ارایه و تبیین مدلی برای ایجاد ارزش شرکت با توجه به نقش مدیریت استانداردهای حسابداری ، کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی با استفاده از مدل های فرا ابتکاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده اقتصادی واداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار گروه حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور، نور، ایران

چکیده

در دنیای سرمایه گذاری، تصمیم گیری مهمترین بخش از فرآیند سرمایه گذاری است که طی آن سرمایه گذاران در جهت رسیدن به حداکثر منافع و ثروت خویش ، نیازمند اتخاذ بهینه ترین تصمیمات می باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرآیند تصمیم گیری، اطلاعات است. اطلاعات می تواند بر فرآیند تصمیم گیری تأثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه گذاری متأثر از اطلاعات است. از این رو، این پژوهش درصدد است ارایه و تبیین مدلی برای ایجاد ارزش شرکت با توجه به نقش مدیریت استانداردهای حسابداری ، کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت حسابرسی با استفاده از مدل های فرا ابتکاری مورد بررسی نماید. برای تحقق این هدف، داده های 101 شرکت‌ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1392 الی 1397 گردآوری شده، و روش الگوریتم های بهینه سازی شده برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هر سه روش فرا ابتکاری قدرت برآورد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار را دارا می باشند. اما قدرت برآورد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار در الگوریتم کرم شب نسبت به دو الگوریتم درخت تصمیم و الگوریتم رگرسیون ماشین‌بردار پشتیبان بیشتر می‌باشد و همچنین قدرت پیش‌بینی الگوریتم درخت تصمیم نسبت به الگوریتم رگرسیون ماشین‌بردار پشتیبان به جهت برآورد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بالاتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting and explaining a model to create the value of the company according to the role of accounting standards management, financial reporting quality and audit quality using meta-innovative models

نویسندگان [English]

 • saman khorshid 1
 • yahya kamyabi 2
 • mehdi khalilpour 3
1 Ph.D Student of Accounting, Islamic Azad University, Noor Branch, Noor, Iran
2 Ph.D of Accounting, Associate Professor of Accounting, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Ph.D of Accounting, Assistant Professor, Islamic Azad University, Noor Branch, Noor, Iran
چکیده [English]

In the world of investment, decision making is the most important part of the investment process, in which investors need to make the most optimal decisions in order to achieve their maximum benefits and wealth. In this regard, the most important factor in the decision-making process is information. Information can have a significant impact on the decision-making process. Because it makes different decisions in different people. In the stock market, investment decisions are also affected by information. Therefore, this study seeks to provide and explain a model to create the value of the company according to the role of management of accounting standards, financial reporting quality and audit quality using meta-innovative models. To achieve this goal, the data of 101 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the period 1392 to 1397 were collected, and the optimized algorithm method was used to analyze the data. The research findings indicate that all three meta-functional methods have the power to estimate economic value added and market value added. However, the estimated value of economic value added and market value added in the night cream algorithm is higher than the two decision tree algorithms and the regression machine-supporting algorithm algorithm. Is higher.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creating Company Value
 • Accounting Standards Management
 • Financial Reporting Quality
 • Audit Quality
 • Lightning Cream Algorithm Support Vector Machine Regression Algorithm Decision Tree Algorithm
 • حیدری رامشه, مینا، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر شاخص های افشای اختیاری اطلاعات و ریسک نقدشوندگی بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و هفتمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق،
 • خسروی, سعید و حبیب الله نخعی، ۱۳۹۷، بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر ارزش افزوده اقتصادی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، اولین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران، تهران، موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان،
 • دادخواه ابراهیم 1397 " تاثیر ثروت ایجاد شده برای سهامداران، سود قبل از بهره و مالیات و عملکرد شرکت بر ارزش بازار شرکت" پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • دانشور, سمیرا و موسی احمدی، ۱۳۹۸، بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و جریانات نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چهارمین کنفرانس ملی در حسابداری،مدیریت و مهندسی مالی با تاکید در پارادایم های منطقه و جهان، تهران، دبیرخانه دائمی کنفرانس،
 • رستمیان فروغ ؛ محمد خدایی وله زا قرد؛ مجتبی حیدر 1396 " رابطه ویژگی های کیفیت سود و عملکرد "پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی مقاله 4، دوره 3، شماره 12، زمستان 1390، صفحه 79-112
 • رستمی, مسعود؛ میلاد رستمی و هنگامه خزایی، ۱۳۹۶، بررسی ارتباط بین کیفیت سود و ارزش شرکت (نقش تعدیل کنندگی تاخیر غیرعادی حسابرسی)، فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری 4 (1)
 • سعادت حمید 1395 " بررسی رابطه توان ایجاد وجه نقد و انعطاف پذیری مالی با بازده سرمایه گذاریها و عملکرد شرکت" پایان نامه کارشناسی ارشد
 • صفری گرایلی مهدی, دهقان فریبا 1396 " کیفیت حسابرسی و ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد شرکت ها " حسابداری مدیریت : بهار 1396 , دوره  10 , شماره  32 ; از صفحه 59 تا صفحه 70 .
 • نوروش ایرج ؛ ابوالفضل مومنی یانسری ؛ مهدی صفری گرایلی 1394 " کیفیت سود و ارزش شرکت: شواهدی از شرکت‌های ایرانی" پژوهش های حسابداری مالی سال هفتم، شماره چهارم، پیاپی ( 62 )، زمستان 1391
 • ولی پور، هاشم، علی خسروی و جواد مرادی، (1393)، "عوامل مؤثر گزارشگری اینترنتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، شیراز.
 • Anderson, Ronald W. and Hamadi, Malika (2016) Cash holding and control-oriented finance. Journal of Corporate Finance, 41. pp. 410-425. ISSN 0929-1199
 • Easley, D., and M. O’Hara. (2004). Information and the Cost of Capital. Journal of Finance, Vol. 59, Pp. 1553–1583.
 • Folsom, David and Hribar, Paul and Mergenthaler, Richard and Peterson, Kyle, Principles-Based Standards and Earnings Attributes (2015). Management Science, Forthcoming. Available: at http://dx.doi. org/10.2139/ssrn.2046190.
 • Francis, J.R., M. Pinnuck, and O. Watanabe. (2014). Auditor Style and Financial Statement Comparability. The Accounting Review 89: 605-633.
 • Krismiaji, Maria Purwantini, and Adi Prabhata, (2019), “Corporate Governance, Earnings Management, and Economic Value Added - Indonesian Evidence” in International Conference on Economics, Management, and Accounting, KnE Social Sciences, pages 182–199. DOI 10.18502/kss.v3i26.5373
 • Kalogirou, F., V. Kiosse, and P. Pope. (2017). Accounting Comparability: Testing the Performance of the De Franco, Kothari and Verdi (2011) measure. Paper presented at the 36th annual conference of the European Accounting Association, Paris.
 • Martin R.W. Hieb 2017 " Management accounting as a political resource for enabling embedded agency" Management Accounting Research (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.mar.2017.03.003
 • Mergenthaler, Richard. (2009). Principles- Based Versus Rules-Based Standards and Earnings Management . Available at http://dx.doi.org/10.2139/ ssrn.1528524
 • L.I 2017 " PERFORMANCE MEASURES ,WEALTH CREATED FOR SHAREHOLDERS AND EBITDA ON MARKET VALUE" Journal of Accounting Research Vol. 54 No. 4 September 2017
 • Ross, J., L. Shi, and H. Xhi. (2018). The determinants of accounting comparability around the world, Working paper. Binghamton University.
 • Salaga Jakub , Bartosova Viera, Kicova Eva 2015 " Economic Value Added as a measurement tool of financial performance" Procedia Economics and Finance 26 ( 2015 ) 484 – 489
 • Urooj Khan, Bin Li, Shivaram Rajgopal, Mohan Venkatachalam, 2018 " Do the FASB’s Standards Add Shareholder Value?" The Accounting Review: March 2018, Vol. 93, No. 2, pp. 209-247.
 • Yuyang Zhang, Konari Uchida, Hua Bu 2013 " How do accounting standards and insiders' incentives affect earnings management? Evidence from China" Emerging Markets Review 16 (2013) 78–99