بررسی اثرفازهای شخصیتی مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر پول هوشمند با توجه به نقش تعدیلی هوش مالی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مهندسی مالی،گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر 5 فاز شخصیتی مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام و مختلط در برخورد با پول هوشمند با استفاده از مدل معادلات ساختاری می باشد. در این میان هوش مالی مدیران نیز به عنوان متغیر تعدیل گر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. 5 فاز شخصیتی مورد بررسی عبارتند از: فاز شخصیتی مانیا، افسردگی، پیکاستنی، سایکوتیک و پارانویا. سال مورد بررسی در این تحقیق سال 1399 می باشد و جامعه مورد بررسی در این تحقیق تمام صندوق های سهامی و مختلط فعال در سال مورد نظر می باشند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از میان پنج فاز شخصیتی مورد بررسی، چهار مورد آن(افسردگی، مانیا، سایکوتیک و پارانویا) رابطه معناداری با پول هوشمند دارند و تنها میان یک فاز شخصیتی(فاز شخصیتی پیکاستنی) و پول هوشمند رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نقش تعدیل گری هوش مالی نیز تنها در رابطه با یک نوع فاز شخصیتی مورد تایید قرار گرفت و در ارتباط با چهار فاز شخصیتی دیگر، تاثیر متغیر تعدیل گر مورد تایید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of personality phases of managers of mutual funds on smart money by considering the moderating role of manager's financial intelligence

نویسندگان [English]

 • bahareh heidari moghadam 1
 • mirfeiz fallahshams 2
 • gholamreza Zomorodian 3
1 Phd Student. Department of Financial Management. Islamic Azad University, Central Tehran Branch. Tehran, Iran.
2 Department of Financial Management. Islamic Azad University, Central Tehran Branch. Tehran, Iran
3 Islamic Azad University, Central Tehran Branch. Tehran, Iran
چکیده [English]

This study is aimed to investigate the effect of the 5 personality phases of managers of mutual funds in dealing with smart money by using the structural equation model. Meanwhile, managers' financial intelligence has also been examined as a moderating variable. This survey is carried out by collecting statistics from all mutual funds. This analysis was carried out in 1399 and all data have been collected from mutual funds during that time. Five studied phases of personality are: Hypomania, Psychopathic Deviate, Psychasthenia, Paranoia, Depression.
The results show that out of the five personality phases studied, four of them have a significant relationship with smart money and there is no significant relationship between only one personality phase and smart money. Also, the moderating role of financial intelligence was accepted only concerning one type of personality phase( Hypomania,) and concerning the other four personality phases(Psychopathic Deviate, Psychasthenia , Paranoia, Depression), the effect of the moderating variable was not confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mutual funds
 • smart money
 • financial intelligence
 • personality phases
 • بابائیان، علی، زندی، فیروز. (1393). نقش اجرای قرارداد روانشناختی بر فرسودگی شغلی. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 23(75)، 97-114.
 • براهنی، محمدنقی ، اخوت، ولی اله و شاملو، سعید (1355). پژوهش در ارزش تشخیصی MMPI ، انتشارات دانشگاه تهران
 • سید عباس زاده، میرمحمد، امانی، جواد، خضری آذر، هیمن و پاشوی، قاسم (1390). مقدمه ای بر مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS و کاربرد آن در علوم رفتاری، انتشارات دانشگاه ارومیه.
 • شالباف یزدی، سیدوحید. (1395). واکاوی ویژگی­های مدیران صندوق­های ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکردی نیروی انسانی. پایان نامه دکتری تخصصی، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
 • مرتضوی، سعید، رحیم نیا، فریبرز، شالباف یزدی، سیدوحد.(1396). شنسایی و رتبه بندی خصوصیات مدیران صندوق­های سرمایه­گذاری موفق ثبت شده در بورس اوراق بهادار. چشم انداز مدیریت، 7 (3)، 139-164.
 • Battalio, R. H., & Mendenhall, R. R. (2011), “Post‐Earnings Announcement Drift: Bounds on Profitability for the Marginal Investor”, Financial Review, 46(4), PP. 513-539.
 • Berk, J. B., & Green, R.C. (2004). Mutual fund flows and performance in rational markets. Journal of Political Economy, 112(6), 1269–1295.
 • Caliendo, M., Fossen, F., and Kritikos, A. S. (2014). Personality characteristics and the decisions to become and stay self-employed. Small Business Economics, 42(4): 787-814.
 • Chevalier, J.,& Ellison, G. (1999). Are some mutual fund managers better than others. The Journal of Finance, Vol 3,pp 875-899.
 • Chuprinin, O., Sosyura, D., 2018. Family descent as a signal of managerial quality: evidence from mutual funds. Rev. Financ. Stud. 31, 3756–3820.
 • Cici, G., Gehde-Trapp, M., Goericke, M., Kempf, A., 2018. The investment value of mutual fund managers’ experience outside the financial sector. Rev. Financ. Stud. 31, 3821–3853.
 • Datta, D. & Guthrie, J. & Wright, P. (2005). Human Resource Management and Labor Productivity: Does Induster Matter?, Academy of Management Journal, 48(1): 135-145.
 • Deuskar, P., Pollet, J. M., Wang, Z. J., & Zheng, L. (2011). The good or the bad? Which mutual fund managers join hedge funds? Review of Financial Studies, 24, 3008–3024.
 • Elton, E., Gruber, M., & Blake, C., (1996), The Persistence of Risk-Adjusted Mutual Fund Performance. Journal of Business, 69(2), 133-157.
 • Fama, E., & French, K. (2010). Luck versus skill in the cross-section of mutual fund returns. The Journal of Finance, 65(5), 1915–1947.
 • Feng ,X., Mingshan, Z., & Chan Kam,C.,(2014). smart money or dumb money? A study on the selection ability of mutual fund investors in China. The North American Journal of Economics and Finance, 30(3), 154-170.
 • French, Kenneth R., 2008. Presidential address: the cost of active investing. J. Financ. 63, 1537–1573.
 • Greenwood, R., Nagel, S., 2009. Inexperienced investors and bubbles. J. Financ. Econ. 93, 239–258.
 • Hallahan,T.A., Faff, R.W., & McKenzie, M.D.(2004).An empirical investigation of personnel financial risk tolerance. Financial Services Review, 13, 57-58.
 • George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 0/17 update (10a ed.) Boston: Pearson
 • Golec, Joseph H. (1996). The effects of mutual fund managers' characteristics on their Portfolio performance risk and fees. Financial Services Review,pp 133-148.
 • Gottesman, AA., & Morey, MR (2006). Manager education and mutual fund performance. Journal of Empirical Finance 13, pp 145-182.
 • Jiang,H. & Verardo,M.(2018). Does herding behavior reveal skill? An analysis of mutual fund The Journal of Finance, 73(5), 2229–2269.
 • Jie Chen a, Meziane Lasfer b,*,1, Wei Song c, Si Zhou d(2021) Recession managers and mutual fund performance. Journal of Corporate Finance.
 • Kempf, E., Manconi, A., Spalt, O.G., 2017. Learning by Doing: The Value of Experience and the Origins of Skill for Mutual Fund Managers. University of Chicago Working paper.
 • Keswani, A., & Stolin, D.,(2008), Which money is smart? Mutual fund buys and sells of individual and institutional investors. Journal of Finance, 63(1), 85-118.
 • Line ,Donald ,(2002),”A Note on the Relationship between some Risk –Adjusted performance Measures ”Journal of Future Market ,Vol 27,No5,pp.483-495
 • Merilkas,A. and Prasad, d.(2003). Factor influencing Greek investor behavior on the Athens stock Exchange, paper presented at the Annual meeting of Academy of Financial Services , Colorado, October 8- 9-2003.
 • Niessen-Ruenzi, A., Ruenzi, S., 2019. Sex matters: gender bias in the mutual fund industry. Manag. Sci. 65, 3001–3025.
 • Onur Arugaslan, Ed Edwards, Ajay Samant, (2007) "Evaluating large US-based equity mutual funds using risk-adjusted performance measures", International Journal of Commerce and management.
 • Plantinga Auke and Sebastiaan De Groot (2001) "Risk-Adjusted Performance Measures and Implied Risk-Attitudes"
 • Pinjisakikool, T. (2017). The effect of personality traits on households’ financial literacy. Citizenship, Social and Economics Education, 16(1): 39-51.
 • Redman, Arnold, N.S. Gullett and Herman Manakyan,( 2000). The Performance of Global And International Mutual Funds, Journal of Financial and Strategic Decisions 23, Spring, pp. 75-85.
 • Sansa, a. (1998). THE Brain Drain is not a Recent Phenomenon, Avaukabke at: www.sansa.nrf.az/documentsbrown.pdf
 • Sapp,T.,& Tiwari,A.,(2004). Does Stock Return Momentum Explain the Smart Money Effect?.Journal of Finance, 59(6), 57-82.
 • Schaub, M., Lee, B. S. & Chun, S. E. (2005). "Overreaction and seasonality in Asian stock indices: Evidence from Korea, Hong Kong and Japan",Working paper, university of Northwestern state
 • Shynkevich, Y. McGinnity, T. M. Coleman, S. Belatreche, A. & Li, Y. (2017). Forecasting price movements using technical indicators: investigating the impact of varying input window length. Neurocomputing.
 • Salganik, G. (2013). The smart money effect: Retail versus instutional mutual funds. Journal of Behavioral Finance & Economics, 3(1): 21- 71.
 • Tenenhaus M, Vinzi VE, Chatelin YM, Lauro C (2005) PLS path modelling. Compute Stat Data Anal 48(1):159–205
 • Villieux, A., Sovet, L., Jung, S., & Guilbert, L.(2016). Psychological lourishing: validation of the French version of the flourishing scale and exploration of its relationships with personality traits. Personality and Individual Differences, 88, 1-5. https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.08.027
 • Ying Sophie Huang & Bing Linang & kai Wu. (2021), “Are mutual fund manager skills transferable to private funds? “,International Review of Economics and Finance, No.76 pp. 614–638.
 • Zheng,Lu(1999). Is Money Smart?A Study of mutual fund investor’fund selection ability.Journal of Finance, 54(3), 901-933.