تاثیر مخارج دولت و بازار سهام بر توزیع درآمد در کشورهای منتخب منا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی رشته علوم اقتصادی) توسعه اقتصادی و برنامه ریزی(، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاداسلامی،تهران،ایران

2 استاد،رشته اقتصاد،گروه اقتصاد و مدیریت، عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران ،تهران،ایران

3 دانشیار،رشته اقتصاد بین الملل،گروه اقتصاد ، عضو هیات علمی پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سازمان سمت،تهران،ایران.

چکیده

در این پژوهش به بررسی تاثیر مخارج دولت و بازار سهام بر توزیع درآمد پرداخته شده است.کشورهای مورد بررسی در این تحقیق کشورهای منتخب منا (ایران،الجزایر،مصر،تونس و اردن) می باشند.بازه زمانی مورد بررسی نیز سال های 2005 تا 2018 می باشند.برای براورد مدل تحقیق نیز از روش پنل دیتا استفاده شده است.نتایج این تحقیق نشان می دهد که لگاریتم نسبت حجم مبادلات در بازار سهام به تولید ناخالص داخلی با ضریب 0.02- تاثیر منفی و معناداری بر ضریب جینی می گذارد.افزایش حجم مبادلات در بازار سرمایه سبب افزایش سرمایه در گردش شرکت ها و در نهایت تولید آنها می شود.با افزایش و رونق تولید،تولید کل افزایش می یابد و این مسئله سبب افزایش درآمد ملی می گردد و در نتیجه دولت با درآمد بیشتر می تواند به بهبود توزیع درامد اقدام نماید.همچنین لگاریتم نسبت هزینه های مصرفی به تولید ناخالص داخلی با ضریب 0.03- تاثیر منفی و معنی داری بر ضریب جینی دارد.افزایش هزینه های دولت از دو جنبه می تواند تاثیرات متفاوتی بر توزیع درآمد بگذارد.اگر هزینه ها بیشتر در جهت پرداخت های انتقالی به مردم باشد بنابراین توزیع درآمد بهبود پیدا می نماید.اما اگر هزینه ها به صورت انتقالی نباشند بنابراین توزیع درآمد بهبود پیدا نمی کند.با توجه به ضریب بدست آمده نسبت پرداخت های انتقالی به هزینه های دیگر بیشتر بوده و در نهایت سبب کاهش نابرابری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of government expenditure and stock market on income distribution in selected MENA countries

نویسندگان [English]

 • behnaz noroozi 1
 • Mehdi Taghavi 2
 • Ebrahim Rezaee 3
1 Student of Economic Sciences (Economic Development and Planning), Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor and Faculty Member of Islamic Azad University, Tehran University of Science and Research, Department of Economics and Management, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of International Economics, Department of Economics, Faculty Member, The Institute for Research and Development in the Humanities(SAMT), Tehran, Iran.
چکیده [English]

In this study, the effect of government and stock market expenditures on income distribution has been investigated. The countries studied in this study are the selected countries of Mena (Iran, Algeria, Egypt, Tunisia and Jordan). 2018. The data panel method has been used to estimate the research model. The results of this study show that the logarithm of the ratio of the volume of transactions in the stock market to GDP with a coefficient of -0.02 has a negative and significant effect on the Gini coefficient. The volume of exchanges in the capital market increases the working capital of companies and ultimately their production. With the increase and prosperity of production, the total production increases and this issue increases the national income and as a result the government can Improve income distribution. Also, the logarithm of the ratio of consumption expenditures to GDP with a coefficient of 0.03 has a negative and significant effect on the Gini coefficient. Increasing government spending can have different effects on income distribution in two ways. In the direction of transfer payments to the people, so the distribution of income is improved No, they are not transferable, so the distribution of income does not improve.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Government Expenses
 • Stock Market
 • Income Distribution
 • ابونوری، اسمعیل (1376). اثر شاخص های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در ایران، تحقیقات اقتصادی، ش51، ص 1-31.
 • ابونوری، اسمعیل و عباسی و قادری، رضا (1386). برآورد اثر رشد اقتصادی بر فقر در ایران، پژوهشهای اقتصادی ایران، ش30، ص 23-52.
 • حلافی و سامتی، مرتضی و خانزادی، آزاد و یزدانی، مهدی (1388). اثرات درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد بر توزیع درآمد: مطالعه موردی کشور ایران، فصل نامه اقتصاد مقداری، شماره 6، جلد 4، ص51-72.
 • سامتی، مرتضی‌ (1372‌). اندازه مطلوب فعالیت‌های دولت در ایران. پایان‌نامه دکـترا، دانـشگاه تـربیت مدرس
 • نادمی، یونس (1394). اثرات حد آسـتانه‌ای مـخارج دولت بـر رشد اقتصادی‌ در‌ ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، شهریور
 • پژویان، جمشید‌ (1389). اقتصاد‌ بخش عمومی- جلداول. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی‌
 • نادمی،یونس،حسن وند،داریوش(1394) اثرات آستانه‌ای اندازه دولت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران،فصلنامه برنامه و بودجه.
 • نیلی، مـسعود؛ درگـاهی، حسن؛کردبچه، محمد و نیلی، فرهاد (1387). دولت‌ ورشداقتصادی‌ درایران. تهران: نشر نی‌.
 • مهرگان، نادر؛ موسایی، میثم و کیهانی‌حکمت، رضـا (1397). رشـد‌ اقتصادی و توزیع درآمد در ایران، رفاه اجتماعی، شماره 7 (28)‌، صص 57-87
 • همایونی فر،مسعود،چشمی،علی،یاقوتی،فاطمه(1395) بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی،مطالعات اقتصاد اسلامی
 • نادمی،یونس،حسنوند،داریوش(1394)اثرات آستانه ای اندازه دولت بر نابرابری توزیع درآمد در ایران،فصلنامه برنامه ریزی و بودجه
 • Afonso, Antonio; Schuknecht, Ludger and Tanzi, Vito. (2010). Income distribution determinants and public spending efficiency. The Journal of‌ Economic‌ Inequality, 8(3), pp‌. 367-389.
 • Li, H., Squire, L., & Zou, H. F. (2012). Explaining International and Intertemporal‌ Variations‌ in Income Inequality. The Economic‌ Journal‌, 108‌(446), 26-43‌.
 • Beck, T., Kunt, A., & Levine, R. (2004). Finance, Inequality and Poverty‌: Crosscountry‌ Evidence (World Bank Policy Research Working Paper 3338). Washington DC: World Bank‌.
 • Meyer Bittencourt, M. F. (2006). Financial Development and‌ Inequality‌: Brazil 1985‌-99‌. In‌ Proceedings of the German‌ Development Economics Conference, Berlin 2006 (No. 5). Verein für Socialpolitik, Research Committee Development Economics.
 • Berlin 2006 (No. 5). Verein für Socialpolitik, Research Committee Development Economics.