تبیین الگوی رتبه بندی اعتباری در صنعت سرمایه گذاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

2 دانشیارگروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

3 استادیار گروه حسابداری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه تبیین الگوی رتبه بندی اعتباری در شرکت‌های پذیرفته شده در صنعت سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور اطلاعات مربوط از صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس استخراج گردید. بازه زمانی پژوهش از سال 1390 الی 1400 در نظر گرفته شد. برای تحلیل های آماری از تخمین رگرسیون با داده های تابلویی استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش نشان می دهد که متغیرهای حضور در صنایع ارز آور، نسبت جریان نقد عملیاتی به بدهی، نسبت سود عملیاتی به هزینه بهره، اندازه شرکت، اهرم مالی، نسبت جاری، نسبت وجه نقد تأثیرگذاری معناداری بر رتبه بندی اعتباری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the credit rating model in the investment industry

نویسندگان [English]

 • Samaneh Pahlavan 1
 • mohammadhamed Khanmohammadi 2
 • shohreh yazdani 3
1 Department of Accounting, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
2 Associate Professor, Department of Accounting,, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Accounting, Damavand Branch Islamic Azad University, Damavand, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the explanation of the credit rating pattern in companies accepted in the investment industry of Tehran Stock Exchange. For this purpose, relevant information was extracted from the financial statements of the companies listed on the stock exchange. The research period was considered from 1390 to 1400. For statistical analysis, regression estimation with panel data was used. The results of the first hypothesis test of the research show that the variables of presence in foreign exchange industries, ratio of operating cash flow to debt, ratio of operating profit to interest expense, company size, financial leverage, current ratio, cash ratio have a significant effect on credit rating. have.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial leverage
 • credit rating
 • investment industry
 • بت شکن، محمدهاشم، شمس، شهاب الدین و جعفری، ابوالفضل (1388). تحلیل صنعت رتبه بندی اعتباری در دنیا و بررسی موانع و راهکارهای پیش روی این صنعت در کشورمان، فصلنامه مدیریت و توسعه، 10 (4)، 44-64.
 • حاجیها، زهره؛ قربانی، ایوب (1400). بررسی تأثیر ریسک عدم بازپرداخت بدهی‌ها بر رتبه‌بندی اعتباری با توجه به نقش تعدیلی محدودیت مالی، حسابداری مدیریت، 14 (15)، 1-13.
 • خواجوی، شکرالله و فرج پور، فرهنگ (1391). تاثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر مدلهای پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسن، پژوهشهای کاربردی در گزارشگری مالی، 1 (1)، 107-132.
 • دانشور بنداری، رضا؛ مسیح آبادی، ابوالقاسم، شورورزی، محمدرضا (1400). نقش کیفیت سود در برآورد ریسک اعتباری، نشریه راهبرد مدیریت مالی، 32، 203-224.
 • شاهرخی، سیده سمانه و مشایخ، شهناز (1395). شناسایی شاخص های تعیین کننده رتبه اعتباری شرکتها، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، 5 (19)، 25-52.
 • کردستانی، غلامرضا (1393)، ارزیابی توان پیش بینی مدلهای ورشکستگی، دانش حسابرسی، 14 (55)، 31-57.
 • قدیری مقدم، ابوالفضل، غلامپور فرد، محمد مسعود و نصیرزاده، فرزانه (1388). بررسی توانایی مدلهای پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش و توسعه، 28 (2)، 193-220.
 • محمدی خانقاه، گلشن؛ پیری، پرویز؛ منصورفر، غلامرضا (1398). مدیریت سود واقعی، کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری، نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی، 26، 595-614.
 • Aktas, N., Petmezas, D., Servaes, H., & Karampatsas, N. (2021). Credit ratings and acquisitions. Journal of Corporate Finance, 69, 101986.
 • Blomkvist, M., Löflund, A., & Vyas, H. (2021). Credit ratings and firm life-cycle. Finance Research Letters, 39, 101598.
 • Dittrich, F. (2007). The credit rating industry: competition and regulation. Available at SSRN 991821.
 • Frank, S. J. (2009). Predicting corporate credit ratings using neural network models (Doctoral dissertation, Stellenbosch: University of Stellenbosch).
 • Keller, T. (2006). The role and function of rating agencies. Press & Communications CH-4002 Basel, Switzerland E-mail: publications@ bis. or g Fax:+ 41 61 280 9100 and+ 41 61 280 8100 This publication is available on the BIS website (www. bis. org), 39.
 • MurciaI, F. C. D. S., Dal-Ri Murcia, F., Rover, S., & Borba, J. A. (2014). The determinants of credit rating: Brazilian evidence. BAR-Brazilian Administration Review, 11, 188-209.
 • Langohr, H., & Langohr, P. (2010). The rating agencies and their credit ratings: What they are, how they work, and why they are relevant. John Wiley & Sons.
 • Scott William, R. (2009). Financial Accounting Theory. 5nd Prentice Hall Canada Inc.
 • Standard & Poor’s Ratings Services. (2011). Guide to credit rating essentials: what are credit ratings and how do they work? Retrieved from http://img.en25.com
 • Xiong, H., Shang, P., & Zhang, Y. (2019). Fractional cumulative residual entropy. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 78, 104879.