اعتبارسنجی الگوی خط‌مشی‌گذاری شبکه‌ای در حوزه بانکداری دیجیتال در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقی قات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی و کسب و کار، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

با توجه به تغییرات و تحولات روزافزون در عرصه‌های مختلف از جمله در حوزه خط‌مشی‌گذاری عمومی، منتقدان مدیریت دولتی اعتقاد دارند الگوهای سلسله‌مراتبی، کارایی لازم برای حل چالش‌های کنونی را ندارند. به همین دلیل، در پی یافتن راهکارهای نوین، مفهوم شبکه‌سازی وارد عرصه‌ مربوط به مباحث مدیریت دولتی و خط‌مشی‌های عمومی دولت شده است. شبکه‌ها امکان شناسایی همه ذینفعان و مشارکت آنها در فرآیند خط‌مشی‌گذاری را فراهم می‌کنند. با توجه به این مهم که دیجیتالی شدن اقتصاد و به تبع آن، صنعت بانکداری از پدیده‌های عصر حاضر هستند، خط‌مشی‌گذاری‌ شبکه‌ای در عرصه بانکداری دیجیتال، با درنظرگرفتن بازیگران و ذی‌نفعان ضروری به‌نظر می‌رسد. این پژوهش با هدف اعتبارسنجی الگوی خط‌مشی‌گذاری شبکه‌ای بانکداری دیجیتال در نظام بانکی ایران انجام شده است. روش تحقیق با استفاده از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل کیفی (با تمرکز بر تحلیل مضمون) و کمی (مبتنی بر تحلیل عاملی تاییدی-CFA) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Validating the network policy making model in the field of digital banking in Iran

نویسندگان [English]

 • Mehdi Ghadami 1
 • Morteza Mousa Khani 2
 • Sayyed Mehdi Alvani 3
 • Hamid Reza Yazdani 4
1 Public Administration Ph.D. Candidate, Science, and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Professor of Public Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Sayyed Mehdi Alvani Professor of Public Administration, Faculty of Public Administration, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran
4 Associate Professor of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University of Tehran, Qom, Iran
چکیده [English]

Given the increasing changes and transformations in various fields, including public policy-making, critics of public administration believe that hierarchical models are not efficient enough to address current challenges. For this reason, in pursuit of new solutions, the concept of networking has been entered the field of public administration issues and public policies. Networks make it possible to identify all stakeholders and involve them in the policy-making process. Regarding to the important fact that the digitalization of the economy and following that, the banking industry is one of the phenomena of the present age, the digital banking requires networking public policy-making with keeping actors, stakeholders and influencers in mind.
The aim of this study has been the identification and validation of the dimensions and components of the digital banking network policy-making model in the Iran banking system. The research method is using qualitative (focusing on Thematic Analysis) and quantitative analysis techniques (based on the Confirmatory Factor Analysis - CFA).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Policy-Making
 • Policy Network
 • Iran Banking System
 • Digital Banking
 • Confirmatory Factor Analysis
 • آذر، عادل، غلامزاده، رسول و قنواتی، مهدی. (1391). مدلسازی مسیری – ساختاری در مدیریت. نگاه دانش. تهران.
 • اسکندری نیا، نیما، دانش فرد، کرم‌اله و فقیهی، ابوالحسن. (1397). کاربردپذیری و گونه شناسی الگوهای نوین خط‌مشی‌گذاری: الگوهای انطباقی، شبکه‌ای و نوآوری. پژوهش‌های مدیریت راهبردی، 73(25)، 33-13.
 • الوانی، مهدی، مقیمی، محمد، آذر، عادل و رحمتی، محمدحسین. (1390). خط‌مشی‌گذاری در نظام آموزش کارآفرینی در ایران. کار و جامعه، 140، 30-4.
 • جهان‌دیده، سامان، رحمتی، محمدحسین و زارعی­متین، حسن. (1396). طراحی مدلی برای خط­مشی­گذاری شبکه­ای در حوزه گردشگری کشور. مدیریت فرهنگ سازمانی، 15(3)، 483-502.
 • شریف­زاده، فتاح، سادات حقی، عطیه، حسین­پور، داوود و میرمحمدی، محمد. (1397). ارائه مدلی با رویکرد شبکه ای به خط­مشی­گذاری کارآفرینی. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 11(40)، 26-5.
 • قدمی، مهدی، موسی خانی، مرتضی، الوانی، سیدمهدی و یزدانی، حمیدرضا (1401). طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری بانکداری دیجیتال مبتنی بر رویکرد شبکه‌ای در ایران، فصلنامه سیاستگذاری عمومی، 8 (1) 16-15.
 • کاملی، محمدجواد. (1388). الگویی برای خط‌مشی‌گذاری شبکه‌ای در ناجا (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
 • گل­دار، زهرا، امیری، مجتبی، قلی­پور سوته، رحمت­اله و معظمی، منصور. (1396). طراحی چارچوب مفهومی درگیرسازی ذی‌نفعان در خط­مشی­گذاری عمومی. دانش حسابرسی، 17(66)، 104-81.
 • لک، بهزاد، رضایی‌‌نور، جلال، حسینی‌رضی، الهام و خسروی، سروش. (1395). شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مدیریت دانش در ناجا. فصلنامه مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 4 (3)، 30-11.
 • مختاریان پور، مجید، حسینی، فردین و رزمی، علی. (1394). شبکه های اجرای خط‌مشی (رویکرد شبکه ای به اجرای خط‌مشی های عمومی). نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران. تهران.
 • Dickinson, D. (2019). Digital Banking. https://www.temenos.com/wp-content/uploads/2019/08/Digital-Banking-whitepaper-2019-Aug-21.pdf
 • Han, S., & Ye, F. (2017). China’s education policy-making: A policy network perspective. Journal of Education Policy, (32)4, 389-413.
 • Heras, H. A., Estensoro, M., & Larrea, M. (2020). Organizational ambidexterity in policy networks. Competitiveness Review: An International Business Journal.
 • Hoxha, J. (2020). Introduction: Extending the Study of Policy Networks Beyond Their Original Context. In Network Policy Making within the Turkish Health Sector: Becoming Collaborative. Emerald Publishing Limited.
 • Kaur, S. J., Ali, L., Hassan, M. K., & Al-Emran, M. (2021). Adoption of digital banking channels in an emerging economy: exploring the role of in-branch efforts. Journal of Financial Services Marketing, 1-15.
 • Moschitz, H., & Stolze, M. (2010). The influence of policy networks on policy output. A comparison of organic farming policy in the Czech Republic and Poland. Food Policy, (35)3, 247-255.
 • Perl, Anthony, Howlett, Michael, & Ramesh, M. (2018). Policy-making and truthiness: Can existing policy models cope with politicized evidence and willful ignorance in a “post-fact” world?. Policy Sciences, Springer. Society of Policy Sciences, (51)4, 581-600.
 • Zheng, H., De Jong, M., & Koppenjan, J. (2010). Applying policy network theory to policy‐making in China: the case of urban health insurance reform. Public Administration, (88)2, 398-417.