI, Y. (2019). Impact of Investor Behavior and Stock Market Liquidity: Evidence from China, Entropy, 21, pp1-15; doi: 10.3390/e21111111.
 • Kholdy, S.; Sohrabian, A. (2014), Noise traders and the rational investors: A comparison of the 1990s and the 2000s. J. Econ. Stud. 41: 849–862.
 • Kim, T. & Ha, Aejin. (2010). Investor sentiment and return predictability of the option to stock volume ratio. Financial Management. 46(1): 767-796.
 • Liu, S. (2015). Investor sentiment and stock market liquidity. Journal of Behavioral Finance. 16(1): 51-67.
 • Liu, S. (2006). Investor Sentiment and Stock Market Liquidity. New York: National Bureau of Economic Research.
 • Moshirian, F., Qian, X., Wee, C. K. G., and Zhang, B. (2017). The determinants and pricing of liquidity commonality around the world. Journal of Financial Markets. (2)33, 22-41.
 • Persaud, a. (2003). Liquidity Risk Black Holes Understanding. Quantifying and Managing Financial Liquidity Risk. 3(5): 82-103.
 • Statman, M., Thorley, S., & Vorkink, K. (1985). Investor overconfidence and trading volume. Review of Financial Studies. 19(4): 1531-1565.
 • Tian, F., Gao, J. & Yang, K. (2016), A Quantile Regression Approach to Panel Data Analysis of Health Care Expenditure in OECD Countries, Monash Bussiness school, Department of Econometrics and Business Statistics,working paper: 1- 27.