تاثیر طبقات جریان وجوه نقد بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصاد و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار گروه حسابداری دانشگاه قم، قم ایران

4 استادیار گروه اقتصاد، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

ساختار سرمایه بر تصمیم گیری‌های مختلف مدیریت مانند نگهداری وجوه نقد موثر است. ساختار سرمایه شرکت‌ها لزوما منطبق با ساختار هدف نیست. شرکت‌ها با در نظرگرفتن هزینه‌های تعدیل و انحراف، ساختار سرمایه را تعدیل می‌کنند. نقش نقدینگی بر ماهیت پویای ساختار سرمایه، به ویژه سرعتی که شرکت‌ها با آن ساختار سرمایه خود را به سمت هدف تنظیم می‌کنند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد، شرکتی با نقدینگی بالاتر، با هزینه‌های کمتر مرتبط با انتشار اوراق بهادار جدید مواجه خواهد شد و بنابراین تمایل بیشتری برای اصلاح سریع هر گونه انحراف نسبت اهرمی ‌واقعی خود از نسبت هدف خود دارد. برای بررسی درستی این ادعا، در این مطالعه ۱۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های ۱۳۸۴-۱۳۹۸، مورد بررسی قرار گرفت. از طریق رگرسیون غلتان تاثیر هر یک از طبقه‌های صورت جریان وجه نقد بر سرعت تعدیل در شرکت‌های اهرم بالا و پایین مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که سرعت رسیدن به اهرم بهینه در شرکت‌های پایین اهرم بهینه بالاتر از شرکت‌های بالای اهرم بهینه است. این موضوع بیانگر عدم توجه به ظرفیت بدهی آتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که تنها جریان وجه نقد ناشی از عملیات، عامل تعدیل کننده‌ای در سرعت تعدیل اهرم بهینه برای شرکت‌های بالای اهرم بهینه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cash flow classes on the speed of adjustment of capital structure

نویسندگان [English]

 • atefeh Ghaemian 1
 • bahram Mohseni Maleki rastaghi 2
 • iman dadashi 3
 • Maryam shafiee kakhki 4
1 Ph.D. Student, Department of Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Economic and Administrative Sciences, university of mazandaran Babolsar, Iran.
3 Assistant Professor of Accounting University of Qom, Qom, Iran
4 Assistan Proffesor of Economics, Babol branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

The capital structure influences various management decisions such as cash maintenance. The capital structure of companies does not necessarily correspond to the structure of the goal. Companies adjust the capital structure by considering adjustment and deviation costs. The role of liquidity in the dynamic nature of capital structure, especially the speed with which companies adjust their capital structure to the goal, is examined. It seems that a company with higher liquidity will face lower costs associated with issuing new securities and is therefore more inclined to quickly correct any deviations from its optimal leverage ratio from its target ratio. To verify this claim, In this study, 106 companies listed on the Tehran Stock Exchange between 1384-1398 were examined. Through rolling regression, the effect of each heading of cash flow statement on the adjustment speed in upper and lower lever companies was tested. The results show that the speed of reaching the optimal leverage in companies with low optimal leverage is higher than companies with high optimal leverage. This indicates a lack of attention to future debt capacity in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The results also show that the only cash flow from operations is a moderating factor in the speed of adjustment of the optimal leverage for companies above the optimal leverage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Optimal leverage
 • capital structure
 • adjustment speed
 • cash flow statement
 • اصولیان، محمد؛ باقری، الهام (1395). "بررسی تغییر جریان وجوه نقد بر شکاف میان نسبت اهرم واقعی و بهینه". بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 23(3)، 332-311.
 • اعتمادی، حسین؛ احمدیان، وحید (1392). "بررسی تاثیر نوع بزرگ ترین سهامدار بر سیاست‌های تقسیم سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مدیریت دارایی و تامین مالی، 1(3)، 66-49.
 • باغومیان، رافیک؛ عزیز زاده مقدم، کیوان (1393). "رابطه ویژگی­های شرکت و ساختار سرمایه". فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 11(43)، 133-111.
 • تایبی نقندری، امیرحسین؛ عباس زاده، مهری (1397). "تاثیر تعدیلگری اندازە شرکت بر رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی شرکت­ها". دانش حسابداری مالی، 8(1)، 182-155.
 • خسروی، سمیه (1395). "بررسی عوامل موثر بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 • رامشه، منیژه؛ سلیمانی امیری غلامرضا؛ اسکندری، رسول (1395). "بررسی سرعت تعدیل ساختار سرمایه بر اساس پیش­بینی تئوری­های توازن و سلسله مراتبی در بورس اوراق بهادار تهران". پژوهش­های تجربی حسابداری، 5(4)، 209-187.
 • دستگیر، محسن؛ یوسفی، امین؛ ایمانی، کریم (1392). "سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی­های شرکتی موثر بر آن". پژوهش حسابداری و حسابرسی، 3(3)، 33-19.
 • ستایش، محمدحسین؛ کارگرفرد جهرمی، محدثه (1390). "بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه". فصلنامه دانش حسابداری مالی، 1(1)، 32-10.
 • سرلک، نرگس؛ فرجی، امید، ایزدپور، مصطفی؛ جودکی چگنی، زهرا (1397). "بیش اعتمادی مدیران و نگهداشت وجه نقد با تاکید بر نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی". بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 25(2)، 214-199.
 • شعری آناقیز، صابر؛ رحمانی، علی؛ محسنی ملکی، بهرام (1394). "انعطاف پذیری مالی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه". دانش حسابداری مالی، 2(2)، 88-73.
 • محسنی ملکی رستاقی، بهرام (1394). "انعطاف پذیری مالی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه". پایان نامه دکترا، دانشگاه مازندران، بابلسر.
 • صالحی­نیا، محسن؛ ستایش، محمد (1394). "تاثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریآن‌های نقدی آزاد". پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(25)، 32-15.
 • کامیابی، یحیی و محسنی ملکی رستاقی، بهرام (1399). "نگهداشت وجه نقد، سرعت تعدیل آن و درجه اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 12(48)، 78-61.
 • گرجی، امیرحسین (1391). "تبیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه به کمک مدل دینامیک ساختار سرمایه بهینه با تاکید بر عامل رقابت بازار محصول". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تهران.
 • گرجی، امیرحسین (1394). "تبیین سرعت تعدیل ساختار سرمایه به کمک مدل دینامیک ساختار سرمایه بهینه با تاکید بر عامل رقابت بازار محصول". فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 8(25)، 43-67.
 • ولی­زاده لاریجانی، اعظم؛ اثنی عشری، حمیده (1396). "ساختار سرمایه و سرعت تعدیل آن در چرخه عمر شرکت و نقش سودآوری". راهبرد مدیریت مالی، 5(4)، 92-69.
 • An, Z., Li, D., Yu, J. (2016). “Earnings management, capital structure, and the role of institutional environments”. Journal of Banking & Finance, 68, 152-313.
 • Antao, P., & Bonfim, D. (2014). “The dynamics of capital structure decisions”. Working Paper.
 • Aybar-Arias, C., Casino-Martínez, A., & López-Gracia, J. (2012). “On the speed of adjustment of SMEs to their optimal capital structure”. Small business economics, 39(4), 977-996.
 • Baghomiyan, R., Aziz Zadeh. M, K. (1393). “Company Characteristics and Capital Structure”. Empirical Studies in Financial Accounting, 11(43), 111-133.
 • Byoun, S. (2008). “How and when do firms adjust their capital structures toward targets?” Finance Economy, 63(6), 3069-3096.
 • Casrto, P., Fernandez, M., Tapia, B. A., & Miguel, A. (2016). “Target leverage and speed of adjustment along the life cycle of european listed tirm”s. BRQ Business Research Quarterly, 19(3), 188-205.
 • Chirek, T., & Fakoya, M.B. (2017). “The determinants of corporate cash holding levels: evidence from selected South African retail firms”. Investment Management and Financial innovatuons, 14(2), 79-93
 • Cuong, N. M. (2012). “Essays on corporate capital structure and cash holdings”. University of Manchester.
 • Dastgir, M., Yousefi, A., & Imani, K. (1395). “Speed offset rate of cash and effective corporate characteristics”. Accounting and auditing research, 3(3), 19-33.
 • Drobetz, W., Pensa, P., & Wanzenried, G. (2007). “Firm haracteristics, economic conditions and capital structure adjustments”. WorkingPaper, University of Hamburg, Hamburg, Germany.
 • Drobetz, W., Schilling, D.C. and Schroder, H. (2015). Heterogeneity in the speed of capital structure adjustment across countries and over the business cycle. European Financial Management, 21(5), 936-973.
 • Dudley, E. (2008). “Essays on capital structure and investment”. Doctoral Dissertation, William E. Simon Graduate School of Business Administration, University of Rochester, New York.
 • Dufour, D., Luu, P., & Teller, P. (2018). “The influence of cash flow on the speed of adjustment to the optimal capital structure”. Research in International Business and Finance, 45, 62-71.
 • Etemadi, H., Ahmadiyan, V. (1392). “Largest Shareholder Type And its Effect on Dividend Policy in Listed companies in Tehran Stock Exchange”. Asset Management and Financing, 1(13), 49-66.
 • Faulkender, M., Flannery, M. J., Watson, K., & Smith, J. M. (2012). “Cash flows and leverage adjustments”. Finance Economy, 103(3), 632-646.
 • Gorji, A. H. (1391). “Identification of capital structure speed of adjustment using a dynamic model of optimal capital structure; emphasis on product market competition factor”. Master’s Thesis, Tehran Univercity, Tehran.
 • Gorji, A. H. (1394). “Identification of capital structure speed of adjustment using a dynamic model of optimal capital structure; emphasis on product market competition factor”. Financial knowledge of securities analysis, 8(25), 43-67.
 • Hajiha, Z., & Chenari, H. (2019). “Financial statement comparability and corporate cash holdings emphasizing the internal aspects in Tehran stock exchange”. Journal of Accounting Advances, 11(2), 83-116.
 • Ho, L., Lu, Y., & Bai, M. (2021). “Liquidity and speed of leverage adjustment”. Australian Journal of Management, 46(1), 76-109.
 • Hovakimian, , & Li, G. (2011). “In search of conclusive evidence: how to test for adjustment to target capital structure”. Journal of Corporate Finance, 17(1), 33-44.
 • Jameri, R., & Azizi, B. (2018). “Investigation of corporate social responsibility disclosure impact on cash holding by idiosyncratic risk and systematic risk in companies listed on the Tehran stock exchange”. Journal of Accounting Advances, 10(2), 101-136.
 • Zhang, J., Zhao, Z., & Jian, W. (2019). “Do cash flow imbalances facilitate leverage adjustments of Chinese listed firms? Evidence from a dynamic panel threshold model”. Economic Modelling, 89, 201-214.
 • Jorheden, L., & Fallenius, M. (2007). “Target Capital Structure and Speed of Adjustment- A Dynamic Panel Data Analysis of Swedish Firms.”
 • Kamila, N., & Gandakusuma, I. (2021, May). “Factors affecting target leverage in companies listed in Indonesia stock exchange from 2014 to 2018”. In ICE-BEES 2020: Proceedings of the 3rd International Conference on Economics, Business and Economic Education Science, ICE-BEES 2020, 22-23 July 2020, Semarang, Indonesia (p. 164). European Alliance for Innovation.
 • Khosravi, S. (1395). “Investigating factors affecting the speed ​​of capital structure adjustment in companies listed in tehran stock exchange”. Master’s Thesis, Mazandaran University, Babolsar.
 • Lockhart, G.B. (2014).Credit lines and leverage adjustment. Jornal of Corporate Finance, 25, 274-288.
 • Maheshwari, Y. & Roa, K.T. V. (2017). “Determinants of corporate cash holdings”. Global Business Review, 18(2), 1-12.
 • Memon, P. A., Md-Rus, R., & Ghazali, Z. B. (2020). “Adjustment speed towards target capital structure and its determinants”. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 1-19.
 • Muchiri, M. , Muturi, W. M., & Ngumi, P. M. (2016). “Relationship between financial structure and financial performance of tirms listed at east africa securities exchanges”. Emerging Issues in Economics, Finance and Banking.
 • Osoolian, M., Bagheri, E. (1395). “a study on the effect of cash flows on the gap between the actual leverage and optimal financial leverage ratio”. Accounting and Auditing Review, 23(3), 311-332.
 • Öztekin, O., & Flannery, M. J. (2012). “Institutional determinants of capital structure speed of adjustment”. Finance Economy, 103(1), 88-112. 88
 • Ramsheh, M., Soleymani. A, GH. & Eskandari, R. (1395). “Speed of adjustment to target capital structure based on interaction between trade-off and pecking order theories in TSE”. Empirical Research in Accounting, 5(4), 187-209.
 • Salehiniya, M., Setayesh, M. (1394). “The Impact of ownership structure and capital structure on free cash flow”. The financlal accounting and auditing researches, 7(25), 15-32.
 • Sari, F. I., Damayanti, R. A., & Kusumawati, A. “The effect of cash conversion cycle and chief executive officer power on financial distress and leverage an intervening variable”.
 • Sarlak, N., Faraji, O., Izadpoor, M., Jodaki. CH., Z. (1397). “CEO over-confidence and corporate cash holdings: emphasizing the moderating role of audit quality”. Accounting and Auditing Review, 25(2), 199-214.
 • Setayesh, M.H., Kargarfard. J, M. (1390). “Investigating the impact of product market competition on capital structure”. A Quarerly Journal of Empirical Reasearch of Financial Accounting, 1(1), 10-32.
 • A, S., Rahmani, A., & Mohseni. M, B. (1394). “Financial flexibility and the financial leverage speed of adjustment of companies listed in tehran stock exchange (TSE)”. Journal of Financial Accounting Knowledge, 2(2), 73-88.
 • Smith, D. J., Chen, J., & Anderson, H. D. (2015). “The influence of firm financial position and industry characteristics on capital structure adjustment”. Accounting & Finance, 55(4), 1135-1169.
 • N. A., Abas Zadeh, A. (1397). “Moderating effect of firm size on relationship between corporate governance and corporate economic performance”. Accounting knowledge, 8(1), 155-182.
 • L, A., Asna Ashari, H. (1396). “Capital structure and rate of adjustment in the life cycle of the company and the role of profitability”. Financial Management Strategy, 5(4), 69-92.
 • Zhao, Q., & Ziebart, D. (2017). “Consequences of CEO Overconfidence”. Accounting and Finance Research, 6(2), 94-113.