کیفیت عملکرد مدیریت، اطمینان اطلاعاتی و اطمینان بازار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 استادیارگروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

4 استادیارگروه حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

چکیده

اثرگذاری اطلاعات بر قیمت‌ها هسته اصلی بازار محسوب می‌شود. بدین معنی که به‌محض انتشار اطلاعات جدید واکنش فوری و بلادرنگی پدید می‌آید و به این طریق قیمت‌ها تغییر می‌کنند. تحقیق در مورد چگونگی واکنش قیمت سهام به اطلاعات موجود در سطح بازار و اطلاعات خاص شرکت در ادبیات مالی توجهات ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. هدف اصلی پژوهش تجربی حاضر تعیین تأثیر کیفیت عملکرد مدیریت بر شاخص های اطمینان اطلاعاتی و شاخص های اطمینان بازار می‌باشد. برای سنجش کیفیت عملکرد مدیریت از شاخص توانایی مدیریت از مدل دمرجیان و همکاران(2012)، برای سنجش اطمینان اطلاعاتی از تعامل بین اطمینان کیفیت اطلاعات و اطمینان جریان های نقدی و برای سنجش اطمینان بازار از سه شاخص ریسک آربیتراژ، ریسک نوسان پذیری سهام و ارزش بازار سهام استفاده ‌شده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده‌های مورد مطالعه این پژوهش شامل 150شرکت از سال‌های 1387 تا 1397 می‌باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی پس‌رویدادی و روش آزمون فرضیه‌ها، آزمون همبستگی و رگرسیون است. نتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت عملکرد مدیریت بر اطمینان بازار تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد و در خصوص تاثیر کیفیت عملکرد مدیریت بر اطمینان اطلاعاتی شواهدی به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality of Management Performance, Information Confidence and market Confidence

نویسندگان [English]

 • mohammad hashemikhah 1
 • asgar pakmaram 2
 • nader rezaei 3
 • ahmad mohammadi 4
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad university, Bonab. Iran
2 Associate Prof., Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
4 Assistant Prof., Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The impact of information on prices is the core of the market. This means that as soon as new information is released, an immediate and immediate response occurs, and prices change. Research on how stock prices react to market-level information and the company's specific information in the financial literature has received special attention. The main purpose of the present experimental study is to determine the effect of quality of management performance on information confidence indicators and market confidence indicators. To measure the quality of management performance from the management ability index of Demerjian et al (2012), to measure information reliability from the interaction between information quality assurance and cash flow reliability and to measure market confidence from three indicators of arbitrage risk, stock volatility and value risk. The stock market has been used. The statistical population of this study includes companies listed on the Tehran Stock Exchange and the data studied in this study include 150 Firm from 2008 to 2018. The research method is correlational and postoperative causality and the hypothesis testing method is correlation and regression test. The results of this study showed that the quality of management performance has a positive and significant effect on market confidence and no evidence was obtained on the effect of quality of management performance on information confidence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quality of management performance
 • information reliability
 • market confidence
 • عطا فر،علی وکریم آذربایجانی.(1380). بررسی میزان شایسته سالاری درانتخاب مدیران دولتی و خصوصی،فصلنامه دانش مدیریت، شماره54.
 • فرهی،برزو. (1384). معرفی الگوی توسعه تواناییهای مدیریتی مورد نیاز مدیران،فصلنامه دانش مدیریت،شماره 68،(86-70).
 • فرهی،برزو.(1381). طراحی و تبیین الگوی توسعه مدیران (نظام اداری کشور) با رویکرد منابع انسانی،رساله دکتری مدیریت،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 • نمازی، محمد و شکراللهی، احمد. (1395). بررسی تعامل بین جریان نقدی آزاد و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سیستم معادلات همزمان سه مرحله ای. پیشرفت های حسابداری، 8 (1)، 189-223.
 • نمازی، محمد. (1384). بررسی کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت، پیشرفت های حسابداری، 22 (2)، 147-164.
 • زمانی، علی اصغر؛ انوری رستمی؛ علی اصغر، بادآورنهندی، یونس و سعیدی، علی. (1396). بررسی تاثیر هزینه های نمایندگی بر سرعت تعدیل قیمت سهام: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. راهبرد مدیریت مالی، 5 (4)،  25-44.
 • بهارمقدم. مهدی و جوکار. حسین. (1397). بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم اطمینان اطلاعاتی بر تمایلات سرمایه گذاران، بررسی های حسابداری و حسابرسی، 25(1)، 21-50.
 • افلاطونی، عباس. (1395). بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و متقارن نبودن اطلاعات بر واکنش تأخیری قیمت سهام. پیشرفت‌های حسابداری، 9 (11)، 1-24.
 • Amihud, Y. & Mendelson, H. (1986). Asset pricing and bid-ask spread. Journal of Financial Economics, 17(2), 223-249.
 • Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: Cross-section and time series effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31-56.
 • Aspris, A. & Frino, A. (2013). Board Independence, Stock Liquidity and Price Efficiency. Journal of Accounting and Economics, 42(2), 101-154.
 • Ben-David, I., Graham, J.R., Harvey, C.R., (2013), Managerial Miscalibration, Quarterly Journal of Economics, 128(4): PP. 1547–1584.
 • Billett, M.T., Qian, Y., (2008), Are Overconfident CEOs Born or Made? Evidence of Self-Attribution Bias from Frequent Acquirers, Management Science, 54(6): PP. 1037–1051.
 • Billett, M.T., Qian, Y., (2008), Are Overconfident CEOs Born or Made? Evidence of Self-Attribution Bias from Frequent Acquirers, Management Science, 54(6): PP. 1037–1051.
 • Callen, J., Khan, M. & Lu, H. (2012). Accounting quality, stock price delay, and future stock returns. Contemporary Accounting Research,(1)30, 295-269.
  • Callen, Jeffrey L., Khan, Mozaffar and Lu, Hai. (2010). Accounting Quality, Stock Price Delay and Future Stock Returns. Contemporary Accounting Research, Vol 30, Issue 1, pp 269–295.
 • Cameron, s.kim &Quinn, e.robert. (1999). diagnosing and changing
 • Chen, C. & Xiaobei, R. S. (2010). Short sales and speed of price adjustment: Evidence from the Hong Kong stock market. Journal of Banking & Finance, 34, 471-483.
 • Chen, J., Dong, W. & Yu. Sh. (2018). Perceived audit quality, state ownership, and stock price delay: evidence from China. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, DOI: 10.1080/16081625.2016.1208573.
 • R., Ghoul. S, Guedhami. O. (2013). Do state and foreign ownership affect investment efficiency? Evidence from privatizations. JEL: G32, G34, L33.
 • Cornell, B., Landsman, W., & Stubben, S. (2017). Accounting information, investor sentiment and market pricing. Journal of Law, Finance, and Accounting , 2(2), 325-345
 • Dainty, paul & Anderson, moreen .(1996). the capable executive: effective performance in senior management .london:by macmillan bussiness.
 • Damodaran, A. (1993). A simple measure of price adjustment coefficients. The journal of Finance, 48(1), 387-400.
 • green burg .j & baron.r. (1997). behavior in organization :understanding and managing the human side of work.
 • Healy, P., Hutton, A., Palepu, K., (1999), Stock performance and intermediation changes surrounding sustained increases in disclosure. Contemporary Accounting Research 16(3): PP. 485-520
 • Healy, P., Palepu, K.G., (1993), the effect of firms' financial disclosure policies on stock prices, Accounting Horizons, Vol. 7, PP. 1−11
 • Healy, P.M., Wahlen, J., (1999), a Review of the Earnings Management Literature and its Implications for Standard Setting, Accounting Horizons 13: PP. 365-383.
 • Herrmann, D., Inoue, T., Thomas, W. B., (2003), the Sale of Assets to Manage Earnings in Japan, Journal of Accounting Research, Vol. 41, No. 1, PP. 89- 108
 • Hilary, G. Hsu, C., (2011), Endogenous overconfidence in managerial forecasts, Journal of Accounting and Economics, 51: PP. 300–313
 • Hilary, G. Hsu, C., (2011), Endogenous overconfidence in managerial forecasts, Journal of Accounting and Economics, 51: PP. 300–313
 • Horton ,sylvian. (1999). Public management in Britain .london:by palgrave macmillan.
 • Hou, K. Moskowitz, T.J, (2005). Market Friction, "Price delay and the crosssection of expected returns". Review of Financial Studies 18, 981-1020.
 • Hou, K., Moskowitz, T.J., (2005). Market frictions, price delay, and the cross-section of expected returns. Review of Financial Studies 18 (3), 981–1020.
 • Hoy , A.W. (2006). Reconceiving school leadership: Emergent view. journal of the  elementary school. Vol. 96 , No1 , pp.9-28.
 • Hribar, P., Yang, H., (2013), CEO Overconfidence and Management Forecasting, Working Paper, University of Iowa and University of Pennsylvania
 • Huang, G., Song, F.M., (2006), the determinants of capital structure: Evidence from China, China economic review, 17(1), PP. 14-36 ‏
 • Huang, W., (2016), the Use of management forecasts to dampen analysts' expectations by Chinese listed firms, International Review of Financial Analysis, Vol 45: PP. 263–272
 • Hunt , W.john & Baruch , Yehuda. (2003). Developing top managers:  the impact of interpersonal skills training. Journal of management development . vol. 22, No 8,pp.729-752.
 • Hutton, A. P., (2005), Determinants of managerial earnings guidance prior to regulation fair disclosure and bias in analysts' earnings forecasts. Contemporary Accounting Research 22 (4): PP. 867-914.
 • Kasznik, R., Lev, B., (1995), to warn or not to warn: Management disclosures in the face of an earnings surprise. The Accounting Review 70 (1): PP. 113-34
 • Keung, E., Xinglin, Z., Shih, M., (2010), Does the Stock Market See a Zero or Small Positive Earnings Surprise as a Red Flag? Journal of Accounting Research, 48(1): PP. 105–135.
 • Kim, O., Verrecchia, R., (1991b), Market reaction to anticipated announcements, Journal of Financial Economics, 30(2): PP. 273–309
 • Lim, A. & Sinnakkannu, J. (2008). Empirical Analysis On The Speed Of Stock Price Adjustment To Firm Specific And Market Wide Announcements. http://ssrn.com/abstract=1412231.
 • Lim, Kian-Ping. (2009).The Speed of Stock Price Adjustment to Market-Wide Information. http://ssrn.com/abstract=1412231.
 • Lim, Mable; How, Janice and Peter Verhoeven (2014), "corporate ownership, corporate governance reform and timeliness of earnings: Malaysian evidence", Journal of Contemporary Accounting & Economics.
 • Lo, A. W. & Mackinlay, A. C. (1991). When are Contrarian Profits Due to Stock Market Overreaction?. Review of Financial Studies, 3(2), 175-205.
 • Malmendier, U. Tate, G., (2005), CEO Overconfidence and Corporate Investment, Journal of Finance, 60: PP. 2661–2700.
 • Malmendier, U., Tate, G., (2008), who makes acquisitions? CEO overconfidence and the market’s reaction, Journal of Financial Economics, 89: PP. 20–43
 • organizational culture :based on the competing values framework.New york: by mc graw_hill.
 • -pearson, ceciL. A.L & chatterjee , samir , R. (2003). Managerial work roles in education Asia. Journal of management development . vol 22, No 8,pp.694-707.
 • Peterson , o.tim & van fleet, d.david. (2004). the on going legacy of r.l.katz:an update typology of management skills.journal of management decision,vol.42, No.10, PP.1297-1308.
 • Rahimian, N. and N. Zamani Fard (2014). “Applying Internal Controls Framework and Risk Management in Governmental Agencies and Nongovernmental Organization”, Journal of Internal Auditors, Vol. 1, No. 3, pp.8-20.
 • Rehman, Ramiz&Rehman, Muhammad Ateeq&Raoof, Awais, (2010), "Does corporate governance lead to a change in the capital structure?",American Journal of Social and Management Sciences.
 • Robbins, Stephen & coulter, marry .(2001). organizational behavior .5th ed.mc graw-hill.
 • Roll, R., (1986), the hubris hypothesis of corporate takeovers, Journal of Business, 59(2): PP. 197–217
 • Roychowdhury, S., (2006), Earnings management through real activities manipulation, Journal of Accounting and Economics, Vol. 42, No. 3, PP. 335-370.
 • Sun, P. W. & B, Yu. (2014). Managerial structure and stock price delay in China. http://ssrn.com/abstract=2542534.
 • Vilkinas, tricia & cartan , gurg (1997).How different are the roles displayed by femal and male managers .journal of women in management.vol.12,No 4 pp.129-135.