تاثیر افشای اختیاری فروش دارایی ها از طریق صدور اعلامیه بر عملکرد مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 استادیار و عضو هیئت علمی گروه حسابداری، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

صدور اعلامیه فروش دارایی ها، یکی از راهبردهای افشای اختیاری اطلاعات است که میتوان از آن در سنجش و ارزیابی صحیح واکنش های بازار و تحلیل نوع تصمیمات اتخاذ شده در راستای ارزیابی شرکتها، استفاده نمود. بر این اساس، هدف این پژوهش، بررسی تاثیر افشای اختیاری فروش دارایی ها از طریق صدور اعلامیه بر عملکرد مالی شرکتها با استفاده از داده های مندرج در صورتهای مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1392 تا 1397 است. روش پژِوهش، از نظر هدف، کاربردی، از نظر رویکرد، خردگرایانه و از نظر ماهیت به دلیل آنکه باعث می شود تاثیر چند متغیر بر یک متغیر مورد بررسی قرار گیرد، از نوع علی-معلولی است. همچنین از نظر ماهیت داده ها، کمی و از نظر طول مدت زمان، ترکیبی است. برای آزمون فرضیه‌ها، از مدل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه حداقل مربعات تعمیم‌یافته با استفاده از داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که افشای اختیاری فروش دارایی ها از طریق صدور اعلامیه بر عملکرد مالی شرکتها، تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Optional Disclosure of Asset Sales on the Financial Performance

نویسندگان [English]

 • Najmeh Naderi 1
 • Bahareh Banitalebi Dehkordi 2
1 Department of Accounting, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Department of Accounting, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Issuance of asset sales declaration is one of the strategies of voluntary disclosure of information that can be used to measure and evaluate the correct market reactions and analyze the type of decisions taken in order to evaluate companies. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effect of voluntary disclosure of asset sales on the financial performance of companies using the data contained in the financial statements of 108 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 2013 to 2019. The method of research is applied in terms of purpose, applied in terms of approach, rationalistic and in terms of nature because it causes the effect of several variables on a variable to be examined. It is also quantitative in nature and quantitative in duration. To test the hypotheses, the generalized least squares linear multiple regression model was used using the combined data. Findings from the study show that voluntary disclosure of asset sales has a positive and significant effect on companies' financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Optional disclosure of asset sales
 • financial performance
 • sales declaration
 • بزرگ اصل، موسی و آزاده ادیبی. (1395). بررسی اثر اخبار منفی در طول یک فصل بر محتوای اطلاعاتی اعلامیه های سود فصلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، سال سیزدهم، شماره 51، صص 46-27.
 • چالاکی، پری، غیور، فرزاد و کاوه باقری. (1397). بررسی رابطه بین افشای اختیاری حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش های تجربی حسابداری، سال هشتم ،شماره 29، صص 60-39 .
 • خوش طینت، محسن، قره داغی، مریم و سمیه رسولی. (1397). تأثیر مدیریت سود بر سطح افشای اختیاری اطلاعات و عملکرد مالی واقعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، سال هشتم، شماره 32، صص 48-21.
 • دهقانی، رضا و سمیرا گریوانی. (1396). تأثیر معیارهای ارزیابی عملکرد بر بازده سالانه سهام در مراحل چرخه عمر شرکت. فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری، سال سوم، شماره 2، صص 308-299.
 • رحمانی، علی و نازنین بشیری منش. (1396). بررسی محرکهای افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال چهاردهم، شماره 56، صص 32-1.
 • ستایش، محمد، حسین، کاظم نژاد، مصطفی و امیر سروستانی. (1391). ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ افشای اختیاری اطلاعات ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد مالی ﺟﺎری و آﺗﻲ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان. فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره ی19، شماره 69، صص 20-1.
 • عبدلی، محمدرضا؛ولیان،حسن ؛ بینیاز، عباس؛ حسن پور، داود.(1399). مدل اقناع‌گری مدیرعامل در افشای اطلاعات مالی.دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 13، شماره 48، صص 77-104
 • محمودی، محمد، هادیان، سید امین و طاهره فلاح عابد. (1394). تأثیر سطح کیفیت افشای اختیاری معیارهای عملکرد مالی و غیرمالی بر پیش‌بینی سود. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، سال سوم، شماره 10، صص 105-128.
 • یافتیان، مهرناز و سمیه صادقی. (1398). بررسی رابطه غیرخطی بین افشای اختیاری اطلاعات و عملکرد مالی با تمرکز بر نقش مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران. فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری، سال نهم، شماره 34، صص 340-327 .
 • Achoki, I. N., Kule, J. W., and J. Shukla. (2016). Effect of voluntary disclosure on the Financial Performance of Commercial Banks in Rwanda. A study of selected banks in Rwanda. Europian Journal of Bussines and Social sciences, Vol. 5, No. 6, Pp. 167-184.
 • Albassam,W. M. (2014). Corporate Governance, Voluntary Disclosure and Financial Performance Empirical analysis of Saudi listed Firms Using A Mixed-Methods Research Design. PhD thesis.
 • Bazrafshan, E., Kandelousi, A. S., and C. W. Hooy. (2015). The Impact of Earnings Management on the Extent of Disclosure and True Financial Performance: Evidence from Listed Firms in Hong Kong, The British Accounting Review.
 • Bertomeu, J., Vaysman, I. & Xue, W.(2021). Voluntary versus mandatory disclosure. Rev Account Stud 26, 658–692 .https://doi.org/10.1007/s11142-020-09579-0
 • Botosan, C. A. (1997). Disclosure Level and the Cost of Equity Capital. The Accounting Review, Vol. 72, No. 3, Pp. 323 -349.
 • Carvalho, A., Ferreira, M.R. & Lima, S.(2020). Web disclosure of institutional information in nonprofit organizations: an approach in Portuguese charities. Int Rev Public Nonprofit Mark 17, 41–58. https://doi.org/10.1007/s12208-019-00235-1
 • De Jong, A., Ghazizadeh, P., and F. P. Schlingemann. )2019). Voluntary disclosures of Corporate Asset Sales. Working paper.
 • Didar, H., Mansourfar,Gh., Zare, E., (2017), The impact of Corporate Governance Quality on Disclosure Quality with Emphasis on Moderating Role of Product Market Competition in Firms listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research,Vol. 9,Pp. 96-117.
 • Elfeky, M. I. (2017). The extent of Voluntary Disclosure and its Determinants in Emerging Markets, Evidence from Egypt. The Journal of Finance and Data Science, Vol. 3, Pp. 45-59.
 • Foyeke, O. I., Odianonsen, I. F., and O. S. Aanu. (2015). Firm size and Financial Performance: A determinant of Corporate Governance Disclosure practices of Nigerian Companies. Journal of Accounting and Auditing: Research&practice, Vol. 20, Pp. 1-8.
 • Jiao, Y. (2011). Corporate Disclosure, Market Valuation, and Firm Performance, Financial Management, Vol, 40, pp. 647-676.
 • Kim, J.M., Taylor, D.J. & Verrecchia, R.E.(2021). Voluntary disclosure when private information and disclosure costs are jointly determined. Rev Account Stud .https://doi.org/10.1007/s11142-021-09601-z
 • Lang, M., and H & R. Lundholm. (1996). Corporate Disclosure Policy and Analysts Behavior. The Accounting Review, Vol. 71, No. 4, Pp. 467-492.
 • Li, Xi. (2010). the Impact of Product Market Competition on the Quantity and Quality of Voluntary Disclousure. Review of Accounting studies,Vol. 15,No. 3, Pp. 663-711.
 • Musyoka, M. N. (2017). Effect of Voluntary Disclosure on Financial Performance of Firms Listed at Nairobi Securities Exchange. Master of Science thesis, KCA University.
 • Mutiva, J. M. (2015). The Relationship between Voluntury Disclosure and Financial Performance of Companies Quoted at the Nairobi securities Exchange. International Journal of Managerial Studies and Research, Vol. 3, No. 6, Pp. 171-195.
 • Nen-Chen, R. H., Jeng, C., and W. Ying. (2013). Effect of Disclosure Regulation on Earnings Management through Related-party Transactions: Evidence from Taiwanese Firms Operating in China. Journal of Accounting and Public Policy, VoL. 32, No. 4, Pp. 292-313.
 • Shehata, (2014). Theories and Determinants of Voluntary Disclosure. Accounting and Finance Research, VoL. 3,No. 1, Pp. 18-26.
 • Suttipun ,M.(2021). The influence of board composition on environmental, social and governance (ESG) disclosure of Thai listed companies. International Journal of Disclosure and Governance.https: // doi .org/ 10.1057/s41310-021-00120-6
 • Uyar, A., Kilic, M., and N. Bayyurt. (2013). Association between Firm characteristics and Corporate Voluntary Disclosure: Evidence from Turkish listed companies.
 • Varled, M., and J. Edeelbi. (2017). Investor Sentiment and the Cross-Section of Stock Returns. Journal of Finance, No. 61, PP. 1645-1680.