نقش مدیریت ریسک سازمانی در ریسک پولشویی سازمان ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 استاد یار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

3 دانشیار گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

4 استادیار گروه حسابداری، واحد صوفیان، دانشگاه آزاد اسلامی، صوفیان، ایران

چکیده

پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی آن درآمد و عایدات ناشی از اعمال خلاف وارد اقتصاد جهانی شده و مشروعیت قانونی می یابد. اثرات پدیده پول شویی بر اقتصاد را می توان با طرح برنامه ها و راهکاریهایی کمرنگ تر نمود. این پدیده در بلندمدت آسیب جدی بر اقتصاد یک کشور وارد می کند و وجود پول شویی در اقتصاد یک کشور نشان دهنده ضعف ساختاری در اقتصاد آن کشور است. از این رو، هدف پژوهش حاضر به پیش‌بینی روابط علَی میان سازه های مدیریت ریسک سازمانی (محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت) و ریسک پولشویی سازمان ها است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران شرکت ها، حسابرسان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها(صاحبنظر در حوزه بازار سرمایه، بانکداری و حسابرسی) بوده و جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد استفاده‌شده است. پس از انجام آزمون‌های پایایی و روایی داده‌های نمونه، تحلیل‌های مربوط بر اساس رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که ریسک پولشویی سازمان ها تحت تأثیر سازه های مدیریت ریسک سازمانی(محیط کنترلی و اطلاعات و ارتباطات) قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of organizational risk management in the money laundering risk of organizations

نویسندگان [English]

 • SAEED AMIRI 1
 • Rasoul ABDI 2
 • asgar pakmaram 3
 • yagob aghdam mazrea 4
1 D
2 Assistant Professor. Department of Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
3 Corresponding Author: Associate Prof., Faculty of Literature and Humanities, Islamic Azad University Bonab Branch, Bonab, Iran.
4 assistant professor.department of accounting.sofyan branch.islamic azad university .sofyan.iran
چکیده [English]

Money laundering is an illegal activity in which the proceeds of wrongdoing enter the global economy and gain legal legitimacy. The effects of money laundering on the economy can be mitigated by planning programs and solutions. This phenomenon causes serious damage to a country's economy in the long run, and the existence of money laundering in a country's economy indicates a structural weakness in that country's economy. Therefore, the purpose of this study is to predict the causal relationships between organizational risk management structures (control environment, risk assessment, control activities, information and communication and monitoring) and money laundering risk of organizations. The statistical population of this study includes company managers, auditors and faculty members of universities (experts in the field of capital market, banking and auditing) and a standard questionnaire was used to collect data. After performing the reliability and validity tests of the sample data, the relevant analyzes were performed based on the structural equation modeling approach. The results showed that money laundering risk of organizations is affected by organizational risk management structures (control environment and information and communication).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational risk management
 • money laundering risk
 • money market
 • capital market
 • اسکندری، حمید و عرفی، حمیدرضا، (1388)، اصول حسابرسی1، انتشارات اصلانی آزاد، محمد، 1387، مدیریت ریسک بنگاه چگونه ایجاد ارزش می کند؟ روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۱۵۹۴.
 • خاکی، غلامرضا. 1390. روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، چاپ هشتم، تهران، انتشارات بازتاب.
 • داوری، علی.، رضازاده. آرش. 1393. مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار PLS، چاپ دوم، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی.
 • سیدعباس زاده، محمد.، امانی ساری لگلو، جواد.، خضری آذر، همین. پاشوی. قاسم.1393. مقدمه ای بر مدل یابی معادلات ساختاری به روش PLS و کاربرد آن در علوم رفتاری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه ارومیه.
 • عسگرنژاد نوری، باقر و امکانی، پریسا، (1396)، تأثیر مدیریت اثربخش ریسک در عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: نقش واسطه ای سرمایۀ فکری و اهرم مالی، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، سال پنجم، شماره دوم، شماره پیاپی (71)، تابستان، صص 93-112.
 • قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 وین مصوب 1370.
 • قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351.
 • قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 • قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
 • قنبریان، رضا، (1393)، چارچوب های مدیریت ریسک، دانشنامه مدیریت ریسک، مجله حسابدار، مرداد ماه، صص 30-33.
 • مقررات شورای پول و اعتبار در خصوص پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی ، مصوب1381.
 • قانون نمونه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با پولشویی تهیه شده توسط دفتر مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد 1999.
 • Beasley, Mark, & Frigo, Mark, Frigo, (2019), “Strategic Risk Management: Creating And Protecting Value” Strategic Finance; Vol. 88 Issue 11.
 • Chin, W. W., Marcolin, B.L., and Newsted, P.R., (2003). A partial least squares latent variable modeling approach for measuring interaction effects: Results from a Monte Carlo simulation study and an electronic-mail emotion/adoption study, Information systems research, 14(2), PP: 189-217.
 • Dewi Hanggraeni 1,*, Beata ´ Slusarczyk 2,3, Liyu Adhi Kasari Sulung 1 and Athor Subroto. The Impact of Internal, External and Enterprise Risk Management on the Performance of Micro, Small and Medium Enterprises. April 2019; Published.
 • Frigo, Mark L, & Anderson, Richard, (2019), Risk management frameworks: adapt, Don’t Adopt, Strate Gic Finance, January, pp. 49-53.
 • Kambil, Aiit, (2019), "The Value Killers Revisited: A Risk Management Study," Deloitte LIP.
 • - Mercelline Nafula, Waswa, & Joshua Matanda, Wepukhulu, (2018), Effect of usage of derivativative financial Instruments on financial Performance of non-financial firms listed at the nairobi Securitles exchange, kenya, International Journal of Finance and Accounting, Vol.3, Issue 2, pp. 1 – 18.
 • S, (2018), Suspicion of money laundering reporting obligations: Auditor compliance, or sceptical failure to engage?, Critical Perspectives on Accounting 50, 56–66.
 • Otuya, SUNDAY, & Ofeimun, GODWIN, (2017), Effects of Board Globalizing on Financial Performance of Banks in Nigeria International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and ManagementSciences Vol. 7, No. 4, October, pp. 1–10.
 • Panayiotis C. Andreou, & Terry Harris, Dennis Philip, (2018), Measuring Firms’ Market Orientation Using Textual Analysis of 10-K Filings.
 • Peixoto, Joel, & Tereso, Alen, & Fernandes, Guly, & Almeida, Rao, (2018), Project Risk Management Methodology: A Case Study of an Electric Energy Organization, Procedia Technology, Volume 16, pp. 1096-1105.
 • Peter Gill ,Adam Edwards. Transnational organized crime, First publication, London, Routledge, 2003, P.208.
 • Pritchard, Carl, (2018), Risk Management Concepts and Guidance, Second Edition,Virginia, ESI International.
 • Robert, Kaplan,  & Anette,  Mikes, (2018),“Managing Risks-A New Framework”, Harvard Business Review, June.
 • Robert, Kaplan,  & Anette,  Mikes, (2018),“Managing Risks-A New Framework”, Harvard Business Review, June.
 • St (2018), Towards a Proactive Role of Internal Auditors in Anti-Money Laundry Compliance Review: An Egyptian Perspective, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.9, No.6.
 • Cees Schaap, Fighting Money laundering, published By Kluwer Law International Ltd. London. First published, 1998, p1
 • Mahadeen, B., Al-Dmour, R. H., Obeidat, B. Y., & Tarhini, A. (2016). Examining the effect of the Organization’s Internal Control System on Organizational Effectiveness: A Jordanian empirical study. International Journal of Business Administration, 7(6), 22-41
 • Shelley ,Louis, “Crime and Corruption In Digital Age”, Journal of International Affair,Spring 1998 ,51 ,p.235.