ارزیابی روش های سرمایه گذاری و مقایسه ای بین مدل رفتاری و مدل های متداول منطقی در انتخاب پرتفوی بهینه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ،گروه حسابداری ، دانشکده اقتصاد و حسابداری ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی روش های سرمایه گذاری و مقایسه ای بین مدل رفتاری و مدل های متداول منطقی در انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده تئوری چشم انداز تجمعی می باشد چون رفتار بازار سهام از یک الگوی خطی پیروی نمی کند، به همین دلیل، روش های خطی رایج نیز نمی تواند در توصیف این رفتار مورد استفاده قرار گیرد و مفید واقع شود. نظر به این که انتخاب پرتفوی با توجه به معیارها و اهداف مختلف کار مشکلی است، در این پژوهش، تلاش شده تا با استفاده تئوری چشم انداز تجمعی، راه حلی برای این مشکل ارائه شده و سودمندی تکنیک مذکور در انتخاب بهترین پرتفوی با توجه به چندین معیار مختلف مورد آزمون قرار گیرد. نمونه آماری مورد بررسی برای 31 شرکت فعال در قلمروی زمانی از ابتدای فروردین ماه سال 1395 تا اسفند ماه 1400 در نظر گرفته شده است. نتایج استفاده از تئوری چشم انداز تجمعی مبتنی بر توزیع دو نقطه‌ای بیضوی نشان می دهد استفاده از این روش در طول زمان و استفاده از داده های آموزشی بیشتر، منجر به ایجاد پرتفوی با عملکرد بهتر و معیار بالا می‌شود. همچنین پرتفوی کل نیز که با استفاده از میانگین ماهانه کل سهام در نظر گرفته شده، حاصل شده است دارای معیار ترینر مطلوبی می‌باشد که این نشان دهنده عملکرد پرتفوی بهتر و ایجاد پرتفوی بهینه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of investment methods and comparison between the behavioral model and common logical models in choosing the optimal portfolio

نویسندگان [English]

 • behzad malekzadeh lili 1
 • Negar khosravipour 2
 • ali Esmaeilzadeh Maghari 2
1 PhD Student, Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research is to evaluate the investment methods and compare between the behavioral model and conventional rational models in choosing the optimal portfolio using cumulative perspective theory because the behavior of the stock market does not follow a linear pattern, for this reason, the methods A common line cannot be used to describe this behavior and be useful. Considering that choosing a portfolio is a difficult task according to different criteria and goals, in this research, an attempt was made to provide a solution for this problem by using cumulative perspective theory and the usefulness of the mentioned technique in choosing the best portfolio according to several Different criteria should be tested. The analyzed statistical sample is for 31 active companies in the period from the beginning of April 2015 to March 2014. The results of using cumulative perspective theory based on elliptic two-point distribution show that using this method over time and using more training data leads to the creation of a portfolio with better performance and a high standard. Also, the total portfolio, which is obtained by using the monthly average of the total stocks, has a favorable trainer criterion, which indicates better portfolio performance and creation of an optimal portfolio.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral model
 • cumulative prospect theory
 • elliptic two-point distribution and portfolio
 • امامت، میر سید محمد محسن، حنفی‌زاده، محمد (1399)، "بهینه سازی پرتفوی سهام با استفاده از رویکرد قابلیت اطمینان". دانش سرمایه‌گذاری، 9، 36، 435-450.
 • پورزمانی، زهرا، حسینی، سید علی، جهانشاد، آزیتا. (1399). ارائه مدلی برای انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از الگوریتم هوش جمعی سالپ و شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 11(44)، 479-503.
 • مهـدی زاده، پیمان؛ حسیــن زاده کاشان، علی و مخاطب رفیـعی، فریماه. (1395). اولویت بندی و بهینه سازی سبدسهام متشکل از سهام بورس تهران با رویکرد مدل های تصمیم گیری چندمعیاره و برنامه ریزی آرمانی. کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران، دبیرخانه دایمی کنفرانس
 • حیدرپور، فرزانه و رضائی، علی، (1395)، بهینه سازی پرتفوی شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از X-CAPM، چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران، https://civilica.com/doc/567804 خدادادی، محسن، پورعسکری جورشری، فاطمه، سید نژاد فهیم. "ارائه الگوی بهینه پایدار سبد سهام با رویکرد امگا". مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 12, 48, 1400, 169-195.
 • دهقان، سحر، موسوی جهرمی، یگانه، عبدلی، قهرمان. (1397). تئوری چشم انداز؛ رهیافتی نوین در توضیح پدیده فرار مالیاتی. تحقیقات اقتصادی، 53(1)، 1-23 .
 • نجفی مقدم, علی. (1396). انتخاب روش بهینه در محاسبه ارزش در معرض خطر صندوق سرمایه گذاری. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار, 8(31), 237-265
 • قندهاری، م.، و شمشیری، ع.، و فتحی، س. (1396). بهینه سازی سبد سهام بر مبنای روش های تخمین ناپارامتریک. مدیریت تولید و عملیات، 8(1 (پیاپی 14) ).
 • Dewandaru, G., Masih, R., Bacha, O. I., & Masih, A. M. M. (2014). Combining Momentum, Value, and Quality for the Islamic Equity Portfolio: Multi-style Rotation Strategies using Augmented Black Litterman Factor Model. Pacific-Basin Finance Journal
 • Sun, Y., Grace, A., Lay Teo, K., Zhu, Y., & Wang, X. (2016). Multi-period portfolio optimization under probabilistic risk measure. Finance Research Letters, 1-7.
 • Xuan Quang Do, Wu Zhong Xin, (2014), The Impact of Ownership Structure and Capital Capital Structure on Financial Performance of Vietnamese Firms, International Business Reserch, 7(2)